Програма з англійсь кої мови для абітурієнтів з повною загальною середньою освітою icon

Програма з англійсь кої мови для абітурієнтів з повною загальною середньою освітою


Схожі
Програма з географії для абітурієнтів з повною загальною середньою освітою...
Програма з історії україни для абітурієнтів з повною загальною середньою освітою...
Програма з історії україни для абітурієнтів з базовою загальною середньою освітою...
ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня...
Програма співбесіди з української мови та літератури для абітурієнтів (на базі повної загальної...
Програма з “Іноземної мови” для вступників в аспірантуру “затверджено” “затверджено”...
Програма факультативу з англійської мови «Use of English» 7 клаc Підготувала: Казьмир Тетяна...
Програма підготовчих курсів для абітурієнтів з предмету...
Програма для проведення співбесіди з профільного предмета «математика» для абітурієнтів за...
Типова програма з курсу “Лексикології англійської мови” для спеціальності 030500 “Мова та...
Програма вступних іспитів з української мови та літератури для аб ітурієнтів смгу...
Робоча програма з перекладацької практики для спеціальностей 030507...Загрузка...
скачать
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

АГРАРНИЙ КОЛЕДЖ УПРАВЛІННЯ І ПРАВА


«Затверджую»

Директор коледжу

_____________ М.І.Левківський

« »____________ 2011 р.
ПРОГРАМА

З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

для абітурієнтів

з повною загальною середньою освітою
Викладач: Кальник О.І..
Полтава – 2011р.
Основна мета навчання іноземної мови в школі полягає у формуванні комунікативної компетенції здатності і готовності здійснювати іншомовне міжособистісне спілкування з носіями мови та виходом па діалог культур через посилення культурознавчого аспекту в змісті навчання мовам та залучення учнів до культури країни, мову котрої вони вивчають.

Основними підходами до навчання іноземних мов є особистісно-орієнтований, діяльнісний та комунікативно-когнітивний, у центрі уваги котрих є особистість дитини, врахування її особливостей, можливостей та здібностей. Вони реалізуються на основі диференціації та індивідуалізації навчання, використання нових інформаційних технологій, дотримання принципів продуктивності навчання, автономії учня, наступності, орієнтації на мовленнєвий розвиток, навчання у «співробітництві» та методом «проектів», а також через введення профілів.

Іноземна мова як предмет характеризується:

— міжпредметним характером (зміст мовлення іноземною мовою може містити інформацію з різних галузей знань, наприклад, літератури, мистецтва, історії, географії, математики та інших);

— багатофункціональністю (може виступати як ціль навчання і як засіб отримання інформації в різноманітних галузях знань).


^ Вимоги щодо практичного володіння видами

мовленнєвої діяльності

1. Читання

Студент розуміє прочитані автентичні тексти різних жанрів і стилів, у тому числі сучасну художню прозу обсягом до 2500 друкованих знаків, що відображають реалії життя та відповідають віковим особливостям випускників шкіл. Тексти можуть містити до 5% незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися, та 2% незнайомих слів, які не перешкоджають розумінню тексту загалом.

Оцінюється рівень розуміння тексту, уміння узагальнювати зміст прочитаного, виокремлювати ключові слова та визначати значення незнайомих слів за контекстом.

2. Письмо

Студент володіє функціональними стилями писемного мовлення в межах, визначених Програмою загальноосвітніх навчальних закладів з іноземних мов (англійська мова - академічний рівень), що також відповідає Європейському стандарту В1.

Він уміє писати особисті листи, використовуючи формули мовленнєвого етикету, прийняті в англомовних країнах, розповідаючи про окремі факти та події свого життя, висловлюючи власні міркування і почуття, описуючи плани на майбутнє та запитуючи партнера про аналогічну інформацію, а також передати повідомлення у вигляді записки довільної форми.

Студент уміє розповісти про перебіг подій, описати людину, об’єкт; написати повідомлення відповідно до поставленого завдання, зокрема, про проведення заходів, втрату особистих речей тощо, висловити співчуття, невдоволення, надію, власну точку зору та аргументувати її, складати ділові листи, а саме: лист-заяву, лист-скаргу, запит інформації.

Обсяг письмового висловлювання складає не менш ніж 100 слів.

^ Вимоги щодо володіння мовними компетенціями

Лексика

Лексичний мінімум Студента складає 2000 одиниць, відповідно до тематики ситуативного спілкування, передбаченої Програмою загальноосвітніх навчальних закладів з іноземних мов (англійська мова - академічний рівень) та Європейським стандартом В1.

^ Тематика ситуативного спілкування

Моє місце в світі:

- здоровий спосіб життя в родині;

- захист прав дитини;

- гендерні стосунки.

Дозвілля:

- особистісні пріоритети;

- відпочинок на природі;

- улюблені розваги молоді в Україні та англомовному світі.
Мистецтво:

- культура і види мистецтва;

- видатні митці;

- музеї і виставки;

- молодь і мистецтво.

^ Сучасний англомовний світ:

- загальні відомості про сучасний англомовний світ.

Шкільне життя:

міжнародні освітні програми;

досвід навчання за кордоном;

плани на майбутнє;

вибір професії.

^ Наука і технічний прогрес:

видатні науковці та наукові премії;

техногенні катастрофи;

наукові відкриття і досягнення;

науковий пошук і фантастика.

Словотворення. Слова, утворені від відомих коренів за допомогою суфіксів іменників -er, -ing, -ment, -tion (-sion), -ness, -ity; прикметників -less, -ful, -able, -y; числівників -teen, -ty, -th; прислівників -lу; префіксів дієслів rе-; прикметників un-, dis-.

Граматика.

Морфологія.

Іменник. Вживання іменників у множині, присвійному відмінку.

Артикль. Основні випадки вживання неозначеного, означеного, нульового артиклів.

Прикметник. Вживання прикметників у вищому і найвищому ступенях, утворених за правилами, а також найбільш поширені винятки.

Займенник. Особові, присвійні, питальні, об'єктні, вказівні, неозначені займенники, похідні від some, any, no, every.

Прислівник. Вищий та найвищий ступені порівняння прислівників. Числівники. Кількісні, порядкові числівники.

Прийменники місця, напряму, часу.

Дієслово. Утворення і вживання дієслів у Present, Past, Future Simple (Іndefinite) в активному та пасивному станах: Present, Past Progressive (Continuous) і Present, Past Perfect в активному стані; Future-in-the Past. Використання неособових форм дієслова: інфінітива, герундія, дієприслівника теперішнього та минулого часу. Модальні дієслова та їх еквіваленти (can, could, may, might, must, should, have to, ought to, need, be able to) в поєднанні з простою формою інфінітива.

Узгодження часів. Умовні речення I та II типів.

Синтаксис. Основні типи речень: стверджувальне, питальне, заперечне, спонукальне. Порядок слів у реченнях різних типів. Безособові речення. Складносурядні та складнопідрядні речення
^

Рівні володіння


Середній рівень

Теми, що розглядаються

Знання та вміння

Навички

Читання

Статті з періодичних видань; листи (особисті, ділові тощо); оголошення, реклама; розклади (розклад уроків, руху поїздів тощо); меню, кулінарні рецепти; програми (телевізійні, радіо тощо); особисті нотатки, повідомлення

Виокремлювати загальну інформацію із документів, що використовуються в повсякденному спілкуванні ( короткі повідомлення для друзів, оголошення, проспекти, меню і т.д.); виокремлювати загальну та детальну інформацію з документів, що використовуються в повсякденному житті (оголошення, проспекти, меню, розклад руху поїздів тощо); виділяти детальну інформацію про осіб, факти, події тощо; розрізняти фактографічну інформацію від враження

Читати короткі тексти, побудовані на засвоєному мовному матеріалі; розуміти зміст прочитаного; знаходити основну інформацію у текстах різнопланового характеру (значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки, малюнка, схожості з рідною мовою)

Письмо

Автобіографія, заповнення анкет, формулярів; повідомлення, особистий лист, довідкова інформація, опис людини, предмета, місця, ситуації, події

Основні типи речень: стверджувальне, питальне, заперечне, спонукальне, порядок слів у них. Безособові речення. Present Simple, Past Simple, Future Simple, Present Continuous. Речення з there is/ are.
Складносурядні речення зі сполучниками and, but. Складнопідрядні речення зі сполучниками because, so, if, when, that, that is why. Іменники у формі множини, утворені за правилом і винятки. Вживання артиклів. Займенники: особові, присвійні, питальні, об’єктні, вказівні. Неозначені займенники, похідні від some, any, no, every. Прикметники у звичайному, вищому та найвищому ступенях порівняння, утворені за правилом, а також винятки.
Вищий та найвищий ступені порівняння прислівників. Числівники: кількісні, порядкові. Прийменники місця, напряму, часу

Писати особистий лист, використовуючи формули мовленнєвого етикету, прийняті у країнах, з мов яких проводиться тестування, з викладом новин, розповіддю про окремі факти та події свого життя, з висловленням власних міркувань і почуттів, описом планів на майбутнє та з проханням надати аналогічну інформацію партнера по письмовому спілкуванню; передати особисте повідомлення у вигляді записки довільної форми; передати особисту інформацію в короткому листі відповідного зразка або в довільній формі; переписати інформацію з телефонної книги, розкладу руху; передати прості ділові повідомлення (зустріч із точним зазначенням часу та місця); написати короткий текст про важливу подію, особистий план на майбутнє^ Достатній рівень


Теми, що розглядаються

Знання та вміння

Навички

Читання

Статті з періодичних видань; листи (особисті, офіційні тощо); оголошення, розклади (розклад уроків, руху поїздів тощо); меню, кулінарні рецепти; програми (телевізійні, радіо тощо); особисті нотатки, повідомлення

Розуміти зміст тексту; знаходити інформацію відповідно до завдання; відділяти фактичну інформацію від вражень. Розуміти структуру тексту, розпізнавати зв’язки між частинами тексту

Читати тексти, побудовані на знайомому мовному матеріалі, розуміти зміст прочитаного; знаходити необхідну інформацію у текстах різнопланового характеру (значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки, малюнка, пояснень у коментарі); переглядати текст чи серію текстів з метою пошуку необхідної інформації

Письмо

Особистий лист, стаття, повідомлення, анкета, ділове повідомлення

Складносурядні речення зі сполучниками and, but. Складнопідрядні речення зі сполучниками because, so, if, when, that, that is why. Узгодження часів і непряма мова. Речення зі сполучниками neither nor, either or. Фразові дієслова (look for, …). Модальні дієслова (can, may, must, should, have to, need) та їх еквіваленти. Past Continuous, Past Perfect

Писати розповідь про перебіг подій, описати людину, предмет; писати повідомлення відповідно до поставленого завдання: про проведення заходів, про втрату особистих речей тощо; особисті та ділові листи^ Високий рівень


Теми, що розглядаються

Знання та вміння

Навички

Читання

Повідомлення, оголошення, розклад руху поїздів, газетні статті, доповіді, уривки з літературних творів

Переглядати текст чи серію текстів з метою пошуку необхідної інформації для виконання певного завдання; розуміти нескладні автентичні тексти (статті з періодичних видань, листи, оголошення, меню, кулінарні рецепти, особисті нотатки, повідомлення), у тому числі художні, науково-популярні, публіцистичні; систематизувати та коментувати одержану інформацію; виділяти необхідну інформацію про осіб, факти, події тощо

Виокремлювати загальну та детальну інформацію з документів, що використовуються в повсякденному спілкуванні ( короткі повідомлення для друзів, оголошення, проспекти, меню, газетні статті, доповіді тощо); фактичну інформацію і враження; розуміти абстрактні та складні тексти, уривки з літературних творів та спеціальної літератури; розуміти структуру тексту, розпізнавати зв’язки між частинами тексту

Письмо

Особисті, ділові листи; повідомлення, розповідь, опис, деталізоване порівняння, складання плану, тез

Узгодження часів і непряма мова. Речення зі сполучниками neither nor, either or. Поняття дієслів-зв'язок. Творення і вживання дієслів у Present, Past, Future Simple (Indefinite) в активному та пасивному станах; в Present, Past Progressive (Continuous) і Present, Past Perfect в активному стані; Future-in-the Past. Вживання дієслів у Present Simple (Indefinite) для вираження дії в майбутньому після сполучників if, when. Конструкція «be going to do». Використання дієслівних форм у Present / Past / Future Perfect Passive; Present / Past Progressive (Continuous) Passive, неособових форм дієслів: інфінітива, герундія, дієприслівника теперішнього та минулого часу

Передавати особисті повідомлення в короткому листі відповідного зразка або в довільній формі, щоб висловити свою оцінку, співчуття, невдоволення, надію та відповісти на повідомлення такого типу; висловити власну точку зору та аргументувати її, висловити своє суб’єктивне бачення дійсності, передавати інформацію про перебіг подій, що відбувалися у минулому, скласти опис, деталізоване порівняння; розповідати про історичну подію; аналізувати точку зору із знайомої теми абстрактного характеру або давати детальне пояснення явища або процесу


^ ПРОГРАМИ З ІНОЗЕМНИХ МОВ

 1. Програми для середніх загальноосвітніх шкіл. Іноземні мови. 5 – 11 (для учнів 7 – 11 класів). – Перун,1998

 2. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови.

2 – 12. – Перун,2005

3. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Друга іноземна

мова. 5 – 12. – Перун,2005

 1. Програми для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови. Іноземні мови. 1 – 11. – Перун,1998

 2. Програми для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови. Іноземні мови. 1 – 12. – Журнал „Іноземні мови в навчальних закладах”,2005

 3. Програми для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови. Друга іноземна мова. 5 – 12. – Перун,2005

 4. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.Іноземні мови. Програми для профільного навчання. 10 – 11. –Навчальна книга, 2004

 5. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з вечірньою

(змінною) формою навчання. Іноземні мови. 6-12. – Журнал „Іноземні мови в навчальних закладах”,2005

^ АНГЛІЙСЬКА МОВА

Основні підручники та навчальні посібники

 1. Англійська мова(підручник для спеціалізованих шкіл). Карп’юк О.Д.,Ростоцька М.С. – 1 – Видавництво Карп’юка,2003

 2. Англійська мова(підручник для спеціалізованих шкіл). Сірик Т.Л. – 1 –СТЛ-книга,2003

 3. Англійська мова(НМК для спеціалізованих шкіл). Біркун Л.В. – 1 – Генеза,2004

 4. Англійська мова(НМК для спеціалізованих шкіл). Басіна А.,Ярошенко О. – 1 – Бліц,2004

 5. Англійська мова(підручник). Карп’юк О.Д. – 2 - Навчальна книга,2002

 6. Англійська мова(підручник ). Горець І.Г.,Щупак І.Г. – 2 – Прем’єр, 2002

 7. Англійська мова(підручник). Плахотник В.М. – 2 – Перун,2002

 8. Англійська мова(НМК для спеціалізованих шкіл). Басіна А.,Ярошенко О. – 2 – Бліц,2005

 9. Англійська мова(підручник). Карп’юк О.Д. – 3 - Навчальна книга,2003

 10. Англійська мова(підручник ). Горець І.Г.,Щупак І.Г. – 3 – Прем’єр, 2003

 11. Англійська мова(НМК для спеціалізованих шкіл). Біркун Л.В. – 3 – Генеза,2004

 12. Англійська мова(НМК). Несвіт А.М. – 3 – Генеза, 2004

 13. Англійська мова(НМК для спеціалізованих шкіл). Басіна А.,Ярошенко О. – 3 – Бліц,2005

 14. Англійська мова(підручник). Карп’юк О.Д. – 4 - Навчальна книга,2004

 15. Англійська мова(підручник ). Горець І.Г.,Щупак І.Г. – 4 – Прем’єр, 2004

 16. Англійська мова(НМК). Біркун Л.В. – 4 – Генеза,2004

 17. Англійська мова(підручник). Плахотник В.М., Кучма М.О., Морська Л.І. – 4 – Перун,2004

 18. Англійська мова(НМК). Несвіт А.М. – 4 – Генеза, 2004

 19. Англійська мова(НМК для спеціалізованих шкіл). Басіна А. – 4 –Бліц,2006

 20. Англійська мова(підручник). Карп’юк О.Д. – 5 –Libra-terra,2005

 21. Англійська мова(підручник, друга іноземна мова). Сірик Т.Л. – 5 –СТЛ-книга,2005

 22. Англійська мова(НМК). Несвіт А.М. – 5 – Генеза, 2005

 23. Click on ! (Ukraine). – 5 – Express-Publisher,2005

 24. Англійська мова(підручник для спеціалізованих шкіл). Карп’юк О.Д.,. – 6 – Видавництво Карп’юка,2003

 25. Англійська мова (5-й рік навчання). Біркун Л.В. – 6 – Освіта,2006

 26. Англійська мова (5-й рік навчання). Несвіт А.М. – 6 – Генеза,2006

 27. Англійська мова (5-й рік навчання). Карп’юк О.Д. – 6 –Астон,2006

 28. Англійська мова (2-й рік навчання). Сірик Т.Л. – 6 – СТЛ-книга,2006

 29. Англійська мова (2-й рік навчання).Кучма М.О.,Морська Л.І. – 6 – Перун,2006

 30. Англійська мова (2-й рік навчання).Козловська Т.П. – 6 –Знання України, 2006

 31. Англійська мова(підручник для спеціалізованих шкіл). Карп’юк О.Д.,. – 7 – Видавництво Карп’юка,2003

 32. Англійська мова(підручник). Плахотник В.М., Мартинова М.Ю. – 7 – Освіта,2001, 2003

 33. Англійська мова(підручник для спеціалізованих шкіл). Карп’юк О.Д.,. – 8 – Видавництво Карп’юка,2004

 34. Англійська мова(підручник). Плахотник В.М., Мартинова М.Ю. – 9 – Освіта,2002

 35. Англійська мова(підручник для класів не філологічного профілю). Сірик Т.Л. – 10 – СТЛ-книга,2003

 36. Англійська мова(підручник). Плахотник В.М., Мартинова М.Ю. – 11 –Освіта,2004

 37. Знайомтеся: Сполучені Штати Америки(підручник для спеціалізованих шкіл). -11 –Форум,2002

 38. Business English (посібник для спеціалізованих шкіл та профільних класів). – 10-11 - Видавництво Карп’юка,2003

 39. Sci-Tech Translation(посібник для спеціалізованих шкіл та профільних класів). – 10-11 - Видавництво Карп’юка,2004

 40. Across Cultures: The USA-Ukraine (НМК для спеціалізованих шкіл та профільних класів). Калініна Л.В.,Самойлюкевич І.В. – 10-11 –Дитячий світ,2003

Додаткові підручники та навчальні посібники

 1. Start with English (посібник). Давиденко Л.М. – 1-4 –Астон,2003

 2. Англійська мова (посібник). Сірик Т.Л. – 2 –СТЛ-Книга,2002

 3. Англійська мова (посібник). Валігура О.Р.,Хоменко І.І. – 2 –Підручники і посібники,2003

 4. Англійська мова (посібник). Сірик Т.Л. – 3 –СТЛ-Книга,2003

 5. Англійська мова (посібник). Валігура О.Р.,Жук М.Г. – 3 –Підручники і посібники,2004

 6. Англійська мова (посібник). Сірик Т.Л. – 4–СТЛ-Книга,2004

 7. Rainbow English (посібник для спеціалізованих шкіл). Шпанько М.С. – 5 –Торсінг,2002

 8. Англійська мова(підручник для спеціалізованих шкіл). Калюжна В.В. – 5 –Академія,2003

 9. Англійська мова(підручник для спеціалізованих шкіл). Калюжна В.В. – 6 –Академія,2003

 10. Rainbow English (посібник для спеціалізованих шкіл). Шпанько М.С. – 6 –Торсінг,2002

 11. Англійська мова у спілкуванні(НМК). Скляренко Н.К. та ін. – 9 – Освіта,2002

 12. Англійська мова (посібник). Сірик Т.Л. – 9–СТЛ-Книга,2002

 13. Rainbow English (посібник для спеціалізованих шкіл). Шпанько М.С. – 10 – Торсінг,2002

 14. Навчально-методичні комплекси для всіх типів загальноосвітніх навчальних закладів. – 1-11 – Оксворд Юніверсіті Прес, Великобританія

 15. Навчально-методичні комплекси для всіх типів загальноосвітніх навчальних закладів. – 1-11 – Лонгман, Великобританія

 16. Навчально-методичні комплекси для всіх типів загальноосвітніх навчальних закладів. – 1-11 – Макміллан Хайнеманн, Великобританія

 17. Навчально-методичні комплекси для всіх типів загальноосвітніх навчальних закладів. – 1-11 – Кембридж Юніверсіті Прес, Великобританія

 18. Навчально-методичні комплекси для всіх типів загальноосвітніх навчальних закладів. – 1-11 – Express-Publisher, Великобританія

 19. Speak English with Pleasure (посібник). Тучина Н.В.,Меркулова Т.К., Кузьміна В.С. – Торсінг,2002

 20. Focus on the English-Speaking Cities (посібник з країнознавства). Костильова І.І. – Ранок,2004

 21. The Best in the English-Speaking World (посібник з країнознавства). Шерстюк І.В. – Ранок,2004

 22. Focus on Great Britain (посібник з країнознавства).Карпенко Є.В. – Ранок,2004

 23. Focus on the USA (посібник з країнознавства).Карпенко Є.В. – Ранок,2004

Методична література

 1. Особливості комунікативно-орієнтованого навчання англійської мови у початковій школі (за серією підручників „Англійська мова”, 2-4 класи). Карп’юк О.Д. – 2-4 – Навчальна книга,2005

 2. Навчай, посміхаючись (методичний посібник). Куриш С.М. – Чернівці, 2005

 3. Soundland (методичний посібник для вчителів початкових класів). Калініна Л.В. та ін. – 1-4 – Прем’єр,2003

 4. Дидактична мозаїка (методичний посібник). Карпенко О.В. – 5 – Ранок,2004

 5. Дидактична мозаїка (методичний посібник). Бондар М.В., Бондар О.В. – 6 – Ранок,2004

 6. Дидактична мозаїка (методичний посібник). Карпенко О.В. – 7 – Ранок,2004

 7. Дидактична мозаїка (методичний посібник). Пащенко Л.В. – 8 – Ранок,2004

 8. Дидактична мозаїка (методичний посібник). Бондар М.В., Бондар О.В. – 9– Ранок,2004

 9. Дидактична мозаїка (методичний посібник). Пащенко Л.В. – 10 – Ранок,2004

 10. Дидактична мозаїка (методичний посібник). Погарська Т.В. – 11 – Ранок,2004

 11. English after classes (методичні посібники для позакласної роботи). Калініна Л.В. та ін. – 2-5, 6-8, 9-11 – Ранок,2004Програма розроблена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 08.12. 2010 р. № 1218 « ПРОГРАМА зовнішнього незалежного оцінювання з німецької мови».
Скачати 170.48 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації11.09.2011
Розмір170.48 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх