Методичні рекомендації щодо вивчення біології, екології та природознавства в 2011-2012 н р icon

Методичні рекомендації щодо вивчення біології, екології та природознавства в 2011-2012 н р


1 чел. помогло.
Схожі
Етодичні рекомендації щодо вивчення біології...
Методичні рекомендації щодо вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах у...
Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з біології у 9...
Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у основній та старшій школі...
Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у основній та старшій школі...
Методичні рекомендації щодо вивчення музичного мистецтва, образотворчого мистецтва...
Інструктивно-методичні рекомендації мон україни щодо вивчення біології у 2006/2007 навчальному...
Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах...
Загальні методичні рекомендації Навчально-методичний план вивчення дисципліни Методичні...
Методичні рекомендації щодо вивчення хімії в 2011-2012 н р...
Методичні рекомендації щодо вивчення географії в загальноосвітніх навчальних закладах у...
Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх навчальних...Загрузка...
скачать
Мирна Л.А., методист біології

та екології ХОІППО

Методичні рекомендації щодо вивчення біології, екології та природознавства в 2011-2012 н.р.

У зв'язку із зміною методологічних парадигм вивчення природничих наук у загальноосвітніх навчальних закладах, зростання ролі біології у вихованні в учнів екологічної культури, системного мислення, необхідністю формування стратегії поведінки людини в біосфері особливого значення набуває оновлення змісту біологічної освіти.

Біологічна освіта має сприяти: становленню загальної культури школяра, вихованню особистості, яка усвідомлює власну відповідальність перед суспільством за збереження життя на Землі, формуванню екологічної культури; зміцненню духовного і фізичного здоров'я кожної конкретної людини; розвитку у школярів ключових компетенцій, яких потребує сучасне життя.

Одним із найважливіших шляхів поліпшення якості шкільної біологічної освіти є забезпечення її практичної спрямованості, переорієнтація цілей освіти на особистість школяра, підготовку його до активної участі у житті суспільства.

У 2011/2012 навчальному році вивчення біології, екології, та природознавства у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами.

Біологія:

7—9 класи - Програма для загальноосвітніх навчальних закладів:Біологія 7-11 класи. — К.: Ірпінь: Перун, 2005;

^ 8—9 класи з поглибленим вивченням біології. Програма для вивченням біології. Збірник навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного та технологічного циклу. - К.: Вікторія, 2009;

10 -11 класи - Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень. Тернопіль: Мандрівець, 2011 Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 класи: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень, Київ, 2010;

10 -11 класи з поглибленим вивченням предмета —Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: профільний рівень.-Тернопіль: Мандрівець, 2010;

Природознавство:

5-6 класи Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. К. Ірпінь, 2005.

Екологія:

10-11 класи Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математичний напрям. Екологічний напрям. Рівень стандарту. Академічний рівень; Київ, 2010.

У вечірніх (змінних) школах біологія у 9-12 класі вивчатиметься за програмами природничо-математичних дисциплін для вечірніх ЗОШ-К.: Пед. преса, 2006.

^ Звертаємо уваг на те, що зміст навчального матеріалу в темах навчальних програм сформульовано стисло, що дає змогу вчителеві творчо планувати вивчення матеріалу. Під час планування необхідно враховувати обов'язкові результати навчання (вимоги до знань та вмінь учнів), що передбачені в кожній темі. Кількість годин, передбачених для вивчення тем або розділів, є орієнтовною і може бути змінена вчителем. Резервні години можуть бути використані для повторення, систематизації, узагальнення навчального матеріалу, контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів.

Типовими навчальними планами з біології передбачений час на введення курсів за вибором та факультативів. Програми факультативів та курсів за вибором для учнів 7 - 11 класів, рекомендовані Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах, надруковано у Збірнику навчальних програм курсів за вибором та факультативів з біології для допрофільної підготовки та профільного навчання (Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2009).

^ Зміст програм факультативів для учнів 7 - 9 класів спрямований на розвиток у школярів інтересу до вивчення основ здоров’я та біології, сприяє визначенню професійних інтересів і якостей школярів та орієнтує на вибір профілю навчання у старшій школі. Для учнів старшої школи зміст програм курсів за вибором з біології спрямований на внутрішньо профільну спеціалізацію навчання, поглиблення, узагальнення та систематизацію знань.

Зміст програм курсів за вибором і факультативів як і кількість годин, що передбачена у програмах, є орієнтовними. Учитель може творчо підходити до реалізації змісту цих програм, ураховуючи інтереси та здібності учнів, потреби регіону, можливості навчально-матеріальної бази школи.

Згідно з наказом МОН України від 01.09.2009 р. № 806 «Про використання навчально-методичної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах» в організації навчально-виховного процесу дозволяється використання лише тих навчальних програм і підручників що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки молоді та спорту України.

Звертаємо увагу керівників навчальних закладів на те, що зміст навчальної програми з біології для 9 класу розрахований на 105 год. і покладений в основу державної підсумкової атестації. ДПА з біології у 9 та в 11 класах проходитиме лише у письмовій формі. Тому обсяг часу на вивчення біології в 9 класі має відповідати визначеному в інваріантній складовій типових навчальних планів (накази МОН України від 05.02.2009 р. № 66, від 13.03.2006 р. № 182), тобто не менш як 2,5 год. на тиждень у спеціалізованих школах з поглибленим вивченням іноземних мов і З год. на тиждень в усіх інших школах.

Активна переорієнтація української освіти на європейські та світові стандарти, надання можливості учневі здобути якісні функціональні знання спричинила перехід на профільне навчання в старшій школі. Основна ідея профільної школи - формування компетентної особистості, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, професійного і життєвого самовизначення та подальшої максимальної самореалізації, вміє критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, застосовувати здобуті знання в життєвих ситуаціях. Профільне навчання забезпечує диференціацію освіти, створює оптимальні умови для виявлення нахилів, розвитку інтересів і здібностей кожного учня, має на меті забезпечити глибшу підготовку старшокласників у тій галузі знань і діяльності, до яких у них сформувалися стійкі інтереси і здібності.

Відповідно до Концепції профільного навчання профільне навчання у старшій школі здійснюється за такими напрямами диференціації: природничо-математичний, суспільно-гуманітарний, філологічний, художньо-естетичний, технологічний, спортивний. Напрями диференціації конкретизуються в окремі профілі навчання, наприклад: біолого-хімічний, біолого-фізичний, біотехнологічний, агрохімічний, екологічний профіль навчання. Кожен з них передбачає вивчення предметів на одному із трьох рівнів змісту освіти: рівні стандарту, академічному, профільному.

Якщо в навчальному закладі немає відповідного навчально-методичного, матеріально-технічного та кадрового забезпечення для впровадження певного профілю навчання, то використовується варіант навчального плану універсального профілю, складеного відповідно до академічного рівня змісту освіти.

^ Розподіл годин на вивчення біології за різними рівнями змісту освіти в 10 -11 класах:

Рівень стандарту і академічний рівень становить 52 річних год. (1,5 год. на тиждень; З них - 4 год. - резервні у 10 кл. і 3 год. - в 11кл.))

^ Профільний рівень - 175 річних год. (5 - тижневих . Із них – 15 резервних у 10 класі11год. – в 11 класі )

Навчальні заклади можуть збільшувати кількість годин на вивчення біології за рахунок часу, відведеного на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів.

^ Особливості змісту навчальних програм з біології для профільної школи

Зміст навчального предмета «Біологія» в 10— 11 класах є логічним продовженням навчальних курсів основної школи і розкривається за розділами й темами, що характеризують властивості живої природи на різних рівнях організації життя (молекулярному, клітинному, організменому, екосистемному, біосферному).

^ Навчання біології на рівні стандарту. Зміст предметів, що вивчаються на рівні стандарту, передбачає обов'язковий мінімум змісту, який визначається державним загальноосвітнім стандартом для навчальних предметів, що не є профільними чи базовими (наприклад, біологія в філологічному профілі).

Мета навчання біології на рівні стандарту полягає у формуванні в учнів цілісного уявлення про сучасну природничо-наукову картину світу, роль і місце людини у природі, формування у школярів екологічної культури, ключових компетентностей, що їх вимагає сучасне життя.

Основними завданнями навчання біології на рівні стандарту є формування в учнів знань про:

 • роль біологічних наук у формуванні сучасної природничо-наукової картини світу; методи наукового пізнання;

 • місце біології серед інших наук;

 • значення біологічного різноманіття;

 • зв'язок між природними і суспільними процесами;

 • принципи функціонування і структуру біологічних систем на різних рівнях організації живого;

 • розвиток умінь встановлювати гармонійні стосунки з природою на основі поваги до життя як найвищої цінності та всього живого як унікальної частини біосфери;

 • формування умінь використовувати здобуті знання для оцінки наслідків своєї діяльності щодо навколишнього середовища, здоров'я інших людей, власного здоров'я, дотримання заходів профілактики захворювань, правил поведінки у природі.

^ Навчання біології на академічному рівні. Обсяг змісту предметів, що вивчаються на академічному рівні, достатній для подальшого вивчення предметів у вищих навчальних закладах і визначається державним загальноосвітнім стандартом для навчальних предметів, які є базовими або близькими до профільних (наприклад, біологія в географічному профілі).

Мета навчального курсу біології академічного рівня полягає у забезпеченні загальноосвітньої підготовки школярів з біології, формуванні наукової картини живої природи, екологічної культури, у формуванні ключових компетентностей, яких потребує сучасне життя.

Навчальним планом відведено однакову кількість годин на навчання біології за рівнем стандарту й академічним рівнем. Разом з тим, зміст навчання біології на академічному рівні, відповідно до концепції профільного навчання, має бути достатнім для продовження біологічної освіти у вищому навчальному закладі. Ця обставина визначає наявність відмінностей у змісті і результатах навчання на рівні стандарту та академічному рівні навчання біології.

У змісті навчальної програми академічного рівня, порівняно з рівнем стандарту особлива увага приділяється таким питанням:

засвоєння учнями знань про структуру і функціонування живих систем на різних

 • рівнях організації живого, історію розвитку сучасних уявлень про живу природу;

 • застосування теоретичних знань у практичній діяльності людини;

 • формування вмінь користуватися різними джерелами інформації та оцінювати достовірність біологічної інформації;

• розвитку інтелектуальних і творчих здібностей.

Зміна спрямованості змісту навчальних програм на академічному рівні порівняно з рівнем стандарту відображається й у відмінностях до рівнів засвоєння та застосування знань, розв'язування елементарних вправ і виконання лабораторних і практичних робіт. Наприклад, на рівні стандарту учні розв'язують лише елементарні вправи з реплікації та транскрипції. На академічному рівні їм пропонуються також вправи на визначення довжини, маси, нуклеотидного складу молекул нуклеїнових кислот. Учні, які опановують зміст біології на академічному рівні, повинні вміти розпізнавати біологічні об'єкти, що вивчаються, не тільки на схемах, а й на електронних мікрофотографіях, а також уміти обґрунтовувати зв'язок будови з функціями тощо.

На академічному рівні збільшується практична складова навчальної програми. Лабораторні роботи, позначені в програмі зірочкою, виконуються учнями за вибором учителя з урахуванням матеріально-технічних можливостей. За відсутності відповідних умов вони можуть бути замінені демонструванням.

Зміст програми академічного рівня побудовано за принципом доповнення програми рівня стандарту.

Для забезпечення опанування змісту програми академічного рівня навчальний заклад може збільшувати кількість годин на вивчення біології за рахунок варіативної складової навчального плану. Насамперед це стосується спортивного, агрохімічного та географічного профілю навчання, на яких біологія є предметом близьким до профільного, а також універсального профілю.

^ Навчання біології на профільному рівні. Зміст навчальних предметів, що вивчаються на профільному рівні, передбачає поглиблене вивчення відповідних предметів, орієнтацію їх змісту на майбутню професію (наприклад, біологія у біолого-хімічному або екологічному профілі).

Метою профільного навчання біології є забезпечення загальноосвітньої профільної підготовки учнів з біології, розвиток навичок самоосвіти, проведення експерименту й аналізу його результатів, вмінь застосувати біологічні знання на практиці, підготовка до подальшої професійної освіти чи професійної діяльності. Тому перевагу слід надавати методам і формам навчання, які сприяють активізації самостійної пізнавальної діяльності учнів: проблемні лекції, лабораторно-практичні заняття, семінари-дискусії, аналіз конкретних ситуацій, методи комп'ютерного моделювання, імітаційні ігри тощо.

Освітні потреби учнів, які обрали біологічно зорієнтовані профілі навчання, зумовлюють необхідність забезпечення їх підготовки до наступної професійної діяльності. З цією метою на профільному рівні навчання біології збільшується обсяг понятійного апарату і глибина засвоєння понять, зростають вимоги до умінь і навичок, що зумовлюється необхідністю формування в учнів культури проведення та оформлення результатів біологічних досліджень.

У програмі з біології профільного рівня посилено практико-орієнтовну складову: практична частина програми представлена лабораторними і практичними роботами та лабораторним і польовим практикумами.

^ Лабораторні та практичні роботи, позначені в програмі зірочкою виконуються учнями за вибором учителя з урахуванням матеріально-технічного забезпечення (наявність витяжної шафи, реактивів тощо) та профілю навчання. Учитель може замінювати окремі роботи рівноцінними, відповідно до профілю навчання, пропонуючи власну тематику робіт.

Метою практикумів є повторення, поглиблення, розширення і узагальнення знань, здобутих учнями в процесі самостійного вирішення учнями задач, пов'язаних з експериментом. Тематика досліджень практикумів є орієнтовною. Для їх проведення можуть бути використані години резервного часу або навчальної практики. Тематика практикумів може також використовуватися для організації проектної діяльності та індивідуальних досліджень учнів. Учитель може на власний розсуд і з урахуванням матеріально-технічного забезпечення, профілю навчання визначати теми занять практикумів та доцільність їх проведення.

^ Навчально-методичне забезпечення вивчення біології у 11 класах загальноосвітніх навчальних закладів.

За результатами Всеукраїнського конкурсу підручників для 11 класу гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» отримали підручники:

Біологія (рівень стандарту, академічний рівень)/авт. Тагліна О.В. - Х.: Ранок.- 2011;

Біологія (рівень стандарту, академічний рівень)/авт. Балан П.Г., Вервес Ю.Г.- К: Генеза.- 2011;

Біологія (рівень стандарту, академічний рівень)/ авт. Межжерін С.В., Межжеріна Я.О.- К.: Освіта. - 2011;

Біологія (профільний рівень)/ авт. Коршевнюк Т.В., Бездольна І.С., Фруктова Я.С. К.:Планета книжок.-2011.

Зауважимо, що навчання біології в 10 і 11 класі, за виключенням класів в яких біологія вивчається на профільному рівні, здійснюватиметься за підручниками, які об'єднують два рівні: рівень стандарту і академічний рівень. Навчальний матеріал, обов'язковий для вивчення лише за програмою академічного рівня, виділено в підручниках за допомогою спеціальних позначень. Для навчання за програмою рівня стандарту такий матеріал може використовуватися як додатковий.

Звертаємо увагу, що всі навчальні програми безальтернативні, а підручників є кілька і їх можна вибирати. Наголошуємо, що недержавними (комерційними) підручниками, яких немає у Типовому переліку, дозволених МОНМС України для навчання - користуватись заборонено.

^ Програми курсів за вибором та факультативів з біології – нові (варіативна складова 5-11 класи) - Програми курсів за вибором та факультативів з біології. - Тернопіль: Мандрівець.- 2011.

Авторськими програмами з біології користуватись можна при умові, що вони мають гриф-дозвіл МОН України.

^ Оцінювання навчальних досягнень учнів з біології, екології, природознавств здійснюється відповідно до критеріїв навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти.

^ Тематичне оцінювання здійснюється на підставі результатів опанування учнями матеріалу теми, відповідно до вимог навчальних програм. Зважаючи на розподіл навчального часу між темами, визначеними програмами, доцільним є об'єднання тем на вивчення яких визначено мало годин у змістові модулі, що підлягають тематичному оцінюванню. Пропонуємо орієнтовну мінімальну кількість тематичних оцінок відповідно до кількості навчальних годин за рік: 35 год. (1 год. на тиждень) — 6 тематичних; 70 год. (2 год. на тиждень) — 6 тематичних; 175 год. (5 год. на тиждень) — 10 тематичних. Необхідність збільшення кількості тематичних оцінок визначається вчителем.

^ Тематична оцінка виставляється у класному журналі в колонці з написом «Тематична» без зазначення дати на підставі результатів опанування учнями матеріалу теми(модуля) з урахуванням поточних оцінок за різні види навчальних робіт (лабораторні, практичні, самостійні, творчі, ін. роботи) та підсумкового письмового контролю, яким вчитель охоплює не всіх учнів, а лише тих, які не мають достатньої кількості оцінок з теми, або які бажають підвищити(підтвердити) свої знання. Тематичний контроль є частиною (10-15 хв.), а не цілим уроком. Проведення окремого уроку для здійснення тематичного контролю – є недоцільним. (наказ МОН України від 03.06.2008 №496 «Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5—11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»).

З біології проводиться дві контрольні роботи: в кінці першого і другого семестру. Контрольні роботи оформляються в зошиті для практичних робіт, тематичного і семестрового контролю знань. Зберігаються зошити в кабінеті біології протягом року. Відпрацювання пропущених учнем лабораторних, практичних, контрольних робіт є недоцільним. Оцінка за ведення зошитів не виставляється.

^ Важливою складовою навчання біології, природознавства, екології є формування в учнів практичних умінь і навичок під час проведення лабораторних і практичних робіт.

Практична робота виконується впродовж уроку, а лабораторна -10-15 хв.

Практичні роботи з природознавства оцінюються вибірково і виконуються теж неповний урок.

Особливої уваги потребує формування в учнів культури проведення експерименту та дотримання правил безпеки життєдіяльності.

Звертаємо увагу педагогічних працівників на обов'язкове виконання вимог наказу Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 № 304 «Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України».

Аналіз контрольних та практичних робіт дає цінний матеріал для роботи щодо поліпшення якості знань, практичних умінь та навичок учнів.

Так, у 2010 – 2011 навчальному році у загальноосвітніх навчальних закладах області з метою вивчення стану викладання біології проведено контрольні роботи за завданнями ХОІППО у 9-х класах чотирьох навчальних закладів Віньковецького району: Зіньківського НВК (вчитель Кондратюк К. А.); Дашковецького НВК (вчитель Двоян Е. В.); Охрімовецької ЗОШ І – ІІІ ступенів (вчитель Лиса Г. К.); Подолянської ЗОШ І – ІІ ступенів (вчитель Коваль О. В.). Всього виконували роботу 60 учнів. З них:

 • на високий рівень - 14 учнів – 23,4%;

 • на достатній рівень - 27 учнів – 45%;

 • на середній рівень - 15 учнів – 25%;

 • на початковий рівень - 4 учнів – 6,6%;

Якісний показник знань учнів достатньо високий – 68,4%. Разом з тим аналіз контрольних робіт дає можливість констатувати, що в якості знань учнів є певні прогалини, а саме: викликають утруднення завдання на визначення послідовності процесів, встановлення відповідності між органами та їх функціями. Викликають труднощі завдання з «відкритою відповіддю», недостатньо сформованими є уміння деяких учнів виконувати тестові завдання. Значна частина учнів не виконала завдання IV рівня за браком часу, що дає можливість стверджувати, що учні не мають досвіду роботи з різноформатними тестовими перевірочними та контрольними роботами.

В інтернет - режимі контрольну роботу з біології у квітні місяці писали 6632 учні 9х класів. З них:

 • на початковий рівень – 280 учнів – 4,23%

 • на середній рівень – 1791учень – 27%

 • на достатній рівень – 3064 учні – 46,2%

 • на високий рівень – 1497учнів – 22,57%

Аналіз результатів контрольних робіт дав змогу виявити, що типовими помилками є неуміння учнів встановлювати правильну відповідність та послідовність, працювати із графічними зображеннями. Рівень сформованості умінь виділяти головне, узагальнювати, робити висновки є недостатнім. Утруднення виникають і з різноформатними тестовими завданнями. Готуючи учнів до ДПА та участі у зовнішньому незалежному оцінюванні з біології учителю доцільно протягом навчального року використовувати завдання у формі тестів під час тематичного контролю знань і поточного оцінювання. Учителі можуть самостійно складати, відповідно до вимог, або використовувати готові збірки з грифом

МОН України.

За наслідками проведених контрольних робіт рекомендуємо керівникам навчальних закладів:

 • Систематично вивчати та аналізувати якість навчальних досягнень з біології;

 • Контролювати роботу вчителів біології щодо виконання рекомендацій за результатами попередніх контрольних робіт;

 • Звернути увагу на уміння учителів біології робити аналіз контрольної роботи, розробляти шляхи ліквідування недоліків;

 • Контролювати виконання практичної частини з біології.

Унікальну можливість для вдосконалення педагогічної майстерності має участь учителів у виставці педагогічних ідей. На виставку було подано 83 роботи, 35 з яких мають призові місця. Активними учасниками виставки є учителі м. Хмельницького, Шепетівки, Старокостянтинова, Кам’янця – Подільського, а також Чемеровецького, Летичівського, Віньковецького Городоцького районів.

Однією з важливих ланок у роботі вчителів з обдарованими учнями є їх участь у олімпіадах, конкурсах – захистах МАН. Позитивно, що учні області щорічно є призерами Всеукраїської олімпіади з біології. Кращі результати у підготовці учнів до участі у ІІІ і VI етапах демонструють учителі м. Шепетівки, Хмельницького, обласного ліцею.

Підготовка і проведення олімпіад, турнірів, написання учнівських наукових робіт потребує неперервного підвищення кваліфікації вчителя біології, що реалізується у процесі самоосвіти та під час роботи методичних об'єднань, семінарів, курсів.

^ Рекомендуємо тематику питань для опрацювання

на засіданнях методичних об’єднань:

 • Концепції і Стандарти освіти з біології, екології, природознавства.

 • Методичне забезпечення викладання природничих курсів.

 • Новітні технології викладання природничих предметів.

 • Діяльнісний підхід до формування ключових компетентностей учнів на уроках біології, екології,природознавства.

 • Моніторинг навчально-виховного процесу з біології, природознавства та екології.

 • Використання у навчальному процесі матеріалів інтернету, електронних підручників і посібників (З досвіду).

 • Екологізація як методологія вивчення природничих предметів.

 • Положення про кабінети біології, навчально-дослідну ділянку, живий куточок

 • Положення про незалежне державне оцінювання якості знань учнів.

 • Рекомендації щодо атестації предметних кабінетів.

 • Досвід роботи вчителів області і району(міста), вивченого і затвердженого радою методичного кабінету.

 • Організація дослідницької роботи учнів у живому куточку, на пришкільних, ділянках, парниках, теплиці.

 • Методика викладання окремих тем та проведення екскурсій(за побажанням вчителів).

 • Методика проведення фенологічних спостережень.

 • Майстер – клас з профільного навчання біології.

 • Методика проведення демонстраційних, лабораторних дослідів і практичних робіт( з досвіду).

 • Проведення конкурсу «Вчитель року-2012» у номінації «Біологія».

Поліпшенню якості біологічної освіти сприяє і позаурочна робота з учнями. Під егідою МОН України серед учнів 2 – 10 класів проводиться Всеукраїнський природничий інтерактивний конкурс "Колосок". Мета конкурсу – пропедевтика природничих наук, "місток", який поєднує початкову школу із середньою, активізує творчу діяльність учителів та розвиває інтерес учнів до природничих дисциплін. Понад 13000 школярів Хмельниччини взяли участь у І етапі конкурсу та біля 7000 – у ІІ етапі конкурсу. Найпоширенішими формами позакласної роботи з біології та екології в області є предметні тижні, екологічні клуби, функціонування екологічних стежок, дитячих об’єднань "Екологічна варта".

Це дозволяє популяризувати природничі знання, розвивати учнів, підтримувати талановиту молодь.
Скачати 181.21 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації16.09.2011
Розмір181.21 Kb.
ТипМетодичні рекомендації, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

плохо
  1
отлично
  1
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх