Рагоманова бібліотека українська педагогічна бібліографія 1997 рік Покажчик літератури Випуск 8 Київ-нпу-2003 ббк 91. 9: 74 icon

Рагоманова бібліотека українська педагогічна бібліографія 1997 рік Покажчик літератури Випуск 8 Київ-нпу-2003 ббк 91. 9: 74


Схожі
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
повернутися в початок

^ ПЕДАГОГІКА ШКОЛИ

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ

 1. Антонова-Турченко А.Г., Дранищева Э.И., Дробот Л.С. Психологическая диагностика и коррекция личности трудновоспитуемых детей и подростков: Учеб. пособие. - К.:ІЗМН, 1997. - 309 с.

 2. Арват Ф.С., Коваленко Є.І., Кириленко С.В., Щербань П.М. Культура спілкування: Навч. - метод. посіб. - К.: ІЗМН, 1997. - 328 с.

 1. Бех І.Д. Категорія ”ставлення в контексті розвитку образу “Я”особистості” //Педагогіка і психологія. - 1997. - № 3. - С. 9-21.

 2. Бех І. Наукові засади створення особистістю орієнтованих виховних технологій //Почат. шк. –1997. - № 9. - С. 4-8.

 3. Бійчук Г.Л. Воля в структурі національного характеру (до проблеми вивчення і формування) //Педагогіка і психологія. - 1997. - № 4. - С. 125-131.

 4. Блинов Ю.І. Організація інтелектуальних компонентів пам`яті у процессі формування колористичного образу //Наук. зап. Ніжинського держ. пед. ін-ту ім. М.В.Гоголя. Сер. Психол. - пед. науки. - 1997. - С. 142-146.

 5. Бовть О.Б. Причини агресивної поведінки дітей молодшого шкільного віку //Педагогіка і психологія. –1997. - № 1. - С. 94-100.

 6. Бовть О. Проблема корекції агресивної поведінки дітей //Рідна шк. –1997. - № 5. - С.40-43. - Бібліогр.: 9 назв.

 7. Бовть О. Проблеми психологічної діагностики агресивної поведінки дітей та підлітків //Педагогіка і психологія. –1997. - № 3. - С. 22-28.

 8. Бовть О. Як запобігти закріпленню агресивних форм поведінки школярів //Рідна шк. –1997. - № 11. - С. 61-62.

 9. Бовть О. Як стиль спілкування педагога впливає на рівень агресивності його учнів //Почат. шк. - 1997. - № 12. - С. 53-55.

 10. Богуцька Т.О. Шляхи підвищення ефективності діагностики шкільної зрілості //Нові технології навчання. - К., 1997. - Вип. 20. - С. 173-178.

 11. Болгаріна В.С., Гуменюк Л.Й. Вивчення мотивації учіння засобами педагогічної соціології //Педагогіка і психологія. –1997. - №1. - С.7-14.

 12. Бондар Н.Є. Часові та структурно-функціональні аспекти особистісної репрезентації життєвого шляху в юнацькому віці //Вісн. Харк. ун-ту. Сер.психологія. - 1997. - № 395. - С. 8-13.

 13. Васильченко Л. Програма соціально-психологічного тренінгу для школярів “Народжені вигравати”: (Сприяння психологічному розвитку особистості) //Почат. шк. - 1997. - № 2. - С.41-42.

 14. Велитченко Л.К. Педагогическое взаимодействие как экспликация индивидуальных программ учения и обучения //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. - К.: УДПУ,1997. - С. 264-266.

 15. Велитченко Л.К. Психологические основы педагогического взаимодействия: речевой аспект. - К.: Пед. думка, 1997. - 160 с.

 16. Водолазька С. Формуємо пізнавальний досвід дитини //Почат. шк. – 1997. - № 4. - С. 9-10.

 17. Волощук І.С. Тести інтелекту: бурхливе минуле і тривожне майбутнє: (Методика діагностики) //Педагогіка і психологія. - 1997. - № 3. - С. 38-47.

 18. Вольницька І.І., Папуча М.В. Самотність як проблема психології індивідуальності //Наук. зап. Ніжинського держ. пед. ін-ту ім.М.В.Гоголя. Сер. Психол.-пед.науки. - Ніжин, 1997. - С. 26-32.

 19. Гей М.І. Що таке педагогічна діагностика і для чого вона потрібна? //Пед. пошук. - 1997. - Вип. 3. - С. 17-18.

 20. Гимаева Ю.А. Особенности взаимодействия образовательных технологий и динамика личностных образований //Вісн. Харк. ун-ту. Сер. Психологія. - 1997. - № 391. - С. 90-96.

 21. Голец М.І. Психофізіологічні особливості розвитку відчуття осязання у творчій діяльності вчителя //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. - К.: УДПУ, 1997. - С. 58-59.

 22. Гошовський Д.Т. Психологічні особливості розвитку самоакцептації в дівчаток підліткового віку: Метод. посіб. - К., 1997. - 21 с. - Бібліогр.: С. 19-21 (33 назви).

 23. Гриньова М.В. Саморегуляція навчальної діяльності школяра: (Теорет. - метод. аспект). - Х.,1997. - 254 с. - Бібліогр.: С. 236-254 (287 назв).

 24. Губа Н. Діагностика научуваності: Про розробку діагност. методик в шк. //Рідна.шк. - 1997. - № 6. - С. 34-36.

 25. Гуленко В.В. Почерк личности в социуме //Соционика, ментология и психология личности. - 1997. - № 3. - С. 25-32.

 26. Загальна психологія : Курс лекцій / Авт. О.Скрипченко, Л.Долинська, З.Огороднійчук та ін. - К.: НПУ, 1997. - 436 с.

 27. Заика Е.В. Упражнения для формирования способности извлекать и перерабатывать скрытую информацию //Вісн.Харк. ун-ту. Сер. психологія. - 1997. - № 395. - С. 53-63.

 28. Зима Т.О. Утвердитися в житті допоможуть дітям педагоги індивідуального навчання. //Міжнар. освіта. - 1997. - № 3. - С. 32.

 29. Ігнатенко П.П., Поплужний В.Л., Косарева Н.І., Крицька Л.В. Виховання громадянина: Психолого-педагогічний і народознавчий аспекти. - К.: ІЗМН, 1997. - 252 с.

 30. Ігнатенко С. Психометричний відбір при ступеневій підготовці учнів //Шлях освіти. - 1997. - № 2. - С. 12-14.

 31. Как развивать внимание:”Школа эйдетики”:Развивает память детям и взрослым. Готовит педагогов по развитию памяти /И.Ю.Матюгин, Т.Ю.Аскоченская,И.А.Бонк,Т.Б.Слоненко. – Донецк: Сталкер, 1997. - 425 с.

 32. Как развивать память /И.Ю.Матюгин, Е.И.Чекаберия, И.К.Рыбникова и др. - Донецк: Сталкер,1997. - 448 с.

 33. Киричок В.А. Сутність, структура та методика формування гуманних взаємин молодших школярів //Нариси досліджень в галузі гуманітарних наук в педвузі : Зб. - Горлівка: ГДПІІМ,1997. - Вип. 3. - С. 93-96.

 34. Кікінеджі О., Юрковський Є. Особливості розвитку дружніх стосунків у юнацькому віці //Наук. зап. Терноп. держ. пед. ун-ту. Сер. Педагогіка і психологія. - 1997. - № 1. - С. 35-38. - Бібліогр.: 8 назв.

 35. Клименко В.В. Механізми психомоторики людини / Ін-т психології ім.Г.С.Костюка АПН України, КМІУВ ім.Б.Грінченка. - К., 1997. - 192 с.

 36. Кобильченко В.В. Самосвідомість підлітка як важливий регулятор соціальної взаємодії //Педагогіка і психологія. - 1997. - № 2. - С. 19-23.

 37. Кобзар Б.С. Розвиток пізнавальних здібностей учнів шкіл-інтернатів: (Методи діагностики) //Педагогіка і психологія. - 1997. - № 3. - С. 57-64.

 38. Комогорцева І.С. Методичний підхід до вивчення уявлень про майбутнє дітей критичного віку (7-ми років) //Нариси досліджень в галузі гуманітарних наук в педвузі: Зб. - Горлівка: ГДПІІМ,1997. - Вип. 3. –С. 76-80.

 39. Коростылева Л.А., Советова О.С. Отношение к изменениям педагогов и школьников: Способность воспринимать новое //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. - К.:УДПУ, 1997. –С. 121-124.

 40. Костюкевич Л.М. До питання про методи формування громадської думки учнівського колективу //Нариси досліджень в галузі гуманітарних наук в педвузі: Зб. - Горлівка: ГДПІІМ,1997. - Вип.3. – С. 89-95.

 41. Кравець В. Особливості підготовки старшокласників до вибору майбутнього шлюбного партнера //Наук. зап. Тернопільського пед. ун-ту.Сер. Педагогіка і психологія. - 1997. - № 1. - С. 30-33.

 42. Кравець В. Проблеми психологічної готовності учнів до створення сім”ї //Там само.-С. 78-80.

 43. Красникова Е.И. Современные подростки – реальные и зримые //Журн. практикующего психолога. - 1997. - Вып. 3. - С. 172-182.

 44. Красникова Е.И. Психологічне забезпечення гуманітаризації навчального процесу у класичній гімназії / пошуки, проблеми, перспективи/ //Нові технології навчання. - К.,1997. - Вип.19. - С.146-148.

 45. Лазарев М.О. Культура педагогічного спілкування як важливий чинник гуманітарного перетворення сучасної освіти //Нові технології навчання. - К.1997. - Вип. 19. - С.92-102.

 46. Лазоренко Л.В. Зрілість як усвідомлення людиною свого смислотворчого буття: (Потреба у визначенні у дітей) //Проблеми освіти. - К., 1997. - Вип. 10. - С. 167-172.

 47. Лантушко Г.Н. К проблеме целеполагания в юношеском возрасте //Вісн. Харк. ун-ту. Сер. психологія. –1997. - № 395. - С. 84-87.

 48. Левицький В. Психологічна методика управління педагогічною комунікацією системи //Освіта і управління. – 1997. - Т.1, №3. - С. 99-102. - Бібліогр.: С. 102.

 49. Мазурина В.А. Анализ взаимоотношений “учитель – ученик” в практике современной школы //Педагогіка толерантності. - 1997. - № 1-2. - С. 79-82.

 50. Мазуріна В.О. Чи комфортно учневі в школі? //Нариси досліджень в галузі гуманітарних наук в педвузі: Зб. - Горлівка: ГДПІІМ, 1997. - Вип. 3. - С.107-113.

 51. Макаренко Г.Ю. Гуманітарна школа очима дітей (мотивація навчання) //Нові технології навчання. - К.,1997. - Вип. 19. - С. 149-151.

 52. Макарова Л.М. Комунікативний компонент у структурі педагогічної діяльності та ранній вияв його розвитку в дітей //Проблеми української мови та методики. - Слов`янськ. - СДПІ, 1997. - С.81-84.

 53. Максименко С.Д. Генетична психологія та її складові //Трибуна. - 1997. -№ 11-12.-С. 28-31.

 54. Максимов О. Вчимося мислити: Формування технічного мислення учнів на матеріалі природн. предметів //Рідна шк. - 1997. - № 1. - С. 33-48.

 55. Мар`яненко Л.В. Особливості структурної організації пізнавальної активності учнів //Педагогіка і психологія. - 1997. - №1. - С. 14-23.

 56. Матюша І.К. Особистість і колектив як цілісна гармонійна система: (Психол. - пед. аспект): Навч. - метод. посіб. - К.: ІЗМН, 1997. - 186 с.: іл. - Бібліогр.: С.183-187.

 57. Меерович М., Шрагіна Л. Широкие возможності ТРИЗ (теории решения изобретательных задач) //Народное образование (М.). - 1997. - № 9. - С. 49-51.

 58. Методичні рекомендації та тести психолого-педагогічного обстеження дітей з підвищеним рівнем здібностей //Почат. шк. –1997. - № 2. - С. 49-53; № 3. - С. 58-59.

 59. Мозговой В.И. Особенности структуры личности: возрастная динамика и гендерные особенности //Вісн. Харк. ун-ту. Сер. Психологія. - 1997. - № 391. - С. 52-56.

 60. Мозговой В.И. Фактор “стрессоуязвимости”: возрастная динамика и гендерные особенности //Там само. - С. 133-142.

 61. Мостова Т. Психологічні характеристики типів темпераменту //Освіта України. - 1997. - 21 лют. - С.10.

 62. М`ясоїд П.А. Вчинковий принцип і система психологічного знання //Педагогіка і психологія. - 1997. - № 3. - С. 195-205.

 63. Овчаров А.А. Особенности мышления у детей //Соционика, ментология и психология личности. - 1997. - № 3. - С. 52-57.

 64. Остринська В. Відповідальність очима молодшого школяра //Почат. шк.– 1997.-№ 11.-С.4-7.

 65. Осьмак Л. Профілактика асоціальних форм самоствердження підлітків //Рідна шк. - 1997. - № 3-4. - С. 37-40.

 66. Павленко В.М., Таглін С.О. Етнопсихологічні відмінності і діалог культур в освіті //Педагогіка і психологія. - 1997. - № 1. - С. 23-30.

 67. Педагогіка і методика навчання і виховання: Пробл. розвитку творч. особистості: Зб. наук. пр. /Сум. держ. пед. ін-ту ім. А.С.Макаренка – Суми, 1997. - 266 с.

 68. Питання і проблемні ситуації з психології та педагогіки: Навч.посіб. для студ.вузів /За ред.О.В.Скрипченка, Л.В.Долинської. - К.: НПУ, 1997. - 232 с.

 69. Пихтина Н.П. Педагогічна профілактика адиктивної поведінки учнів //Наук. зап. Ніжинського держ. пед. ін-ту ім.М.В.Гоголя. Сер. Психол. - пед. науки. - Ніжин,1997. - С. 89-92.

 70. Пінчукова Л. Як діти сприймають дорослих //Почат. шк. - 1997. - № 8. - С.12-13.

 71. Плющ О.М. Структура мотиваційної сфери особистості //Наук. зап. Ніжинського держ. пед. ін-ту ім.М.В.Гоголя. Сер. Психол.-пед. науки. –Ніжин, 1997. - С. 81-83.

 72. По ту сторону стереотипов поведения: Психология общения / Авт.-сост.: А.В.Тимченко, В.Б.Шапарь. - Х.: Прапор, 1997. - 654 с.

 73. Побірченко Н.А. Методичні вказівки до зошита із сенсомоторики. - К.: Освіта, 1997. –32 с.

 74. Повернемо дитині мислення: /Розвивальне навчання: 25 років опісля/: Розмова з О.К.Дусавицьким //Рідна шк. - 1997. - № 11. - С. 3-4.

 75. Помиткін Є.О. Сучасні підходи до комплексної оцінки гармонійного розвитку учнів //Нові технології навчання. - К., 1997. - Вип.19. - С. 34-51.

 76. Походенко С.В. Особливості ідентифікації з кіногероями сучасних підлітків //Наук. зап. Ніжинського держ. пед. ін-ту ім. М.В.Гоголя. Сер. Психол.-пед. науки. –Ніжин, 1997. - С. 84-88.

 77. Проскура О. Про психологічну підготовленість учителя до роботи з першокласниками. //Почат. шк. - 1997. - № 1. - С. 12-14.

 78. П”ятін В.Є., Романчук Г.Д. Розвиток творчої особистості в школах нового типу. //Пед.пошук. - 1997. - Вип. 3. - С. 10-13.

 79. Репецький Ю.А. Концепція особистісного самовизначення: емпірічна верифікація основних положень //Наук. зап. Ніжинського держ. пед. ін-ту ім.М.В.Гоголя. Сер. Психол.-пед. науки. – Ніжин, 1997. - С. 95-102.

 80. Савчин М.В. Якшо бажаєш щасливим бути: (Основи психол. знань та психол. культури для старшокурсників і юнацтва): Навч. посіб. - 2-е вид., випр. і доп.. - Дрогобич: 1997. - 167 с.

 81. Седнев В.В.,Марценковская И.И. Использование рисуночных техник в психологической диагностике у детей: Учеб.-метод. пособие. – Донецьк: Вид-во “Юго-Восток”,1997. – 31 с.

 82. Сидорова О.Ю. Експериментально-статистичне обгрунтування ефективності рефлесивно-інноваційного тренінгу особистісного самовизначення //Наук. зап. Ніжинського держ. пед. ін-ту ім.М.В.Гоголя. Сер. Психол.-пед.науки. - Ніжин, 1997. - С. 114-120.

 83. Сидорова О. Кожна особистість [школяра] унікальна //Рідна. шк. - 1997. - № 6. - С. 29-30.

 84. Степанов О. Перенос знань і вмінь як проблема педагогічної психології //Наук. зап. Терноп. пед. ун-ту. Сер. Педагогіка і психологія. - 1997. - № 1. - С. 80-82. - Бібліогр.: 7 назв.

 85. Соціально-психологічні механізми громадського виховання //Виховання громадянина. - К., 1997. - С. 78-86.

 86. Старовойтенко Н. Серйозно про дитячий сміх //Почат. шк. - 1997. - № 6. - С.48-49.

 87. Сташкевічус О. Мета у нас одна: Про психол.розвиток школярів //Рідна. шк. - 1997. - № 6. - С. 42.

 88. Степанішин Б. Який “Я”? або Стимулювання громадянського сомоусвідомлення підлітків та юнацтва //Освіта. - 1997. - 16-23 квіт. - С. 13.

 89. Тарасевич Н.М. Педагогічне спілкування як діалог //Нові технології навчання. - К.,1997. - Вип. 19. - С. 85-92.

 90. Титов В.М. Толерантність як предмет дослідження //Педагогіка толерантності. - 1997. - № 2. - С. 105-110.

 91. Тімакова А. Дитяча самотність як педагогічна проблема //Шлях освіти. - 1997. - № 1. - С. 29-31.

 92. Тимчишин Л. Особливості використання тестів з роботи класного керівника //Наук. зап. Терноп. пед. ун-ту.Сер. Педагогіка і психологія. - 1997. - № 1. - С. 17-20.

 93. Тюріна В.О. Дитяча чутливість та жорстокість //Педагогіка і психологія. - 1997. - № 1. - С. 100-104.

 94. Удовенко М.В. Проблема адаптации подростков при обучении в школах нового типа //Вісн. Харк. ун-ту. Сер. Психологія. - 1997. - № 391. - С. 158-161.

 95. Фомічова В.М. Дослідження міжособистісної атракції у лідерів і ведених (у підліток). //Вісн. Харк. ун-ту. Сер. психологія. - 1997. - № 395. - С. 125-129.

 96. Хлєбникова Л. Українське радіо – молодшим школярам: (Вплив на самостійне творче мислення і уяву) //Почат. шк. - 1997. - № 1. - С. 51-54.

 97. Чайченко Г.М., Куценко Т.В. Залежність ефективності навчання першокласників від психофізіологічних властивостей нервової системи та вегетативного балансу організму //Проблеми освіти. - К., 1997. - Вип. 10. - С. 177-183.

 98. Черепанова С. Родовід як діалогічна форма знання: ( з досвіду особистісно зорієнт. навчання) //Педагогіка і психологія проф. освіти. - 1997. - № 2. - С. 12-19.

 99. Швалб Ю.М. Психологические модели целеполагания. - К.: Стилос,1997. - 235 с. - Библиогр.: С. 227-236 (140 назв.).

 100. Шийко Е. Формування сенсорних здібностей [школярів] //Рідна. шк. -1997. - № 6. - С. 36-37.

 101. Школьный тест умственного развития (ШТУР). - Х., 1997. - 39 с.

 102. Штифурак В.С. Аспекти особистісно-орієнтованого підходу в контексті проблем сучасної школи //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. - К.:УДПУ, 1997. - С. 139-142.

 103. Яценко Т.С., Коновальчук В.І. Психологічний зміст феномена “заміщення” //Рідна шк. - 1997. - № 9. - С. 78-80.

 104. Ячина А.С., Бабаченко Е.И. Инфантилизм как личностная незрелость современных подростков //Вісн. Харк. ун-ту. Сер. Психологія. - 1997. - № 395. - С. 142-146.

 105. Ячина А.С. Методика изучения памяти младших школьников в зависимости от личностных образований //Вісн. Харк. ун-ту. Сер. Психологія. - 1997. - № 391. - С. 175-179.

 106. Яценко Т. Психодинамічна теорія АСПН у контексті різних підходів до психологічної практики /Шлях освіти. – 1997. - № 2. – С. 14-19.

Див. також


^ ДИДАКТИКА /ТЕОРІЯ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ/

ЗМІСТ ОСВІТИ

 1. Антоник О., Стадник О. Книга як важливий чинник виховання в традиціях української педагогіки //Вісн. Кн. палати. - 1997. - № 8. - С. 11-14.

 2. Гравцева Т. Як інтегрувати мову й математику //Дивослово. –1 997. - № 9. - С. 60-61.

 3. Гуржій А.М., Жук Ю., Волинський В.П. Державний стандарт загальної середньої освіти і засоби навчання //Нові технології навчання. - К., 1997. - Вип. 21. - С. 32-35.

 4. Дусавицький А.К. Психолого-педагогические принципы разработки учебников для системы развивающего образования //Вісн. Харк. ун-ту. Сер. Психологія. - 1997. - № 391. - С. 13-19.

 5. Казачук Н. Зміст освіти: Цікаві аспекти //Рідна шк. –1997. - № 6. - С. .58-59.

 6. Лященко О.І. Особливості відображення національного аспекту змісту в освітньому стандарті поліетнічної держави //Проблеми освіти. - К., 1997. - Вип. 10. - С. 38-41.

 7. Мельник В. Сценарій як науково-мистецька форма опису навчальних занять //Рідна шк. - 1997. - № 12. - С. 70-72. - Бібліогр.:10 назв.

 8. Присяжнюк Н. Інтегровані уроки 3 кл. трирічної школи (Метод. рекомендації) //Почат. шк. - 1997. - № 2. - С. 29-35; № 6. - С. 32-36.

 9. Программы середньої загальноосвітньої школи, 1-4(1-3) класи. - К.: Вид-во “Бліц”, 1997. - 204 с. – Те саме. – Рос. - 244 с.

 10. Пушкарьова Т.О. Реалізація ідей гуманітаризації у змісті освіти початкової школи у комплексній програмі розвитку дітей “Росток” //Нові технології навчання. - К.,1997. - Вип. 19. - С. 158-165.

 11. Сікорський П. До проблеми формування державного стандарту загальної освіти //Педагогіка і психологія проф. освіти. - 1997. - № 4. - С. 17-21.

 12. Смалько Т., Костенко І. Інтегрований урок хімії та біології //Біологія і хімія в школі. - 1997. -№ 1. - С. 23-24.

 13. Смирнова Т., Михайлов М. Елементи розвивального навчання в ліцеї //Шлях освіти. - 1997. - № 4. - С. 42.

 14. Степанюк А.В. До проблеми формування цілісних знань школярів про живу природу: Зміст освіти //Педагогіка і психологія. - 1997. - № 4. - С. 68-77.

 15. Татух М. До проблеми структурування знань [у школі] //Педагогіка і психологія проф. освіти. - 1997. - №2. - С. 57-60. - Бібліогр.: 7 назв.

 16. Ушакова Т. Контрабандистка, или Почему укр. педагогам трудно работать //Учит. газ. - 1997. - 21 янв. - С.16.

Див. також 75, 229, 261, 297, 1064, 1231, 1448-1451, 1466, 1544, 1557, 1579, 1605, 1813, 1841, 1888, 1914, 2010, 3463.


^ ШКОЛА ДУХОВНОСТІ: ЕКСПЕРИМЕНТ СШ №4 м.ЮЖНОГО ОДЕСЬКОЇ ОБЛ.

 1. Програма дослідно – експериментальної роботи на 1997-2006 роки в експериментальній середній школі №4 м. Южного Одеської області //Освіта. –1997. - 8-15 жовт. - С. 2-4.

 2. Плутенко П. Майбутнє залежить від кожного з нас //Освіта. - 1997. - 8-15 жовт. - С.2.

 3. Журавель О. У своє завтра – з оптимізмом ! //Освіта. - 1997. - 8-15 жовт. - С.2-3.

 4. Прокопечко М. Храм любові й краси: Виховна робота в СШ №4 м. Южний //Освіта. –1997. - 8-15 жовт.- С.5-6.

 5. Бондаренко А. Святосвіт пізнання: Ескіз народознавства Одещини на уроках у 10-му класі //Освіта. - 1997. - 8-15 жовт. - С.7.

 6. Мартинюк Г. … І краплинка роси на ромашці: Уроки духовного мовлення у початковій школі //Освіта. - 1997. - 8-15 жовт. - С.7.

 7. Крамаренко Л. Сценарій мінімодулів з математики за темою “Ділення суми на число”. 2кл. //Освіта. - 1997. - 8-15 жовт. - С. 8-10.

 8. Бондаренко А. Не зміню я на сотні Америк хвилю сивого батька – Дніпра… //Освіта. - 1997. - 8-15 жовт. - С.12-13.

 9. Підмогильний М. Заіскрись, кришталю, в слові!: Викладання образотворчого мистецтва //Освіта. - 1997. - 8-15 жовт. - С. 13.^ МОДУЛЬНО-РОЗВИВАЛЬНА СИСТЕМА:ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ, ДОСВІД

(ЕКСПЕРИМЕНТ В СШ №10 м. БЕРДИЧЕВА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛ.)

 1. Освітні системи майбутнього творяться сьогодні: Матеріали “Круглого столу” / Р. Петронговський, А. Фурман, О. Хилюк, З. Черниш, І. Синявська, Р. Шишко, Т. Семенюк //Рідна шк. - 1997. - № 2. - С. 3-13.

 2. Семенюк Т. Творчий пошук педагога – дослідника: Досвід експерим. шк. №10 м. Бердичева //Рідна шк. - 1997. - № 2. - С. 14-18.

 3. Скрипник Н. Організаційно – технологічне забезпечення діяльності експериментальної школи //Рідна шк. - 1997. - № 2. - С. 18-21.

 4. Балашкевич В. Виховне поле традицій минулого //Рідна шк. - 1997. - № 2. - С. 21-23.

 5. Хилимонюк О. Педагогічна майстерня вишиванки (в почат. кл.) //Рідна шк. - 1997. - № 2. - С. 23-24.

 6. Фурман А., Гуменюк О. Модульно–розвивальне навчання: передумови, новації, впровадження //Освіта і управління. - 1997. - Т. 1, № 4. - С. 94-120.

 7. Фурман А. Технологія створення граф-схем навчальних курсів у модульно-розвивальній системі //Рідна шк. - 1997. - № 2. - С. 25-34.

 8. Граф-схеми курсів навчальних дисциплін //Рідна шк. - 1997. - № 2. - С. 35-80.ЕКСПЕРИМЕНТ В СШ №80 м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

 1. Рішення вченої ради Українського інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти від 22 трав. 1997р.: Про фундаментальний соціально-психологічний експеримент кафедри експериментальних систем освіти інституту //Освіта . - 1997. - 3-10 верес. - С. 16.

 2. Фурман А. Школа ментальності //Освіта . - 1997. - 3-10 верес. - С. 1-4.

 3. Горпинюк В. Український менталітет і проблема національного відродження //Освіта . - 1997. - 3-10 верес. - С. 11.

 4. Завдання другого – концептуально-організаційного етапу експерименту (1997-1998 рр.) //Освіта . - 1997. - 3-10 верес. - С. 7.

 5. Кругленко Е.А. Міні-підручник з геометрії для 7-го класу. Тема: “Суміжні та вертикальні кути” //Освіта . - 1997. - 3-10 верес. - С. 13-14.

 6. Луценко Л.Я. Науковий проект змістовного модуля з хімії 10 клас (фрагменти) //Освіта . - 1997. - 3-10 верес. - С. 15.

 7. Малахова Н. Особистість пізнається у соціумі //Освіта . - 1997. - 3-10 верес. - С. 10.

 8. Основні ідеі школи ментальності //Освіта . - 1997. - 3-10 верес. - С. 10-12.

 9. Попов Б. Ментальність українського народу в контексті вічності //Освіта . - 1997. - 3-10 верес. - С. 6-8.

 10. Удод О. Новий етап у розвитку освіти //Освіта . - 1997. - 3-10 верес. - С. .5.

 11. Шевченко С. Впроваджуємо нові освітні технології //Освіта . - 1997. - 3-10 верес. - С.9.

 12. Шептун Ю. Система комп`ютерної підтримки навчального процессу //Освіта . - 1997. - 3-10 верес. - С. 12.

залишити коментар
Сторінка4/18
в і назв
Дата конвертації10.09.2011
Розмір4,51 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх