Методичні рекомендації по використанню ппз icon

Методичні рекомендації по використанню ппз


Схожі
Методичні рекомендації по використанню ппз...
Методичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів...
Методичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів...
Методичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів...
Методичні рекомендації по використанню ппз...
Методичні рекомендації по використанню ппз при проведенні уроку та при самостійній роботі учнів...
Методичні рекомендації по використанню законодавчо-нормативних актів релігійними організаціями...
Методичні рекомендації щодо використання інформаційних технологій для підтримки проектів...
Методичні рекомендації до навчальної програми «Харківщинознавство»...
Методичні рекомендації...
Методичні рекомендації...
Методичні рекомендації...

ПП “Контур плюс”


Педагогічний програмний засіб

Музичне мистецтво, 3 клас”

версія 2.0


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

по використанню ППЗ при проведенні уроку

та при самостійній роботі учнів


2007


ЗМІСТПЕРЕДМОВА 3

І. ВИКОРИСТАННЯ ППЗ «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО, 3 КЛАС» при проведенні уроку музики 5

1.1 Загальні зауваження 5

1.2 Структура мультимедійного уроку музики 5

ІІ. ТИПИ УРОКІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 8

2.1 Комбінований урок 8

2.2 Урок-узагальнення (урок контролю знань) 10

2.3 Урок-узагальнення (урок із музичною вікториною) 13

13

2.4 Урок-узагальнення (урок-концерт) 14

ІІІ. ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ППЗ «Музичне мистецтво, 3 клас» 15

ДОДАТОК 14

^ ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ДЛЯ РОБОТИ З ППЗ “МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО, 3 КЛАС» 14

19

ПЕРЕДМОВААктивний розвиток та впровадження інформаційних технологій у різні сфери життя, в тому числі в освіту, ставить перед школою одним з основних завдань формування інформаційної культури сучасних школярів. Комп’ютерні технології – це потужний інструмент для отримання дитиною найрізноманітнішої інформації, ефективний засіб підвищення інтересу до навчання, а також мотивації, наочності, науковості тощо.

Мультимедійні засоби навчання, на думку Л.М.Масол, відкривають нові технологічні можливості для педагогіки мистецтва, унікальні можливості поліхудожнього виховання школярів, мають переваги порівняно з традиційним навчанням.

Створення педагогічного програмного засобу “Музичне мистецтво, 3 клас» виправдано тим, що саме при вивченні музичного мистецтва необхідно синтезувати вербальну, візуальну, звукову та рухову інформацію, поєднувати абстрактно-логічні та предметно-образні форми наочності, підвищувати мотивацію навчання за рахунок єдності пізнання та розваги, емоційності та образності форми викладу навчального матеріалу, можливістю вибору вчителем та учнями темпу та послідовності діяльності, об’єму матеріалу, що вивчається.

Педагогічний програмний засіб "Музичне мистецтво, 3 клас" розроблений відповідно до програми для загальноосвітніх навчальних закладів "Музика" (1-4 класи) (укл. О.Ростовський, Л.Хлєбникова, Р.Марченко).

Програмний засіб орієнтований на сучасні форми навчання із забезпеченням сумісності з традиційними методами та прийомами навчання в повній відповідності з документами, що регламентують зміст освіти.

Увесь курс складається з певної кількості уроків, що відповідає навчальній програмі. Кожен урок розкриває конкретну тему згідно навчальної програми та містить засоби для пояснення необхідної теми: малюнки, світлини, текст, анімації, аудіо- та відеофрагменти, зразкове виконання музичних творів, виконання пісень у режимі караоке тощо.

Для перевірки знань передбачено контрольні запитання та завдання, тести для самоконтролю та контролю.

Крім того, програмний засіб містить довідникову інформацію: довідку по роботі з ППЗ, словник термінів і понять, іменний покажчик, схему «Характеристики музики».

Використання ППЗ “Музичне мистецтво, 3 клас" дає можливість досягнення наступних педагогічних цілей:

 • підтримка групових та індивідуальних форм навчання в умовах класно-урочної системи організації навчального процесу;

 • створення комфортних умов комп’ютерної підтримки традиційних і новаторських технологій навчання;

 • підвищення пізнавального інтересу учнів;

 • забезпечення диференційованого підходу до вивчення предмету;

 • структуризація змісту навчання та активізації опорних знань.

До складу програмно-методичного комплексу включено:

 • 35 уроків музичного мистецтва для 3 класу;

 • тематичне планування для роботи за програмою 3 класу;

 • глосарій;

 • іменний покажчик;

 • схема «Характеристики музики».

ППЗ «Музичне мистецтво, 3 клас» може бути використаний учителем:

 • для підготовки та проведення уроку;

 • для створення власних уроків і редагування існуючих;

 • для проведення тестового контролю знань;

 • для проведення індивідуальних і факультативних занять.

ППЗ „Музичне мистецтво, 3 клас” може бути використаний учнем:

 • для самостійного вивчення матеріалу;

 • для підготовки до уроку, закріплення набутих знань.

Запропонований комплекс розширить інформаційний, наочний, методичний арсенал учителя музичного мистецтва незалежно від рівня професійної кваліфікації та досвіду.

^

І. ВИКОРИСТАННЯ ППЗ «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО, 3 КЛАС» при проведенні уроку музики
1.1 Загальні зауваження


Урок музичного мистецтва в загальноосвітньому навчальному закладі спрямований на пізнання навколишнього світу засобами музичного мистецтва та розуміння учнями зв’язків музики з іншими видами мистецтва, з природним і культурним середовищем життєдіяльності людини.

Одними з основних його завдань є формування уявлень про сутність, види та жанри музичного мистецтва, особливості його інтонаційно-образної мови, засвоєння основних музичних понять і термінології; формування здатності використовувати набуті музичні знання та вміння; формування здатності сприймати та інтерпретувати музичні твори; розвиток загальних і музичних здібностей, творчого потенціалу особистості; збагачення емоційно-естетичного досвіду, розвиток універсальних якостей творчої особистості; виховання музичних інтересів, смаків і потреб.

Саме на вирішення цих завдань спрямовані уроки музичного мистецтва із застосуванням комп’ютерних технологій. Кожен із таких уроків є сукупністю малюнків, світлин, анімацій, відеофрагментів, текстових пояснень, звукового супроводу, зразкового виконання музичних творів, виконання пісень у режимі караоке, тестових запитань тощо, які використовує педагог при проведенні заняття з використанням ППЗ.

Урок складається з певної кількості кроків – структурних елементів, що містять сукупність зображень, відеофрагментів, тексту, об’єднаних за певною ознакою (наприклад, демонстрація, розучування пісні чи виконання її з супроводом, слухання музичного твору, його аналіз, розповідь про композитора тощо).

Для підготовки та проведення уроку музичного мистецтва із застосуванням комп’ютера вчителю слід знати структуру пропонованого уроку, зміст кожного етапу.

^

1.2 Структура мультимедійного уроку музики


Мультимедійний урок музичного мистецтва складається з логічно-обґрунтованих частин, які мають таку послідовність.

 • Тема уроку;

 • Вступ (вступна бесіда);

 • Демонстрація пісні;

 • Розучування пісні;

 • Караоке;

 • Розповідь про музику;

 • Слухання музики;

 • Аналіз прослуханого твору;

 • Тестові завдання;

 • Підсумки уроку.

Послідовність частин (кроків) може змінюватись: блок слухання музики стояти в першій частині уроку, а блок розучування пісні – в другій. Незмінними кроками є: тема уроку, вступ (вступна бесіда), тестові завдання, підсумки уроку.

Знання змісту (інформаційно-ілюстративного наповнення) кожного структурного елементу допоможе учителю в підготовці до уроку, написанні власного плану-конспекту з використанням запропонованого нами підручника.


^ Тема уроку

На екрані з’являється запис теми уроку. Учитель разом з дітьми читає запис.


Вступ (вступна бесіда)

На екрані з’являються головні герої, які розповідатимуть про музичне мистецтво. Вони вітаються з учнями, ведуть між собою та учнями діалог за темою уроку.

Учитель (за бажанням) може продовжити з учнями цей діалог.


^ Демонстрація пісні

Звучить зразковий варіант виконання пісні (з супроводом чи a capella) перед її розучуванням.


Розучування пісні

На екрані – слова пісні та графічний запис мелодії. Учні можуть слідкувати за графічним зображенням мелодії разом з персонажем пісні або за нотним записом пісні звертати увагу на «графіку» мелодії (рух мелодії вгору, вниз, на місці, стрибками).

Зображення нотного тексту пісні введений до структури мультимедійного уроку перш за все для педагога – він може не звертатися до друкованого посібника. Вивчення нотної грамоти та спів із нот не передбачені державними вимогами до рівня загальноосвітньої підготовки учнів.

Таким чином учитель застосовує різні методики розучування пісні – на слух, з графічного запису.


Караоке

Звучить супровід до пісні, на екрані – текст у режимі караоке.

У такому режимі вчитель опрацьовує зміст кожного куплету, виконавський розвиток вокального твору. Учні готуються до «концертного» виконання пісні.


^ Розповідь про музику

Головні герої ведуть діалог про музичне мистецтво: обговорюють твір для слухання, пригадують історію його створення, розповідають про композитора, дають визначення окремих музично-теоретичних понятті і термінів.

Звуковий супровід ілюструється світлинами, портретами, слайд-шоу, творами живопису, відеофрагментами тощо.

Педагог може продовжити з учнями діалог про музику, повторити теоретичні визначення.


^ Слухання музики

Прослуховування музичного твору. На моніторі – лише автор і назва твору. Заставка таких кроків «нейтральна», це не відволікає учнів від сприймання самої музики.


^ Аналіз прослуханого твору

Питання головних героїв до учнів. Учні відповідають самостійно, іноді – за допомогою підказок на моніторі (слів-характеристик музики при включенні функції F12).

Учитель може доповнити аналіз прослуханого твору власними питаннями, завданнями.


^ Тестові завдання (завдання)

Питання для перевірки знань матеріалу уроку з варіантами відповідей.


Підсумки уроку

Діалог головних героїв. Учитель, за бажанням, може продовжити з учнями цей діалог.


^

ІІ. ТИПИ УРОКІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВАДо складу педагогічного програмного засобу "Музичне мистецтво, 3 клас" увійшли декілька типів уроків: комбінований (урок засвоєння нових знань), урок-узагальнення (урок контролю знань, урок із музичною вікториною, урок-концерт).

Кожен із типів уроків має свої особливості.

^

2.1 Комбінований урокКомбінований урок є по суті уроком засвоєння нових знань, але за формою - поєднанням різних форм музичної діяльності (виконанням, сприйманням музики, засвоєнням теоретичних понять і термінів) та пізнавальної діяльності (сприйманням, усвідомленням, аналізом навчальної інформації та перевіркою її засвоєння). Такими є більшість уроків.


Приклад комбінованого уроку


Тема уроку: РОЗВИТОК МУЗИКИ І РОЗВИТОК ОБРАЗУ


Вступ

Ми знаємо різноманітні прийоми розвитку музики. Серед них: виконавські, симфонічні, жанрові, динамічні, темпові, ладові та темброві.


^ Бесіда про твори Едварда Гріга

На уроках музики вже звучали твори норвезького композитора Едварда Гріга. Пригадайте, які саме.

Симфонічні п’єси „Ранок” і „Весільний день у Трольхаугені”.


^ Слухання та аналіз п’єси Едварда Гріга

Щоб перевірити свої знання та вміння визначати прийоми розвитку музики, прослухаємо ще один із творів норвезького композитора Едварда Гріга.

Поміркуйте, що композитор хотів намалювати засобами музики.

Які прийоми розвитку музики використав Едвард Гріг?

Композитор передає картину весняної природи. Можна відчути свіжий подих повітря, торкання ніжних промінців сонця, шепіт молодої травички, дивування красою перших весняних квіточок… Створити такий образ композитор зміг за допомогою змін динамічних відтінків і темпів. Саме тому п’єса Едварда Гріга „Навесні” є прикладом динамічного та темпового розвитку музики.


^ Продовження розучування української народної пісні

Наступною на уроці прозвучить українська народна пісня „Верховино, світку ти наш”.

У ній висловлена безмежна любов до рідного краю, оспівана неповторна краса природи Прикарпаття. Широкий протяжний заспів чергується зі швидкою коломийкою.

Сьогодні ми розучимо приспів.

Розучувати слід у повільному темпі, щоб добре засвоїти вигадливу мелодію коломийки. Зверніть увагу на розспіви шістнадцятими нотами та на необхідність легкості у їх виконанні. У швидкому темпі цей уривок спочатку заспівайте на склад «ля», що сприятиме вираженню його танцювального характеру, а надалі – вже зі словами.

^ Виконаймо всю пісню в характері із супроводом!


Караоке. Пісня „Верховино, світку ти наш”


Слухання. Г. Майборода. „Гуцульська рапсодія”

Український композитор Георгій Майборода ввів у свою «Гуцульську рапсодію» мелодію пісні „Верховино, світку ти наш”.

Прослухайте цей твір повністю, простежте за різноманітними прийомами симфонічного розвитку (жанровим, мелодійним, динамічним, темповим і тембровим).


^ Демонстрація української народної пісні „Грицю, Грицю, до роботи”

Композитор може використовувати різноманітні прийоми, щоб сприяти розвитку образу, який втілений у музичному творі.

Прикладом цього є українська народна пісня „Грицю, Грицю, до роботи”.

Прослухайте і поміркуйте, який характер цього твору? Про що в ньому розповідається?


^ Аналіз прослуханого твору

Пісня „Грицю, Грицю, до роботи” – жартівлива розповідь про ледачого Гриця. Робити не хоче, а як їсти, то він – перший.

Створенню саме такого образу сприяє темповий, динамічний, виконавський прийоми розвитку.

Чи буває в житті так, як у цій пісні?

Так. Це життєвий образ. Народ навіть вигадав прислів’я про ледарів. Наприклад, „Як їв – то впрів, як робив – то змерз”.


^ Розучування пісні „Грицю, Грицю, до роботи”

Підсумки уроку

Сьогодні ми побачили, що композитор може використати різноманітні прийоми розвитку музики для створення яскравого музичного образу; прослухали твір Едварда Гріга „Навесні”, розучили українські народні пісні „Верховино, світку ти наш” та „Грицю, Грицю, до роботи”.


^

2.2 Урок-узагальнення (урок контролю знань)


Урок-узагальнення (урок контролю знань) містить декілька складових: тестові завдання, караоке, питання музичної вікторини. Такий тип уроку може бути використаний учителем для тематичного оцінювання, адже перераховані форми роботи на уроці дозволяють бачити результати загальноосвітньої підготовки учня.

У педагогічному програмному засобі “Музичне мистецтво, 3 клас» на уроках контролю знань передбачені ігрові форми роботи, що відповідає специфіці учнів молодшого шкільного віку. Для повторення художніх образів музичних творів застосовують ігри «Правильно-неправильно», «Відгадай героя», «Про що розповідає музика?», для повторення композиторів – «Портретна вікторина».


Приклад уроку контролю знань


Тема уроку: КОМПОЗИТОР. СЛУХАЧ. ВИКОНАВЕЦЬ (ПІДСУМКОВИЙ УРОК ЗА РІК)


Вступ

Сьогодні в нас підсумковий урок за рік. І ми проведемо його у вигляді тестування.

Зичимо успіху!


Тестове завдання 1

У наведеному переліку позначте прізвища українських композиторів

М. Лисенко

М. Глінка

М. Леонтович

Г. Майборода

М. Вербицький

П. Чайковський

Д. Кабалевський

О. Бородін


Тестове завдання 2

Автори Гімну України

П. Чубинський, М. Вербицький

М. Лисенко, П. Чубинський

М. Вербицький, М. Лисенко


Тестове завдання 3

Місто, що є батьківщиною баркароли

Рим

Венеція

Варшава


Тестове завдання 4

Українські думи відрізняються від історичних пісень ...

Імпровізаційно-речитативним характером мелодики

Тематизмом

Використанням різних засобів музичної виразності


Тестове завдання 5

Автор музики до романсу «Гуде вітер вельми в полі»

М. Глінка

М. Лисенко

П. Чайковський


Тестове завдання 6

Українська народна пісня, мелодію якої М. Лисенко використав в увертюрі до опери «Тарас Бульба»

«Засвіт встали козаченьки»

«Вийди, вийди, Іванку»

«Ой на горі та й женці жнуть»


Тестове завдання 7

Позначте правильне твердження

Троїсті музики – це український народний інструментальний ансамбль

Троїсті музики – це польський народний інструментальний ансамбль

Троїсті музики – це російський народний інструментальний ансамбль


Тестове завдання 8

Позначте правильне твердження

Канон – це одноголосний твір

Канон – це багатоголосний твір, в якому всі голоси виконують одну мелодію, вступаючи почергово

Канон – це багатоголосний твір, в якому кожен голос має свою мелодію


Тестове завдання 9

Характер українських коломийок

Танцювально-жартівливий

Ліричний

Епічний


Тестове завдання 10

Пісня «Зоре моя вечірняя» є ...

Професійною

Народною


Тестове завдання 11

Риси, притаманні жартівливим пісням

Спокій, ліризм

Маршовість, бадьорість

Танцювальність, жвавість, грайливість


^ Підсумки уроку

Сьогодні ми підсумували знання, отримані за увесь навчальний рік. Вітаємо, якщо ви успішно впоралися із завданнями. Не засмучуйтеся, якщо виявили прогалини у знаннях. Нехай щастить!


^

2.3 Урок-узагальнення (урок із музичною вікториною)


Урок-узагальнення (урок із музичною вікториною) використовують для оцінювання рівня набутих учнями знань і вмінь розпізнавати та порівнювати музичні твори вокальної та інструментальної музики.
^


Приклад уроку з музичною вікториною


Тема уроку: ПОДОРОЖІ МУЗИЧНИМИ КРАЇНАМИ (УРОК-УЗАГАЛЬНЕННЯ)


Вступ

Завдяки трьом „китам” музики (пісні, танцю і маршу) ми побували у країнах Опера, Балет, Симфонія і Концерт. Сьогодні перевіримо, що ми навчилися та запам’ятали в цих подорожах.

Розпочнемо з творів, що допомогли нам потрапити до музичних країн. Це – вивчені нами пісні.


Караоке. Тема Всезнайки з опери М. Коваля “Вовк і семеро козенят”

^ Караоке. Тема Туптунки з опери М. Коваля “Вовк і семеро козенят”

Караоке. Тема Бодайки з опери М. Коваля “Вовк і семеро козенят”

Караоке. Пісня „Зима і весна”

Караоке. Пісня Кози з опери М. Лисенка „Коза-дереза”

^ Караоке. Пісня Кози з опери М. Лисенка „Коза-дереза”


Умови музичної вікторини

Прослухайте фрагмент твору. Назвіть його автора та музичну країну (Оперу, Балет, Симфонію, Концерт)


^ Музична вікторина. Завдання 1

Прослухайте фрагмент твору. Назвіть його автора та музичну країну

І. Беркович. Другий концерт для фортепіано з оркестром (фінал)


^ Музична вікторина. Завдання 2

Прослухайте фрагмент твору. Назвіть його автора та музичну країну

П. Чайковський. “Танець маленьких лебедів” з балету “Лебедине озеро”


^ Музична вікторина. Завдання 3

Прослухайте фрагмент твору. Назвіть його автора та музичну країну

Невідомий автор першої половини ХІХ ст. “Симфонія” (козачок)


^ Музична вікторина. Завдання 4

Прослухайте фрагмент твору. Назвіть його автора та музичну країну

М. Лисенко Хор“ Ходім, братці, воювати” з опери “Коза-дереза”


^ Музична вікторина. Завдання 5

Прослухайте фрагмент твору. Назвіть його автора та музичну країну

Ж. Бізе. Марш Тореадора з опери „Кармен”


^ Музична вікторина. Завдання 6

Прослухайте фрагмент твору. Назвіть його автора та музичну країну

С. Прокоф‘єв. Вальс із балету “Попелюшка”


^ Підсумки уроку

Сьогодні ми підсумували знання, отримані в подорожах країнами Опера, Балет, Симфонія та Концерт, а також пригадали і заспівали знайомі пісні! Ми це ще не раз робитимемо на наступних уроках! Співатимемо досхочу!


^

2.4 Урок-узагальнення (урок-концерт)


Урок-узагальнення (урок-концерт) проводять останнім в одному з класів. Це художньо-виконавський звіт учнів про вивчені вокально-хорові твори.


^ Приклад уроку-концерту


Тема уроку: МИ – ДРУЗІ МУЗИКИ (урок-концерт)


Вступ

Караоке. Пісня “Ми йдемо сьогодні в клас”

Караоке. Українська народна пісня “Два півники”

^ Караоке. Пісня “Веселі чобітки”

Караоке. Українська народна пісня “Ой єсть в лісі калина”

Караоке. Українська народна пісня „Іди, іди, дощику”

Караоке. Пісня “Рання бджілка”

^ Караоке. Українська народна пісня „Галя по садочку ходила”

Караоке. Українська народна пісня “Вийди, вийди, сонечко”.

Караоке. Українська народна пісня “Подоляночка”


Підсумки уроку

^

ІІІ. ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ППЗ «Музичне мистецтво, 3 клас»Додатками уроків музичного мистецтва є глосарій, іменний покажчик та схема «Характеристики музики».

Глосарій містить перелік і визначення понять, використаних у курсі музичного мистецтва.

Іменний покажчик містить історичні довідки про композиторів, виконавців, творчість яких вивчається.

Схема «Характеристики музики» допоможе глибшому усвідомленню учнями своїх музичних вражень і переживань. Вона включає:

 • розділ «Характер» – епітети, за допомогою яких можна передати враження від емоційно-образного змісту музики;

 • розділ «Засоби виразності» – слова-визначення, за допомогою яких учні характеризують основні елементи музичної мови – мелодію, ритм, динаміку, темп, тембр.^

ДОДАТОК

ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ДЛЯ РОБОТИ З ППЗ “МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО, 3 КЛАС»


(1 год. на тиждень, усього 35 год.)


п/п

Тема

Теоретичні відомості

^ Матеріал для сприймання

Матеріал для виконання

1

Пісня, танець, марш переростають у пісенність, танцювальність, маршовість

Пісня, танець, марш; пісенність, танцювальність, маршовість; тривалості нот, звукоряд; увертюра, опера «Кармен»

П.Майборода. «Пісня про вчительку»

Ж.Бізе. Опера «Кармен». Увертюра

Поспівка «Ми – третьокласники»

2

Пісенність, танцювальність, маршовість як основні властивості музики

Пісенність, танцювальність, маршовість; балет «Горбоконик»


Р.Щедрін. Балет «Горбоконик» («Ніч», «Золоті рибки», «Цар Горох»)

«Літо минулося»

Сл. К.Різниченка,

муз. Я.Степового

3

Пісенність

Пісенність, характер музики, симфонічний оркестр

Е. Гріг. «Ранок»

«Літо минулося»

Сл. К.Різниченка,

муз. Я.Степового

4

Пісенність у вокальній музиці

Опера, дума, кобзар

М.Лисенко. Опера «Тарас Бульба». Дума кобзаря «Ой не чорна то хмара над Вкраїною стала»

Українська народна пісня «Дівка Явдошка»

5

Танцювальність

Танцювальність, ліга у вокальній музиці, симфонія, звичаї нашого народу (жниварський обряд), козачок

Український народний танець «Козачок»

Симфонія невідомого автора. Фінал.

Українська народна пісня «Вийшли в поле косарі»

6

Танцювальність

Танцювальність, життя і творчість М.Глінки, кастаньєти

М. Глінка. «Арагонська хота»

Поспівка «Дівчатка ми»


Українська народна пісня «Вийшли в поле косарі»

7

Маршовість

Маршовість, оркестр, бандура, засоби музичної виразності

Є.Адамцевич. «Козацький марш»

Українська народна пісня «Вийшли в поле косарі»


Українська народна пісня «Гей, там, на горі, Січ іде»

8

Маршовість у симфонічній музиці

Маршовість, пісня-марш, життя і творчість Л.Бетховена, симфонія, симфонічна музика, симфонічний оркестр

Л.Бетховен. V симфонія. «Тема долі»


Л.Бетховен. V симфонія. III частина (уривок)

Українська народна пісня «Гей, там, на горі, Січ іде»

9

Зустріч пісенності, танцювальності, маршовості (узагальнення теми)


Пісенність, танцювальність, маршовість; життя і творчість Ф.Шопена, прелюдія, полонез

Музична вікторина


Ф.Шопен. Прелюдія №7

Ф.Шопен. Прелюдія №20

Ф.Шопен. Полонез ля мажор

Виконання пісень за бажанням

10

Інтонація

Інтонації в мові, інтонації в музиці; скоромовка; питальні, стверджувальні, звуконаслідувальні інтонації

Вірш А.Барто «Базіка»

С.Прокоф’єв. «Базіка»


В.Сокальський «Пташка»

«Хто чергові?»

Сл. Е.Шварца

муз. Д.Кабалевського

11

Інтонація

Питальні, стверджувальні, діалогічні, гумористичні інтонації

Українська народна пісня «Зайчик та Лисичка»


В.Косенко. «Гумореска»

«Хто чергові?»

Сл. Е.Шварца

муз. Д.Кабалевського

12

Головна інтонація

Головна інтонація, обробка народної пісні, дуда, дударик

М.Леонтович. Обробка української народної пісні «Дударик»


Е.Гріг. «Весільний день у Трольхаугені»

Українська народна пісня «Дударик»

13

Зерно-інтонація

«Зерно» – інтонація, звичаї нашого народу (обряд щедрування), обробка народної пісні

Л.Бетховен. V симфонія. III частина (уривок)


М.Леонтович. Обробка української народної пісні «Щедрик»

Українські народні пісні «Ой хто, хто Миколая любить», «Щедрик»

14

Виражальні та зображальні інтонації

Виражальні та зображальні інтонації, звичаї нашого народу (обряд колядування)

М. Римський-Корсаков. «Політ джмеля»

Українські народні пісні «Ой хто, хто Миколая любить», «Уставай же, брате»

15

Єдність виражальних та зображальних інтонацій в музичних творах

Єдність виражальних та зображальних інтонацій, засоби музичної виразності

В. Косенко. «Дощик»


В.Кирейко. Опера «Лісова пісня». «Награші Лукаша»

Українська народна пісня «Уставай же, брате»

16

«Подорож лісовою стежкою до замку «Інтонація» (узагальнення теми)

Підсумок знань

Музична вікторина

Виконання вивчених пісень

17

Розвиток музики (введення в тему)


Розвиток музики, взаємозв’язок музики з життям, творчість С.Прокоф’єва, симфонічна казка, інструменти симфонічного оркестру

С.Прокоф’єв. Симфонічна казка «Петрик і Вовк». Тема Петрика

«Чому ведмідь взимку спить»

Сл. О.Коваленкова,

муз. Л.Кніппера

18

Прийоми розвитку музики

Прийоми розвитку музики (ладовий, тембровий розвиток), мажор, мінор, динаміка, темп, характер музики, інструменти симфонічного оркестру

С.Прокоф’єв. Симфонічна казка «Петрик і Вовк». Cцена Петрика і Пташки.

«Гра в слова»

Сл. А.Барто

муз І.Арсєєва


«Чому ведмідь взимку спить»

Сл. О.Коваленкова

муз.Л.Кніппера

19

Прийоми розвитку музики. Жанровий та симфонічний розвиток

Прийоми розвитку музики (тембровий, динамічний, жанровий, симфонічний розвиток), коломийка, рапсодія, групи симфонічного оркестру, творчість Е.Гріга

Е.Гріг. «Ранок»


Г.Майборода. «Гуцульська рапсодія» (фрагмент)

Українська народна пісня «Верховино, світку ти наш»

20

Розвиток музики і розвиток образу

Прийоми розвитку музики (динамічний, темповий, виконавський), розвиток образу, творчість Е.Гріга

Е.Гріг. «Навесні»


Г. Майборода. «Гуцульська рапсодія»

Українські народні пісні «Верховино, світку ти наш», «Грицю, Грицю, до роботи»

21

Розвиток музики і розвиток образу

Прийоми розвитку музики (динамічний, тембровий, жанровий, темповий, інтонацій-но-мелодичний), розвиток образу, творчість Е.Гріга

Е.Гріг. «В печері гірського короля»

Українська народна пісня «Грицю, Грицю, до роботи»

22

Сюжетний розвиток музики

Сюжетний розвиток музики, музичний діалог, життєвий і творчий шлях С.Гулака – Артемівського

С.Гулак-Артемовський. Опера «Запорожець за Дунаєм». Дует Карася та Одарки

Повторення вивчених пісень

23

Інтонаційно-мелодичний розвиток музики

Інтонаційно – мелодичний розвиток музики, веснянки, життєвий і творчий шлях Ф.Шопена, прелюдія

Ф.Шопен. Прелюдія №7

Ф.Шопен. Прелюдія №20

Українська народна пісня «Ягілочка» (обр. Я.Степового)

24

Ладогармонійний розвиток музики

Ладогармонійний розвиток музики, мажор, мінор, творчість Ф.Шуберта

Ф.Шуберт. Вальс ля бемоль мажор

Ф.Шуберт. Алегретто

Українська народна пісня «Ягілочка» (обр. Я.Степового)

25

Ой, весна, весна, днем красна

Звичаї нашого народу, веснянки, засоби музичної виразності

М. Лисенко. Опера «Зима і весна». Хор «А вже весна»

Українська народна пісня «Ягілочка» (обр. Я.Степового)

26

Розвиток музики (узагальнення теми)

Підсумок знань

Музична вікторина
27

Будова (форми) музики (введення в тему)


Будова (форми) музики (фрази, частини), одночастинні твори, творчість Е.Гріга

Е. Гріг. «Пісня Сольвейг». І частина

Українська народна пісня «Гей, там, на горі, Січ іде»

Французька народна пісня «Пастух»

Е. Гріг. «Пісня Сольвейг» (розучування мелодії)

28

Двочастинна будова музики

Двочастинна будова музики, канон

Е. Гріг. «Пісня Сольвейг» (повністю)

Французька народна пісня «Пастух»

29

Тричастинна будова музики

Тричастинна будова музики, творчість М. Лисенка, експромт

М. Лисенко. «Експромт»

Українська народна пісня «Соловеєчку, сватку, сватку»

30

Варіації

Форма варіацій

Легенда про калину


Ю.Щуровський. «Варіації на тему української народної пісні «Ой єсть в лісі калина»

Українська народна пісня «Ой єсть в лісі калина»

31

Рондо

Форма рондо, творчість О.Бородіна, романс

О.Бородін. Романс «Спляча княжна»


«Класне рондо»

32

Рондо. Варіації

Форми рондо та варіацій, канон, підголоски, життєвий і творчий шлях В.Моцарта

В.Моцарт. Варіації на тему французької народної пісні „Пастух”


В.Моцарт. «Рондо в турецькому стилі»

Українська народна пісня «Ой на горі жито»

33

Три основні групи побудови музичних творів

Три основні групи побудови музичних творів, повторення та контраст, творчість Е.Гріга

Е. Гріг. «Танець Анітри»

Українська народна пісня «Ой на горі жито»

34

Будова (форми) музики (узагальнення теми)

Підсумок знань

Музична вікторина
35

Стежками музичного мистецтва

Музика — це мистецтво, що передає почуття, думки й настрої людини та постійно розвивається у звуковому потоці.

Тестові завданняСкачати 259.56 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації11.09.2011
Розмір259.56 Kb.
ТипМетодичні рекомендації, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

плохо
  1
отлично
  1
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх