Реферат Вид контролю: залі icon

Реферат Вид контролю: залі


Схожі
Програма курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для вищих навчальних закладів...
Уроку для учнів 9-11 класів «Україна наш спільний дім»...
Методика розвитку сили засобами атлетичної гімнастики в тренажерному залі Зміст...
Реферат: організація митного контролю...
План вступ. Поняття внутріліцейного контролю...
Щодо укладання робочої програми та регламенту модульно-рейтингового контролю І оцінювання...
Питання контролю неминуче вимагає історичного підходу...
Програма навчальної дисципліни 020301 Філософія 0203 Гуманітарні науки для спеціальності: 020303...
Програма навчальної дисципліни 020301 Філософія 0203 Гуманітарні науки для спеціальності: 020303...
Курс: 1 Семестр: 1 Кількість модулів: 2 Вид контролю: залік Викладачi: Якушина М. Г...
Реферат на тему...
Тестування як форма контролю з курсу”інформатика та комп’ютерна техніка”....Загрузка...
скачать
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Філологічний факультет

Кафедра української філології


„ Затверджую”

Проректор ________ Л.М. Гура

____ _______________2010


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

„РИТОРИКА”


Севастополь

2010


І. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Предмет: риторика

Курс: підготовка бакалаврів

Напрямок, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів (за системою ЕСТS)1,5

Модулів: 1

Змістових модулів:1

Загальна кількість годин: 54

Кількість годин на тиждень: 2

Шифр і назва напрямку:

0101 Педагогічна освіта


Шифр і назва спеціальності:

6.010100 „Педагогіка і методика середньої освіти” „Мова і література (англійська) та „Українська мова і література”

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Нормативна

Рік підготовки: 4

Семестр:VІІІ

Лекції : 10 год.

Практичні заняття: 18 години

Самостійна робота: 26 год

Індивідуальна робота:5

Реферат

Вид контролю: залік


ІІ. МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета курсу полягає в тому, щоб активізувати становлення студента-філолога як риторичної особистості, ознайомити студентів із основними законами риторики, з її головними класичними поняттями, а також із засадами лекторської майстерності, надати цьому процесу більшої усвідомленості та цілеспрямованості.

ІІІ. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма курсу „Практична риторика” для студентів-філологів доповнює навчальні програми лінгвістично-методичного спрямування ( курсів сучасної української літературної мови, стилістики, культури мовлення, лінгвістичного аналізу тексту, лінгвістики тексту, основ комунікативної лінгвістики, теорії комунікації, методик навчання мови і літератури). У розробці програми було використано дослідження й педагогічний досвід таких учених, як Д. Александров, Н. Бабич, С. Іванова, А. Капська, Т. Ладиженська, Л. Мацько, Г. Сагач, Л. Синельникова та ін.

Курс практичної риторики спрямований на вирішення таких завдань:

 • підготувати майбутніх учителів-філологів до роботи в умовах реформування сучасної школи, зокрема посилення ролі мовленнєвої й риторичної культури, формування комунікативноїкомпетенції учнів;

 • забезпечити засвоєння студентами системи теоретичних знань з історії й теорії риторики, місце риторики серед інших наук, основні етапи зародження та розвитку риторики й ораторського мистецтва, закони риторики;

 • учити студентів співвідносити теоретичні знання з практичними потребами школи;

 • формувати у студентів риторичні вміння й навички:
 • володіння аргументованим, впливовим, розгорнутим монологічним мовленням (розповідь, повідомлення, пояснення, лекція тощо);

 • ведення ефективної, конструктивної бесіди з позицій культурної, високоосвіченої людини;

володіння полемічним мистецтвом, культурою діалогу й полілогу в процесі суперечки, дискусії, диспуту;

 • володіння етичними нормами й правилами оратора;

 • вироблення й удосконалення власного авторського образу, ораторського стилю;

 • доречне використання мовних і позамовних (жести, міміка тощо) засобів спілкування;

-складання психологічного портрета аудиторії;

коригування й контроль власної поведінки й поведінки учнів у процесі спілкування;

 • розвивати в майбутніх учителів-словесників креативні здібності, спрямовувати їхні творчі зусилля на пошук нових способів формування риторичної культури учнів.

Зміст програми з риторики містить знання історії, теорії та практики риторики й красномовства, поняття звукової моделі мови й мовлення як моделі відображення дійсності, що спрямоване на розвиток і вдосконалення педагогічної техніки, формування риторичної особистості студента-філолога.

Практичні заняття спрямовані на формування, удосконалення в студентів умінь і навичок публічного мовлення, ефективного спілкування на основі знань з риторики, передбачають опрацювання таких тем: ознаки сучасного риторичного тексту, аспекти його аналізу; публічний виступ, оцінка виступу оратора, риторика в персоналіях минулого й сучасності; основи полемічної майстерності; проблеми педагогічної риторики. Для проведення практичних занять обираємо нестандартні форми: конкурс, семінар, конференція, круглий стіл, ділова гра (моделювання теле- або радіопередачі), захист промов. Націлюємо студентів на перенесення набутого методичного досвіду в шкільну практику. Знайомимо із змінами в навчальній програмі "Рідна мова" (2001 р.) - уведенням розділу "Елементи практичної риторики", де пропонується опрацювати техніку підготовки виступу, збір матеріалу, його обдумування, конспект ключових слів, структуру виступу (об'єктивність, ясність, образність, цілеспрямованість, кульмінація, повторення основних думок, лаконізм, гумор, дотепи, іронія), план виступу; стиль мовлення, вступ і закінчення виступу (10 клас); виражальні засоби риторики (порівняння, метафора, цитування, протиставлення, заклик, парадокс, гіпербола, риторичні запитання); виступ перед аудиторією: звертання, інтонація, взаємодія зі слухачами, способи виголошення промови, темп, гучність виступу, поведінка під час виступу (11 клас).

Проведення практичних занять підпорядковується формуванню таких основних умінь і навичок: добирати літературу, що стосується визначеної проблеми; реферувати прочитане, складати конспект, план висловлювання; правильно володіти голосом, доречно використовувати невербальні засоби - жести, міміку; користуватися розмаїттям виражальних мовних засобів; установлювати контакт з аудиторією; аналізувати усний і писемний риторичний текст; об'єктивно оцінювати виступи; аргументовано доводити свою думку, переконувати, викликати бажання висловитися, брати участь у дискусіях, диспутах; моделювати ситуації спілкування, послідовно дотримуватися правил ділової гри, переконливо виконувати обрану роль.

У процесі підготовки й проведення занять студенти виконують такі види роботи: здійснюють взаємо- й самоаналіз індивідуальних мовленнєвих типів (раціонально-логічний, емоційно-інтуїтивний, філософський, художньо-образний), аналізують риторичні тексти, готуються до публічних виступів, виголошують промови, виступають на конкурсі промов, аналізують і оцінюють промови, вчаться проводити конференцію, семінар, круглий стіл, беруть участь в обговоренні питань під час різних форм спілкування (моделей навчання), моделюють підготовку й запис теле- або радіопередачі, розробляють фрагменти уроків рідної мови, на яких опрацьовуються елементи практичної риторики, або урок риторики в гімназії чи ліцеї.

^ IV. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І

Тема 1.Вступ. Риторика як наука і навчальна дисципліна

Риторика як наука і навчальна дисципліна. Предмет риторики. Основні поняття класичної риторики. Основоположні розділи класичної риторики. Риторика в системі інших наук та її зв’язок з філологічними дисциплінами та навчальними предметами. Статус сучасної риторики. Імідж учителя крізь призму риторики.

Тема 2. Історія і джерела риторики, їх педагогічний характер

Міфологічні джерела риторики. Передумови виникнення риторики у Давній Греції та її особливості. Функції риторики у Стародавньому Римі за добу республіки. Ораторство Цицерона. Риторика часів Римської імперії. Педагогічна риторика Квінтіліана. Словесна культура Київської Русі. Риторизм у мовотворчості І.Вишенського, Г. Сковороди. Риторична спадщина Ф. Прокоповича. Особливості українського ораторства ХІХ – ХХ ст..

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ

Тема 3. Види і жанри ораторського мистецтва

. Основні жанри (роди й види) ораторського мистецтва. Особливості академічного красномовства. Типологія професійно важливих жанрів мовлення вчителя. Жанри публічного мовлення вчителя. Жанрова різноманітність мовлення учителя і учнів на уроці. Педагогічний пізнавальний діалог.

Тема 4. Закони риторики

Закони риторики: Концептуальний закон. Закон моделювання аудиторії. Стратегічний закон. Тактичний закон. Мовленнєвий закон. Закон ефективної комунікації. Системно-аналітичний закон.

Тема 5. Мотивації професійного мовлення

Види професійної мовленнєвої діяльності. Професійне мовлення учителя. Поняття і значення мотивації мовлення. Цільова настанова як внутрішня мотивація, класифікація цільових настанов.

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ

Тема 6. Загальна характеристика риторичної діяльності

Етапи риторичної діяльності. Специфіка публічного мовлення в риторичному аспекті Риторичний монолог. Промова як основний вид монологічного красномовства. Діалогічні та полілогічні форми мовлення. Ділова розмова, бесіда, співбесіда як різновиди риторичного діалогу. Запитання і відповіді. Вміння слухати. Суперечка. Види суперечок. Техніка спору. Характеристика предмету спору. Теза і контр теза. Стратегії впливу на опонента. Види аргументів для доведення і спростування. Прийоми захисту у спорі. Техніка запитань і відповідей. Софістичні прийоми у спорі. Способи завершення спору. Етика учасників спору.

Тема 7. Техніка мовлення і культура оратора

Умови ефективної мовленнєвої комунікації. Шляхи подолання опору аудиторії. Вимоги до виступу. Кінетика, жести. Інтонування. Техніка дихання і техніка мовлення.

Тема 8. Методика підготовки до виступу. Риторика монологу

Стратегія і тактика виступу. Види підготовки публічного виступу. Характеристика жанру пояснювального монологу вчителя. Методика та етапи підготовки пояснювального монологу. Моделювання учнівської аудиторії. Секрети успішного виступу (стратегії і тактики).

Тема 9. Зміст і композиція усного виступу

Поняття тексту виступу. Особливості структури усного монологу (вступ, виклад, висновки). Методи викладу матеріалу (дедуктивний, індуктивний, аналогійний, стадійний, концентричний, історичний). Теза і аргумент як основні категорії диспозиції.

Тема 10. Мовне вираження промови Елоквенція. Види тропів і їх використання у публічних промовах. Характеристика основних фігур. Роль і місце фігур у промові. Специфіка їх використання. Риторичний аналіз тексту.

Тема .11 Взаємодія оратора і слухачів. Риторика діалогу

Особливості і види навчально-педагогічного діалогу. Педагогічний діалог на уроці. Правила підготовки і проведення дискусії, полеміки, диспуту. Культура суперечки.


^ V. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ

Тема

Кількість годин, відведених на:

Лекції

Практичні заняття

Самостійну роботу (СРС)

Індивідуальну роботу (ІР)

Змістовий модуль І Вступ
Риторика як наука і навчальна дисципліна.

2
6


5

Історія і джерела риторики, їх педагогічний характер

2
Змістовий модуль ІІ Теоретична риторика

Види і жанри ораторського мистецтва

2
4

Закони риторики

2
Мотивації професійного мовлення
2

^ Змістовий модуль ІІІ Практична риторика

Загальна характеристика риторичної діяльності

2

2

11

Техніка мовлення і культура оратора
2

Методика підготовки до виступу. Риторика монологу
2

Зміст і композиція усного виступу
2

Мовне вираження промови
2
Взаємодія оратора і слухачів. Риторика діалогу
2
Риторичний аналіз тексту.
2
Методика рецензування виступу
2
Всього:

10

18

21

5^ VI. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ.

Тема 5. Мотивації професійного мовлення

Зміст теми

 1. Види професійної мовленнєвої діяльності.

 2. Професійне мовлення учителя.

 3. Поняття і значення мотивації мовлення.

 4. Цільова настанова як внутрішня мотивація, класифікація цільових настанов.

Основні поняття: мета промови, мотивація, цільова настанова промови.

Рекомендована література:

 1. Абрамович С. Риторика та гомілетика. – Чернівці, 1995.

 2. Бабич Н. Основи культури мовлення. – Львів, 1990.

 3. Єрмоленко С. Нариси з української словесності. Стилістика та культура мови. – К., 1999.

 4. Клочек Г., Оцабрик І. Риторика вчителя-словесника. – Кіровоград, 2005.

 5. Кохтев Н. Риторика. – М., 1996.

 6. Мацько Л., Мацько О., Риторика: Навч. Посіб. – К.,2003.

 7. Сагач Г. Риторика: навч. Посіб. – К., 2000.


Тема 6. Загальна характеристика риторичної діяльності

Зміст теми

 1. Логічні основи риторики.

 2. Психологічні основи риторики.

 3. Естетичні основи красномовства.

Основні поняття: аргументація, теза, аргумент, закони логіки, аналогійна аргументація, демонстрація, логічні помилки, ефект несподіванки, контакт з аудиторією, експресія, комунікативні якості мовлення, засоби виразності.

Рекомендована література:

 1. Абрамович С. Риторика та гомілетика. – Чернівці, 1995.

 2. Бабич Н. Основи культури мовлення. – Львів, 1990.

 3. Єрмоленко С. Нариси з української словесності. Стилістика та культура мови. – К., 1999.

 4. Клочек Г., Оцабрик І. Риторика вчителя-словесника. – Кіровоград, 2005.

 5. Кохтев Н. Риторика. – М., 1996.

 6. Мацько Л., Мацько О., Риторика: Навч. Посіб. – К.,2003.

 7. Сагач Г. Риторика: навч. Посіб. – К., 2000.


Тема 7. Техніка мовлення і культура оратора

Зміст теми

 1. Умови ефективної мовленнєвої комунікації.

 2. Шляхи подолання опору аудиторії.

 3. Вимоги до виступу.

 4. Кінетика, жести. Інтонування.

 5. Техніка дихання і техніка мовлення.

Основні поняття: норми правильного мовлення, темп, сила голосу, висота голосу, паузи, жести, кінетика, міміка, невербальна комунікація.

Рекомендована література:

 1. Абрамович С. Риторика та гомілетика. – Чернівці, 1995.

 2. Бабич Н. Основи культури мовлення. – Львів, 1990.

 3. Єрмоленко С. Нариси з української словесності. Стилістика та культура мови. – К., 1999.

 4. Клочек Г., Оцабрик І. Риторика вчителя-словесника. – Кіровоград, 2005.

 5. Кохтев Н. Риторика. – М., 1996.

 6. Мацько Л., Мацько О., Риторика: Навч. Посіб. – К.,2003.

 7. Сагач Г. Риторика: навч. Посіб. – К., 2000.


Тема 8. Методика підготовки до виступу. Риторика монологу

Зміст теми

 1. Стратегія і тактика виступу.

 2. Види підготовки публічного виступу.

 3. Характеристика жанру пояснювального монологу вчителя.

 4. Методика та етапи підготовки пояснювального монологу.

 5. Моделювання учнівської аудиторії.

 6. Секрети успішного виступу (стратегії і тактики).

Основні поняття: гіпотеза, стратегія виступу, тактика виступу, теза, тема.

Рекомендована література:

 1. Абрамович С. Риторика та гомілетика. – Чернівці, 1995.

 2. Бабич Н. Основи культури мовлення. – Львів, 1990.

 3. Єрмоленко С. Нариси з української словесності. Стилістика та культура мови. – К., 1999.

 4. Клочек Г., Оцабрик І. Риторика вчителя-словесника. – Кіровоград, 2005.

 5. Кохтев Н. Риторика. – М., 1996.

 6. Мацько Л., Мацько О., Риторика: Навч. Посіб. – К.,2003.

 7. Сагач Г. Риторика: навч. Посіб. – К., 2000.

Тема 9. Зміст і композиція усного виступу

Зміст теми

 1. Поняття тексту виступу.

 2. Особливості структури усного монологу (вступ, виклад, висновки).

 3. Методи викладу матеріалу (дедуктивний, індуктивний, аналогійний, стадійний, концентричний, історичний).

 4. Теза і аргумент як основні категорії диспозиції.

Основні поняття: аргумент, аргумент до авторитету, аргумент до вигоди, аргумент до жалю, аргумент до особи, аргумент до публіки, демонстрація, композиція промови, текст промови.

Рекомендована література:

 1. Абрамович С. Риторика та гомілетика. – Чернівці, 1995.

 2. Бабич Н. Основи культури мовлення. – Львів, 1990.

 3. Єрмоленко С. Нариси з української словесності. Стилістика та культура мови. – К., 1999.

 4. Клочек Г., Оцабрик І. Риторика вчителя-словесника. – Кіровоград, 2005.

 5. Кохтев Н. Риторика. – М., 1996.

 6. Мацько Л., Мацько О., Риторика: Навч. Посіб. – К.,2003.

 7. Сагач Г. Риторика: навч. Посіб. – К., 2000.

Тема 10. Мовне вираження промови

Зміст теми

 1. Елоквенція.

 2. Види тропів і їх використання у публічних промовах.

 3. Характеристика основних фігур.

 4. Роль і місце фігур у промові. Специфіка їх використання.

 5. Риторичний аналіз тексту.

Основні поняття: тропіка, тропи, метафора, метонімія, парономазія, риторичне звертання, риторичне запитання, риторичний оклик, риторичне порівняння, антономазія, персоніфікація, алегорія, іронія, тавтологія, фігури кількості, парцеляція, еліпс, період.

Рекомендована література:

 1. Абрамович С. Риторика та гомілетика. – Чернівці, 1995.

 2. Бабич Н. Основи культури мовлення. – Львів, 1990.

 3. Єрмоленко С. Нариси з української словесності. Стилістика та культура мови. – К., 1999.

 4. Клочек Г., Оцабрик І. Риторика вчителя-словесника. – Кіровоград, 2005.

 5. Кохтев Н. Риторика. – М., 1996.М

 6. Мацько Л., Мацько О., Риторика: Навч. Посіб. – К.,2003.

 7. Сагач Г. Риторика: навч. Посіб. – К., 2000.

Тема .11 Взаємодія оратора і слухачів. Риторика діалогу

Зміст теми

 1. Особливості і види навчально-педагогічного діалогу.

 2. Педагогічний діалог на уроці.

 3. Правила підготовки і проведення дискусії, полеміки, диспуту.

 4. Культура суперечки.

Основні поняття: дебати, дискусія, диспут, еристика, опонент, педагогічний діалог, полеміка, пропонент, суперечка.

Рекомендована література:

 1. Абрамович С. Риторика та гомілетика. – Чернівці, 1995.

 2. Бабич Н. Основи культури мовлення. – Львів, 1990.

 3. Єрмоленко С. Нариси з української словесності. Стилістика та культура мови. – К., 1999.

 4. Клочек Г., Оцабрик І. Риторика вчителя-словесника. – Кіровоград, 2005.

 5. Кохтев Н. Риторика. – М., 1996.

 6. Мацько Л., Мацько О., Риторика: Навч. Посіб. – К.,2003.

 7. Сагач Г. Риторика: навч. Посіб. – К., 2000.


^ VII. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 1. Опрацюйте навчальний матеріал «Основні поняття класичної риторики», «Розділи класичної риторики» (Тема 1).

Дайте письмово відповіді на запитання:

 • Назвіть основні поняття класичної риторики.

 • Що означає для риторики поняття логосу?

 • Яка роль у навчанні відводиться етосу?

 • Які функції виконує категорія пафосу?

 • Назвіть розділи класичної риторики.

 • З’ясуйте суть розділу «Елокуція».

 • У чому важливість релаксації?


Література:

Мацько Л.І., Мацько О.М. Риторика: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2003. – С.10 – 16.

 1. Опрацюйте навчальний матеріал «Історія риторики», (Тема 2).

Підготуйте письмово повідомлення на одну з тем:

 • Словесна культура Київської Русі.

 • Риторизм у мовотворчості І. Вишенського, Г. Сковороди.

 • Риторика Києво-Могилянської академії.

 • Риторична спадщина Ф. Прокоповича.

 • Особливості українського ораторства ХІХ –ХХ ст.

Література:

Мацько Л.І., Мацько О.М. Риторика: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2003. – С.21 - 90.

Сагач Г. Риторика: навч. Посіб. – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2000. – С.22 – 59.

 1. Опрацюйте навчальний матеріал «Еристика» (Тема 3, 4, 5).

Підготуйте реферат на одну з тем:

 • З історії мистецтва суперечки.

 • Види суперечок.

 • Аргументація в суперечці.

 • Правила і помилки в аргументації.

 • Прийоми маніпулювання в суперечці.

Література:

Мацько Л.І., Мацько О.М. Риторика: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2003. – С.216 - 220.

4. Доберіть і запишіть прислів’я і приказки (10) на тему моралі, естетичних смаків, якості мовлення і мовленнєвої поведінки. Випишіть 5 афоризмів, які можуть бути гарною зачинною фразою.

^ 5. Зробіть короткий бібліографічний огляд на одну з тем:

- Бар’єри у спілкуванні.

- Стратегія і тактика суперечки.

- Риторика Давньої Греції.

- Етапи розвитку української риторики.

- Чистота мовлення.

- Ідеал оратора.

- Як стати гарним оратором.

^ 6. Складіть робочий план виступу на одну із запропонованих нижче тем, підберіть матеріал до неї, напишіть свій виступ (хвилин на 2-3), запам'ятайте його й виголосіть.

- Чи можу я стати лідером? (яким я уявляю собі лідера?)

- Гарна й погана реклама на телебаченні.

- Книги, які я переріс.

- Моє ставлення до детективної літератури

7.Складіть робочий план виступу на тему, що цікавить вас, доберіть матеріал до неї, напишіть свій виступ (хвилини на 2-3), запам'ятайте його й виголосіть. При підготовці виступу врахуйте певний тип слухачів.

^ 8. Уявіть себе репортером. Ваше завдання - провести двохвилинний репортаж на тему: «Вчительські будні».

Підготуйте матеріал, який ви знаєте зсередини. Перевірте репортаж за часом. Складаючи текст, стежте за чітким фонетичним членуванням мовлення, фразовими й логічними наголосами. Правильно відтворюйте інтонацію. Використайте емоційні інтонаційні конструкції.

9. Вас запросили на радіо або на телебачення. Завдання - виступити з конструктивними пропозиціями, спрямованими на підвищення ролі книги в житті дітей. Складіть виступ за таким початком: .Скільки не повторюй дітям: «Читати - добре!», - більше читати вони від цього не будуть. А що якщо...

^ 10. Виконати риторичний аналіз тексту .

Література:

Культура фахового мовлення:Навчальний посібник/ за ред.. Н.Д. Бабич. – Чернівці:Книги – ХХІ, 2006. С.100 – 115.

Мацько Л.І., Мацько О.М. Риторика: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2003. – С. 90 - 186.


^ VIII. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ

Критерії і норми оцінювання навчальної діяльності студентів на лекціях


Максимальна кількість балів 1

Критерії оцінювання

1

Студент знає положення теорії, може навести приклади їх застосування в практичній діяльності. В основному правильні відповіді на питання експрес-контролю.

0

Відповіді студента мать грубі помилки. Не знає розділи програмного матеріалу. У відповідях відсутня самостійність. Неправильні відповіді на питання експрес-контролю.


^ Критерії і норми оцінювання навчальної діяльності студентів на практичних заняттях.

Максимальна кількість балів - 2

Критерії оцінювання

2

Висока активність на ПЗ і достатньо високий рівень самостійної підготовки.

1

Середня активність на ПЗ і середній рівень самостійної підготовки

0

Низька активність на ПЗ і низький рівень самостійної підготовки

^ Критерії і норми оцінювання навчальної діяльності студентів під час виконання СРС


Максимальна кількість балів - 5

Критерії оцінювання

5

Максимально високий рівень самостійної підготовки. Всі завдання виконані правильно.

4 - 3

Достатньо високий рівень самостійної підготовки. Деякі види завдань виконані з помилками.

2 - 1

Середній рівень самостійної підготовки. Деякі завдання не виконані, або виконані з грубими помилками.

0

Низький рівень самостійної підготовки. Завдання не виконані.

^ Критерії і норми оцінювання модульної (контрольної) роботи


Максимальна кількість балів - 25


Критерії оцінюваня


25 - 20

Завдання виконані якісно (90% - 100% виконання усіх розділів модульної (контрольної) роботи).

19 - 15

Завдання виконані якісно з достатньо високим рівнем правильних відповідей (89% - 75% виконання усіх розділів модульної (контрольної) роботи).

14 - 10

Завдання виконані якісно з середнім показником правильних відповідей (74% - 50% виконання всіх розділів модульної (контрольної) роботи).

0

Завдання не виконано (виконання 49% усіх розділів модульної (контрольної) роботи).


^ VIII. ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА

Індивідуальна робота з курсу „Риторика” передбачає написання кожним студентом протягом навчального семестру одного реферату з обов’язковим захистом його.

Реферат „захищається” на останньому практичному занятті в семестрі. Студент має також можливість самостійно вибрати тему для реферування поза пропонованою тематикою, обов’язково узгодивши її попередньо з викладачем.

Реферат має включати такі структурні блоки:

 1. Вступ.

 2. Основна частина (розділи, підрозділи).

 3. Висновки.

 4. Список використаної літератури (не менше 5 джерел).

За відсутності зазначених блоків у рефераті він повертається студенту на доопрацювання.

В рефераті необхідно максимально повно розкрити тему, показати основні підходи до її осмислення, зв’язок з теорією і практикою. Бажано формулювати власне ставлення до питань, які розглядаються.

На титульній сторінці реферату мають бути вказані: його тема; прізвище, ім’я, по-батькові студента, курс і група. Всі реферати пишуться українською мовою на аркушах формату А4. Обсяг – не менше 10 сторінок тексту. Поля: зліва, зверху, знизу – 2 см., справа – 1 см. Нумерація проставляється у верхньому правому кутку, починаючи з другої сторінки.

^ Оцінювання реферату

Максимальна оцінка і захист реферату – 25 балів. Реферат оцінюється на підставі таких критеріїв:

 • правильне і повне розкриття теми дослідження, її актуальність – 5 балів;

 • правильне цитування теоретичних джерел, рівень узагальнення і аналізу наукових праць – 5 балів;

 • грамотність, логічність і стиль викладу матеріалу – 5 балів;

 • уміння сформулювати висновки – 5 балів;

 • уміння усно коротко переказати зміст, вибрати основну суть питання, дотримуватися логіки викладу матеріалу (вступ, основний зміст, короткі висновки за темою) – 5 балів.

^ ТЕМИ ДЛЯ РЕФЕРАТІВ

1.Своєрідність риторики як науки.

2. Особливості педагогічної риторики.

3. Роль законів логіки у вивченні риторики.

4. Риторичний аспект взаємодії учителя і учнів.

5. Комунікативно-мовленнєва активність учителя.

6. Мовленнєвий жанр і дискурс.

7. Стилі і пріоритети педагогічного спілкування.

8. Види мовленнєвої діяльності учителя.

9. Культура мовленнєвої діяльності учителя.

10. Елокуція як розділ класичної риторики.

11. Стратегія і тактика усного виступу.

12. Жанри і моделі навчальних виступів.

13. Публічний виступ учителя.

14. Роль мовленнєвих засобів у суперечці.

15. Діалогічне красномовство.

16. Діалог у позаурочній діяльності учителя.

17. Софістична суперечка.

18. Формування техніки мовлення учителя.

19. Невербальна виразність у роботі вчителя.

20. Семантика мови тіла, жестів і міміки.

21. Кінесичні засоби у професійному спілкуванні учителя.

22. Логічний наголос у публічному виступі.

23. Соціальна і професійна необхідність чистоти мови.

24. Образність публічного мовлення.

25. Імідж сучасного вчителя.

26. Роль невербального спілкування в роботі вчителя.

27. Національні особливості невербального спілкування.

28. Бар’єри у спілкуванні.


^ Х. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1. Опорні конспекти

2. Методичні рекомендації до підсумкового контролю та виконання індивідуальних завдань.

3. Перелік основних термінів та понять з дисципліни

4. Питання для самоконтролю за темами.

5. Фонд електронних документів та друковані посібники(кафедральні видання).

^ ХІ. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Обов’язкова

1. Мацько Л., Мацько О., Риторика: Навч. Посіб. – К.,2003(електронний варіант)

Додаткова

 1. Абрамович С. Риторика та гомілетика. – Чернівці, 1995.

 2. Андрусенко В. Диспут на уроці української літератури в гуманітарній парадигмі виховання // Дивослово. – 1999. - № 4. – С.38-42.

 3. Бабич Н. Основи культури мовлення. – Львів, 1990.

 4. Баранова Л. Від чого залежить контакт з аудиторією// Дивослово. – 1998. - № 2. – С.41-42.

 5. Єрмоленко С. Нариси з української словесності. Стилістика та культура мови. – К., 1999.

 6. Клочек Г., Оцабрик І. Риторика вчителя-словесника. – Кіровоград, 2005.

 7. Кохтев Н. Риторика. – М., 1996.

 8. Культура фахового мовлення: Навч.посібн./ За ред. Н.Д. Бабич. – Чернівці, 2006.

 9. Мацько Л.І., Кравець Л.В. Культура фахової української мови: Навч. Посіб. – К., 2007.

 10. Сагач Г. Риторика: навч. Посіб. – К., 2000.

 11. Томан І. Мистецтво говорити. – К., 1989.Розробив доц. Р.В. Бродська

Розглянуто на засіданні кафедри української філології

Протокол № від

Завідувач кафедри Р.В. Бродська


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Філологічний факультет

Кафедра української філології


„ Затверджую”

Проректор ________ Л.М. Гура

____ _______________2009


^ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

„РИТОРИКА”


Севастополь

2009

І. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Предмет: риторика

Курс: підготовка бакалаврів

Напрямок, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів (за системою ЕСТS)1,5

Модулів: 1

Змістових модулів:1

Загальна кількість годин: 54

Кількість годин на тиждень: 2

Шифр і назва напрямку:

0101 Педагогічна освіта


Шифр і назва спеціальності:

6.010100 „Педагогіка і методика середньої освіти” „Мова і література (англійська) та „Українська мова і література”

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Нормативна

Рік підготовки: 4

Семестр:VІІІ

Лекції : 10 год.

Практичні заняття: 18 години

Самостійна робота: 21 год

Індивідуальна робота:5

Реферат

Вид контролю: залік


ІІ. МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Мета курсу полягає в тому, щоб активізувати становлення студента-філолога як риторичної особистості, ознайомити студентів із основними законами риторики, з її головними класичними поняттями, а також із засадами лекторської майстерності, надати цьому процесу більшої усвідомленості та цілеспрямованості.


ІІІ. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма курсу „Практична риторика” для студентів-філологів доповнює навчальні програми лінгвістично-методичного спрямування ( курсів сучасної української літературної мови, стилістики, культури мовлення, лінгвістичного аналізу тексту, лінгвістики тексту, основ комунікативної лінгвістики, теорії комунікації, методик навчання мови і літератури). У розробці програми було використано дослідження й педагогічний досвід таких учених, як Д. Александров, Н. Бабич, С. Іванова, А. Капська, Т. Ладиженська, Л. Мацько, Г. Сагач, Л. Синельникова та ін.

Курс практичної риторики спрямований на вирішення таких завдань:

 • підготувати майбутніх учителів-філологів до роботи в умовах реформування сучасної школи, зокрема посилення ролі мовленнєвої й риторичної культури, формування комунікативноїкомпетенції учнів;

 • забезпечити засвоєння студентами системи теоретичних знань з історії й теорії риторики, місце риторики серед інших наук, основні етапи зародження та розвитку риторики й ораторського мистецтва, закони риторики;

 • учити студентів співвідносити теоретичні знання з практичними потребами школи;

 • формувати у студентів риторичні вміння й навички:
 • володіння аргументованим, впливовим, розгорнутим монологічним мовленням (розповідь, повідомлення, пояснення, лекція тощо);

 • ведення ефективної, конструктивної бесіди з позицій культурної, високоосвіченої людини;

володіння полемічним мистецтвом, культурою діалогу й полілогу в процесі суперечки, дискусії, диспуту;

 • володіння етичними нормами й правилами оратора;

 • вироблення й удосконалення власного авторського образу, ораторського стилю;

 • доречне використання мовних і позамовних (жести, міміка тощо) засобів спілкування;

-складання психологічного портрета аудиторії;

коригування й контроль власної поведінки й поведінки учнів у процесі спілкування;

- розвивати в майбутніх учителів-словесників креативні здібності, спрямовувати їхні творчі зусилля на пошук нових способів формування риторичної культури учнів. Зміст програми з риторики містить знання історії, теорії та практики риторики й красномовства, поняття звукової моделі мови й мовлення як моделі відображення дійсності, що спрямоване на розвиток і вдосконалення педагогічної техніки, формування риторичної особистості студента-філолога.

Практичні заняття спрямовані на формування, удосконалення в студентів умінь і навичок публічного мовлення, ефективного спілкування на основі знань з риторики, передбачають опрацювання таких тем: ознаки сучасного риторичного тексту, аспекти його аналізу; публічний виступ, оцінка виступу оратора, риторика в персоналіях минулого й сучасності; основи полемічної майстерності; проблеми педагогічної риторики. Для проведення практичних занять обираємо нестандартні форми: конкурс, семінар, конференція, круглий стіл, ділова гра (моделювання теле- або радіопередачі), захист промов. Націлюємо студентів на перенесення набутого методичного досвіду в шкільну практику. Знайомимо із змінами в навчальній програмі "Рідна мова" (2001 р.) - уведенням розділу "Елементи практичної риторики", де пропонується опрацювати техніку підготовки виступу, збір матеріалу, його обдумування, конспект ключових слів, структуру виступу (об'єктивність, ясність, образність, цілеспрямованість, кульмінація, повторення основних думок, лаконізм, гумор, дотепи, іронія), план виступу; стиль мовлення, вступ і закінчення виступу (10 клас); виражальні засоби риторики (порівняння, метафора, цитування, протиставлення, заклик, парадокс, гіпербола, риторичні запитання); виступ перед аудиторією: звертання, інтонація, взаємодія зі слухачами, способи виголошення промови, темп, гучність виступу, поведінка під час виступу (11 клас).

Проведення практичних занять підпорядковується формуванню таких основних умінь і навичок: добирати літературу, що стосується визначеної проблеми; реферувати прочитане, складати конспект, план висловлювання; правильно володіти голосом, доречно використовувати невербальні засоби - жести, міміку; користуватися розмаїттям виражальних мовних засобів; установлювати контакт з аудиторією; аналізувати усний і писемний риторичний текст; об'єктивно оцінювати виступи; аргументовано доводити свою думку, переконувати, викликати бажання висловитися, брати участь у дискусіях, диспутах; моделювати ситуації спілкування, послідовно дотримуватися правил ділової гри, переконливо виконувати обрану роль.

У процесі підготовки й проведення занять студенти виконують такі види роботи: здійснюють взаємо- й самоаналіз індивідуальних мовленнєвих типів (раціонально-логічний, емоційно-інтуїтивний, філософський, художньо-образний), аналізують риторичні тексти, готуються до публічних виступів, виголошують промови, виступають на конкурсі промов, аналізують і оцінюють промови, вчаться проводити конференцію, семінар, круглий стіл, беруть участь в обговоренні питань під час різних форм спілкування (моделей навчання), моделюють підготовку й запис теле- або радіопередачі, розробляють фрагменти уроків рідної мови, на яких опрацьовуються елементи практичної риторики, або урок риторики в гімназії чи ліцеї.


^ IV. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

МОДУЛЬ 1

Тема 1.Вступ.

Риторика як наука і навчальна дисципліна. Предмет риторики. Основні поняття класичної риторики. Основоположні розділи класичної риторики. Риторика в системі інших наук та її зв’язок з філологічними дисциплінами та навчальними предметами. Деякі етапи розвитку риторики. Статус сучасної риторики.

Тема 2. Теоретичні засади риторики.

Специфіка публічного мовлення у риторичному аспекті. Закони риторики. Основні жанри (роди й види) ораторського мистецтва.

Тема 3. Інвенція як розділ класичної риторики.

Задум, ідея, тема. Гіпотеза. Концепція.

Моделювання аудиторії.

Стратегії і тактики.

Тема 4. Основні поняття і закони диспозиції.

Основні частини промови (вступ, виклад, висновки), їх характеристика.

Методи викладу матеріалу (дедуктивний, індуктивний, аналогійний, стадійний, концентричний).

Теза і аргумент як основні категорії диспозиції. Логічна аргументація (закони тотожності, суперечності, виключення третього, достатньої підстави). Логічні помилки.

Аналогійна аргументація.

Демонстрація. Типи висновків, доцільність їх застосування.

Тема 5. Елокуція.

Комунікативні ознаки мовлення.

Елоквенція. Поняття тропів і фігур та критерії їх виділення та розрізнення.

Види тропів і їх використання у публічних промовах

Характеристики основних фігур. Роль і місце фігур у промові. Специфіка їх використання.

Риторичний аналіз тексту.

Тема 6. Акція як завершальний етап реалізації риторичної мети.

Риторичний ідеал.

Образ автора. Образ аудиторії.

Умови ефективної мовленнєвої комунікації. Шляхи подолання опору аудиторії. Вимоги до виступу. Кінетика, жести. Інтонування. Техніка дихання і техніка мовлення.

Тема 7. Педагогічна риторика.

Імідж вчителя крізь призму риторики.

Формування риторичної культури особистості в школі нового типу.

Формування риторичної культури особистості в умовах вищої освіти.


^ Х. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1. Опорні конспекти

2. Методичні рекомендації до підсумкового контролю та виконання індивідуальних завдань.

3. Перелік основних термінів та понять з дисципліни

4. Питання для самоконтролю за темами.

5. Фонд електронних документів та друковані посібники(кафедральні видання).

^ ХІ. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Абрамович С. Риторика та гомілетика. – Чернівці, 1995.

 2. Андрусенко В. Диспут на уроці української літератури в гуманітарній парадигмі виховання // Дивослово. – 1999. - № 4. – С.38-42.

 3. Бабич Н. Основи культури мовлення. – Львів, 1990.

 4. Баранова Л. Від чого залежить контакт з аудиторією// Дивослово. – 1998. - № 2. – С.41-42.

 5. Єрмоленко С. Нариси з української словесності. Стилістика та культура мови. – К., 1999.

 6. Клочек Г., Оцабрик І. Риторика вчителя-словесника. – Кіровоград, 2005.

 7. Кохтев Н. Риторика. – М., 1996.

 8. Культура фахового мовлення: Навч.посібн./ За ред. Н.Д. Бабич. – Чернівці, 2006.

 9. Мацько Л.І., Кравець Л.В. Культура фахової української мови: Навч. Посіб. – К., 2007.

 10. Мацько Л., Мацько О., Риторика: Навч. Посіб. – К.,2003.

 11. Сагач Г. Риторика: навч. Посіб. – К., 2000.

 12. Томан І. Мистецтво говорити. – К., 1989.Розробив доц. Р.В. Бродська

Розглянуто на засіданні кафедри української філології

Протокол № від

Завідувач кафедри Р.В. Бродська
залишити коментар
Дата конвертації21.09.2011
Розмір315 Kb.
ТипРеферат, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх