Робоча навчальна програма для студентів 1 курсу геологічного факультету напрямку 040103 Геологiя Затверджено icon

Робоча навчальна програма для студентів 1 курсу геологічного факультету напрямку 040103 Геологiя Затверджено


Схожі
Робоча навчальна програма для студентів 2 курсу геологічного факультету напрямку 040103 Геологiя...
Робоча навчальна програма для студентів 1 курсу геологічного факультету напрямку 040103 Геологiя...
Робоча навчальна програма для студентів 1 курсу геологічного факультету напрямку 040103 Геологiя...
Робоча навчальна програма для студентів 4 курсу геологічного факультету за спеціалізацією 040103...
Робоча навчальна програма для студентів напрямку 040103 Геологія, спеціалізації геологія...
Робоча навчальна програма для студентів ІІ курсу геологічного факультетуі напряму 040103...
Робоча навчальна програма для студентів IV курсу геологічного факультету за напрямом підготовки...
Робоча навчальна програма для студентів ІІ курсу геологічного факультетуі напряму 040103...
Робоча навчальна програма для магістрів 1 курсу геологічного факультету за спеціальністю 070709...
Робоча навчальна програма для студентів напрям 040 103 – геологія, спеціальність – гідрогеологія...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 040103 геологія Затверджено...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 «Право» Затверджено...Загрузка...
скачать
Київський національний університет імені Тараса Шевченка


Інститут філології


кафедра англійської мови

природничих факультетів


Укладачі : викл. Тарасова Н.П., викл. Рудь С.М, викл. Гаращенко О.О.

АНГЛІЙСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


для студентів 1 курсу геологічного факультету напрямку 6.040103 – Геологiя


Затверджено

на засіданні кафедри

Протокол № ___

Від “ ___” ________2007 р.

Зав .кафедри

__________ доц. Петровський М.В.


Директор Інституту філології

__________ проф. Семенюк Г.Ф.


КИЇВ - 2007

Робоча навчальна програма з дисципліни “Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням”.

Укладачі програми: викл. Тарасова Н.П., викл. Рудь С..М., викл. Гаращенко О.О.


Погоджено

з науково-методичною комісією

“___” ____________2007 р.

__________________________


ВСТУПРобоча навчальна програма з дисципліни “Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням” для студентів 1 курсу геологiчного факультету напряму підготовки 0401 ,,Природничi науки",спецiальнiсть 6.040103 розроблена на основі робочого навчального плану напряму 0401 "Природничі науки",6.040103 “Геологiя “Тимчасового положення про форми і зміст індивідуальної і самостійної навчальної роботи і їх нормативне планування", "Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу від 31.10.2006" та "Методичних рекомендацій щодо написання робочих навчальних програм дисципліни при кредитно-модульній системі організації навчального процесу" Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а також Програми з англійської мови для професійного спілкування (2005 р.), рекомендованої Міністерством освіти і науки України у якості Національної програми для університетів.

Дисципліна “Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням” є базовою нормативною дисципліною для спеціальності “геологiя”, що читається в1 та П семестрах в обсязі 5 кредитів, в тому числі 144 аудиторних занять: з них 70 практичних занять і 64 години самостійної роботи (1 семестр; практичні – 36, самостійна робота 36; П семестр: практичні – 34, самостійна робота – 38 ). Закінчується заліками в 1 та П семестрах.

Мета курсу полягає у формування необхідної комунікативної спроможності в усній та письмовій формах в межах тематики, окресленими завданнями майбутньої професійної діяльності студента.

Програма курсу "Англійська мова за професійним спрямуванням" ставить завданням досягнення студентом рівнів мовної компетенції, що відповідають міжнародним стандартам, викладеним у Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти та в Національній програми з англійської мови для професійного спілкування:Елементарний користувач (Basic user)


А1 – Інтродуктивний (breakthrough)

А2 – Середній (waystage)


Незалежний користувач (Independent user)


В1 – Рубіжний (threshold)

В2 – Просунутий (vantage)


Досвідчений користувач (Proficient user)


С1 – Автономний (effective operational proficiency)

С2 – Компетентний (mastery)


Відповідно до Державного стандарту базової та повної середньої освіти від 2004 року, випускники шкіл повинні відповідати рівню В1+. За вимогами Національної програми, бакалаври мають досягати рівня В2, а випускники магістратури опанувати англійську мову на рівні В2+ для спеціальностей, які вимагають менш складної мовної поведінки та С1 – для більш складної лінгвістичної компетенції, залежно від різновиду здійснюваних професійних функцій.

Завданням курсу є удосконалення навичок читання з повним розумінням змі­сту; аналізу та реферування фахової, суспільно-політичної, суспільно-економічної інформації; володіння усною монологічною і діалогічною мовою в межах побутової, суспільно-політичної, зага­льноекономічної та фахової тематики; перекладу з іноземної мо­ви на рідну та з рідної на іноземну текстів країнознавчого, суспільно-політичного та фахового змісту; реферування та ано­тування спеціальної літератури; складання іноземною мовою службових листів і документів з питань професійної діяльності.

Предмет курсу – спеціальна лексика та граматичні конструкції, що використовуються у практиці за спеціальністю та інноваційної діяльності й міжнародного науково-технічного та бізнес-спілкування.


^ Форми та принципи проведення поточного та підсумкового контролю

1 семестр

2 семестр

Всього за курс

Змістовних модулів

2

2

4

Кредитів

2

2

4

Практичні заняття

36 години

34 година

70

Самостійна робота

36 годин

38 годин

74

Контрольних робіт

2

2

4

Підсумковий контроль

Залік

Залік


Система контролю знань та умови складання заліку. Навчальна дисциплінаІноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням “ оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з 4 модулів.


Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 – бальною шкалою в кожному семестрі окремо.

Форми поточного контролю: оцінювання домашніх самостійних завдань; тестів та контрольних робіт, виконаних студентами під час практичних занять.


Оцінювання за формами контролю1:

Поточний (максимум) –

усна відповідь – 0,6 бала;

- домашня письмова робота – 0,4 бала;

аудиторний тест ( диктант-переклад, граматичний тест, тощо) – 2 бали (за семестр);

письмові модульні контрольні роботи

(на семестр 2 контрольних роботи) – 10 балів (за кожну);

письмові самостійні (1 реферат, постер, 1 доповідь,

тощо на 1 змістовий модуль) та їхня презентація – 2 бали (за семестр);

поза аудиторне читання – 2 бали (за семестр).

Підсумковий – у формі залікумаксимум 40 балів.


Виведення загальної зваженої оцінки (підсумкової оцінки - ПО) за семестр здійснюється з урахуванням таких вагових коефіцієнтів для даного курсу:


1 семестр
Змістовий

модуль 1

(ЗМ1)

Змістовий

модуль 2

(ЗМ2)

Комплексний

підсумковий модуль (залік) (КПМ)

Разом

(підсумкова оцінка)

%

30%

30%

40%

100%

Вагові коефіцієнти

0,3

0,3

0,4

2 семестр
Змістовий

модуль 1

(ЗМ3)

Змістовий

модуль 2

(ЗМ4)

Комплексний

підсумковий модуль (залік) (КПМ)

Разом

(підсумкова оцінка)

%

30%

30%

40%

100%

Вагові коефіцієнти

0,3

0,3

0,4

ПО = ЗМ1 (балів) х 0,3 + ЗМ2 (балів) х 0,3 + КПМ (балів) х 0,4


 • У випадку відсутності студента, він може відпрацювати пропущене заняття через усне опитування у поза аудиторний час (але не більше половини від загальної кількості семінарських занять).

 • Невідпрацьовані заняття вважаються незданими і від загальної кількості балів, що формують 100% виконання завдання знімається їх вартість.

 • Після кожного заняття обов'язково надати студентам можливість ознайомитися з оцінками для уникнення можливих непорозумінь.

 • В разі відсутності студента при написанні модульної контрольної роботи надати йому можливість у 2 тижневий термін виконати цей вид роботи. При неявці студента у зазначений термін без поважних причин „вартість" (кількість балів) даного модуля рівна „0" (нулю).

Підсумкова оцінка з дисципліни у балах (шкала КНУ імені Тараса Шевченка) переводиться у чотирибальну (національну) шкалу та оцінку за шкалою ЕСТS.


^ При цьому, кількість балів відповідає оцінці:

1-34- “незадовільно” з обов ’язковим повторним вивченням дисципліни;

“незадовільно” з можливістю повторного складання;

“задовільно” (“достатньо);

^ 65-74- “задовільно”;

75-84- “добре”;

85-89- “добре” (“дуже добре”);

90-100- “відмінно”;

60-100- “зараховано”.


за 100-бальною системою

Оцiнка за нацiональною шкалою

90-100

5

вiдмiнно


зараховано85-89


4добре

75-84

65-74

60-64

3

задовiльно

35-59

2

незадовiльно

не зараховано

1-34


^ Самостійна робота студентів під керівництвом викладача (СРС)


Зміст роботи - підготовка студентів до всіх форм аудиторних занять.


Підготовка студентів до практичних занять, виконання домашніх завдань і лабораторних робіт.

Самостійне вивчення додаткових питань курсу.

Написання рефератів з окремих питань курсу.

Підготовка до контрольних робіт усіх видів.

Робота в бібліотеках, читальних залах, самостійна робота в комп'ютерних класах, самопідготовка.


Індивідуальна робота викладача зі студентами


Зміст роботи - позааудиторна індивідуальна робота викладача зі студентом або з невеликим (порівняно з загальною кількістю студентів у групі) колективом студентів.

^ Форми проведення:


Розробка, виконання і перевірка індивідуальних теоретичних і практичних
завдань.

Проведення колоквіумів (співбесід).

Індивідуальні консультації.

Робота в студентських наукових гуртках, наукових семінарах.

Участь у науковій і науково-методичній роботі (наприклад, розробка нової
лабораторної роботи) кафедр, факультетів.

Участь у студентських конференціях тощо.


^ Тематичний план практичних занять

тижня


Назва теми


Обсяг навчальних занять

(год.)

Практичні заняття

СРС

1

2

3

4

1 курс^ Модуль №1 “ Геологічна освіта та наука в університеті ”1-2

Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Освіта в Україні. Термінологія освіти. Лексичні та граматичні вправи. Читання та обговорення навчальних текстів.

4

4


3-4

Геологiчна освiта в англомовних краiнах. Презентацiя повiдомлень. Іменники та займенники.

4

6

5-6

Прості часи. Словотвір. Граматичні вправи.

Типи питань, заперечення. Граматичні вправи.

4

4

7

Аудiювання. Обговорення прослуханого.

2

2

8

^ Модульна контрольна робота № 1

2

4Модуль № 2“Деякi аспекти астрономii”, “Вулкани”
9-10

Сонячна система . Введення термінології з теми. Бесіда, діалоги. Граматика: прислiвник. . Лексичні та граматичні вправи. Закріплення термінології при перекладі тексту.

4

3


11-12

Граматика: прикметник, ступенi порiвняння прикметникiв. Граматичні вправи.

Аудіювання. Обговорення прослуханого.

4

3

13-14

Сонячна система . Лексичні та граматичні вправи.

Perfect Tenses. Active Voice. Граматичні вправи.

Сонячна система Презентацiя повiдомлень..

4

3

15

Вулкани. Практична робота з спец текстами.

2

2

16
^

Вулкани. The summary writing technique. Практична робота з оригінальними текстами.


2

217-18

Модульна контрольна робота № 2

Залiкова робота. Презентація матеріалів домашнього читання.

4

3^ Модуль №3 “Погода, клiмат”


1-2

Погода, клiмат. Аудіювання.

Погода, клiмат в Українi. Діалоги. Бесіда. Лексичнi вправи.

4

4

3-4

Повторення: Indefinite, Continuous, Perfect Tenses, Active Voice. Present Continuous, Active Voice.Граматичні вправи.

4

4

5-6

Погода, клімат в англомовних краiнах та iнших краiнах свiту. Практична робота з оригінальними текстами

4

4

7

Граматика: Modal verbs. Граматичні вправи.

2

4

8
^

Модульна контрольна робота № 3


2

4Модуль № 4 "Атмосфернi явища”, "Землетруси”


9-10

Деякі атмосфернi явища. Практична робота з оригінальними текстами

Граматика: The Passive Voice. Граматичні вправи.

4

4

11-12

Деякі атмосфернi явища. Доповіді .Презентація постерів, реферератів.

4

4

13-14
^

Землетруси. The summary writing technique. Практична робота з оригінальними текстами.


4

4

15
^

Граматика: Умовнi речення (1тип). Граматичні вправи.


2

2

16-17

Презентація матеріалів домашнього читання. Модульна контрольна робота № 4

4

4Загальний обсяг 144 год.,

в тому числі: практичні – 70 год.,

самостійна робота – 74 год.


^ Завдання для самостійної роботиТиж-день

Зміст самостійної роботи студента

Обсяг СРС

(годин)

Форма контролю


Тиж-день конт-ролю
1 СЕМЕСТР
1

Опрацювання матеріалу занять. Підготовка усного повідомлення про Київський університет. Вивчення термінології.

4

Бесіда, опитування

1

2

Підготовка до практичного заняття. Граматичний матеріал: The Article.

2

Контрольна вправа

2

3-4

Пошук в Інтернеті та підготовка повідомлення про географічний факультет одного з університетів Європи, США (за вибором)

Граматичний матеріал: The Numeral. Написання резюме.

2


Презентація

Ессе

Контрольна вправа

3-4

5

Підготовка до практичного заняття. Виконання граматичних та лексичних вправ.

2

Усний та письмовий переклад

5

6

Підготовка до Модульної контрольної роботи №1.

3

Модульна контрольна

Робота

6

7

Підготовка до практичного заняття. Вивчення основної термінології. Підготовка поза аудиторного читання.

2

Опитування, бесіда

7

8-9

Підготовка до практичного заняття. Виконання граматичних та лексичних вправ. Читання текстів фахового спрямування.

6

Усний та письмовий переклад Опитування

8-9

10

Опрацювання термінології “Сонячна система”. Підготовка рефератів. Граматичні вправи : прислiвник

2

Опитування, диктант-переклад. Презентація рефератів.

10

11-12

Підготовка до практичного заняття. Граматичні вправи : прикметники, ступенi порiвняння прикметникiв

2

Опитування, тест.

11-12

13-14

Переклад текстів. Лексичні та граматичні вправи.

4

Опитування. Перевірка перекладів.

13-14

15-16

Опрацювання термінології “Вулкани”.


4

Опитування. Перевірка перекладів, summary

15-16

17-18

Переклад матеріалів поза аудиторного читання

3

Модульна контрольна

Робота

17-18
2 СЕМЕСТР
1-2

Опрацювання теми: Погода, клiмат. Підготовка постерів або рефератів. Лексичні та граматичні вправи.

4

Опитування, презентація постерів або рефератів.

1-2

3-4

Граматичні вправи: повторення часових форм, активного стану

2

Граматичний тест.

3-4

5-6

Опрацювання лексики: Погода, клiмат Украiни. Переклад спец тексту. Лексичнi вправи

4

Лексичний тест. Презентація . Переклад.

5-6

7-8

Підготовка до Модульної контрольної роботи №3.

4

Модульна контрольна

Робота

7-8

9-10

Опрацювання лексики: Деякi атмосфернi явища. Переклад тексту фахового спрямування.

6

Лексичний тест.

9-10

11-12

Матеріали з Інтернету: Деякi атмосфернi явища . Підготовка матеріалів позааудиторного читання.

4

Презентація матеріалів. Переклад спец тексту.

11-12

13-14

Опрацювання лексики: Землетруси. Writing a summary. Лексичні та граматичні вправи.

4

Writing a summary

13-14

15

Граматичні вправи: Умовні речення 0, 1 типу.

2

Переклад.

15

16

Підготовка до Модульної контрольної роботи №4 Граматичні вправи: Умовні речення 1 типу.

4

Модульна контрольна

робота

16

17

Підготовка презентації матеріалів поза аудиторного читання.

4

Презентація. Опитування

171 СЕМЕСТР


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.Геологічна освіта та наука в університеті.

Тема 1.Київський національний університет імені Тараса Шевченка (4 год.)


Практичне заняття 1.

1 .Вступний тест.

2. Термінологія: освіта (6: 24-30).

3. Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

4. Діалогічне мовлення.

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

Вивчити лексику .

Підготувати тему “Київський національний університет імені Тараса Шевченка”.

Виконати граматичні вправи: Simple Tenses (2: 138-139).

Практичне заняття 2.

Мовленнєві навички: звертання, прохання, прощання, подяка, прохання.

Діалогічне мовлення.

Київський університет (історія, структура, дослідницькі школи, видатні вчені).

Утворення множини іменників.

Типи питань: Simple Tenses.

^ Завдання для самостійної роботи.

Підготувати тему “Геологічний факультет Київського університету”.

Виконати лексичні вправи: освіта (6: 29).

Виконати граматичні вправи: множина іменників, типи питань (4: 21-23, 84).


^ Тема 2.Геологічний факультет в англомовних країнах

Практичне заняття 3.

Аудіювання.

Мовленнєві навички: згода, незгода.

Перевірка знань лексики.

Геологічний факультет (історія, видатні вчені факультету, дослідницькі школи, структура, геологічні спеціальності, студентське суспільне життя факультету).

Continuous Tenses.

^ Завдання для самостійної роботи.

Читати та перекладати (6: 64-65, 8: 140).

Вивчити лексику (6: 67).

Виконати тести : освіта (1: 71 –72).

Виконати граматичні вправи: Continuous Tenses (2: 146-148).

Практичне заняття 4.

Термінологія: визначення геологічних термінів.

Читання та переклад геологічних текстів. Обговорення.

^ Завдання для самостійної роботи.

Читати та перекладати текст (7: 23-24).

Вивчити геологічну лексику.

Практичне заняття 5.

Геологія як наука. Мета і завдання вивчення геології.

Кліше наукової геологічної літератури.

Читання та переклад незнайомого тексту , що вміщує вивчену термінологію.

Вживання артиклів з географічними назвами.

^ Завдання для самостійної роботи.

Читати і перекладати оригінальний текст (9: 220)

Виписати і вивчити незнайомі слова .

Виконати граматичні вправи: (2: 141-146).

Практичне заняття 6.

Мовленнєві навички: навчання в університеті (6: 63).

Термінологія: освіта (диктант – переклад).

Читати та перекладати текст про освіту в Україні (2, ст. 123 – 125).

Займенники.

^ Завдання для самостійної роботи.

Читати та перекладати текст (2,132-139).

Підготувати інформацію про навчання в Україні за спеціальністю “геологія”.

Граматичні вправи (6, 49 - 52).

Практичне заняття 7.

Мовленнєві навички: студентське життя.

Аудіювання.

Читання та переклад тексту (7:25).

^ Завдання для самостійної роботи:

Читати та перекладати текст (9: 222).

Граматичні вправи (2: 180-182).

Написання твору про систему освіти в Україні за запропонованим зразком.


Практичне заняття 8.


Модульна контрольна робота № 1.


^ ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 1


Listening. You will hear people taking in five different situations. For questions 1-5 choose the best answer, A, B or C.

Reading. You are going to read a text.

Match the beginning of the sentences (1-6) with the ends.

Answer the questions with one word.

Choose the best answer, A, B or C.

Vocabulary. Put each of the following words into its correct place in the passage below.

Authority bachelor’ year

Classes university co-ordinate

Separate freshmen graduates

Located senior

Campuses undergraduates

Students


The student body of a … or college is divided into… and undergraduates. Graduates have already received their … degrees, while …have not. The undergraduates belong to one of four …, according to their … of study. These are …, sophomore, junior, and …classes. A … institution has … men’s and women’s colleges. They controlled by the same central…and are usually…on the same campus or nearby … .


4. Grammar.

Fill in the form of to be that agrees with the subject.

Education …very important for ambitious young people.

If your jeans …dirty put …into the washing machine.

Where … my glasses?

This cloth …smooth and soft.You have to put the verb into the correct form, present continuous or present simple.

Hurry! The bus …(to come). I …(not/want) to miss it.

The river…(flow) very fast today – much faster than usual.

Can you drive? No, but I … (learn). My father… (teach) me.Translate into English.

Що ти робиш? - Я готую доповідь.

Вона шукає одяг зараз.

Що ви думаєте про спорт?

Вона перекладає статті з німецької та англійської мов.

Цей будинок належить моєму брату.

...


5. Writing. Do you know what the geology studies? Write your answer in 100-120 words.


Контрольні запитання та завдання


Змістовий модуль1


1. Підготовлена розповідь про Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

2. Підготовлена розповідь про географічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

3. Геологічна освіта в одному із західних університетів (за вибором) – усна презентація (з опорою на ілюстративні матеріали) результатів дослідження проблеми за допомогою Інтернету.

4. Геологічна освіта в одному із західних університетів (за вибором) – ессе.

5. The Noun Group: counted, singular, plural and collective nouns. Uncounted nouns.

6. Determines: main uses of 'the', 'a' and 'an'; all, most, none; both, either, neither; much, little, many, few, more, less, fewer; some, any, another, other, each, every.

7.Вживання простих та подовжених часів.

8. Позааудиторне читання (20 тис. друк знаків, виписати і вивчити 60 нових слів або фраз в словник, вибіркове читання та переклад тексту професійного спрямування, написати короткий зміст тексту англійською мовою, вміти розповісти про зміст тексту, поставити питання до тексту, відповідати на питання).


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Деякi аспекти астрономii, вулкани


ТЕМА 3. Деякi аспекти астрономii


Практичне заняття 9.

Термінологія.

Читання та переклад текстів (7: 34, 42-43).

Термінологія, що вживається для презентації реферату, доповіді, інформації, тощо.

^ Завдання для самостійної роботи.

Підготувати реферат про планети-гiганти ( за матеріалами Інтернету або інших джерел).

Читати та перекладати (8: 16).

Виконати лексичні вправи (7: 44).

Виконати граматичні вправи (1, 165 ).

^ Практичне заняття 10.

Презентація рефератів про планети-гiганти.

Написання тесту.

Завдання для самостійної роботи.

Читати та перекладати текст (8:17 –19).

Виконати вправи: Adverb

^ Практичне заняття 11.

Граматичний тест.

Завдання для самостійної роботи.

Читати та перекладати текст (3: 26-29).

Лексичнi вправи (3: 28-29)

Написати короткий змiст тексту англ. мовою (4: 7-9)

^ Практичне заняття 12.

Диктант-переклад.

Обговорення: неможливість життя на планетах-гігантах.

Граматика: Perfect Tenses.

Завдання для самостійної роботи.

Читати та перекладати текст (8: 20-21).

Виписати терміни по темі "планети-гiганти" і дати визначення. (7:30).

Лексичнi вправи (2: 200-201)

^ Практичне заняття 13.

Диктант-переклад.

Дати визначення геологічних термінiв.

Граматика: Perfect Tenses.

Переклад речень з української мови на англiйську з вживанням доконаного часу.

^ Завдання для самостійної роботи.

Читати та перекладати текст (9: 235).

Граматичнi вправи (2: 204-206)

Практичне заняття 14.

Читання уривку, написання тематичного речення до кожного абзацу.

Сонячна система. Презентацiя повiдомлень.

Завдання для самостійної роботи.

Читати та перекладати текст (8: 25).

Пiдготувати iнформацiю про планети земного типу.


^ ТЕМА 4. Вулкани


Практичне заняття 15.

Термінологія.

Читання та переклад тексту (8: 200).

Завдання для самостійної роботи.

Читати та перекладати текст (8: 203).

Виписати лексичнi одиницi (6: 45)

Написати короткий зміст тексту англійською мовою (8: 123).

^ Практичне заняття 16.

Диктант-переклад ..

Обговорення: Позитивнi i негативнi сторонни вулканiзму.

Термінологія: вулканiзм.

Граматика: Perfect Tenses.

^ Завдання для самостійної роботи.

Читати та перекладати текст (8: 215).

Виписати терміни, пов'язанi з темою "Вулкани" і дати їхнє визначення.

Виконати лексичні вправи (7: 52).

^ Практичне заняття 17.

Дати визначення геологічних термінів.

Читати та перекладати незнайомий оригінальний текст за вивченою лексикою (8: 213).

Виконання граматичних вправ: переклад з української мови на англійську речень з вживанням доконаного часу.

Завдання для самостійної роботи.

Читати та перекладати текст.


Практичне заняття 18.

Модульна контрольна робота № 2.


Контрольні запитання до змістового модулю 2.


Модуль 2


1. Деякi аспекти астрономii: ессе за матеріалами з Інтернету.

2. Геологiчнi явища на планетах Сонячноi системи– підготовлена усна розповідь.

3. Вулкани– усне повідомлення.

5. Світовий океан – усне повідомлення.

6. Прикметники, ступенi порiвняння прикметникiв.

8.Вживання Perfect Tenses.

9.Позааудиторне читання текстів професійного спрямування (20 тис. др. знаків). Виписати 60 лексичних одиниць та вивчити їх. Написати короткий зміст тексту англійської мовою. Поставити 10 проблемних питань до тексту.


^ Перелік завдань на залік.

Прочитати і письмово перекласти текст професійного спрямування (400 – 500 др.знаків)- 10 балів.

Написати тест з використанням лексики професійного спрямування (10 речень) – 10 балів.

Співбесіда за пройденими темами у 1 семестрі – 20 балів.


2 Семестр


ТЕМА 5. Погода, клiмат


Практичне заняття 1.

Аудіювання.

Діалогічне мовлення: погода.

Текст (2, 179-180).

Граматика

^ Завдання для самостійної роботи.

Лексика (2, 159-162).

Текст (2, 186-187).

Підготувати реферат, доповідь або постер.

Граматичні вправи (6, 88-91).

Практичне заняття 2.

Презентація рефератів, доповідей, постерів:.

Переклад газетної статті.

Граматичні вправи (6, 88-91), переклад речень з української мови.

^ Завдання для самостійної роботи.

Текст про погоду в англомовних краiнах.

Граматичні вправи .

Практичне заняття 3.

Діалогічне мовлення: вплив змiни погоди на людину.

Текст .

Термінологія : погода.

Завдання для самостійної роботи..

1. Читати та перекладати текст професійного спрямування . Написати короткий зміст цього тексту.


Практичне заняття 4.

Діалогічне мовлення: клiматичнi умови в помiрних широтах.

Лексичнi вправи.

Граматичні вправи .

^ Завдання для самостійної роботи.

Читати та перекладати текст професійного спрямування (газета).

Знайти цікаві факти з впливу на стан людини клiматичних умов.

Практичне заняття 5.

Аудіювання.

Діалогічне мовлення.

Текст (2, 233-234).

Граматичній тест : Modal verbs

^ Завдання для самостійної роботи.

Підготувати усну презентацію (реферат, постер) .

Текст (2, 222-223, два абзаци – письмовий переклад).

Граматика (6, 92-93).


Практичне заняття 6.

Текст (7, 36-37).

Граматика: Modal verbs.

^ Завдання для самостійної роботи.

Текст (8: 101-102)

Знайти інформацію про цікаві факти з погоднi умови.

Практичне заняття 7.

Діалогічне мовлення.

Аудіювання (7, 84-85).

Обговорення: Погода

Читання тексту професійного спрямування. Написання короткого змісту тексту.

Завдання для самостійної роботи.

Граматичні вправи (6, 94-95).


Практичне заняття 8.


Модульна контрольна робота № 3.


^ Контрольні запитання до змістового модуля № 3


Модуль3


Україна (кліматичні умови, погода – усна презентація, постер, реферат.

Велика Британія (кліматичні умови, погода) – усна презентація, постер, реферат.

Кліматичні умови, погода в iнших англомовних краiнах – доповідь, реферат, постер.

Лексика – погода, клiмат.

Граматика: Modal verbs.

Позааудиторне читання текстів професійного спрямування (20 тис. др.знаків). Виписати 50 лексичних одиниць та вивчити їх. Написати короткий зміст тексту англійської мовою. Поставити 10 проблемних питань до тексту.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. Атмосфернi явища. Землетруси.


ТЕМА 7. Атмосфернi явища. (3 год.)


Практичне заняття 9.

Термінологія.

Небезпечнi атмосфернi явища. (діалогічне мовлення).

Лексичні та граматичні вправи.

Завдання для самостійної роботи.

1. Виконати лексичні тести (12, 98-100).

2.Підготувати інформацію про національні кухні та страви .

3.Перекласти текст професійного спрямування.

Практичне заняття 10.

Лексичні тести.

Інформація про національні страви.

(діалогічне мовлення – 16, 22,24).

Текст професійного спрямування.

^ Завдання для самостійної роботи.

Текст (2, 235-236).

Лексичні вправи.

Граматичні вправи.

Практичне заняття 11.

Аудіювання (7, 44-45).

Граматика: непряма мова.

Завдання для самостійної роботи.

Підготувати доповідь, постер або реферат.

Граматичні вправи : 6, 113-116.

Практичне заняття 12.

Переклад газетної статтi.

Граматика: (2: 234-240)

Завдання для самостійної роботи.

Текст (9: 245-246)

Практичне заняття 13.

Дiалогiчне мовлення: вплив землетрусiв на Людину.

Текст (8: 125

^ Завдання для самостійної роботи.

Написати короткий змiст тексту англ. мовою (7: 300)

Практичне заняття 14.

Лексичнi вправи (6: 45)

Summary.

^ Завдання для самостійної роботи.

Відмінності в написанні слів в Британській англійській та американській англійській мові (робота з словником).

Вплив землетрусiв на стан людини (Internet).

^ Практичне заняття 15.

Аудіювання

Текст (2: 233-234)

Граматика: умовнi речення (1 тип).

Завдання для самостійної роботи.

Текст (2: 222-223, два абзаци - письмово).

Пiдготувати реферат, постер на тему: "Землетруси".

^ Практичне заняття 16.

Презентацiя матерiалiв домашнього читання.

Завдання для самостійної роботи.

Підготуватися до модульної контрольної роботи № 4.

Підготувати інформацію про територiї України, якi знаходяться пiд впливом землетрусiв..

Практичне заняття 17.

Модульна контрольна робота № 4.


Контрольні запитання до змістового модуля № 4


Модуль 4

 1. Атмосфернi явища в Українi - – усна презентація, постер, реферат.

 2. Атмосфернi явища в iнших країнах свiту– усна презентація, постер, реферат.

 3. Землетруси – усна презентація, постер, реферат.

 4. Термінологія – атмосфернi явища, землетруси .

 5. Граматика – пасивний стан дiєслiв, умовнi речення (1тип).

 6. Поза аудиторне читання текстів професійного спрямування (20 тис.др..знаків). Виписати 70 лексичних одиниць і вивчити їх. Написати короткий зміст тексту.Перелік запитань на залік:

  1. Читання та письмовий переклад тексту професійного спрямування (400-500 др.знаків) – 10 балів.

  2. Написати тест з використанням вивчених лексичних одиниць (10 речень) – 10 балів.

  3. Співбесіда за пройденими темами у П семестрі – 20 балів.^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

а) основна література:


1. Голіцинський Ю. Граматика. Збірник вправ. – К., 2005.

2. Raymond Murphy. Essential Grammar in Use. - Oxford Univ. Press, 2005..

3. Барановська Т.В. Граматика. Збірник вправ. – К., 2005

4. Верба Г.В., Верба Л.Г. Граматика. Збірник вправ.Довідник. – К.,2005.

5. Баракова М.Я., Журавлева Р.И. Английский язык для горных инженеров.-М.В.ш., 2002

6. Старшинова Е.К. Пособие по англ.языку: для геол.фак.ун-тов. – М.:Высш.школа, 1978.


Додаткова література.


7. Ramsey W.L. Modern Earth Science. – N.Y., Holt, 1985.

8. Strahler A. Physical Geography. – N.Y., 1996.

9. Свинко Й.М., Сивий М.Я. Геологія. Підручник. – К., Либідь, 2003.- 480с.

http: //www. eb.com/ - Енциклопедія “Britannica”

http: //www.bbc.co.uk/

http://www.online-literature.com/

http://www.nytimes.com/

1 Форми та порядок оцінювання знань студентів пропонує самостійно викладач (лектор, керівник курсу).
Скачати 382.43 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації16.09.2011
Розмір382.43 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх