Програма факультативу з англійської мови «Use of English» 7 клаc Підготувала: Казьмир Тетяна Володимирівна вчитель англійської мови Червоноградської загальноосвітньої icon

Програма факультативу з англійської мови «Use of English» 7 клаc Підготувала: Казьмир Тетяна Володимирівна вчитель англійської мови Червоноградської загальноосвітньої


Схожі
Програма вступного іспиту до магістеріуму з англійської мови...
Робоча програма розроблена на основі навчальної програми для педагогічних інститутів...
Типова програма з курсу “Лексикології англійської мови” для спеціальності 030500 “Мова та...
Теоретичний курс англійської мови ( фонетика І граматика) Робоча навчальна програма д...
В читель англійської мови у дошкільних навчальних закладах...
Програма вступного фахового випробування з дисципліни „...
Програма вступного випробування з англійської мови для вступників за освітньо-кваліфікаційним...
Програма вступної співбесіди з англійської мови для вступу на навчання за...
1. Тематика фахових текстів з англійської мови природничого циклу для перекладу на українську...
Програма навчальної дисципліни «Практичний курс англійської мови» Для п’ятого курсу Мелітополь...
Методичні вказівки з англійської мови...
Контрольні завдання з англійської мови...Загрузка...
скачать
Програма

факультативу з англійської

мови «Use of English»

7 клаc


Підготувала:

Казьмир Тетяна Володимирівна

вчитель англійської мови

Червоноградської загальноосвітньої

школи І – ІІІ ступеня №2

Червоноградської міської ради

Львівської області


Червоноград - 2008


Пояснювальна записка


Програма роботи факультативу з англійської мови в 7 класі загальноосвітньої школи розроблена для вчителів англійської мови та керівників факультативів (1 тижнева година).


Сучасний стан міжнародних зв’язків України, вихід її до європейського та світового простору є прямим свідченням того, що англійська мова характеризується як важливий засіб міжкультурного спілкування.


Основне призначення англійської мови – сприяти в оволодінні учнями уміннями і навичками спілкування в усній і писемній формах відповідно до мотивів, цілей і соціальних норм мовленнєвої поведінки у типових сферах і ситуаціях.


Оволодіння учнями іноземною мовою сприяє розвитку в них здібностей використовувати її як інструмент спілкування в діалозі культур і цивілізацій сучасного світу, вона розглядається як засіб міжособистістої взаємодії в умовах багатонаціонального і полікультурного світового простору.


Однією з характерних ознак сучасної підготовки учнів є формування у них фонетичних, лексичних, граматичних навичок та вмінь аудіювання, говоріння.


^ Мета і завдання факультативу «Use of English» (7 клас)


Основна мета:


 • формувати граматичні навички за допомогою теоретичних занять, практичних робіт та підготовки і проведення дослідницьких проектів;

 • створити умови для творчого самовдосконалення учнівської молоді;

 • виявити, розвивати і підтримувати юні таланти та обдарування;

 • сприяти додатковій освіті учнів шляхом залучення до творчої діяльності;

 • вчити співпрацювати під час парної та групової роботи.


Для доссягнення цієї мети необхідно розв’язувати такі основні освітньо-розвиваючі та виховні завдання:


- розвиток в учнів мовних здібностей до предмету шляхом вдосконалення навичок з розмовної мови, граматики, фонетики, читання;

- поглиблене вивчення лінгвокраєзнавчого матеріалу (культура, побут, свята, звичаї і традиції Великобританії);

- створення на заняттях атмосфери невимушеності, яка б дала змогу учням проявити ініціативу та творчо підійти до поставленої проблеми;

- надання можливості учням бути суб’єктами у навчальному процесі;

- активне впровадження інтерактивних методів навчання;

- підготовка учнів до написання дослідницьких проектів, врахо- вуючи індивідуальні здібності при виборі того чи іншого дослідницького матеріалу;

- опрацювання тестового матеріалу;

- використання для зацікавленості процесом навчання інсценізації, музичних творів, аудіозаписів;

- підготовка до участі в іншомовному спілкуванні;

- виховання в дітей культури спілкування.

- формування мовної (лінгвістичної) компетенції, яка забезпечує оволодіння учнями мовним та граматичним матеріалом з метою використання його в усному та писемному мовленні;

- розвиток соціолінгвістичної компетенції, яка забезпечує формування умінь користуватися у процесі спілкування мовленнєвими реаліями (зразками), особливими правилами мовленнєвої поведінки, характерними для країни, мова якої вивчається.

^ Зміст програми

Повторення вивченого граматичного матеріалу в школі

Іменник. Зчислювані та незчислювані. Множина іменників. Присвійний відмінок іменників.

Дієслово. Прості часи. Теперішній простий час. Минулий простий час. Майбутній простий час.

Тривалі часи. Теперішній тривалий час. Минулий тривалий час.

Перфектні часи. Теперішній перфектний час. Минулий перфектний час.

Перфектно-тривалі часи. Теперішній перфектно-тривалий час.

Майбутній час з точки зору минулого.

Пасивний стан.

Прикметник. Порядок прикметників в реченні. Ступені порівняння прикметників.

Прислівник. Утворення прислівників. Типи прислівників. Ступені порівняння прислівників. Порядок прислівників в реченні.

Займенники.

Сполучники.

Прийменники.Види прийменників. Прийменники часу, місця.

Артиклі. Означений та неозначений.

Модальні дієслова.

^ Практичні роботи


Самостійна робота на визначення рівня засвоєння граматичного матеріалу шкільної програми. Виконання письмових вправ на вживання вищезгаданих часовх форм, відповіді на запитання, постановка запитань, утворення заперечних форм, робота з часовими таблицями, переклад діалогів,складання власних речень, робота у парах.

^ Методика проведення практичної роботи


Для засвоєння граматичних знань застосовуються такі форми роботи на занятті:

 1. Сприймання правил-інструкцій і утримання їх в оперативній пам’яті під час усного тренування.

 2. Сприймання правил-узагальнень (пояснення керівника факультативу з даного фактичного матеріалу) і закріплення їх у пам’яті за допомогою письмових вправ.

 3. Сприймання правил-узагальнень (пояснення вчителя) і закріплення їх у пам’яті в процесі аналізу прочитаного тексту.


З цією метою можуть застосовуватися і спеціальні мовознавчі задачі, наприклад:”З’ясуйте, як утворюється питальна форма речень з такою часовою формою. Перевірте свої висновки за граматичним довідником” або :”З’ясуйте, якими засобами виражено завершеність дії”; або: “З’ясуйте з контексту, якими засобами виражено необхідність виконання дії”.

Теми дослідницьких проектів

 1. Іменник. Зчислювані та незчислювані іменники. Множина іменників. Присвійний відмінок іменників.

 2. Група простих часів.

 3. Група тривалих часів.

 4. Група перфектних часів.

 5. Артиклі. Особливості вживання артиклів.

 6. Модальні дієслова. Особливості їх вживання.Методика підготовки і проведення дослідницьких проектів

Значну роль у підвищенні інтересу дітей до навчання іноземної мови відіграають дослідницькі проекти. Головна ідея методу проектів – навчання учнів через їх дослідницьку діяльність. Під час його виконання учні вчаться самостійно опановувати знання, отримують досвід пізнавальної й навчальної діяльності.


Основні цілі методу проектів:

 • показати вміння учня або групи учнів використовувати набутий на факультативі дослідницький досвід;

 • реалізовувати свій інтерес до предмета дослідження;

 • поглибити знання й донести його до зацікавленої аудиторії;

 • продемонструвати рівень вивчення англійської мови.

Робота з проектом має наступні етапи:

 1. Етап планування.

 2. Етап виконання проекту.

 3. Етап оформлення проекту.

 4. Етап презентації проекту.Індивідуальна робота

Тема

К-ть год.

1.


2.


3.


4.

5.

Визначення тем для дослідницьких проектів.


Визначенння мети та складання плану.


Вибір літературних джерел для опрацювання.


Написання та оформлення дослідницьких проектівю

Етап презентації проектів.

1

1


1


3

2
Всього

8^ Навчально-тематичний план
Усна мова

Фонетика

Граматика

К-ть год.

1.

Я, моя сім’я, друзі

Інтонація реплік погоджень

Іменник. Зчислювані та незчислювані. Множина іменників. Присвійний відмінок іменників.

4

2.

Обов’язки в сім’ї

Інтонація розповідних речень

Прості часи.Теперішній простий час. Минулий простий час. Майбутній простий часю

3

3.

Харчування

Інтонація загальних запитань

Тривалі часи. Теперішній тривалий час. Минулий тривалий час.

3

4.

Приготування їжі

Інтонація спеціальних запитань

Перфектні часи (теперішній та минулий)

3

5.

Мій візит до лікааря

Інтонація альтернативних запитань

Теперішній перфектно-тривалий час

2

6.

Види медичних закладів

Інтонація розділових запитань

Майбутній час з точки зору минулого

1

7.

Правила здорового способу життя

«Німі» літери

Пасивний стан (теперішній та минулий час)

2

8.

Кіно та театр

Наголос в англійських словах

Прикметник. Порядок в реченнію Ступені порівняння прикметників.

2

9.

Спорт. Види спорту.

Наголос в реченнях

Прислівник. Типи прислівників їх порядок в реченні. Ступені порівняння.

2

10.

Олімпійські ігри.

Інтонація заперечних речень

Займенники.

1

11.

Великобританія

Читання голосних

Сполучники

1

12.

Лондон

Читання приголосних

Прийменники

1

13.

Україна

Інтонація складного речення

Артиклі

1

14.

Київ

Інтонація реплік поради

Модальні дієслова

1
Всього27


Бібліографія


 1. Адамовська Л.М. Сто текстів і завдань – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2006.

 2. Адамовська Л.М. Англійський прийменник - Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2006.

 3. Бекреньова І.І. Використовуємо сучасні підходи у викладанні англійської мови – Харків:Видавнича група”Основа”,2007.

 4. Бех П.О., Биркун Л.В. Англійська мова. Самовчитель: Навч. посібник. – 2-ге вид. – К.: Либідь, 1995.

 5. Валкова О.Ю. Енциклопедія англійських тем – Харків, 2002.

 6. Верба Г.В., Верба Л. Г. Довідник з граматики англійської мови: Довідк. вид. – 4-те вид.- К.: Освіта, 1995.

 7. Голіцинський Ю.Б. Граматика. – Київ: А.С.К.,2002.

 8. Пометун О.,Пироженко Л. Сучасний урок. – Київ: Видавництво А.С.К., 2004.

 9. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов.- Київ, 2005.

 10. Raymond Murphy. English Grammar in use–Cambridge., 1998.Мовленнєва компетенція

На кінець 7-го класу учні:

Аудіювання

 • розуміють інформацію як під час безпосереднього спілкування зі співрозмовником, так і опосередкованого

(у звукозапису);

 • розуміють основний зміст короткого повідомлення;

 • розуміють основний зміст прослуханих текстів різного характеру, які побудовані на засвоєному матеріалі.

Монологічне мовлення

 • логічно і послідовно роблять розгорнуте повідомлення в межах тематики, визначеноі програмою;

 • передають зміст прочитаного або почутого у формі розповіді, опису;

 • дають оцінку прочитаному або почутому;

 • роблять підготовлене повідомлення, самостійно добираючи матеріал і використовуючи додаткові відомості.

Обсяг висловлювання – не менше 14 речень.

Діалогічне мовлення

 • спілкуються, дотримуючись основних норм, прийнятих у країнах, мова яких вивчається;

 • беруть участь у діалозі, обмінюючись інформацією на основі прочитаного, почутого, побаченого, висловлюючи при цьому свою думку.

Висловлення кожного – не менше 9 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.

Читання

 • читають (з повним розумінням) тексти, побудовані на знайомому мовному матеріалі;

 • знаходять необхідну інформацію у текстах різнопланового характеру .

Обсяг – не менше 600 друкованих знаків.

Письмо

 • письмово передають інформацію адекватно цілям, завданням спілкування, правильно оформлюючи повідомлення залежно від його форми;

 • описують предмет, особу, події, явища, об’єкти (в межах 14 речень).
Скачати 107.28 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації16.09.2011
Розмір107.28 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

отлично
  4
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх