Чернігівський національний педагогічний університет icon

Чернігівський національний педагогічний університет


Схожі
Чернігівський національний педагогічний університет імені т. Г...
Чернігівський національний педагогічний університет...
Махній незвичайна антропологія mykola Makhnii extraordinary antropology © Чернігівський...
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г...
Ex professo. (Дніпропетровський національний університет), 09. 06. 99...
Studia Slovakistika. (Двнз “Ужгородський національний університет”), мовознавство. 02. 07. 08...
Чернігівський державний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка...
Апн україни Національний педагогічний університет імені М. П...
Всеукраїнська науково-практична конференція сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій...
В. А. Ромашко, П. Маріна, Є. Л. Фещенко, О. М...
Київський національний педагогічний університет імені м. П...
УкраїниЗагрузка...
скачать
№ 528


ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА


НАУКОВА БІБЛІОТЕКА


НАУКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ВІДДІЛ


ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ


Бібліографічний список літератури


ЧЕРНІГІВ

2011


Ч421.221.5я15

Педагогічні технології в початковій школі [Текст] : бібліогр. покажч. л-ри. – Чернігів, 2011. – 271 назва.


У кінці 90-х років XX ст. у педагогічній науці, освіті та практиці з’явився інтерес до освітніх технологій, основи яких були закладені ще у 20 – 60-х роках XX ст.

Пріоритетними завданнями сучасної освіти є навчання дітей вчитися жити і працювати. У школу приходять покоління дітей, які живуть в інформаційному суспільстві, і щоб скористатися його перевагами, необхідно переосмислити цінність знань і тезу про самодостатність учителя як джерела інформації. Зняття деяких обмежень на інноваційну діяльність сприяло запровадженню широкого інноваційного руху в системі освіти. Неабиякі можливості для упровадження якісних змін в освіті пов’язані з розвитком засобів комунікації, інформаційних та мультимедійних технологій.

Використання в роботі вчителем евристичних методів «мозковий штурм», інших методів інноваційних технологій дають змогу учням самостійно здобувати нові знання на основі вже наявних, оволодівати логічними прийомами та способами діяльності, вміти розмірковувати, аналізувати та робити висновки, у результаті чого виникає інтерес та потреба набувати нові знання.

Даний бібліографічний покажчик літератури розкриває загальні засади педагогічної інноватики, сутність і особливості педагогічної технології, інноваційної діяльності педагога, а також найпоширеніші у дошкільній та початковій освіті інноваційні педагогічні технології.

Рекомендаційний покажчик адресований учителям, вихователям, студентам вищих навчальних педагогічних закладів I – IV рівнів акредитації, всім, кого цікавить питання сучасних технологій в освіті.


Укладач: провідний бібліограф Н. Ф. Головатенко


Аніщенко, О. В. Сучасні педагогічні технології [Текст] : курс лекцій / О. В. Аніщенко, Н. І. Яковець. – Ніжин : Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2005. – 198 с.

Ч421.2

А67


Васьков, Ю. В. Педагогічні теорії, технології, досвід (дидактичний аспект) [Текст] : для працівників відділів освіти, керівників та вчителів шкіл, студентів / Ю. В. Васьков. – Х. : «Скорпіон», 2000. – 120 с.

Ч421.2

В19


Грицюк, О. І. Інтерактивні технології навчання молодших школярів [Текст] / О. І. Грицюк // Почат. навчання та виховання. – 2011. - № 8. – С. 2–17.


Дичківська, І. М. Інноваційні педагогічні технології [Текст] : навч. посіб. / І. М. Дичківська. – К. : Академвидав, 2004. – 352 с.

Ч421.2

Д50


Дичківська, І. Педагогічна експертиза інноваційної діяльності [Текст] / І. Дичківська // Дошкільне виховання. – 2004. - № 9. – С. 6–10.


Древаль, Г. Інновації в початковій школі [Текст] / Г. Древаль // Почат. освіта. – 2009. - № 42(листопад). – С. 2–4.


Жуковська, С. Упровадження освітніх інновацій (Проект) [Текст] / С. Жуковська // Завуч. – 2011. - № 8(березень). – С. 3–5.


Зайцев, В. Н. Технология совершенствования общеучебных умений в начальной школе [Текст] / В. Н. Зайцев // Современные образовательные технологии : учеб. пособ. для пед. вуз. / Г. К. Селевко. – М., 1998. – С. 139–140.

Ч421.2

С29


Зайчук, В. О. Сучасні педагогічні технології: дидактично-інформаційний аспект. Т. 1. [Текст] / В. О. Зайчук, А. С. Нісімчук, А. Д. Білан. – Луцьк : ПВД «Твердиня», 2009. – 288 с.

Ч48

З17


Зайчук, В. О. Сучасні педагогічні технології: дидактично-інноваційний аспект. Т. 2. [Текст] / В. О. Зайчук, А. С. Нісімчук, А. Д. Білан. – Луцьк : ПВД «Твердиня», 2009. – 312 с.

Ч48

З17


Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу: інноваційні засоби і технології [Текст] : колективна монографія / авт.: В. Ю. Биков [та ін.]. – К. : Атіка, 2005. – 252 с.

Ч421.2

И74


Інформаційні технології і засоби навчання [Текст] : зб. наук. пр. / за ред. Ю. В. Бикова. – К. : Атіка, 2005. – 272 с.

Ч421.2

И74

Коваль, Л. Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до моделювання уроків за різними навчальними технологіями [Текст] / Л. Коваль // Почат. шк. – 2005. - № 11. – С. 22–26.


Колеченко, А. К. Энциклопедия педагогических технологий [Текст] : материалы для специалиста образовательного учреждения / А. К. Колеченко. – СПб. : Изд-во «Каро», 2006. – 368 с.

Ч421.2

К60


Комар, О. Інтерактивні технології – технології співпраці [Текст] / О. Комар // Почат. шк. – 2004. - № 9. – С. 5–8.


Кононенко, Л. Інтерактивні технології [Текст] / Л. Кононенко // Методика математики у початкових класах: історія, сучасний стан і перспективи : студ. наук.-практ. конф., присвяч. 50-річчю ф-ту почат. навч. / відп. ред. В. О. Дятлов, О. В. Бобир. – Чернігів, 2008. – С. 45–57.

В1р

М54


Коханко, О. Г. Навчання студентів проектуванню уроку в початковій школі на засадах матрично-модульної технології [Текст] / О. Г. Коханко // Підготовка вчителя початкової школи в умовах нової парадигми освіти : матеріали Міжнар. наук.-метод. конф. (1-2 квітня 2004 р.) / уклад. Л. Л. Макаренко, М. С. Севастюк, О. П. Симоненко. – К., 2004. – С. 214–216.

Ч48

П32


Крамаренко, С. Інтерактивні техніки навчання як засіб розвитку творчого потенціалу учнів [Текст] С. Крамаренко // Відкритий урок. – 2002. - № 5/6. – С. 18–19.


Кратасюк, Л. Інтерактивні методи навчання [Текст] / Л. Кратасюк // Дивослово. – 2004. - № 10. – С. 2–11.


Кукушин, В. С. Современные педагогические технологии. Начальная школа [Текст] : пособ. для учителя / В. С. Кукушин. – Ростов-н/Дн. : «Феникс», 2003. – 448 с.

Ч421.2

К89


Литвиненко, Н. Інноваційні методи навчання в контексті завдань шкільної освіти [Текст] / Н. Литвиненко // Інформатика. – 2011. - № 3(січень). – С. 21–22.


Ліщук, І. Робота школи в режимі інноваційного розвитку [Текст] / І. Ліщук // Сучасна шк. України. – 2009. - № 9(вересень). – С. 37–39.


Лопушанська, Г. Програма українознавства для початкової школи у світлі інноваційних технологій [Текст] / Г. Лопушанська // Українознавство. – 2003. - № 1(6). – С. 161–162.


Мацевко-Бекерська, Л. Інтерактивні технології в системі фахової підготовки вчителя початкової школи [Текст] / Л. Мацевко-Бекерська // Підготовка вчителя початкової школи в умовах нової парадигми освіти : матеріали Міжнар. наук.-метод. конф. (1-2 квітня 2004 р.) / уклад. Л. Л. Макаренко, М. С. Севастюк, О. П. Симоненко. – К., 2004. – С. 231–234.

Ч48

П32


Навчання і виховання учнів 2 класу [Текст] : метод. посіб. для вчителів / упоряд. О. Я. Савченко. – К. : Почат. шк., 2003. – 608 с.

Ч421.2

Н15


Навчання і виховання учнів 3 класу [Текст] : метод. посіб. для вчителів / упоряд. О. Я. Савченко. – К. : Почат. шк., 2004. – 512 с.

Ч421.2

Н15


Нетрадиційні уроки в початковій школі. 1 клас [Текст] : інноваційні технології, особистісно орієнтований підхід, нетрадиційні методи і форми роботи, відкриті уроки / уклад. Л. І. Нечволод. – Х. : Торсінг плюс, 2007. – 96 с.

Ч421.2

Н57


Нетрадиційні уроки в початковій школі. 2 клас [Текст] : інноваційні технології, особистісно орієнтований підхід, нетрадиційні методи і форми роботи, відкриті уроки / уклад. Л. І. Нечволод. – Х. : Торсінг плюс, 2007. – 128 с.

Ч421.2

Н57


Нетрадиційні уроки в початковій школі. 3 клас [Текст] : інноваційні технології, особистісно орієнтований підхід, нетрадиційні методи і форми роботи, відкриті уроки / уклад. Л. І. Нечволод. – Х. : Торсінг плюс, 2007. – 112 с.

Ч421.2

Н57


Нетрадиційні уроки в початковій школі. 4 клас [Текст] : інноваційні технології, особистісно орієнтований підхід, нетрадиційні методи і форми роботи, відкриті уроки / уклад. Л. І. Нечволод. – Х. : Торсінг плюс, 2007. – 112 с.

Ч421.2

Н57


Нісімчук, А. С. Сучасні педагогічні технології [Текст] : навч. посіб. / А. С. Нісімчук, О. С. Падалка, О. Т. Шпак. – К. : ВЦ «Просвіта», 2000. – 368 с.

Ч421.2

Н69


Новиченко, О. З досвіду використання інтерактивних технологій [Текст] / О. Новиченко // Почат. освіта. – 2007. - № 41(листопад). – С. 4–5.


Новікова,В. В. Інновації в початковій школі: творчий пошук і шляхи оновлення [Текст] / В. В. Новікова // Підготовка вчителя початкової школи в умовах нової парадигми освіти : матеріали Міжнар. наук.-метод. конф. (1-2 квітня 2004 р.) / уклад. Л. Л. Макаренко, М. С. Севастюк, О. П. Симоненко. – К., 2004. – С. 234–236.

Ч48

П32


Новые педагогические и информационные технологии в системе образования [Текст] : учеб. пособ. для студ. вуз. / под ред. Е. С. Полат. – М. : «АКАДЕМІЯ», 2001. – 272 с.

Ч421. 2

Н76


Освітні технології [Текст] : навч.-метод. посіб. / за ред. О. М. Пехоти. – К. : Вид-во А.С.К., 2003. – 255 с.

Ч421.2

О72


Остапа, Т. Інноваційна діяльність педагогічних працівників (Проект) [Текст] / Т. Остапа // Завуч. - № 10(квітень). – С. 3–7.


Педагогічні технології: теорія та практика [Текст] : навч.-метод. посіб. / за ред. М. В. Гриньової ; Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка– Полтава : АСМІ, 2006. – 230 с.

Ч421

П24


Пироженко, Т. Педагогічні інновації: критерії оцінки [Текст] / Т. Пироженко // Дошкільне виховання. – 2000. - № 8. – С. 3–4.


Питюков, В. Ю. Основы педагогической технологии [Текст] : учеб.-практ. пособ. / В. Ю. Питюков. – М. : «Тандем», 1997. – 176 с.

Ч421.2

П35


Підгребя, Н. Інноваційні технології як засіб розвитку творчої активності учнів [Текст] / Н. Підгребя // Сучасна шк. України. – 2009. - № 10(жовтень). – С. 35–42.


Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності [Текст] // Дошкільне виховання. – 2002. - № 3. – С. 24–28.


Полтавець, О. Впровадження інноваційних технологій у практику роботи початкової школи [Текст] / О. Полтавець // Почат. навчання та виховання. – 2006. - № 16(червень). – Додаток «Метод. банкъ». – С. 1–24.


Пометун, О. Активні й інтерактивні методи навчання [Текст] / О. Пометун // Шлях освіти. – 2004. - № 3. – С. 10–16.


Пометун, О. І. Інтерактивні технології навчання [Текст] / О. І. Пометун, Л. Пироженко // Відкритий урок. – 2003. - № 3, 4.


Пометун, О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання [Текст] : наук.-метод. посіб. / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко; за ред. О. І. Пометун. – К. : «А.С.К.», 2005. – 192 с.

Ч421.2

П55


Ремезюк, І. І. Реалізація принципу індивідуалізації навчання в підготовці студентів до викладання освітньої галузі «Технології» в початковій школі [Текст] / І. І. Ремезюк // Підготовка вчителя початкової школи в умовах нової парадигми освіти : матеріали Міжнар. наук.-метод. конф. (1-2 квітня 2004 р.) / уклад. Л. Л. Макаренко, М. С. Севастюк, О. П. Симоненко. – К., 2004. – С. 149–152.

Ч48

П32


Селевко, Г. К. Педагогические технологии на основе дидактического и методического усовершенствования УВП [Текст] / Г. К. Селевко. – М. : НИИ школьных технологий, 2005. – 288 с. – (Энциклопедия образовательных технологий).

Ч421.2

С29


Сиротенко, Г. О. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання [Текст] / Г. О. Сиротенко. – Х. : ВГ «Основа», 2003. – 80 с.

Ч421.2

С40


Сілков, В. На шляху від колективних до особистісно орієнтованих технологій навчання [Текст] / В. Сілков, Е. Сілкова // Почат. шк. – 2000. - № 11. – С. 26–28.


Сучасний урок у початковій школі. 33 уроки з використанням технології критичного мислення [Текст] / упоряд. Г. О. Ярош, Н. М. Седова. – Х. : Основа, 2005. – 240 с.

Ч421.2

С91


Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми [Текст] : зб. наук. пр. / редкол.: І. А. Зязюн [та ін.]; МО і науки України; АПН України. – К. : Вінниця, 2000. – 486 с.

Ч48

С91


Сучасні освітні технології [Текст] : реком. бібліогр. покажч. / уклад. : Т. Ф. Букшина, Г. К. Черняєва // Шкільний світ. – 2001. - № 34(вересень). – Вкладка.


Сучасні шкільні технології. Ч. 1. [Текст] / упоряд. І. Рожнятковська, В. Зоц. – К. : Ред. загальнопед. газ., 2004. – 112 с.

Ч421.2

С91


Сучасні шкільні технології. Ч. 2 [Текст] / упоряд. І. Рожнятовська, В. Зоц. – К. : Ред. загальнопед. газ., 2004. – 128 с.

Ч421.2

С91


Ткаченко, Л. Формування нового педагогічного мислення [Текст] : нові освітні технології / Л. Ткаченко // Освіта. – 2011. - № 14(9-16 березня). – С. 10–11.


Фурс, Г. О. Інноваційні педагогічні процеси у початкових класах як шлях до якісної освіти [Текст] / Г. О. Фурс // Почат. навчання та виховання. – 2009. - № 16-18(червень). – С. 10–24.


Чернова, Н. Інновації в освіті та нові підходи до методики активізації пізнавальної діяльності учнів [Текст] / Н. Чернова // Сучасна шк. України. – 2009. - № 8(серпень). – С. 71–75.


Шевченко, Н. Интерактивные формы обучения как средство развития личности школьника [Текст] / Н. Шевченко // Учитель. – 2004. - № 5. – С. 12–17.


Шелестова, Л. Інтерактивні технології: «за» і «проти» [Текст] / Л. Шелестова // Шкільний світ. – 2003. - № 12. – С. 3.


Шпонтак, І. М. Інноваційна компетентність педагога [Текст] / І. М. Шпонтак // Безпека життєдіяльності. – 2011. - № 3. – С. 21–24.


Щуркова, Н. Е. Педагогическая технология [Текст] : учеб. пособ. для студ. и преподавателей пед. учеб. заведений, учителей шк. / Н. Е. Щуркова. – М. : Пед. о-во Россия, 2002. – 224 с.

Ч421.2

Щ98


Ющенко, І. В. Використання діяльнісного методу в навчанні за науково-педагогічним проектом «Росток» [Текст] / І. В. Ющенко // Почат. навчання та виховання. – 2009. - № 16-18(червуень). – С. 59–77.


Ющенко, І. В. Упровадження інтерактивних технологій на уроках у початкових класах [Текст] / І. В. Ющенко // Почат. навчання та виховання. – 2010. - № 2(січень). – С. 2–9.


Проектна діяльність на уроках у початковій школі


Горностаєва, Л. Проектування програмного розвитку сучасної школи [Текст] / Л. Горностаєва // Сучасна шк. України. – 2009. - № 8(серпень). – С. 3–6.


Даниленко, Т. М. Проектна діяльність на уроках у початковій школі [Текст] / Т. М. Даниленко, В. А. Пеньшина // Почат. навчання та виховання. – 2009. - № 16-18(червень). – С. 54–58.


Карандаш. С. М. Проектна технологія: від теорії до практики [Текст] / С. М. Карандаш // Почат. навчання та виховання. – 2008. - № 19-21(липень). – С. 14–15.


Кравчук, Л. Застосування інноваційних педагогічних методів у навчально-виховному процесі [Текст] : метод проектів / Л. Кравчук // Сучасна шк. України. – 2009. - № 8(серпень). – С. 47–66.


Мамаєва, Т. М. Доброта потрібна людям [Текст] : інформ. проект у 4 класі / Т. М. Мамаєва // Почат. навчання та виховання. – 2010. - № 24(серпень). – С. 38–39.


Молчанова, Н. Проектний підхід і вимоги до вчителя [Текст] / Н. Молчанова // Почат. освіта. – 2005. - № 32(серпень). – С. 11.


Овсянникова, Т. Роль проектних технологій у формуванні життєвих компетенцій учнів [Текст] / Т. Овсянникова // Сучасна шк. України. – 2009. - № 8(серпень). - С. 11.


Петровська, Н. В. Проектна технологія: сутність, досвід використання, перспективи [Текст] / Н. В. Петровська, Т. М. Воропай // Почат. навчання та виховання. – 2009. - № 25(вересень). – С. 2–14.


Хроменко, І. Використання методу проектів у навчально-виховному процесі [Текст] / І. Хроменко // Сучасна шк. України. – 2009. - № 8(серпень). – С. 36–38.


Цимбал, О. М. Проектні технології: особливості впровадження у початковій школі [Текст] / О. М. Цимбал, О. В. Тягло, П. В. Цимбал // Почат. навчання та виховання. – 2008. - № 19-21(липень). – С. 2–13.


Уроки розвитку мовлення з використанням інноваційних технологій


Войнікова, Т. І. У світі рідної мови. Нестандартний урок розвитку зв’язного мовлення в 4 класі [Текст] / Т. І. Войнікова // Почат. навчання та виховання. – 2010. - № 3(січень). – С. 37–42.


Гладка, О. В. Складання твору-мініатюри «Осінь» на основі власних спостережень [Текст] : урок зв’язного мовлення в 3 класі з використанням мультимедійних засобів / О. В. Гладка // Почат. навчання та виховання. – 2010. - № 26(вересень). – С. 36–38.


Григорчук, А. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроці-казці [Текст] : вивчення нової букви і звуків, що їх позначає / А. Григорчук, В. Смоляк // Почат. шк. – 2007. - № 12. – С. 23–26.


Дехтяренко, О. Л. Впровадження інтерактивних технологій при формуванні навичок швидкочитання [Текст] / О. Л. Дехтяренко // Розкажіть онуку. – 2010. - № 9(вересень). – С. 8–33.


Діхтяренко, Л. Інтерактивні дидактичні ігри на уроках читання у 4 класі [Текст] / Л. Діхтяренко // Почат. навчання та виховання. – 2009. - № 25(вересень). – С. 28–36.


Досяк, І. М. Урок читання в 3 класі із застосуванням інтерактивних методів навчання [Текст] / І. М. Досяк // Почат. навчання та виховання. – 2006. - № 31(листопад). – С. 34–35.


Дячук, І. Інтерактивні методи навчання на уроках розвитку зв’язного мовлення, 2 клас [Текст] / І. Дячук // Почат. шк. – 2011. - № 1. – С. 5–12.


Зимняя, И. А. Проектная методика обучения английскому языку [Текст] / И. А. Зимняя, Т. Е. Сахарова // Иностранные яз. в шк. – 1991. - № 3. – С. 9–15.


Когут, А. Інтерактивні технології навчання на уроках української мови та літератури [Текст] / А. Когут // Рідна шк. – 2007. - № 10. – С. 75–77.


Коломінова, О. О. Сучасні технології навчання англійської мови у початковій школі [Текст] / О. О. Коломінова, С. В. Роман // Іноземні мови. – 2010. - № 2. – С. 40–47.


Кругла, А. Д. Уроки читання, рідної мови, математики у 2 класі з використанням інтерактивних технологій [Текст] / А. Д. Кругла // Почат. навчання та виховання. – 2008. - № 1(січень). – С. 6–10.


Левандовська, А. М. Інноваційні підходи як засіб соціалізації учнів початкових класів [Текст] : укр. мова, тема «Прислівник», 4 клас / А. М. Левандовська // Почат. навчання та виховання. – 2009. - № 26(вересень). – С. 2–18.


Луценко, В. Метод проектів як форма інноваційного навчання рідної мови [Текст] / В. Луценко // Дивослово. – 2010. - № 12. – С. 6–7.


Мінакова, Л. А. Урок читання у 3 класі з інтерактивним методом побудови «асоціативного куща» [Текст] / Л. А. Мінакова // Почат. навчання та виховання. – 2006. - № 34(грудень). – С. 7–10.


Науменко, В. Опрацювання казки з використанням методу моделювання [Текст] / В. Науменко // Почат. освіта. – 2008. - № 44(листопад). – С. 7–10.


Присяжнюк, Н. О. Виховання казкою [Текст] / Н. О. Присяжнюк, І. В. Циганкова // Почат. навчання та виховання. – 2006. - № 18(червень). – С. 21–26.


Пухова, Л. Ф. Технологія навчання умінь аудіювання з використанням STORYTELLING (казки) на уроках англійської мови в початковій школі [Текст] / Л. Ф. Пухова, Ж. Н. Катруца // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2002. – Вип. 10. – С. 130–132. (Серія: Педагогічні науки).

Ч48

Ч49


Сахновська, Н. М. Опис куща калини. Урок розвитку мовлення в 3 класі з використанням проектних технологій [Текст] / Н. М. Сахновська // Почат. навчання та виховання. – 2010. - № 3(січень). – С. 32–34.


Театральна педагогіка на уроках української мови [Текст] // Почат. освіта. – 2007. - № 39(жовтень). – С. 6–11.


Ткачук, Г. Інноваційні підходи до навчання майбутніх учителів української мови та методики її викладання в початкових класах [Текст] / Г. Ткачук // Проблеми початкової ланки освіти в контексті розвитку світових педагогічних тенденцій : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. / редкол. : В. І. Кононенко [та ін.]. – К. ; Хмельницький ; Івано-Франківськ, 2003. – С. 117–122.

Ч34

П78


Шевченко, О. А. Уроки навчання грамоти з комп’ютерною підтримкою [Текст] / О. А. Шевченко, О. Ю. Лишик // Почат. навчання та виховання. – 2007. - № 22-24(серпень). – С. 13–20.


Явдошенко, І. Інтерактивні методи навчання на уроках українськ5ої мови [Текст] / І. Явдошенко // Почат. шк. – 2008. - № 2. – С. 4–7.


Використання інформаційних технологій у початковій школі


Бизяева, Н. В. Информационно-компьютерные технологии на уроке окружающего мира [Текст] / Н. В. Бизяев // Нач. шк. – 2009. - № 2. – С. 48–50.


Варгас, В. М. Використання інформаційних технологій у навчально-виховному процесі [Текст] / В. М. Варгас // Комп’ютер у шк. та сім’ї. – 2011. - № 1. – С. 38–40.


Варченко, В. И. Радуга в компьютере. Компьютерные игры в начальной школе [Текст] / В. И. Варченко // Нач. шк. – 1997. - № 10. – С. 92–95.


Вовчук, І. С. Електронний посібник для учнів початкових класів [Текст] / І. С. Вовчук // Комп’ютер у шк. та сім’ї. – 2009. - № 5. – С. 36–38.


Вытуховская, А. А. Проектирование технологии подготовки к обучению младших школьников с использованием компьютера [Текст] / В. И. Варченко, Т. С. Марченко // Информатика и образование. – 2004. - № 8. – С. 83–88.


Загребельна, Л. А. Впровадження сучасних технологій навчання [Текст] : [інформаційно-розвивальні, інформаційні, особистісноорієнтовані, діяльнісні, технологія «Портфоліо» та ін.] / Л. А. Загребельна // Розкажіть онуку. – 2011. - № 1, - С. 15–18.


Іванова, С. М. Типологія комп’ютерно орієнтованих навчально-виховних середовищ та їх операційна придатність для формування елементів логічного мислення дошкільників [Текст] / С. М. Іванова // Інформаційні технології і засоби навчання : зб. наук. пр. / за ред. В. Ю. Бикова, Ю. О. Жука; Ін-т засобів навчання АПН України. – К., 2005. – С. 150–156.

Ч421.2

И74


Інноваційні технології навчання в початковій школі з використанням мультимедійних проектів [Текст] : інструкт.-метод. семінар // Розкажінь онуку. – 2011. - №  1. - С. 11–14.


Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу: інноваційні засоби і технології [Текст] : колективна монографія. – К. : Атіка, 2005. – 252 с.

Ч421.2

И74


Інформаційні технології і засоби навчання [Текст] : зб. наук. пр. / за ред. В. Ю. Бикова, Ю. О. Жука; Ін-т засобів навчання АПН України. – К. : Атіка, 2005. – 272 с.

Ч421.2

И74


Казеичева, И. Н. Особенности использования современных информационных технологий в работе учителя начальных классов [Текст] / И. Н. Казеичева // Нач. шк. – 2011. - № 3. – С. 14–16.


Кивлюк, О. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в системі навчальних дисциплін початкової школи [Текст] / О. Кивлюк // Почат. шк. – 2006. - № 5. – С. 34–35.


Кивлюк, О. П. Деякі психолого-педагогічні питання вивчення інформатики в молодших класах [Текст] / О. П. Кивлюк // Комп’ютер у шк. та сім’ї. – 2000. - № 2. – С. 38–41.


Кириченко, В. М. Нестандартні уроки з інформатики в початковій школі [Текст] / В. М. Кириченко // Комп’ютер у шк. та сім’ї. – 2008. - № 1. – С. 43–45.


Корнишев, В. Інформаційні технології в проектній діяльності [Текст] / В. Корнишев // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2011. - № 2. – С. 19–20.


Луканкин, Г. Л. Об информационно-категориальном подходе к обучению детей дошкольного и младшего школьного возраста [Текст] / Г. Л. Луканкин, Т. Ф. Сергеева, Е. Ф. Кринко, Н. В. Петрова // Нач. шк. - 2001. - № 7. – С. 99–105.


Мараховський, Л. Інформаційні технології як психолого-педагогічна проблема [Текст] / Л. Мараховський // Шкільний світ. – 2001. - № 23(червень). – С. 4–5.


Муранов, А. А. Компьютеров стало много, что дальше? [Текст] : опыт интегративного использования информационных технологий в начальной школе / А. А. Муранов // Информатика и образование. – 2009. - № 12. – С. 3–7.


Мылова, И. Б. Использование программных средств на уроках естествознания в начальной школе [Текст] / И. Б. Мылова // Информатика и образование. – 2007. - № 4. – С. 74–81.


Павлова, И. М. Применение компьютерных технологий в проектной деятельности младших школьников [Текст] / И. М. Павлова // Информатика и образование. – 2007. - № 5. – С. 122–123.


Пахомова, С. І. Використання комп’ютера в навчанні учнів початкових класів [Текст] / С. І. Пахомова // Шлях освіти. – 1998. - № 4. – С. 28–30.


Петухова, Л. Є. Актуальні питання формування інформатичних компетентностей майбутніх учителів початкових класів [Текст] / Л. Є. Петухова, О. В. Співаковський // Комп’ютер у шк. та сім’ї. – 2011. - № 1. – С. 7–11.


Пономарьова, В. І. Використання нових інформаційних технологій у школі [Текст] / В. І. Пономарьова // Все для вчителя. – 1999. - № 17-18. – С. 35–38.


Проценко, Т. Використання інформаційних технологій у початковій школі [Текст] / Т. Проценко, О. Суховірський // Почат. освіта. – 2003. - № 38(жовтень). – С. 6.


Салангина, Н. Я. Возможности использования вики-технологий на внеурочной деятельности в начальной школе [Текст] / Н. Я. Салангина, О. В. Алексеева // Информатика и образование. – 2009. – № 12. – С. 109–110.


Сафонова, О. М. Комп’ютер – надійний помічник учителя початкових класів [Текст] / О. М. Сафонова // Комп’ютер у шк. та сім’ї. – 2008. - № 4. – С. 47–49.


Сергеева, Г. А. Новые информационные технологии и содержание обучения [Текст] / Г. А. Сергеева // Информатика и образование. – 1990. - № 6. – С. 3–4.


Слуцька, І. А. Геометрія з комп’ютером у початковій школі [Текст] / І. А. Слуцька // Комп’ютер у шк. та сім’ї. – 2009. - № 5. – С. 39–41.


Смирнова, Т. В. На пути к школе информационной культуры [Текст] / Т. В. Смирнова // Информатика и образование. – 2009. - № 12. – С. 18–21.


Соколова, Т. Е. Воспитание познавательных интересов младших школьников средствами новых информационных технологий [Текст] / Т. Е. Соколова // Нач. шк. – 2004. - № 3. – С. 21–23.


Тарасенко, О. Роздуми про нагальність застосування інноваційно-інформаційних технологій в освіті [Текст] : погляд історика / О. Тарасенко // Історія України. – 2007. - № 39(жовтень). – С. 6–9.


Таргоній, О. Використання інформаційних технологій на уроках у початкових класах [Текст] / О. Таргоній, Т. Чабанюк // Сучасна шк. України. – 2011. - № 2(лютий). – С. 42–44.


Терещенко, А. О. Інформаційні технології як складова частина педагогічних технологій [Текст] / А. О. Терещенко // // Теоретично-методичні проблеми підготовки студентів до естетичного виховання учнів початкових класів. – Чернігів : ЧДПУ ім. Т. Шевченка, 2007. – С. 19–21.

Ч48

Т33

Формування основ комп’ютерної грамотності в учнів початкової школи [Текст] // Почат. навчання та виховання. – 2006. - № 1(січень). - Додаток «Метод. банкъ». – С. 1–30.


Чорноус, О. В. Комплексне використання відеоінформації і натуральних засобів навчання в процесі формування навчально-організаційних умінь і навичок молодших школярів [Текст] / О. В. Чорноус // Педагогіка і психологія. – 2007. - № 1(54). – С. 123–130.


Шевченко, Н. Розвиток пізнавального інтересу за допомогою сучасних інтерактивних технологій на уроках у початковій школі [Текст] / Н. Шевченко // Інформатика. – 2010. - № 24(червень). – С. 21–24.


Щербиненко, Л. Інтегроване навчання [Текст] : [добірка різноманітних інтегрованих уроків] / Л. Щербиненко // Почат. освіта. – 2003. - № 47(грудень). – Вкладка. - С. 1-16.


Юзик, О. Підготовка студентів до проведення уроків інформатики у початкових класах [Текст] / О. Юзик // Почат. шк. – 2011. - № 3. – С. 41–43.


Інтерактивні технології на уроках математики


Александрова, Э. И. Особенности формирования навыков при обучении математике по системе Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова [Текст] / Э. И. Александрова // Нач. шк. – 2005. - № 3. – С. 38–42.


Бойченко, Т. Цікаві ігри та завдання з математики [Текст] / Почат. шк. – 2006. - № 4. – С. 23–24.


Бончак, Б. Є. Ігри з віршованим завданням на уроках математики в 1 класі [Текст] / Б. Є. Бончак // Почат. шк. – 1996. - № 5. – С. 14–16.


Витухновская, А. А. «Живая геометрия» в I – VI классах [Текст] / А. А. Витухновская, Т. С. Марченко // Информатика и образование. – 2007. - № 7. – С. 56–62.


Годкевич, Л. Інтерактивні технології [Текст] / Л. Годкевич // Завуч.- 2004. - № 6. – С. 9–10.


Голиков, А. И. Использование информационных технологий в обучении математике в начальной школе [Текст] / А. И. Голиков // Информатика и образование. – 2008. - № 4. – С. 126–128.


Давиденко, В. Використання інтерактивних прийомів навчання на уроках у 1 класі [Текст] / В. Давиденко // Почат. шк. – 2004. - № 1. – С. 17–18.


Деменева, Н. Н. Технологические приемы построения сюжетных уроков математики [Текст] / Н. Н. Деменева // Нач. шк. – 2009. - № 12. – С. 39–43.


Землянська, В. Технологічний підхід до вивчення освітньої галузі «Математика» у початкових класах [Текст] / В. Землянська // Почат. шк. – 2007. - № 10. – С. 54–57.


Іваній, В. Підготовка вчителів початкових класів до розвитку пізнавального інтересу учнів у процесі навчання математики [Текст] / В. Іваній, С. Бурчак // Почат. шк. – 2011. - № 3. – С. 43–47.


Інтерактивні технології на уроках математики [Текст]/ упоряд. І. С. Маркова. – Х. : Основа, 2007. – 128 с.

В1р

И73


Карасик, А. Структура і методика інтерактивного уроку в початковій школі [Текст] / А. Карасик // Завуч. – 2005. - № 5. – С. 2–5.


Кивлюк, О. П. Використання комп’ютера на уроках математики в початковій школі [Текст] / О. П. Кивлюк // Комп’ютер у шк. та сім’ї. – 2000. - № 4. – С. 32–33.


Коберник, Г. Особливості застосування інтерактивних технологій навчання на уроках математики [Текст] / Г. Коберник // Почат. шк. – 2007. - № 9, 10, 11.


Коваль, Л. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до використання навчальних технологій у процесі викладання математики [Текст] / Л. Коваль // Почат. шк. – 2004. - № 11. – С. 50–54.


Кожевникова, Е. Н. Еще раз об уроках математики с позиций здоровьесбережения [Текст] / Е. Н. Кожевникова, Г. Ю. Гаркавцева // Нач. шк. – 2005. - № 12. – С. 95–98.


Комар, О. Організація роботи на уроках математики за інтерактивними технологіями [Текст] / О. Комар // Почат. шк. – 2007. - № 12. – С. 26–29.


Комар, О. Планування і методичні розробки уроків математики за інтерактивними технологіями [Текст] / О. Комар // Почат. шк. – 2009. - № 7. – С. 13–17; № 9. – С. 16–20.


Красноперов, И. А. Использование компьютера при изучении сложения и вычитания с переходом через разряд [Текст] / И. А. Красноперов // Нач. шк. – 1999. - № 3. – С. 79–82.


Кривлюк, О. П. Використання комп’ютера на уроках математики в початковій школі [Текст] / О. П. Кривлюк // Комп’ютер у шк. та сім’ї. – 2000. - № 4. – С. 32–33.


Кукушин, В. Ігрові технології на уроках [Текст] / В. Кукушин // Відкритий урок. – 2006. - № 6. – С. 3–10.


Кураченко, З. В. Личностно-ориентированный подход в системе обучения математике [Текст] / З. В. Кураченко // Нач. шк. – 2004. - № 4. – С. 60–64.


Луканкин, Г. Л. Некоторые аспекты обучения математике в начальной школе на основе информационно-категориального подхода [Текст] / Г. Л. Луканкин, Т. Ф. Сергеева // Нач. шк. – 2004. - № 1. – С. 78–81.


Малєєва, О. В. Використання інтерактивного методу «Шість мислячих капелюхів де Боно» на уроках математики в початковій школі [Текст] / О. В. Малєєва // Почат. навчання та виховання. – 2006. - № 34(грудень). – С. 2–6.


Методика математики у початкових класах: історія, сучасний стан і перспективи [Текст] : студ. наук.-практ. конф., присвяч. 50-річчю ф-ту почат. навч. (грудень, 2007 р.) / відп. ред. В. О. Дятлов, О. В. Бобир. – Чернігів : ЧДПУ ім. Т. Шевченка, 2008. – 64 с.

В1р

М54


Мірошко, Р. П. Урок математики із застосуванням інтерактивних технологій у 4 класі [Текст] / Р. П. Мірошко // Почат. навчання та виховання. – 2010. - № 5(лютий). – С. 33–34.


Рибалко, О. О. Використання електронних навчальних ресурсів на уроках математики в початкових класах [Текст] / О. О. Рибалко // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2008. – Вип. 58. – С. 113–118. (Серія: Педагогічні науки).

Ч48

Ч49


Рубан, Т. В. Урок математики в 1 классе с использованием здоровьесберегающих технологий [Текст] / Т. В. Рубан // Почат. навчання та виховання. – 2007. - № 22-24(серпень). – С. 75–76.


Самойленко, Л. А. Компетентностно-ориентированный урок с использованием компьютерных технологий в 4 классе [Текст] / Л. А. Самойленко, Е. А. Лукьянчикова // Почат. навчання та виховання. – 2006. - № 15(травень). – С. 20–22.


Самойленко, Л. А. Математические блиц-турниры [Текст] : интерактивные формы обучения младших школьников / Л. А. Самойленко, Л. И. Фалько, Е. А. Лукьянчикова // Почат. навчання та виховання. – 2006. - № 15(травень). – С. 6–10.


Сорокіна, А. Задача-казка [Текст] / А. Сорокіна // Почат. освіта. – 2002. - № 8. – С. 8.


Сорокіна, А. Нестандартні математичні задачі [Текст] / А. Сорокіна // Почат. освіта. – 2002. - № 12. – С. 2.


Харіна, Н. Ю. Інтерактивні методи роботи на уроках математики [Текст] / Н. Ю. Харіна // Математика в шк. України. – 2006. - № 6(лютий).


Цыварева. М. А. Метод проектов во внеклассной работе по математике [Текст] / М. А. Цыварева // Нач. шк. – 2004. - № 7. – С. 45–47.


Шалда, Л. Використання комп’ютера на уроках математики у початковій школі [Текст] / Л. Шалда // Актуальні проблеми реформування сучасної початкової школи : зб матеріалів міжвуз. студ. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю Черніг. держ. пед. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка (13 квітня 2006 р.) / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – С. 52–55.

Ч421.2

Ч49


Шевчук, І. Використання інтерактивних технологій на уроках математики в початкових класах [Текст] / І. Шевчук, Л. Котельнікова // Почат. шк. – 2005. - № 8. – С. 33–35.


Уроки музики та образотворчого мистецтва у світі інформаційних технологій


Ананьева, В. А. Искусство и музыка в компьютерном классе [Текст] / В. А. Ананьева // Информатика и образование. – 2003. - № 1. – С. 83–84.


Базелюк, О. Мультимедіа – технологія – мистецтво [Текст] / О. Базелюк // Мистецтво та освіта. – 2008. - № 3. – С. 16–18.


Белявіна, Н. Комп’ютерна програма «Чарівна музична сходинка» [Текст] : комп’ютерні технології / Н. Белявіна // Мистецтво та освіта. – 2000. - № 3. – С. 25–28.

Быков-Куликовский, Д. Н. Использование информационных технологий на уроках музыки в начальной школе [Текст] / Д. Н. Быков-Куликовский // Информатика и образование. – 2008. - № 12. – С. 55–56.


Вергунова, В. Музика. Батьки. Дитина [Текст] / В. Вергунова // Діти – батьки – суспільство: взаємодія та інтеграція : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 березня, 2007 р.) / від. ред. Н. Г. Надирова ; Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2007. – С. 11–13.

Ч421.3

Д49


Володіна-Панченко, Н. Олівець, фломастер і…комп’ютер! [Текст] / Н. Володіна-Панченко // Палітра педагога. – 1998. - № 1. – С. 11–14.


Володіна-Панченко, Н. Прогулянка на квітучу галявину [Текст] / Н. Володіна-Панченко // Палітра педагога. – 1998. - № 2. – С. 10–12.


Володіна-Панченко, Н. Як побудувати казкове місто [Текст] / Н. Володіна-Панченко // Палітра педагога. – 1998. - № 3. – С. 19–21.


Гинзбург, Г. И. Ваш ребенок и музыка [Текст] / Г. И. Гинзбург // Почат. навчання та виховання. – 2006. - № 19-21. – С. 70–79.


Гринчук, І. Інноваційний підхід до організації слухання музики [Текст] / І. Гринчук // Мистецтво та освіта. – 2004. - № 4. – С. 13–16.


Гумінська, О. Використання мультимедійних засобів – оновлення методики викладання мистецтв [Текст] / О. Гумінська // Мистецтво та освіта. – 2009. - № 3. – С. 21–25; № 4. – С. 19–22.


Дорошенко, Т. В. Підготовка майбутніх вчителів початкових класів і музики до використання на уроках інтерактивних технологій навчання [Текст] / Т. В. Дорошенко // // Теоретично-методичні проблеми підготовки студентів до естетичного виховання учнів початкових класів. – Чернігів : ЧДПУ ім. Т. Шевченка, 2007. – С. 3–7.

Ч48

Т33


Дорошенко, Т. В. Розвиток інтегрованого мислення майбутніх учителів початкових класів і музики у процесі організації слухання музичних творів на уроці [Текст] / Т. В. Дорошенко // Теоретично-методичні проблеми підготовки студентів до естетичного виховання учнів початкових класів. – Чернігів : ЧДПУ ім. Т. Шевченка, 2006. – С. 4–6.

Ч48

Т33


Дяченко, Ю. Гуманізація навчально-виховного процесу на уроках музики в початкових класах як шлях підвищення інтересу молодших школярів до музичних занять [Текст] / Ю. Дяченко // Актуальні проблеми реформування сучасної початкової школи : міжвуз. студ. наук.-практ. конф. (17 березня 2005 р.) / відп. ред. В. О. Дятлов, О. В. Бобир; Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2005. – С. 91–92.

Ч421.2

Ч49


Заровська, Г. Уроки музики у світі інформаційних технологій [Текст] / Г. Заровська // Мистецтво та освіта. – 2010. - № 1. – С. 26–28.

Затямина, Т. Компьютерные технологии на уроке музыки [Текст] / Т. Затямина // Искусство в шк. – 2006. - № 5. – С. 41–43.


Катюха, С. Комп’ютерна казка про кольори [Текст] / С. Катюха // Мистецтво та освіта. – 2009. - № 2. – С. 40–43.


Косогорова, Л. В. Новые образовательные технологии преподавания народного и изобразительного искусства [Текст] / Л. В. Косогорова // Нач. шк. – 2004. - № 4. – С. 87–90.


Маргаритова, З. П. Використання нетрадиційних технологічних підходів до викладання образотворчого мистецтва в аспекті особистісно-орієнтованої педагогіки [Текст] / З. П. Маргаритова, Г. О. Матвейцева // // Теоретично-методичні проблеми підготовки студентів до естетичного виховання учнів початкових класів. – Чернігів : ЧДПУ ім. Т. Шевченка, 2006. – С. 17–25.

Ч48

Т33


Парфененко, Л. Особливості сприймання молодшими школярами картин мистецтва [Текст] / Л. Парфененко // Діти – батьки – суспільство: взаємодія та інтеграція : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 березня, 2007 р.) / від. ред. Н. Г. Надирова ; Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2007. – С. 64–65.

Ч421.3

Д49


Поплавська, Ю. Використання комп’ютерних засобів на уроках музики в початковій школі [Текст] / Ю. Поплавська // Мистецтво та освіта. – 2007. - № 3. – С. 41–45.


Романь, О. Шляхи залучення молодших школярів до народної музичної культури [Текст] / О. Романь // Актуальні проблеми реформування сучасної початкової школи : міжвуз. студ. наук.-практ. конф. (17 березня 2005 р.) / відп. ред. В. О. Дятлов, О. В. Бобир; Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2005. – С. 92–94.

Ч421.2

Ч49


Солопанова, О. Инновационная деятельность как феномен духовно-творческой практики учителя музыки [Текст] / О. Солопанова // Искусство в шк. – 2007. - № 2. – С. 63–65.


Хасіна, А. Розвиток творчих здібностей дітей шляхом впровадження нетрадиційних методик навчання [Текст] / А. Хасіна // Діти – батьки – суспільство: взаємодія та інтеграція : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 березня, 2007 р.) / від. ред. Н. Г. Надирова ; Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2007. – С. 101–103.

Ч421.3

Д49


Чайковська, О. А. Результати констатуючого експерименту з формування музичних знань молодших школярів засобами мультимедійних технологій навчання [Текст] / О. А. Чайковська, Л. С. Порох // Комп’ютер у шк. та сім’ї. – 2003. - № 2. – С. 24–27.


Чайковська, О. Комп’ютерний практикум у системі початкової музичної освіти [Текст] / О. Чайковська // Рідна шк. – 2001. - № 1. – С. 46–47.


Шкель, В. П. Формування у майбутніх учителів початкових класів навичок інноваційно-освітньої діяльності в процесі організації образотворчої діяльності учнів [Текст] / В. П. Шкель // Теоретично-методичні проблеми підготовки студентів до естетичного виховання учнів початкових класів. – Чернігів : ЧДПУ ім. Т. Шевченка, 2007. – С. 59–63.

Ч48

Т33


Ялишко, О. Використання казкових сюжетів на уроках музики в початкових класах [Текст] / О. Ялишко // Актуальні проблеми реформування сучасної початкової школи : міжвуз. студ. наук.-практ. конф. (17 березня 2005 р.) / відп. ред. В. О. Дятлов, О. В. Бобир; Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2005. – С. 94–96.

Ч421.2

Ч49


Технології у виховному процесі початкової школи


Бережна, Т. Здоров’язбереження – чиїх рук справа? [Текст] : національна мережа шкіл сприяння здоров’ю як інноваційний освітній процес / Т. Бережна // Управління освітою. – 2011. - № 7(квітень). – С. 14–16.


Бех, І. Виховний процес з глибинним психозануренням [Текст] / І. Бех // Почат. шк. – 2008. - № 12, 2007 р.; № 1, 3, 5, 6, 11, 12.


Бех, І. Педагогічне умовляння: концептуальні засади методу [Текст] / І. Бех // Почат. шк. – 2008. - № 1. –С. 4–6. Закінчення. Почат. див.: № 12, 2007 р.


Бонковська, Л. Упровадження здоров’язберігаючих технологій у початковій школі [Текст] / Л. Бонковська // Почат. освіта. – 2008. - № 45(грудень). – С. 8–9.


Ващенко, О. Організація здоров’язберігаючої діяльності початкової школи [Текст] / О. Ващенко, С. Свириденко // Почат. освіта. – 2005. - № 46(грудень). – С. 2–4.


Виховні технології [Текст] / упоряд. В. Варава, В. Зоц. – К. : Ред. загальнопед. газ., 2004. – 120 с.

Ч421.2

В54


Горгош, Л. І. Інтеграція традиційних та інноваційних технологій в навчально-виховному процесі початкової школи [Текст] / Л. І. Горгош // Розкажіть онуку. – 2009. - № 1-2. – С. 4–14.


Джелалі, В. І. Інноваційно-валеологічні технології у вихованні та освіті [Текст] / В. І. Джелалі, В. Л. Кулініченко // Проблеми освіти : наук.-метод. зб. / В. Г. Кремень [та ін.]. – К., 2002. – Вип. 28. – С. 65–71.

Ч34(4УКР)

П78


Здоров’язбережні технології на уроках [Текст] // Завуч. – 2011. - № 9(березень). – С. 20–21.


Ивашковский, А. И. Хореокоррекция – новая здоровьесберегающая технология в образовании [Текст] / А. И. Ивашковский // Педагогіка толерантності. – 2003. - № 4. – С. 21–24.


Коцур, Н. І. Здоров’язберігаючі технології у навчально-виховному процесі початкової школи [Текст] / Н. І. Коцур, Л. С. Гармаш // Проблеми освіти : наук.-метод. зб. / редкол.: С. М. Ніколаєнко [та ін.]. – К., 2006. – Вип. 49. – С. 132–136.

Ч34(4УКР)

П78


Лебедева, Л. Д. Арт-терапия как педагогическая инновация [Текст] / Л. Д. Лебедева // Педагогика. – 2001. - № 10. – С. 21–25.


Лучкина, Л. П. Ароматерапия как средство оздоровления [Текст] / Л. П. Лучкина // Нач. шк. – 2011. - № 1. – С. 111–112.


Маслова, І. Упровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес [Текст] / І. Маслова, В. Троїцька // Сучасна шк. України. – 2011. - № 2(лютий). – С. 38–41.


Матвієнко, О. Сучасні проблеми виховання [Текст] / О. Матвієнко // Проблеми початкової ланки освіти в контексті розвитку світових педагогічних тенденцій : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – К. ; Хмельницький ; Івано-Франківськ, 2003. – С. 165–170.

Ч34

П78


Морозова, М. Диалоговые технологии в воспитательном процессе [Текст] / М. Морозова // Воспитание школьников. – 2006. - № 7. – С. 5–11.


Нові технології навчання та виховання [Текст] // Все для вчителя. – 1999. - № 6. – С. 10–13.


Приходченко, К. І. Інноваційні технологічні системи сформованості творчого освітньо-виховного середовища [Текст] / К. І. Приходченко // Наука. Релігія. Суспільство. – 2010. - № 1. – С. 186–191.


Пушкарьова, Т. Інноваційні освітні технології. Інтегративні підходи [Текст] : [екологізація навчання і виховання в Програмі розвитку дітей «Росток»] / Т. Пушкарьова // Директор шк. – 2001. - № 45(грудень). – С. 1, 4–6.


Рибальченко, С. Є. Упровадження здоров’язберігаючої технології «Паросток» [Текст] / С. Є. Рибальченко // Почат. навчання та виховання. – 2009. - № 25(вересень). – С. 15–20.


Селезньова, С. Технологія виховання успішної особистості [Текст] / С. Селезньова, Н. Цілик, О. Воронович // Почат. шк. – 2008. - № 7. – С. 46–47.


Совін, В. Екологічне виховання учнів на уроках у початкових класах [Текст] / В. Совін // Сучасна шк. України. – 2009. - № 11(листопад). – С. 40–55.


Сорока, Г. І. Сучасні виховні технології [Текст] : навч.-метод. посіб. / Г. І. Сорока. – Х. : Ранок, 2002. – 128 с.

Ч421.3

С65


Тимичева, Л. В. Реализация здоровьесберегающих технологий [Текст] / Л. В. Тимичева // Нач. шк. – 2009. - № 9. – С. 61–63.


Филимонова, О. Использование компьютерных технологий в воспитательном процессе [Текст] / О. Филимонова // Воспитательная работа в шк. – 2007. - № 2. – С. 111–114.

Цись, В. В. Здоров’язбережувальні педагогічні технології у початковій школі [Текст] / В. В. Цись // Проблеми освіти : наук. зб. / редкол.: І. О. Вакарчук [та ін.]. – К., 2009. – Вип. 59. – С. 83–87.

Ч34(4УКР)

П78


Шиловська, О. М. Вплив інноваційних технологій на інтелектуальний розвиток дитини [Текст] / О. М. Шиловська // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. / редкол.: В. О. Зайчук [та ін.]. – К., 2006. – Вип. 43. – С. 13–19.

Ч48

Н73


Дошкільне інноваційне навчання


Волошина, Л. Педагогические инновации в дошкольном образовании региона: за и против [Текст] / Л. Волошина, Л. Серых // Дошкольное воспитание. – 2010. - № 8. – С. 122–127.


Гончарова, В. Музичний салон Снігової Королеви [Текст] : розвага для старших дошкільнят з використанням нетрадиційних музичних інструментів за методикою Карла Орфа / В. Гончарова // Дошкільне виховання. – 2010. – № 12. – С. 24–27.


Горвиц, Ю. М. Зачем нужны компьютеры в дошкольных учреждениях? [Текст] / Ю. М. Горвиц // Информатика и образование. – 1994. - № 3. – С. 63–73.


Груздова, И. Формирование музыкально-эстетической культуры детей дошкольного возраста в игре: условия организации и педагогического руководства [Текст] / И. Груздова // Дошкольное воспитание. – 2011. - № 3. – С. 81–87. Нач. см.: № 2, 2011.


Гура, О. Дошкільники – стратеги [Текст] : організація стратегічного планування діяльності дошкільного навчального закладу / О. Гура // Управління освітою. – 2011. - № 7(квітень). – С. 18–21.


Давиденко, В. О. Сходинки до інформатики [Текст] : заняття з комп’ютерної грамоти / В. О. Давиденко // Розкажіть онуку. – 2010. - № 5. – С. 95–106.


Денисенко, Н. Навчаємо оздоровчих технологій [Текст] / Н. Денисенко // Дошкільне виховання. – 2010. - №. 1. – С. 14–17.


Денисова, Т. Компьютер в дошкольном учреждении [Текст] / Т. Денисова // Дошкольное воспитание. – 2011. - № 2. – С. 74–76.


Дичківська, І. Інноваційна компетентність педагога [Текст] / І. Дичківська // Дошкільне виховання. – 2010. - № 1. – С. 7–11.


Дікуша, О. С. Як вчити дітей розуміти класичну музику засобами творчих вправ [Текст] / О. С. Дікуша // Обдарована дитина. – 2009. - № 9. – С. 50–53.


Еманова, З. Розмаїття музичних стилів – дітям [Текст] / З. Еманова // Дошкільне виховання. – 2010. - № 10. – С. 28–32.


Зварыгина, Е. В. Педагогические подходы к компьютерным играм для дошкольников [Текст] / Е. В. Зварыгина // Информатика и образование. – 1990. - № 6. – С. 94–104.


Зимина, А. Новые подходы к процессу воспитания творческой направленности ребенка на основе музыкального материала [Текст] / А. Зимина // Дошкольное воспитание. – 2010. - № 9. – С. 95–98.


Ившина, З. Инновационные формы воспитательной работы [Текст] / З. Ившина, Е. Шишкина // Дошкольное воспитание. – 1997. - № 8. – С. 78–79.

Кириченко, Н. Комп’ютер активізує творчість [Текст] / Н. Кириченко // Дошкільне виховання. – 1998. - № 4. – С. 8–9.


Концепція Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року [Текст] // Дошкільне виховання. – 2010. - № 9. – С. 3–4.


Кореганова, О. І. Комп’ютер у дошкільному закладі [Текст] / О. І. Кореганова // Комп’ютер у шк. та сім’ї. – 2000. - № 3. – С. 40.


Кудрявцев, В. Инновационное дошкольное образование: опыт, проблемы и стратегия развития [Текст] / В. Кудрявцев // Дошкольное воспитание. – 1997. - № 10. – С. 114–121. Нач. см.: № 3, 1997 г.


Лаврентьєва, Г. Комп’ютер навчає, розвиває, розважає [Текст] / Г. Лавретьєва // Дошкільне виховання. – 2009. - № 10. – С. 8–9.


Лаврентьєва, Г. П. Розвиток наочно-образного мислення дошкільників у комп’ютерно орієнтованому середовищі [Текст] / Г. П. Лаврентьєва // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. / гол. ред. О. П. Гребельник. – К., 2008. – Вип. 53. – С. 116–122.

Ч48

Н73


Макаренко, С. Формування естетичної логосфери дошкільнят в образотворчій діяльності [Текст] / С. Макаренко // Дошкільне виховання. – 2010. - № 4. – С. 8–12.


Методичні аспекти реалізації БАЗОВОЇ ПРОГРАМИ розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» [Текст] / наук. кер. та заг. ред. О. Л. Кононко. – 2-е вид., випр. – К. : Світич, 2009. – 208 с.

Ч41

М54


Миленко, В. Инновации: теория плюс практика…[Текст] / В. Миленко // Дошкольное воспитание. – 2007. - № 1. – С. 111–114.


Митин, А. Гуманитарные технологии и безопасность физкультурно-образовательной среды дошкольного учреждения [Текст] / А. Митин // Дошкольное воспитание. – 2010. - № 9. – С. 108–111.


Моторин, В. Воспитательные возможности компьютерных игр [Текст] / В. Моторин // Дошкольное воспитание. – 2000. - № 11. – С. 53–57.


Нечай, С. Музика для інтелекту [Текст] : інтегроване навчання / С. Нечай // Дошкільне виховання. – 2010. - № 4. – С. 4–8.


Нечай, С. Музичні фантазери [Текст] : методичні рекомендації з розвитку креативності для вихователів і музкерівників / С. Нечай // Дошкільне виховання. – 2010. - № 11. – С. 10–12.


Новоселова, С. Л. Новая информационная технология в работе с дошкольниками. Применима ли она? [Текст] / С. Л. Новоселова, Ф. П. Петку, И. Ю. Пашелите // Дошкольное воспитание. – 1989. - № 9. – С. 73–76.


Новоселова, С. Л. Проблема информатизации дошкольного образования [Текст] / С. Л. Новоселова // Информатика и образование. – 1990. - № 2. – С. 93–96.


Обиденна, В. Цілющі мудри [Текст] : замість ліків – власні руки / В. Обиденна, А. Прокопенко, С. Рум’янцева // Дошкільне виховання. - 2010. – № 5. – С. 24–27.


Пащенко, О. Ейдетика в навчанні [Текст] / О. Пащенко // Дошкільне виховання. – 2010. - № 5. – С. 20–22.


Пащенко, О. Ейдетика для розвитку й навчання [Текст] / О. Пащенко // Дошкільне виховання. – 2010. - № 10. – С. 16–18.


Плохій, З. Еколого-розвивальне середовище дошкільного навчального закладу (інноваційні підходи) [Текст] / З. Плохій // Дошкільне виховання. – 2010. - № 7. – С. 6–10.


Погонець, З. Математична подорож Космосом [Текст] : інтегроване заняття для старших дошкільнят з пріоритетом логіко-математичного розвитку / З. Погонець // Дошкільне виховання. – 2010. - № 11. – С. 24–25.


Проценко, Т. Дошкільник і комп’ютер: запрошуємо до участі в експерименті! [Текст] / Т. Проценко // Дошкільне виховання. – 2010. - № 4. – С. 13.


Радионова, О. «История карапушек: как жить в мире с собой и другими?» [Текст] : научно-методические и практические аспекты работы по педагогической технологии воспитания детей 5-8 лет в духе толерантного общения / О. Радионова, Э. Алиева // Дошкольное воспитание. – 2010. - № 1. – С. 49–55; № 2. – С. 61–66; № 8. – С. 46–55.


Семынина, Е. Музыка: воспитание души [Текст] : социально-личностное развитие / Е. Семынина // Дошкольное воспитание. – 2007. - № 1. – С. 33–37.


Ситникова, О. Исследование готовности педагога к развитию творческих умений и навычок у дошкольников средствами музыки [Текст] / О. Ситникова // Дошкольное воспитание. – 2011. - № 3. – С. 88–96.


Творчо-розвивальні технології в екологічній освіті дошкільників [Текст] / заг. ред. Р. О. Романчук ; уклад. І. В. Туманова, Т. В. Круть. – Запоріжжя : ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2005. – 92 с.

Ч41

Т28


Теплов, Б. М. Музыкальная одаренность [Текст] / Б. М. Теплов // Обдарована дитина. – 2004. - № 3. – С. 2–7.


Трофімченко, І. Як навчати музики найменших [Текст] : за методикою «Виховання талантів» Сініті Судзукі / І. Трофімченко // Дошкільне виховання. – 2010. - №. 2. – С. 24–26.


Фомина, Л. Новые творческие технологии в…дошкольном детстве [Текст] : новые информационные технологии / Л. Фомина // Дошкольное воспитание. – 2004. - № 11. – С. 118–119.


Харченко, В. П. Роль інноваційних технологій у сучасному дошкільному навчальному закладі [Текст] / В. П. Харченко // // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2009. – Вип. 68. – С. 138–140. (Серія: Психологічні науки).

Ч48

Ч49


Чайнова, Л. Д. Компьютеры для детей: психологические проблемы безопасности и комфорта [Текст] / Л. Д. Чайнова, Ю. М. Горвиц // Психол. журн. – 1994. - № 4. – С. 63–65.


Червинська, О. Інформаційні технології – в освітній процес [Текст] : комп’ютер у дитсадку / О. Червинська // Дошкільне виховання. – 2011. - № 1. – С. 12–15.


Шкваріна, Т. Місце іноземної мови в освіті дошкільнят [Текст] / Т. Шкваріна // Дошкільне виховання. – 2010. - № 1. – С. 12–14.


Шкваріна, Т. Сім законів ефективного навчання іноземної мови [Текст] / Т. Шкваріна // Дошкільне виховання. – 2010. - № 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12.


ЗМІСТ :


Впровадження інноваційних технологій у практику роботи початкової школи 3


Проектна діяльність на уроках у початковій школі 8


Уроки розвитку мовлення з використанням інноваційних технологій 9


Використання інформаційних технологій у початковій школі 10


Інтерактивні технології на уроках математики 13


Уроки музики та образотворчого мистецтва у світі інформаційних технологій 15


Технології у виховному процесі початкової школи 18


Дошкільне інноваційне навчання 20Скачати 346.58 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації19.09.2011
Розмір346.58 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх