Методичні рекомендації до виконання магістерської роботи icon

Методичні рекомендації до виконання магістерської роботи


Схожі
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства...
Виконання магістерської кваліфікаційної роботи є завершальним етапом навчальної програми...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи Здисципліни...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи Здисципліни...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни...
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни...
Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з дисципліни „...
Методичні рекомендації до виконання самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни "спецкурс"...
Рекомендації до виконання індивідуальної роботи дисципліна...
Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з курсу «Організація обліку»...
Рекомендації до виконання індивідуальної роботи дисципліна...
Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни...Загрузка...
скачать


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ЗАТВЕРДЖЕНО

Радою факультету

Протокол № 1 від 31.08.2009 р.

Голова Ради
___________ Черніченко Г.О.


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ

МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

(для студентів економічного факультету)


Донецьк ДонНУ 2010


Методичні рекомендації до виконання магістерської роботи (для студентів економічного факультету) – Донецьк: ДонНУ, 2010. – 44 с.


Укладачі: д.е.н., проф. Черніченко Г.О.

д.е.н., проф. Александров І.О.

к.е.н., проф. Бєлявцев М.І.

д.е.н., проф. Краснова В.В.

д.е.н., проф. Лук’янченко Н.Д.

д.е.н., проф. Макогон Ю.В.

д.е.н., проф. Христіанівський В.В.

к.е.н., доц. Іванов С.М.

к.е.н., доц. Орехова Т.В.

к.е.н., доц. Ахновська І.О.

ас. Мощенська О.В.


Наведено поради щодо вибору теми магістерської роботи, вимоги до оформлення і захисту роботи на засіданні державної екзаменаційної комісії. Показано помилки, які найчастіше зустрічаються при виконанні та захисті роботи.


Відповідальний за випуск : к.е.н., доц. Орехова Т.В.

Рецензенти: д.е.н., проф. Ситнік Л.С.

д.е.н., ст.н.с., зав. відділом ІЕП НАН України Мартякова О.В.


Методичні рекомендації до виконання магістерської роботи ухвалено на засіданні навчально-методичної комісії економічного факультету, протокол № 6 від 5.03.2009 р.

Голова навчально-методичної комісії: к.е.н., доц. Орехова Т.В.


 Донецький Національний університет


ЗМІСТ


ВСТУП 4

^ РОЗДІЛ 1 ПІДГОТОВКА ДО НАПИСАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 5

1.1 Загальна схема ходу наукового дослідження 5

1.2 Вибір і затвердження теми магістерської роботи. Визначення

та затвердження наукового керівника 5

1.3 Складання плану і вимоги до вихідної інформації 6

1.4 Композиція магістерської роботи 7

1.5 Титульний аркуш, відгуки керівника і рецензента 8

^ РОЗДІЛ 2 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО НАПИСАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 10

2.1 Умовні позначки 10

2.2 Реферат і зміст роботи 10

2.3 Вступ магістерської роботи 11

2.4 Основна частина роботи 13

2.5 Висновки магістерської роботи 17

Розділ 3 ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 18

3.1 Загальні вимоги 18

3.2 Правила подання ілюстрацій 20

3.3 Подання таблиць 22

3.4 Оформлення приміток 26

3.5 Загальні правила подання формул і написання символів 26

3.6 Правила посилань і цитування на використані джерела 29

3.7 Оформлення списку використаних джерел 30

3.8 Оформлення додатків 32

^ РОЗДІЛ 4 ПОРЯДОК ЗАХИСТУ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 34

4.1 Підготовка роботи до захисту 34

4.2 Процедура публічного захисту магістерської роботи 35

4.3 Найбільш поширені помилки при виконанні і захисті магістерської роботи 37

ДОДАТКИ 38

^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 44


ВСТУП


Згідно з Законом України „Про вищу освіту” магістр - освітньо-кваліфіка-ційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні вміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов'язків (робіт) інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

Виконання перерахованих вимог до магістра контролюється за результатами іспитів, проходження магістерської практики і написання магістерської роботи. Таким чином, якість підготовки фахівця такого рівня підтверджується сукупністю екзаменаційних оцінок, оцінкою за проходження практики та за результатами захисту магістерської роботи. Ця сукупність теоретичної і практичної підготовки дозволяє магістру займати посади, які передбачені його освітньо-кваліфікаційною характеристикою.

Магістерська робота є заключним етапом підготовки фахівця такого рівня, якість виконання і її захист підтверджує його кваліфікаційний рівень. Таким чином, магістерська робота є кваліфікаційною роботою, яка містить сукупність висунутих автором на публічний захист актуальних результатів і відносно нових наукових положень. Під час захисту роботи магістр підтверджує свої здібності виконувати самостійні наукові дослідження на підставі отриманих теоретичних знань, практичних умінь та навичок.

Робота, яка належить до захисту, має відповідати вимогам щодо актуальності, новизни, змісту й оформлення. Ці питання, а також поради щодо написання, оформлення і захисту роботи, приклади найпоширеніших помилок, що виникають при виконанні роботи розглядаються в даних методичних рекомендаціях.


РОЗДІЛ 1

^ ПІДГОТОВКА ДО НАПИСАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ


1.1 Загальна схема ходу наукового дослідження


Алгоритм наукового дослідження можна представити у виді такої логічної схеми:

1. Обґрунтування актуальності обраної теми.

2. Постановка мети і конкретних задач дослідження.

3. Визначення об'єкта і предмета дослідження.

4. Вибір методу (методики) проведення дослідження.

5. Опис процесу дослідження.

6. Обговорення результатів дослідження.

7. Формулювання висновків і оцінка отриманих результатів.

^ 1.2 Вибір і затвердження теми магістерської роботи. Визначення та затвердження наукового керівника
Вибір теми магістерської роботи має винятково велике значення. Теми магістерських робіт визначаються вищим навчальним закладом. Студентові магістратури надається право вибору теми роботи і пропозицій своєї тематики з необхідним обґрунтуванням доцільності її розробки.

Тема магістерської роботи повинна визначатися і закріплюватися на початку магістерської підготовки. Вона найчастіше вибирається зі списку, рекомендованого відповідними профілюючими кафедрами даного вищого навчального закладу. Але не є виключним особистий вибір теми студентом. Якщо студент не може сам вибрати тему роботи, він вправі звернутися за консультацією до своїх викладачів.

Істотну допомогу у виборі теми роблять ознайомлення з аналітичними оглядами і статтями в спеціальній періодиці, а також бесіди і консультації з фахівцями-практиками, у процесі яких можна виявити важливі питання, ще мало вивчені в науці.

Ідеальний варіант, коли напрям наукової діяльності та тема формуються ще при навчанні за бакалаврською програмою в процесі виконання курсових робіт за спеціальністю, а також занять науковою діяльністю. Спочатку необхідно визначитися з напрямом досліджень і з третього курсу (коли виконуються курсові роботи) добирати літературні джерела за проблемою і продовжувати цей процес до виконання магістерської роботи. Накопичення інформації продовжується в процесі проходження різноманітних практик. Бажано ці роботи виконувати під керівництвом постійного викладача – керівника курсових робіт, а потім і магістерської роботи. Такий підхід дозволяє до моменту виконання магістерської роботи мати необхідний об’єм статистичної та наукової інформації.

Далі студент узгоджує обраний напрям, тему і підприємство за даними якого буде виконуватися робота, з керівником роботи. Студент пише заяву (форма наведена в додатку А) на ім’я завідувача кафедри за підписом керівника роботи.

Для виконання розробок з використанням математичних методів кафедра математичних методів в економіці призначає консультанта, який має поставити свій підпис на титульному аркуші, якщо він консультував студента.

Після обрання студентами тем, на кафедрі формується проект наказу, який доопрацьовується, якщо в напрямку дослідження або у темі є якісь зміни. В кінцевому варіанті напрямок, як правило, не змінюється, а може змінитися лише у назві роботи. Про це кафедра повідомляє студента. Але після виходу кінцевого варіанта наказу студент повинен ознайомитись із затвердженою темою. Якщо, з будь-яких причин, тема відрізняється від вказаної в заяві, то необхідно звернутися до завідувача кафедри з обґрунтуванням необхідності зміни наказу.


^ 1.3 Складання плану і вимоги до вихідної інформації

Зміст магістерської роботи визначається її темою і відображається у плані, що розробляється за допомогою наукового керівника. Відповідно до обраної теми студент самостійно або за рекомендацією наукового керівника повинен ознайомитися з літературними джерелами (книгами, брошурами, статтями та ін.) й відповідними нормативними документами і скласти проект плану, який обговорює з керівником.

Студент повинен використовувати документацію з інформацією статистичного, або бухгалтерського обліку, яка підписана керівництвом даного підприємства та завірена печаткою.


^ 1.4 Композиція магістерської роботи


Оскільки магістерська робота є кваліфікаційною працею, її оцінюють не тільки за теоретичною науковою цінністю, актуальністю теми і прикладним значенням отриманих результатів, але і за рівнем загальнометодичної підготовки цього наукового добутку, що, насамперед, знаходить висвітлення в його композиції.

Композиція магістерської роботи - це послідовність розташування її основних частин, до яких відносять основний текст (тобто розділи і параграфи), а також частини її довідково-супровідного апарата.

Матеріал магістерської роботи подається у такій послідовності:

- титульний аркуш;

- відзив наукового керівника;

- реферат;

- зміст;

- умовні позначення;

- вступ;

- розділи і підрозділи;

- висновки після розділів і загальні висновки;

- додатки;

- список використаних джерел.

^ 1.5 Титульний аркуш, відгуки керівника і рецензента

На титульному аркуші студент вказує тему магістерської роботи (яка повинна точно збігатися з назвою у наказі), своє прізвище, ім’я та по батькові, а також прізвище та ініціали керівника. Студент, який виконав магістерську роботу, і керівник ставлять підписи на титульному аркуші. Приклад оформлення титульного аркушу наведено в додатку Б.

Керівник у відзиві відображає більш значні моменти роботи, новизну і досконалість методів дослідження, використання економіко-математичних моделей та методів, оригінальність висновків і рекомендацій. Також оцінку отримує якість оформлення і логічне викладення матеріалу. Керівник повинен вказати і на недоліки роботи, лише після цього допускає до захисту (або не допускає із зазначенням причин і недоліків роботи) і виставляє підсумкову оцінку. Але студент на захисті магістерської роботи перед державною екзаменаційною комісією (ДЕК) може навести аргументовані докази та презентувати роботу так, що оцінка буде вища, або ж при добре якісній виконаній роботі доповідь може бути слабкою, відповіді на питання – не чіткі, а тому й оцінка буде нижчою, ніж оцінка наукового керівника.

Відзив керівника входить до складу магістерської роботи після титульної сторінки (додаток В).

Рецензент, як представник зовнішньої наукової або виробничої структури, призначений кафедрою, дає аргументований висновок, який включає оцінку таких параметрів:

- досконале вивчення спеціальної літератури, зокрема й використання новітніх праць як вітчизняних, так і зарубіжних фахівців;

- актуальність і перспективність теми дослідження,

- ступінь наукової новизни;

- методика дослідження;

- вміння використовувати статистичний матеріал, будувати таблиці, ілюстрації;

- достовірність висновків;

- стиль і логіка викладення матеріалу;

- ступінь відповідності оформлення роботи стандартам.

Після підпису титульного аркуша, одержання відзиву керівника, рецензії, готову роботу необхідно у твердій палітурці подати для реєстрації на кафедру.

Рецензія (додаток Д) до складу магістерської роботи не входить, а подається на реєстрацію та секретарю ДЕК окремо. Довідка про практичну значущість (додаток Ж) також подається секретарю ДЕК.


^

РОЗДІЛ 2


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО НАПИСАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

2.1 Умовні позначенняУмовні позначення, які використовуються при написанні магістерської роботи повинні бути наведеними на окремому аркуші перед основним змістом з позначеннями в скороченій та повній формах.

^

2.2 Реферат і зміст роботи
Метою реферату є ознайомлення зі змістом роботи. Він має бути стислим, інформативним і містити відомості, які дозволяють прийняти рішення про доцільність читання всієї роботи. Реферат розташовується після відгуку керівника роботи.

Реферат містить таку інформацію:

1) відомості про обсяг роботи, кількість ілюстрацій, таблиць, додатків, кількість джерел згідно з переліком посилань (усі відомості наводять, включаючи дані додатків);

2) текст реферату;

3) перелік ключових слів.

Текст реферату, як правило, викладається у такій послідовності:

- актуальність роботи;

- мета роботи;

- об’єкт дослідження;

- предмет дослідження;

- методи дослідження;

- основні результати та їх новизна;

- соціально-економічна ефективність.

Реферат має містити короткі висновки по кожному розділу і розміщується на 4-5 сторінках формату А4.

Ключові слова, що є визначальними для розкриття суті магістерської роботи, подаються після тексту реферату. Перелік ключових слів містить від 5 до 15 слів (словосполучень), надрукованих великими літерами в називному відмінку в рядок через коми.

Мова написання реферату може бути відмінна від мови магістерської роботи (англійська для тих, хто складав державний екзамен з англійської мови, українська або російська, якщо робота написана українською/російською мовою).

Зміст роботи розташовують безпосередньо після реферату, починаючи з наступного аркуша. До змісту включають: вступ; послідовно перелічені назви всіх розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів (якщо вони мають заголовки); висновки після кожного розділу, загальні висновки і рекомендації; назви додатків і номери сторінок, з яких починаються розділи та інші структурні елементи.

Заголовки змісту повинні точно повторювати заголовки в тексті. Скорочувати або давати них в іншому формулюванні, послідовності і співпідпорядкованості в порівнянні з заголовками в тексті не можна.

Заголовки однакових ступенів рубрикації необхідно розташовувати друг під другом. Заголовки кожної наступної ступені зміщені на три-п'ять знаків праворуч стосовно заголовків попередньої ступені. Усі заголовки починають із прописної літери без крапки наприкінці.
^

2.3 Вступ магістерської роботиВступ слід писати після виконання самої роботи. Назва „Вступ” показує, що користувач, прочитав цей підрозділ роботи разом з рефератом, може зробити висновки про доцільність, або недоцільність подальшого читання. Це підкреслює важливість інформації, яка повинна вміщуватися у вступі.

Таким чином, вступ розкриває сутність і стан наукової проблеми (завдання), її значущість для національної економіки, економіки регіону або підприємства. У вступі наводиться обґрунтування актуальності теми і доцільність виконання роботи для розвитку відповідної галузі науки чи виробництва. Актуальність треба розкривати кількома реченнями (3–4). Далі визначаються мета і завдання дослідження, які формуються на основі аналізу літературних джерел і постановки актуальності теми. Мета розкривається переліком завдань, які вирішуються в роботі. Далі наводиться короткий огляд літературних джерел з визначенням тих авторів, хто займався вивченням такої проблеми та наукового внеску, який вони зробили.

^ Об'єкт дослідження - це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію й обраний для вивчення.

Предмет дослідження конкретизує проблемну ситуацію в межах об'єкта дослідження і підлягає безпосередньому вивченню в роботі. Саме на нього спрямована увага магістра, оскільки предмет дослідження визначає тему магістерської роботи, яка визначається на титульному аркуші як її назва. Таким чином, об'єкт і предмет дослідження співвідносяться між собою як загальне і часткове.

^ Методологічна основа і методи дослідження. Відображають згідно з якими законами, принципами і положеннями економічної теорії виконана магістерська робота. Перелік методів дослідження подають в зв’язку зі змістом роботи, коротко та змістовно визначаючи, що саме досліджувалось тим чи іншим методом.

^ Наукова новизна одержаних результатів у магістерській роботі повинна бути викладена у вигляді короткої анотації щодо наукових положень, запропонованих магістром особисто та містити опис ступеня новизни (одержано вперше, набуло подальшого розвитку або удосконалено) та формулювання відмінності одержаних результатів від відомих раніше.

Одержані в магістерській роботі результати повинні мати практичне значення. Необхідно дати опис конкретних результатів дослідження або рекомендацій, які мають прикладне значення, а також пропозиції щодо їх подальшого використання.

Інформаційна база дослідження відбиває перелік джерел інформації.

Далі дається короткий опис першого, другого і третього розділів.

Обсяг вступу не повинен перевищувати 3–4 аркушів.


^ 2.4 Основна частина роботи


У першому розділі, який складається з трьох підрозділів, подається теоретичний аналіз та обґрунтування проблеми, що досліджується, розглядається її суть, значення, класифікаційні характеристики, історія та сучасні тенденції предмета дослідження, методичні підходи тощо. Важливим на цьому етапі є аналіз, огляд та вивчення літературних джерел, щоб з’ясувати в якому стані в сучасній науці перебуває дана проблема, що досліджено іншими авторами в цьому напрямі, а які моменти не досить вивчені, або взагалі не розглядалися. Після одержання даних за результатами літературного аналізу і формулювання попередніх висновків необхідно порівняти точки зору, які існують у класичній науці та практиці, висловити свою точку зору з даної проблеми. Це дозволить виявити ступінь новизни. Для цього необхідно методично правильно виконати теоретичне дослідження. Спочатку складається список літератури, з якого обираються джерела, які найбільш відповідають темі дослідження. З кожного джерела виписуються цитати і формується картотека, в якій джерела описуються згідно з діючими стандартами. Відразу ж необхідно правильно заповнювати ці картки, щоб надалі не довелося повторно брати книгу, статтю для уточнення, наприклад, кількості сторінок у ній. Збір літератури є важливим етапом для наступного оформлення її списку, а також для того, щоб у найкоротший термін знайти необхідне джерело для посилання на нього при написанні наукової статті, або підрозділу роботи. Ідеальний варіант – комп’ютерна картотека, в якій файли систематизуються таким чином, щоб швидко знайти потрібну інформацію.

Почати вивчення літератури можна з перегляду журналів останніх років, що стосуються об’єкта дослідження. Для цього слід переглянути в бібліотеці журнали, монографії, реферативні журнали з тематики роботи. Досить ефективним є використання реферативних журналів. Наприклад, у російському журналі (видавництво ВІНІТІ) випуски спеціалізовані за галузями знань. У цьому журналі зібрані всі статті за певний період часу. До кожної статті є анотація, де стисло розкривається зміст й основні висновки. Також дається повний і точний бібліографічний опис статті. Це дозволяє швидко знайти джерело, в якому опублікована потрібна стаття, доповідь або тези. Ще спосіб, який дозволяє швидко сформувати перелік джерел за темою дослідження - це використання електронного каталогу бібліотек ДонНУ, ім. Крупської, Інституту економіки промисловості НАН України та ін.

Використання підручників, навчальних посібників для написання магістерської роботи небажано, бо вони вважаються джерелами повторної інформації.

Наукова робота економічного напряму є специфічною в тому плані, що теоретичні положення слід супроводжувати статистичними даними, які ілюструють те чи інше положення. Збір статистичної інформації є трудомістким етапом роботи. Для цього необхідно знати де можна знайти таку інформацію. Можливо використовувати статистичні щорічники України, Донецької області, статистичні дані підприємств, або Інтернет-сайти. Наприклад, сайт Головного управління статистики у Донецької області – http://www.donetskstat.gov.ua/index.php, каталог видань Головного управління статистики у Донецькій області http://www.donetskstat.gov. ua/catalogue/index.php, журнал „Статистика”.

Теоретичний розділ не повинен бути компіляцією чужих думок, навіть за умов використання посилань. Грамотно зроблений огляд літературних джерел передбачає зіставлення думок, методик, концепцій різних авторів. Автор магістерської роботи має показати своє відношення до цих положень і зробити відповідні висновки, а також запропонувати свої концептуальні положення вирішення поставленої наукової проблеми.

Перший розділ та висновки до нього становить до 25% загального обсягу роботи.

^ Другий розділ магістерської роботи має аналітико-дослідницький характер і складається з трьох підрозділів. На основі аналізу статистичних та інших джерел інформації оцінюється стан об'єкта дослідження: подається загальна характеристика процесу, розглядаються позитивні і негативні сторони досліджуваної проблеми, досягнення і сучасні тенденції розвитку. Разом з тим, студент повинний виявити критичний підхід до аналізу проблеми, вміти побачити невикористані резерви. Для цього він складає діагностичні таблиці, графіки і т.п., використовує статистико-економічні, економіко-математичні методи, обчислювальну і комп'ютерну техніку.

Матеріали цього розділу повинні базуватися на ретельному вивченні діючого законодавства, інструкцій і інших нормативних матеріалів, на всебічному і глибокому аналізі статистичного і фактичного матеріалу, зібраного в процесі магістерської практики. У цьому розділі виконується ретельний економічний аналіз з використанням економіко-математичних та статистичних методів і моделей факторного аналізу. Просте зіставлення плану і факту, або даних звітного і базисного періодів для магістерської роботи зовсім недостатньо.

Для виконання фінансово-економічного аналізу необхідні дані не менше як за три останні роки. Вони повинні розраховуватися в порівняних цінах, щоб уникнути впливу інфляції.

Інколи розрахунки не слід виконувати безпосередньо в тексті. Їх доцільно наводити у додатках. У тексті роботи повинні бути тільки результати, зведені у таблиці або подані як рисунки.

Усі аналітичні розрахунки, таблиці, графіки, діаграми цього розділу мають супроводжуватися тлумаченням та висновками, які дозволяють визначити сутність і стан явищ та процесів, що досліджуються, розкрити їх особливості та тенденції розвитку, створити базу для виявлення невикористаних резервів удосконалення діяльності підприємства.

Другий розділ та висновки до нього повинні становити до 35% загального обсягу роботи.

Завданням третього розділу є розробка конкретних рекомендацій, пропозицій щодо удосконалення предмета дослідження на базі основних теоретичних положень, методичного інструментарію, що викладені у першому розділі, а також з урахуванням результатів аналізу, проведеного у другому розділі дослідження.

Третій розділ найскладніший. Для обґрунтування пропозицій з вдосконалення тих чи інших явищ, реалізації резервів необхідні, як правило, відповідні методики. Цей фактор потрібно враховувати при складанні календарного плану виконання роботи, де на написання третього розділу доцільно приділяти більше уваги.

Необхідно звернути увагу на два методично важливих моменти. Це розробка математичної моделі й організаційно-економічного механізму її реалізації.

Практика виконання магістерських робіт свідчить, що найчастіше використовується економетрична модель для прогнозування тих чи інших параметрів. Існує безліч добре досліджених економіко-математичних моделей, які можна застосовувати для виконання робіт кожного напряму. Завдання полягає в змістовній економічній постановці задачі. Потім необхідно підібрати тип математичної моделі. Наприклад, моделі лінійного, динамічного програмування, економіко-статистичні, імітаційні моделі та ін. Для цього необхідно переглянути літературу з економіко-математичного моделювання, де є приклади моделей. Це завдання виконується за допомогою консультанта і керівника роботи. Після визначення завдання і написання математичної моделі необхідно провести її апробацію для перевірки працездатності й адекватності результатів реальної ситуації. Математична модель повинна витікати з предмету дослідження і бути гармонійною складовою частиною цього дослідження, на базі якої можна було б робити обґрунтовані рекомендації та висновки. В умовах ринкової економіки більш прийнятні імітаційні моделі, які дозволяють отримувати масиви вихідних параметрів на базі перебору вхідних параметрів.

Заходи і рекомендації з удосконалення предмета дослідження повинні підтверджуватися розрахунками економічного ефекту.

Третій розділ має становити до 35% загального обсягу роботи (з висновками).


^ 2.5 Висновки магістерської роботи


У магістерській роботі після кожного розділу необхідно зробити висновки, а потім загальні після закінчення трьох розділів. Висновки до розділів можуть містити пронумероване викладення результатів дослідження, одержаних у відповідному розділі. Саме тут коротко наводяться більш важливі теоретичні положення, які містять формулювання розв’язаної проблеми, елементи наукової новизни (після першого розділу); узагальнюються результати аналізу та діагностики предмета дослідження за визначеним напрямом дослідження (після другого розділу); подаються пропозиції щодо удосконалення напрямів діяльності підприємства, які досліджувались у роботі (після третього розділу).

Висновки повинні займати 1-2 сторінки.

У загальних висновках слід давати оцінку як теоретичним так і практичним результатам роботи, отриманим автором магістерської роботи особисто в процесі дослідження, а також обґрунтування перспектив проведення подальшої наукової роботи у даній галузі (негативні висновки також слід наводити).

Обсяг загальних висновків не повинен перевищувати 3-5 аркушів.

Наприкінці магістерської роботи наводяться додатки, а потім список використаних джерел.

Розділ 3

^ ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

3.1 Загальні вимоги


Кваліфікаційна робота магістра оформлюється відповідно до державного стандарту України «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення» ДСТУ 3008-95.

Магістерська робота повинна мати обсяг 100 – 120 сторінок тексту в комп’ютерному наборі.

Стиль магістерської роботи має бути науковим, чітким, без ліричних і емоційних відступів, орфографічних і граматичних помилок. Послідовність викладення матеріалу має бути логічною. При використанні матеріалів з літературних джерел необхідно правильно їх оформляти. Неприпустимо без посилань і цитування використовувати матеріали з джерел літератури Інтернету. Відповідальність за це несе автор магістерської роботи, а її керівник повинен вказати на це в разі виявлення.

Текст роботи друкують за допомогою принтера з однієї сторони білого формату А4 (210297 мм) залишаючи поля таких розмірів: ліве - не менше 20 мм, праве - 10 мм, верхнє - 20 мм, нижнє - не менше 20 мм. Шрифт друку повинен бути чітким, стрічка — чорного кольору середньої жирності. Щільність тексту роботи – однакова. Міжрядковий інтервал 1,5. Розмір шрифту Times New Roman текстового редактора  14. Абзацний відступ – 1,25 см.

Текст основної частини магістерської роботи поділяють на розділи, підрозділи, пункти та підпункти. Заголовки структурних частин магістерської роботи («РЕФЕРАТ», «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «ДОДАТКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ») друкують великими літерами симетрично набору. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка розділів, підрозділів не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в підбір до тексту. У цьому випадку в кінці заголовка ставиться крапка.

Відстань між назвою підрозділу, попереднім та подальшим текстом має бути не менша, ніж два рядки.

Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту й підпункту в нижній частині аркуша, якщо після неї розміщено лише один рядок тексту або жодного.

Кожний розділ роботи треба починати з нової сторінки. До загального обсягу магістерської роботи не входять титульний аркуш, відзив наукового керівника, реферат, зміст, перелік умовних позначень, додатки та список використаних джерел, але вони підлягають суцільній нумерації.

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків (малюнків), таблиць, формул проставляють арабськими цифрами без знака №.

Першою є титульна сторінка, яка не нумерується, але входить до загальної нумерації. Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті без крапки в кінці.

Такі структурні частини, як відгук керівника, реферат, зміст, вступ, висновки, список використаних джерел не мають порядкового номера, але всі аркуші, на яких розміщені згадані структурні частини магістерської роботи, нумерують.

Номер розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ», після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують його назву і також крапку не ставлять. Слово «РОЗДІЛ» і його назву розміщують у центрі сторінки.

Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, відокремлених крапкою. Після номера перед його назвою ставлять крапку. Наприклад, «3.1 Удосконалення механізму управління витратами». Номер і заголовок підрозділу починають с абзацного відступу.

Номер пункту складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими ставлять крапку. В кінці номера повинна стояти крапка, наприклад:«2.3.1.» (перший пункт третього підрозділу другого розділу). Потім у тому ж рядку друкують заголовок пункту, який може і не мати назву. Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими правилами, як пункти.

Якщо автор магістерської роботи має бажання виділити окреме положення в тексті (слово, фраза, речення), можна використовувати жирний шрифт, підкреслити, або скористатися курсивом.


^ 3.2 Правила подання ілюстрацій


Кожна ілюстрація повинна відповідати тексту, а текст — ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, фотознімки), для цього вони розміщуються в роботі безпосередньо після тексту, де згадуються вперше, або на наступній сторінці.

Всі ілюстрації в магістерській роботі повинні бути пронумеровані. Нумерація їх звичайно буває наскрізною у межах розділу. Наприклад, Рис. 1.2 – другий рисунок першого розділу.

У тексті на ілюстрації робляться посилання, що містять порядкові номери, під якими ілюстрації поміщені в дисертації. Не слід оформляти посилання як самостійні фрази, у яких лише повторюється те, що утримується в підписі. У тім місці, де мова йде про тему, пов'язану з ілюстрацією, і де читача потрібно відіслати до неї, поміщають посилання або у виді ув'язненого в круглі дужки вираження "(рис. 1.3)", або у виді обороту типу: "...як це видно на рис. 1.3" або "...як це видно з рис. 1.3".

Кожну ілюстрацію необхідно супроводити підписом, який повинен відповідати основному текстові і самій ілюстрації.

Підпис під ілюстрацією звичайно має три основних елементи:

  • найменування графічного сюжету, що позначається скороченим словом "Рис.__";

  • порядковий номер ілюстрації, що вказується без знака номера арабськими цифрами (1.1, 2.3, 3.2);

  • тематичний заголовок ілюстрації, що містить текст із характеристикою зображуваного в найбільш короткій формі;

За необхідності під ілюстрацією розміщують пояснювальні дані (під рисунковий текст). Наприклад, умовні позначення, які використовуються на схемі, графіку та ін.

Основними видами ілюстративного матеріалу в магістерських роботах є: рисунок, схема, діаграма і графік.

Рисунки використовуються в магістерських роботах, коли потрібно зобразити предмет таким, яким ми його сприймаємо, але тільки без зайвих деталей і подробиць. За допомогою рисунка можна з великим ступенем наочності зобразити форму, структуру і розташування предметів. Він допомагає легко усунути все непотрібне, що заважає зрозуміти суть справи і виділити основні частини зображуваного, показати механізм або його деталь у розрізі.

Схема - це зображення, що передає звичайно за допомогою умовних позначок і без дотримання масштабу основну ідею будь-якого пристрою, предмета, спорудження або процесу і показує взаємозв'язок їхніх головних елементів. У деяких магістерських роботах просторові схеми різних систем зображуються у виді прямокутників із простими зв'язками-лініями. Такі схеми звичайно називають блок-схемами. Наприклад:


Рис. 1.1. Місце і роль фінансового аналізу, як елемента економічних досліджень


Д
іаграма
- один з засобів графічного зображення залежності між величинами. Діаграми складаються для наочності зображення й аналізу масових даних. Наприклад:


Рис. 1.2. Динаміка валового внутрішнього продукту, дебіторської та кредиторської заборгованості в Україні в 2000-2005 рр., млрд. грн.


Відповідно до форми побудови розрізняють діаграми площинні, лінійні і об'ємні. У магістерських роботах найбільше поширення одержали лінійні діаграми, а з площинних – стовпчасті (стрічкові) і секторні.

Результати обробки числових даних можна надати у вигляді графіків, тобто умовних зображень величин і їхніх співвідношень через геометричні фігури, крапки і лінії. Графіки використовуються як для аналізу, так і для підвищення наочності матеріалу.

Ілюстрації доцільно розташовувати на одній сторінці.

^

3.3 Подання таблицьМагістерська робота економічного напряму супроводжується значними об’ємами цифрового матеріалу, який необхідно групувати в таблиці. За змістом таблиці поділяються на неаналітичні та аналітичні. В неаналітичних таблицях наводять дані статистичного характеру, які ілюструють те чи інше економічне явище. Аналітичні таблиці є результатом обробки й аналізу статистичних або цифрових показників, які, наприклад, отримані в результаті модельного експерименту. Після таких таблиць робиться узагальнення про нове (виведене) знання, яке вводиться до тексту словами: «таблиця дає змогу зробити висновок, що...», «з таблиці видно, що...» й т. ін. Такі таблиці сприяють виявленню і формулюванню певних закономірностей, відбивають новизну.

Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці мають бути посилання в тексті роботи.

Таблиці нумеруються арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, що наводяться у додатках. Номер таблиці складається з номеру розділу і порядкового номеру таблиці, відокремлених крапкою, наприклад, таблиця 4.1 – перша таблиця четвертого розділу. Слово «таблиця» та її номер розміщують над таблицею праворуч. Назву таблиці друкують жирним шрифтом симетрично тексту. Вона повинна бути стислою і відбивати зміст таблиці.

Наприклад:

Таблиця 2.1

^ Аналіз стану дебіторської заборгованості підприємства за 2006-2007 рр.

Стаття дебіторської заборгованості

Всього на кінець року,

тис. грн.

В тому числі за термінами утворення

до 1міс.

від 1 до 3 міс.

від 3 до 6 міс.

від 6 м. до 1р.

2006 рік

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

а) чиста реалізаційна

вартість

.

.

.

.


419103

.

.

.

.


28435

.

.

.

.


32816

.

.

.

.


45920

.

.

.

.


311932

.

.

.

.


Якщо таблиця не вміщується на однієї сторінці, то її слід перенести на наступну. Слово “Таблиця __” вказують один раз праворуч на початку, а над іншими її частинами які розміщені на наступних сторінках пишуть: «Продовження табл. __» із зазначенням номера таблиці.

Продовження табл.2.1

б) первісна вартість

в) резерв сумнівних боргів

419103

-

28435

-

32816

-

45920

-

311932

-Заголовки граф таблиці починають з великої літери, а підзаголовки – з малої, якщо вони складають одне речення з заголовком. Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуть з великої літери. В кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Заголовки і підзаголовки граф указують в однині.

Заголовки граф у першому ярусі варто писати з прописної букви, наприкінці ні крапку, ні кому не ставлять. Якщо ярус складає єдину граматичну форму з попереднім ярусом, то з малої літери пишуть підзаголовки, що знаходяться нижче. Наприклад:

Рік

Виробництво
план

факт


Якщо ярус має самостійне значення, то з прописної букви пишуться і підзаголовки. Наприклад:

Рік


Обсяг продажів сталі в країни
Німеччина

Росія

США


Заголовки граф приводяться в називному відмінку в однині. Порядок проходження частин підзаголовка: визначення величини, її літерне позначення, кома, одиниця виміру. Наприклад:


Виторг V, тис. дол. США


Боковик - це крайня ліва графа, що містить відомості про горизонтальні рядки. Кожен боковик повинний мати заголовок, що пишеться в називному відмінку з прописної букви і без крапки на кінці. Повторювані величини обов'язково групуються. Наприклад:

^ До виправлення

Параметр

Експорт Донецької області, тис. дол. США

Експорт Дніпропетровської області, тис. дол. США

Експорт Запорізької області, тис. дол. США

^ Після виправлення

Параметр

Експорт, тис. дол. США

Донецької області

Дніпропетровської області

Запорізької області


Оформлення у боковику слів "у тому числі" має два варіанти. Перший варіант - ці слова пишуться на окремому рядку з відступом вправо, якщо після них йде більш одного рядка. Наприклад:


Експорт України, тис. дол. США

У тому числі:

Донецької області

Дніпропетровської області

Запорізької області


Другий варіант оформлення боковика зі словами "у тому числі". Ці слова пишуться в підбор, якщо за ними йде всього один рядок. Наприклад:

Експорт України, тис. дол. США

У тому числі:

Донецької області


Усі дані, що приводяться в таблицях, повинні бути достовірні, однорідні і порівнянні, в основі їхнього угруповання повинні лежати істотні ознаки.
^

3.4 Оформлення примітокЯкщо є потреба пояснення окремих положень тексту, таблиці або ілюстрації використовують примітки, які розташовують безпосередньо після тексту, таблиці, ілюстрації, яких вони стосуються.

Слово «Примітка» друкують з великої літери та з абзацного відступу, не підкреслюють, після слова «Примітка» ставлять крапку і з великої літери в тому ж рядку подають текст примітки.

Якщо приміток на одному аркуші (до таблиці, ілюстрації) кілька, то після слова «Примітки » ставлять двокрапку. Наприклад:

Примітки:

1. ...

2. ...

Якщо є одна примітка, то її не нумерують і після слова «Примітка» ставлять

крапку, а потім з великої літери починають текст примітки.


^ 3.5 Загальні правила подання формул і написання символів


Формули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту в якому вони згадуються, посередні сторінки. Вище і нижче кожної формули або рівняння має бути залишено не менше одного вільного рядка. Формули і рівняння у роботі (за винятком формул і рівнянь, наведених у додатках) слід нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу.

Найбільші, а також довгі та громіздкі формули, що мають у складі знаки суми, добутку розміщують на окремих рядках і такі формули обов’язково нумеруються. Для економії місця кілька коротких однотипних формул, відокремлених від тексту, можна подати в одному рядку, а не одну під одною. Невеликі та нескладні формули, що не мають самостійного значення, можна вписувати всередині рядків тексту.

Номер формули або рівняння складається з номеру розділу і порядкового номеру формули або рівняння, відокремлених крапкою. Наприклад, формула (1.3) – третя формула першого розділу. Номер проставляють на рівні формули або рівняння в дужках у крайньому правому положенні на рядку. Номер, який не вміщується у рядку з формулою, переносять у наступний нижче формули.

Формули - різновиди приведеної раніше основної формули допускається нумерувати арабською цифрою і малою літерою кирилиці, яка має бути написана разом з цифрою. Наприклад: (1.4а), (1.4б).

Оформлення посилань на номери формул у тексті відбувається наступним чином. При посиланнях на будь-яку формулу її номер ставлять точно в тій же графічній формі, що і після формули, тобто арабськими цифрами в круглих дужках. Наприклад: у формулі (3.7); з рівняння (5.1) випливає...

Якщо посилання на номер формули знаходиться всередині виразу, укладеного в круглі дужки, то них рекомендується заміняти квадратними дужками. Наприклад: Використовуючи вираз для оцінки ефективності експорту [див. формулу (14.3)], одержуємо...

Символ - це умовна позначка, по-перше, математичних величин, по-друге, одиниць виміру величин і, по-третє, математичних знаків.

Як символи використовуються букви кирилиці або латиниці. Щоб уникнути збігу символів різних величин, застосовуються індекси.

Індексом можуть служити малі літери російського, латинського і грецького алфавітів, арабські і римські цифри, штрихи. Розташовуються індекси праворуч від символу вгорі або внизу. Однак верхні індекси використовуються вкрай рідко, тому що це місце розташування ступеня.

При використанні символів і індексів необхідно дотримуватись наступних вимог.

1. Та ж сама величина в тексті всієї магістерської роботи повинна бути позначена однаково.

2. Буквені індекси повинні відповідати початковим або найбільш характерним буквам найменування поняття або величини, на зв'язок з якими вказує індекс (наприклад: Кр - константа рівноваги).

3. Індекс 0 (нуль) необхідно використовувати тільки у випадках, що вказують на початкові або вихідні показники.

Експлікація - це пояснення символів, що входять у формулу. Експлікація повинна відповідати наступним вимогам.

1. Розміщатися тільки після формули, від якої відокремлюється комою.

2. Починатися зі слова "де".

3. Символи треба розташовувати в порядку згадування у формулі. У формулах із дробами спочатку пояснюють чисельник, а потім - знаменник.

4. Повинна включати всі символи з формули або групи формул, після яких експлікація розташована.

Розділові знаки розставляються в експлікації в такий спосіб:

1. Між символом у розшифровці ставлять тире.

2. Усередині розшифровки одиниці вимірів відокремлюють від тексту комою.

3. Після розшифровки перед наступним символом ставлять крапку з комою.

4. Наприкінці останньої розшифровки ставлять крапку. Наприклад:

У спрощеному виді паритет купівельної спроможності можна відбити формулою:

(2.4)

де - ціна за одиницю визначеного товару на внутрішньому ринку;

- поточний валютний курс грошових одиниць двох країн, товари яких порівнюються;

- ціна за одиницю того ж товару на зовнішньому ринку.

Переносити формули чи рівняння на наступний рядок можливо тільки на знаках виконуваних операцій, повторюючи його на початку наступного рядка. Коли переносять формули або рівняння на знакові операції множення, застосовують знак «».

Двокрапку перед формулою ставлять лише у випадках, передбачених правилами пунктуації. Формули що йдуть одна за одною й не розподілені текстом, відокремлюють комою.


^ 3.6 Правила посилань і цитування на використані джерела


Посилання в тексті магістерської роботи на використані літературні джерела слід зазначити порядковим номером за переліком посилань, виділеним квадратними дужками, наприклад, «...у роботах [4-7]...». Допускається наводити посилання на джерела у виносках, при цьому оформлення посилання має відповідати його бібліографічному списку за переліком посилань і зазначенням номера.

Наприклад, цитата в тексті: «...частка якого не перевищує 50% статутного фонду, то величина останнього не може бути нижчою за суму, еквівалентну 5 млн. євро. [4]1)» .

Відповідний опис у переліку посилань (списку літературних джерел):

4. Мілай А. О. Кредитно-розрахункові операції: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2004. – 204 с.

Відповідне подання виноски в колонтитулі сторінки:

1)[4] Мілай А. О. Кредитно-розрахункові операції: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2004. – с. 13.

Існують загальні правила цитування, які відносяться до найбільш точного викладу ідей автора. Наприклад, текст цитати починається і закінчується лапками і наводиться із збереженням особливостей авторського написання. Таким чином, не допустимо перекручення думок автора. При необхідності скорочення авторського тексту припустимий пропуск слів, речень, які замінюються трьома крапками. Можливе непряме цитування в формі переказу тексту, яке повинне максимально точно відбивати думки автора і супроводжуватися відповідним посиланням на джерело. У випадку, коли студент має особливе ставлення стосовно ідей автора, якого цитує, то він може після окремих слів, речень цитати у круглих дужках проставляти знаки (оклику або запитання), що вказують на його відношення. Допускається робити зауваження в круглих дужках, в якому відбивається відношення до матеріалу, що цитується. Наприклад, виділити курсивом у цитаті декілька слів і в дужках написати (курсив наш – А.Б.), або (підкреслено мною – А.Б.).

У посиланнях на розділи, підрозділи, пункти, підпункти, ілюстрації, таблиці, формули, рівняння, додатки зазначають їх номери. Наприклад, у посиланні слід писати: «... у розділі 4...», «...дивись 2.1...», «...на рис.1.3...» або «...на рисунку 1.3 ...», «...у таблиці 3.2 ...», «...(див.3.2)...», «...за формулою (3.1)...», «... у рівняннях (2.1)-(2.5)...», «...у додатку Б...».


^ 3.7 Оформлення списку використаних джерел


Бібліографічний апарат магістерської роботи складається з бібліографічного списку (списку використаних джерел) і бібліографічних посилань, які оформлюються відповідно до чинних стандартів таких, як: ГОСТ 7.1-84 "Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления", ДСТУ 3582-97 "Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила", ГОСТ 7.12-93 "Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила".

Повнота бібліографічного списку і посилань указує на ступінь ознайомлення автора магістерської роботи з наявною літературою щодо проблеми дослідження. Список використаних джерел - елемент бібліографічного апарату, що містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після висновків.

Список використаних джерел слід розміщувати: у порядку появи посилань у тексті (найбільш зручний для користування і рекомендований при написанні наукових робіт), в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, у хронологічному порядку.

Принцип розташування в списку бібліографічних описів джерел - "слово за словом". Записи рекомендується розташовувати:

  1. при збігу перших слів - за алфавітом других і т.д.;

  2. при декількох роботах одного автора - за алфавітом заголовків;

  3. при авторах-однофамільцях - по ідентифікуючих ознаках (молодший, старший, батько, син - від старших до молодшого);

  4. при декількох роботах автора, написаних їм у співавторстві з іншими, - за алфавітом прізвищ співавторів.

При алфавітному способі розташування бібліографічних описів джерел їхній список звичайно нумерують. Зв'язок бібліографічних записів з основним текстом установлюється за допомогою прізвища автора і року видання.

Нижче приведені приклади бібліографічного опису різних видів.
^

Книга одного, двох і трьох авторів


1. Дробозина А. В. Финансы. Денежное обращение. Кредит. - М.: ЮНИТИ, 2000. – 479 с.

2. Жнякін Б.О., Краснова В.В. Економіка підприємства: Навч.посіб. – Донецьк: ДонНУ, 2002. –180 с.

3. Суторміна В.М. Фінанси зарубіжних корпорацій: Навч. посібник / В.М.Суторміна, Н.С. Рязанова; В.М.Федосова. - К.: Либідь, 1993. - 247 с.
^

Книги чотирьох і більше авторів


1. Анализ и прогнозирование развития экономики региона / АН Украины, Ин-т экономики промышленности; Н.Д. Прокопенко, Ф.Е. Поклонский, А.А. Решетняк и др. - К.: Наукова думка, 1991. - 228 с.

2. Пахомов Ю.Н., Филипенко А.С., Лукьяненко Д.Г., Макогон Ю.В., Громенкова С.В. Международные стратегии экономического развития. - Донецк: ДонНУ. - 2002. - 239 с.

Нормативні і законодавчі акти

1. О режиме иностранного инвестирования: Закон Украины, 19 марта 1996. // Відомості Верховної Ради. - 1996. - №6.
^

Перекладні видання


1. Нікбахт Е., Гроппелі А. Фінанси / Пер. з англ. Овсієнка В., Мусієнка В. - К.: Вік, Глобус, 1992. - 383 с.

Видання, що не мають індивідуального автора


1. Внешнеэкономические связи. Сборник нормативный материалов. - М.: Международные отношения. - Т.1, 1991. - 262 с.
^

Статті з книг, журналів, газет, матеріали конференцій та ін.


1. Дробышев О. Платежная система России // Финансы. – 2000.- № 3.- с.8-10.

Іноземні видання


1. Development and the National Interest: U.S. Economic Assistance into the 21st Century. - A. Report by the Administrator, Ardency for International Development. - Second Printing.

^ 2. ECE/TRADE/AC.3/R.10 – 1976.

3. ENEN, Jack. Venturing abroad: international business expansion via joint ventures / by Jack Enen, Jr. Blue Ridge Summit, PA: Liberty Hall Press, 1990. – 237 p.

4. Gyorg GONCL. Hlavne problemy politickej ekonomie monopolistickeho kapitalizmu. - Bratislava. - 1972. - 198 l.
^

Матеріал з Інтернету


Актуарий экологического страхования. [Електроний ресурс] / И.А. Александров, Г.А. Черниченко, А.В.Половян – Режим доступу: http://www.cemi.rssi.ru/mei/ articles/ecoins5con.htm


Кількість джерел у списку використаної літератури має становити не менше 50 найменувань.

^ 3.8 Оформлення додатків


Додатки оформлюються як продовження магістерської роботи на наступних сторінках, в порядку появи посилань на них у тексті. У додатки виносять статистичну, фінансову та іншу звітність підприємства, громіздкі таблиці й ілюстрації, розрахунки, подання яких у тексті роботи недоцільно, бо мають великий обсяг. Кожний такий додаток повинен починатися з нової сторінки, на якій друкується вгорі праворуч слово «Додаток А» чи інша літера алфавіту, що допускається для позначення додатків. Нижче розташовується назва додатку.

Додатки можна оформлювати окремою частиною магістерської роботи якщо їх обсяг дуже великий. Такий додаток оформлюється окремим томом за правилами, що наведені в ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки (Структура і правила оформлення)».

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г,Є,Е,З,І,Ї,Й,О,Ч,Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т.д. Коли додаток лише один він позначається як додаток А.

Додатки повинні мати наскрізну нумерацію сторінок.

Ілюстрації, таблиці, формули та рівняння, що є у тексті додатку, слід нумерувати в межах кожного додатку, наприклад, рисунок Б.3 – третій рисунок додатку Б; таблиця А.2 – друга таблиця додатку А; формула (А.1) – перша формула додатку А.

Джерела, що цитують тільки у додатках, повинні розглядатися незалежно від тих, які цитують в основній частині звіту, і мають бути перелічені наприкінці кожного додатку в переліку посилань.

Якщо у роботі, як додаток використовується документ, що має самостійне значення і оформлюється згідно з вимогами до документа даного виду, його копію вміщують у звіті без змін в оригіналі. Перед копією документа вміщують аркуш, на якому посередині друкують слово «ДОДАТОК __» і його назву (за наявності), праворуч у верхньому куті аркуша проставляють порядковий номер сторінки. Сторінки копії документа нумерують продовжуючи наскрізну нумерацію сторінок магістерської роботи (не займаючи власної нумерації сторінок документа).


РОЗДІЛ 4

^ ПОРЯДОК ЗАХИСТУ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ


4.1 Підготовка роботи до захисту


Не пізніше, ніж за три тижні до першого дня захистів роботу подають на попередній захист. Після попереднього захисту й усунення недоліків робота (з підписами, відгуком керівника і рецензією) за тиждень до першого дня захистів подається на кафедру, реєструється і підписується завідувачем кафедри з поміткою «До захисту допущено».

Студент до захисту не допускається, коли на момент попереднього захисту робота не завершена, про що засвідчує відгук керівника.

Магістерська робота з рецензією зовнішнього рецензента здається секретарю державної екзаменаційної комісії (ДЕК) у день захисту, але до початку першого захисту. Також для кожного члена ДЕК необхідно підготовити зшитий комплект з ілюстраціями, що складається із таблиць, рисунків, графіків, які ілюструють зміст магістерської роботи і супроводжують доповідь. Таких комплектів повинно бути 5 - 6 примірників і один у студента. Комплект ілюстрацій – це окремий документ, тому сторінки, таблиці і рисунки мають наскрізну нумерацію, але не номера з магістерської роботи. Можна навести математичні моделі, або інші формули, які необхідні для ілюстрації доповіді. Титульний аркуш комплекту з ілюстраціями підписується студентом і керівником роботи. Приклад оформлення титульного аркушу наведено в додатку К.

Доповідь поряд з комплектом ілюстрацій має важливе значення для успішного захисту. Обсяг доповіді – 4-4,5 аркушів тексту, шрифт - 14, інтервал - 1,5, що відповідає 8-9 хвилинам доповіді (з середнім темпом розмови). Доповідь - це документ студента, який державній комісії не представляється, і може мати вигляд рукопису. Структура доповіді:

- актуальність і мета роботи;

- об’єкт і предмет дослідження;

  • практична значущість;

  • короткий огляд теоретичних досліджень;

- результати економічного аналізу;

- пропозиції щодо вдосконалення предмета дослідження;

- соціально-економічний та інший ефект від реалізації рекомендацій.

Доповідь супроводжується посиланнями на рисунки, таблиці, формули, які наведені в комплекті з ілюстраціями. Таким чином, головне завдання доповіді - стисло показати найважливіші результати магістерської роботи і зуміти презентувати їх членам ДЕК.

^ 4.2 Процедура публічного захисту магістерської роботи


Захист магістерської роботи відбувається на засіданні Державної екзаменаційної комісії. Захист магістерської дисертації відбувається привселюдно і носить характер наукової дискусії.

Засідання Державної екзаменаційної комісії починається з того, що головуючий повідомляє про захист магістерської роботи, указуючи її назву, прізвище, ім'я і по батькові її автора, а також доповідає про наявність необхідних у справі документів.

Далі головуючий надає слово науковому керівникові. У своєму виступі науковий керівник розкриває відношення студента до роботи над роботою, а також торкається інших питань, що стосуються його особистості. При відсутності на засіданні Державної екзаменаційної комісії наукового керівника головуючий зачитує його письмовий висновок на виконану роботу.

Потім слово для повідомлення основних результатів наукового дослідження надається самому студентові. Свій виступ він будує на основі читання заздалегідь підготовлених тез доповіді, покликаної показати його високий рівень теоретичної підготовки, ерудицію і здатність доступно викласти основні наукові результати проведеного дослідження.

Знайомлячи членів Державної екзаменаційної комісії і всіх присутніх у залі з текстом своєї доповіді, він повинен зосередити основну увагу на головних підсумках проведеного дослідження, на нових теоретичних і прикладних положеннях, що їм особисто розроблені.

При необхідності варто робити посилання на додатково підготовлені креслення, таблиці і графіки. Можливо також використання спеціальне підготовлених слайдів, кіно- і відеороликів, плакатів і т.п. Необхідно для наочності, щоб студент використовував організаційну техніку: мультіпроектор, кодоскоп та інші засоби.

Важливо, щоб мова студента була ясною, граматично точною, упевненою, що робить її зрозумілою і переконливою. Зовсім неприпустиме порушення так званих норм літературної вимови, зокрема, уживання неправильних наголосів у словах.

Студент робить свою доповідь на трибуні. Після цього починається наукова дискусія, у якій мають право брати участь усі присутні на захисті. Члени Державної екзаменаційної комісії й особи, запрошені на захист, в усній формі можуть задавати будь-які питання з проблем, порушених у роботі, методів дослідження, уточнювати результати і процедуру експериментальної роботи і т.п.

Відповідаючи на їхні питання, потрібно стосуватися тільки істоти справи. Необхідно звертати увагу за допомогою вказівки на будь-які об'єкти, зображувані на плакатах або рисунках. У потрібних випадках він сходить із трибуни, щоб написати будь-які формули на дошці.

На закритому засіданні членів Державної екзаменаційної комісії підводяться підсумки захисту і приймається рішення про її оцінку. Це рішення приймається більшістю голосів членів комісії, що беруть участь у засіданні. При рівному числі голосів голос голови є вирішальним.

Потім голова ДЕК повідомляє всім присутнім оцінки, а також, що їм присуджується ступінь магістра, і закриває нараду.

Відповідно до Положення про підсумкову державну атестацію випускників вищих навчальних закладів в Україні результати захисту визначаються оцінками "відмінно", "добре", "задовільно" і "незадовільно", що з'являються в той же день після оформлення у встановленому порядку передбаченого процедурою захисту протоколу.

^ 4.3 Найбільш поширені помилки при виконанні і захисті магістерської роботи


Практика показала, що студенти під час допускають помилки, частина яких є типовими. Наприклад:

1) зміст магістерської роботи не розкриває тему повністю чи її основної частини;

2) у теоретичній частині компілюється текст, а таблиці, рисунки наводяться без посилань на джерела, що були використані;

3) неправильно оформлюється цитування тексту;

4) оформлення списку використаних літературних джерел не відповідає стандарту;

5) недостатня кількість літературних джерел;

6) в аналітичній частині занадто детально наводиться виконання розрахунків. Досить розрахувати показники для одного року, а інше звести в таблицю;

7) у тексті наводяться громіздкі таблиці, хоча їх доцільно перенести в додатки;

8) недостатньо використовуються графічні наглядні засоби ілюстрації тексту. Студенти, як правило, віддають перевагу табличній формі подання матеріалу;

9) теоретична і методологічна частини не відповідають аналітичній частині та змісту третього розділу, що містить рекомендації. Обов’язково треба дотримуватися послідовності написання магістерської роботи та обґрунтування висновків (тема – мета – завдання – наукова новизна – висновки);

10) обсяг та оформлення роботи не відповідають вимогам, вона виконана неохайно, з помилками.


Додаток А

Зав. кафедрою ______________________

_____________________________________

студента __________________________

( бюджет, договір)

________________________ відділення

___________________________групи

__________________________________


ЗАЯВА


Прошу Вашого дозволу на написання магістерської роботи на тему

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Тему погоджено з науковим керівником

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(П.І.Б., посада наукового керівника, підпис)


_____________ ______________________________

(дата) (підпис)


^
ДОДАТОК Б

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАІНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ


КАФЕДРА ____________________________


Допустити до захисту в ДЕК

Зав. кафедри _____________,

д-р.екон.наук., проф.

________________________

«____» __________200__ р.


^ МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА

на тему: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Студент ___________________________________

Спеціальність______________________________


Форма навчання _______________________

(денна, заочна. прискорена)


Науковий керівник,

_____________________________________________________________

(наук. ступінь, звання)

Консультант__________________________________________________


Роботу подано на кафедру «___»___________200__р. №____ ______________

(підпис, того хто прийняв)

Донецьк 200__


ДОДАТОК В

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
^

ВІДЗИВ

Наукового керівника магістерської роботи студента(ки) економічного

факультету спеціальності ________________________________________________

____________________________________________________________________________


(П.І.Б. студента(ки))

Тема магістерської роботи______________________________________________


___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Характеристика магістерської роботи (оцінка теоретичної, спеціальної частин, ступінь використання економіко-математичних методів, методів аналізу).

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Зауваження до магістерської роботи __________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________


Оцінка, висновки і пропозиції____________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Заслуговує оцінки: відмінно, добре, задовільно, незадовільно (підкреслити).


Науковий керівник магістерської роботи: ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(науковий ступінь, посада, П.І.Б.)

Підпис__________________ Дата__________________

Додаток Д

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

^

РЕЦЕНЗІЯ
на магістерську роботу студента(ки) економічного факультету

спеціальності_______________


______________________________________________________________________

(П.І.Б. студента (ки))

на тему________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Актуальність роботи, методологічний рівень й практична значущість роботи, позитивні та негативні риси

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Висновки та оцінка («5», «4», «3») магістерської роботи __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Магістерську роботу допущено (не допущено) до захисту в ДЕК


Рецензент магістерської роботи: місце роботи, посада, П.І.Б. __________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Підпис_______________ Дата_____________________200__ р.


М.П.

Додаток Ж

^ ДОВІДКА


про практичну значимість магістерської роботи


Магістерська робота____________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(назва теми магістерської роботи)


студента (ки)____ ______________________________________________________

(П.І.Б.)


спеціальності _________економічного факультету ДонНУ


виконана _____________________________________________________________

(назва підприємства)


вмістить ______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

(перелічуються методики, рекомендації, які можна застосувати на підприємстві)


Заступник керівника

підприємства


____________________

(посада) _________________ ___________________________


^ МП

ДОДАТОК К


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ІЛЮСТРАЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ

ДО МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ ЗА ТЕМОЮ

«......................................................................»


Виконав, ст. гр. _____підпис, дата________________________(П.І.Б.)


Науковий керівник _____підпис, дата_____(наук. ступінь, звання П.І.Б.)


Донецьк 200_

^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


1. Довідник здобувача наукового ступеня: Упор. Ю.І. Цеков – К.: «Бюл. ВАК України», «Толока», 2003. – 69 с.

2. ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення – К.: Держстандарт України, 1995.

3. Краткое руководство по цитированию INTERNET-источников для гуманитариев (версия 2.1) <http://www.centant.pu.ru/index.html>.

4. Методичні рекомендації до оформлення курсових і дипломних робіт для студентів факультету іноземної філології. – Запоріжжя: Запорізький національний університет. Затверджено вченою радою ЗНУ Протокол № 7 від 18.03.2005. – Запоріжжя, 2005.

5. Правила цитирования интернет-публикаций, опубликованных только в сети и не имеющих печатного аналога <http://www.centant.pu.ru/aristeas/index.htm>.

Скачати 480.74 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації17.09.2011
Розмір480.74 Kb.
ТипМетодичні рекомендації, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх