Рагоманова бібліотека українська педагогічна бібліографія 1997 рік Покажчик літератури Випуск 8 Київ-нпу-2003 ббк 91. 9: 74 icon

Рагоманова бібліотека українська педагогічна бібліографія 1997 рік Покажчик літератури Випуск 8 Київ-нпу-2003 ббк 91. 9: 74


Схожі
Рагоманова наукова бібліотека українська педагогічна бібліографія 1999 Науково-допоміжний...
М. П. Драгоманова Наукова бібліотека українська педагогічна бібліографія 1996 рік Покажчик...
Ет імені м. П. Драгоманова наукова бібліотека українська педагогічна бібліографія 2003 Покажчик...
Анова наукова бібліотека українська педагогічна бібліографія 2002 Покажчик літератури Випуск 13...
Українська педагогічна бібліографія...
Педагогічна бібліографія...
Педагогічна бібліографія...
Педагогічна бібліографія...
Н.І. Тарасова (голов редактор), Г.І. Шаленко (заст голов ред.)...
М. П. Драгоманова Наукова бібліотека Професор Іван Тихонович Горбачук Біобібліографічний...
Апн україни Член-кореспонден т Академії педагогічних наук України Віктор Костянтинович Сидоренко...
Апн україни Член-кореспонден т Академії педагогічних наук України Віктор Костянтинович Сидоренко...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
повернутися в початок
скачать

^ ПЕДАГОГІКА ШКОЛИ

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ

 1. Антонова-Турченко А.Г., Дранищева Э.И., Дробот Л.С. Психологическая диагностика и коррекция личности трудновоспитуемых детей и подростков: Учеб. пособие. - К.:ІЗМН, 1997. - 309 с.

 2. Арват Ф.С., Коваленко Є.І., Кириленко С.В., Щербань П.М. Культура спілкування: Навч. - метод. посіб. - К.: ІЗМН, 1997. - 328 с.

 1. Бех І.Д. Категорія ”ставлення в контексті розвитку образу “Я”особистості” //Педагогіка і психологія. - 1997. - № 3. - С. 9-21.

 2. Бех І. Наукові засади створення особистістю орієнтованих виховних технологій //Почат. шк. –1997. - № 9. - С. 4-8.

 3. Бійчук Г.Л. Воля в структурі національного характеру (до проблеми вивчення і формування) //Педагогіка і психологія. - 1997. - № 4. - С. 125-131.

 4. Блинов Ю.І. Організація інтелектуальних компонентів пам`яті у процессі формування колористичного образу //Наук. зап. Ніжинського держ. пед. ін-ту ім. М.В.Гоголя. Сер. Психол. - пед. науки. - 1997. - С. 142-146.

 5. Бовть О.Б. Причини агресивної поведінки дітей молодшого шкільного віку //Педагогіка і психологія. –1997. - № 1. - С. 94-100.

 6. Бовть О. Проблема корекції агресивної поведінки дітей //Рідна шк. –1997. - № 5. - С.40-43. - Бібліогр.: 9 назв.

 7. Бовть О. Проблеми психологічної діагностики агресивної поведінки дітей та підлітків //Педагогіка і психологія. –1997. - № 3. - С. 22-28.

 8. Бовть О. Як запобігти закріпленню агресивних форм поведінки школярів //Рідна шк. –1997. - № 11. - С. 61-62.

 9. Бовть О. Як стиль спілкування педагога впливає на рівень агресивності його учнів //Почат. шк. - 1997. - № 12. - С. 53-55.

 10. Богуцька Т.О. Шляхи підвищення ефективності діагностики шкільної зрілості //Нові технології навчання. - К., 1997. - Вип. 20. - С. 173-178.

 11. Болгаріна В.С., Гуменюк Л.Й. Вивчення мотивації учіння засобами педагогічної соціології //Педагогіка і психологія. –1997. - №1. - С.7-14.

 12. Бондар Н.Є. Часові та структурно-функціональні аспекти особистісної репрезентації життєвого шляху в юнацькому віці //Вісн. Харк. ун-ту. Сер.психологія. - 1997. - № 395. - С. 8-13.

 13. Васильченко Л. Програма соціально-психологічного тренінгу для школярів “Народжені вигравати”: (Сприяння психологічному розвитку особистості) //Почат. шк. - 1997. - № 2. - С.41-42.

 14. Велитченко Л.К. Педагогическое взаимодействие как экспликация индивидуальных программ учения и обучения //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. - К.: УДПУ,1997. - С. 264-266.

 15. Велитченко Л.К. Психологические основы педагогического взаимодействия: речевой аспект. - К.: Пед. думка, 1997. - 160 с.

 16. Водолазька С. Формуємо пізнавальний досвід дитини //Почат. шк. – 1997. - № 4. - С. 9-10.

 17. Волощук І.С. Тести інтелекту: бурхливе минуле і тривожне майбутнє: (Методика діагностики) //Педагогіка і психологія. - 1997. - № 3. - С. 38-47.

 18. Вольницька І.І., Папуча М.В. Самотність як проблема психології індивідуальності //Наук. зап. Ніжинського держ. пед. ін-ту ім.М.В.Гоголя. Сер. Психол.-пед.науки. - Ніжин, 1997. - С. 26-32.

 19. Гей М.І. Що таке педагогічна діагностика і для чого вона потрібна? //Пед. пошук. - 1997. - Вип. 3. - С. 17-18.

 20. Гимаева Ю.А. Особенности взаимодействия образовательных технологий и динамика личностных образований //Вісн. Харк. ун-ту. Сер. Психологія. - 1997. - № 391. - С. 90-96.

 21. Голец М.І. Психофізіологічні особливості розвитку відчуття осязання у творчій діяльності вчителя //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. - К.: УДПУ, 1997. - С. 58-59.

 22. Гошовський Д.Т. Психологічні особливості розвитку самоакцептації в дівчаток підліткового віку: Метод. посіб. - К., 1997. - 21 с. - Бібліогр.: С. 19-21 (33 назви).

 23. Гриньова М.В. Саморегуляція навчальної діяльності школяра: (Теорет. - метод. аспект). - Х.,1997. - 254 с. - Бібліогр.: С. 236-254 (287 назв).

 24. Губа Н. Діагностика научуваності: Про розробку діагност. методик в шк. //Рідна.шк. - 1997. - № 6. - С. 34-36.

 25. Гуленко В.В. Почерк личности в социуме //Соционика, ментология и психология личности. - 1997. - № 3. - С. 25-32.

 26. Загальна психологія : Курс лекцій / Авт. О.Скрипченко, Л.Долинська, З.Огороднійчук та ін. - К.: НПУ, 1997. - 436 с.

 27. Заика Е.В. Упражнения для формирования способности извлекать и перерабатывать скрытую информацию //Вісн.Харк. ун-ту. Сер. психологія. - 1997. - № 395. - С. 53-63.

 28. Зима Т.О. Утвердитися в житті допоможуть дітям педагоги індивідуального навчання. //Міжнар. освіта. - 1997. - № 3. - С. 32.

 29. Ігнатенко П.П., Поплужний В.Л., Косарева Н.І., Крицька Л.В. Виховання громадянина: Психолого-педагогічний і народознавчий аспекти. - К.: ІЗМН, 1997. - 252 с.

 30. Ігнатенко С. Психометричний відбір при ступеневій підготовці учнів //Шлях освіти. - 1997. - № 2. - С. 12-14.

 31. Как развивать внимание:”Школа эйдетики”:Развивает память детям и взрослым. Готовит педагогов по развитию памяти /И.Ю.Матюгин, Т.Ю.Аскоченская,И.А.Бонк,Т.Б.Слоненко. – Донецк: Сталкер, 1997. - 425 с.

 32. Как развивать память /И.Ю.Матюгин, Е.И.Чекаберия, И.К.Рыбникова и др. - Донецк: Сталкер,1997. - 448 с.

 33. Киричок В.А. Сутність, структура та методика формування гуманних взаємин молодших школярів //Нариси досліджень в галузі гуманітарних наук в педвузі : Зб. - Горлівка: ГДПІІМ,1997. - Вип. 3. - С. 93-96.

 34. Кікінеджі О., Юрковський Є. Особливості розвитку дружніх стосунків у юнацькому віці //Наук. зап. Терноп. держ. пед. ун-ту. Сер. Педагогіка і психологія. - 1997. - № 1. - С. 35-38. - Бібліогр.: 8 назв.

 35. Клименко В.В. Механізми психомоторики людини / Ін-т психології ім.Г.С.Костюка АПН України, КМІУВ ім.Б.Грінченка. - К., 1997. - 192 с.

 36. Кобильченко В.В. Самосвідомість підлітка як важливий регулятор соціальної взаємодії //Педагогіка і психологія. - 1997. - № 2. - С. 19-23.

 37. Кобзар Б.С. Розвиток пізнавальних здібностей учнів шкіл-інтернатів: (Методи діагностики) //Педагогіка і психологія. - 1997. - № 3. - С. 57-64.

 38. Комогорцева І.С. Методичний підхід до вивчення уявлень про майбутнє дітей критичного віку (7-ми років) //Нариси досліджень в галузі гуманітарних наук в педвузі: Зб. - Горлівка: ГДПІІМ,1997. - Вип. 3. –С. 76-80.

 39. Коростылева Л.А., Советова О.С. Отношение к изменениям педагогов и школьников: Способность воспринимать новое //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. - К.:УДПУ, 1997. –С. 121-124.

 40. Костюкевич Л.М. До питання про методи формування громадської думки учнівського колективу //Нариси досліджень в галузі гуманітарних наук в педвузі: Зб. - Горлівка: ГДПІІМ,1997. - Вип.3. – С. 89-95.

 41. Кравець В. Особливості підготовки старшокласників до вибору майбутнього шлюбного партнера //Наук. зап. Тернопільського пед. ун-ту.Сер. Педагогіка і психологія. - 1997. - № 1. - С. 30-33.

 42. Кравець В. Проблеми психологічної готовності учнів до створення сім”ї //Там само.-С. 78-80.

 43. Красникова Е.И. Современные подростки – реальные и зримые //Журн. практикующего психолога. - 1997. - Вып. 3. - С. 172-182.

 44. Красникова Е.И. Психологічне забезпечення гуманітаризації навчального процесу у класичній гімназії / пошуки, проблеми, перспективи/ //Нові технології навчання. - К.,1997. - Вип.19. - С.146-148.

 45. Лазарев М.О. Культура педагогічного спілкування як важливий чинник гуманітарного перетворення сучасної освіти //Нові технології навчання. - К.1997. - Вип. 19. - С.92-102.

 46. Лазоренко Л.В. Зрілість як усвідомлення людиною свого смислотворчого буття: (Потреба у визначенні у дітей) //Проблеми освіти. - К., 1997. - Вип. 10. - С. 167-172.

 47. Лантушко Г.Н. К проблеме целеполагания в юношеском возрасте //Вісн. Харк. ун-ту. Сер. психологія. –1997. - № 395. - С. 84-87.

 48. Левицький В. Психологічна методика управління педагогічною комунікацією системи //Освіта і управління. – 1997. - Т.1, №3. - С. 99-102. - Бібліогр.: С. 102.

 49. Мазурина В.А. Анализ взаимоотношений “учитель – ученик” в практике современной школы //Педагогіка толерантності. - 1997. - № 1-2. - С. 79-82.

 50. Мазуріна В.О. Чи комфортно учневі в школі? //Нариси досліджень в галузі гуманітарних наук в педвузі: Зб. - Горлівка: ГДПІІМ, 1997. - Вип. 3. - С.107-113.

 51. Макаренко Г.Ю. Гуманітарна школа очима дітей (мотивація навчання) //Нові технології навчання. - К.,1997. - Вип. 19. - С. 149-151.

 52. Макарова Л.М. Комунікативний компонент у структурі педагогічної діяльності та ранній вияв його розвитку в дітей //Проблеми української мови та методики. - Слов`янськ. - СДПІ, 1997. - С.81-84.

 53. Максименко С.Д. Генетична психологія та її складові //Трибуна. - 1997. -№ 11-12.-С. 28-31.

 54. Максимов О. Вчимося мислити: Формування технічного мислення учнів на матеріалі природн. предметів //Рідна шк. - 1997. - № 1. - С. 33-48.

 55. Мар`яненко Л.В. Особливості структурної організації пізнавальної активності учнів //Педагогіка і психологія. - 1997. - №1. - С. 14-23.

 56. Матюша І.К. Особистість і колектив як цілісна гармонійна система: (Психол. - пед. аспект): Навч. - метод. посіб. - К.: ІЗМН, 1997. - 186 с.: іл. - Бібліогр.: С.183-187.

 57. Меерович М., Шрагіна Л. Широкие возможності ТРИЗ (теории решения изобретательных задач) //Народное образование (М.). - 1997. - № 9. - С. 49-51.

 58. Методичні рекомендації та тести психолого-педагогічного обстеження дітей з підвищеним рівнем здібностей //Почат. шк. –1997. - № 2. - С. 49-53; № 3. - С. 58-59.

 59. Мозговой В.И. Особенности структуры личности: возрастная динамика и гендерные особенности //Вісн. Харк. ун-ту. Сер. Психологія. - 1997. - № 391. - С. 52-56.

 60. Мозговой В.И. Фактор “стрессоуязвимости”: возрастная динамика и гендерные особенности //Там само. - С. 133-142.

 61. Мостова Т. Психологічні характеристики типів темпераменту //Освіта України. - 1997. - 21 лют. - С.10.

 62. М`ясоїд П.А. Вчинковий принцип і система психологічного знання //Педагогіка і психологія. - 1997. - № 3. - С. 195-205.

 63. Овчаров А.А. Особенности мышления у детей //Соционика, ментология и психология личности. - 1997. - № 3. - С. 52-57.

 64. Остринська В. Відповідальність очима молодшого школяра //Почат. шк.– 1997.-№ 11.-С.4-7.

 65. Осьмак Л. Профілактика асоціальних форм самоствердження підлітків //Рідна шк. - 1997. - № 3-4. - С. 37-40.

 66. Павленко В.М., Таглін С.О. Етнопсихологічні відмінності і діалог культур в освіті //Педагогіка і психологія. - 1997. - № 1. - С. 23-30.

 67. Педагогіка і методика навчання і виховання: Пробл. розвитку творч. особистості: Зб. наук. пр. /Сум. держ. пед. ін-ту ім. А.С.Макаренка – Суми, 1997. - 266 с.

 68. Питання і проблемні ситуації з психології та педагогіки: Навч.посіб. для студ.вузів /За ред.О.В.Скрипченка, Л.В.Долинської. - К.: НПУ, 1997. - 232 с.

 69. Пихтина Н.П. Педагогічна профілактика адиктивної поведінки учнів //Наук. зап. Ніжинського держ. пед. ін-ту ім.М.В.Гоголя. Сер. Психол. - пед. науки. - Ніжин,1997. - С. 89-92.

 70. Пінчукова Л. Як діти сприймають дорослих //Почат. шк. - 1997. - № 8. - С.12-13.

 71. Плющ О.М. Структура мотиваційної сфери особистості //Наук. зап. Ніжинського держ. пед. ін-ту ім.М.В.Гоголя. Сер. Психол.-пед. науки. –Ніжин, 1997. - С. 81-83.

 72. По ту сторону стереотипов поведения: Психология общения / Авт.-сост.: А.В.Тимченко, В.Б.Шапарь. - Х.: Прапор, 1997. - 654 с.

 73. Побірченко Н.А. Методичні вказівки до зошита із сенсомоторики. - К.: Освіта, 1997. –32 с.

 74. Повернемо дитині мислення: /Розвивальне навчання: 25 років опісля/: Розмова з О.К.Дусавицьким //Рідна шк. - 1997. - № 11. - С. 3-4.

 75. Помиткін Є.О. Сучасні підходи до комплексної оцінки гармонійного розвитку учнів //Нові технології навчання. - К., 1997. - Вип.19. - С. 34-51.

 76. Походенко С.В. Особливості ідентифікації з кіногероями сучасних підлітків //Наук. зап. Ніжинського держ. пед. ін-ту ім. М.В.Гоголя. Сер. Психол.-пед. науки. –Ніжин, 1997. - С. 84-88.

 77. Проскура О. Про психологічну підготовленість учителя до роботи з першокласниками. //Почат. шк. - 1997. - № 1. - С. 12-14.

 78. П”ятін В.Є., Романчук Г.Д. Розвиток творчої особистості в школах нового типу. //Пед.пошук. - 1997. - Вип. 3. - С. 10-13.

 79. Репецький Ю.А. Концепція особистісного самовизначення: емпірічна верифікація основних положень //Наук. зап. Ніжинського держ. пед. ін-ту ім.М.В.Гоголя. Сер. Психол.-пед. науки. – Ніжин, 1997. - С. 95-102.

 80. Савчин М.В. Якшо бажаєш щасливим бути: (Основи психол. знань та психол. культури для старшокурсників і юнацтва): Навч. посіб. - 2-е вид., випр. і доп.. - Дрогобич: 1997. - 167 с.

 81. Седнев В.В.,Марценковская И.И. Использование рисуночных техник в психологической диагностике у детей: Учеб.-метод. пособие. – Донецьк: Вид-во “Юго-Восток”,1997. – 31 с.

 82. Сидорова О.Ю. Експериментально-статистичне обгрунтування ефективності рефлесивно-інноваційного тренінгу особистісного самовизначення //Наук. зап. Ніжинського держ. пед. ін-ту ім.М.В.Гоголя. Сер. Психол.-пед.науки. - Ніжин, 1997. - С. 114-120.

 83. Сидорова О. Кожна особистість [школяра] унікальна //Рідна. шк. - 1997. - № 6. - С. 29-30.

 84. Степанов О. Перенос знань і вмінь як проблема педагогічної психології //Наук. зап. Терноп. пед. ун-ту. Сер. Педагогіка і психологія. - 1997. - № 1. - С. 80-82. - Бібліогр.: 7 назв.

 85. Соціально-психологічні механізми громадського виховання //Виховання громадянина. - К., 1997. - С. 78-86.

 86. Старовойтенко Н. Серйозно про дитячий сміх //Почат. шк. - 1997. - № 6. - С.48-49.

 87. Сташкевічус О. Мета у нас одна: Про психол.розвиток школярів //Рідна. шк. - 1997. - № 6. - С. 42.

 88. Степанішин Б. Який “Я”? або Стимулювання громадянського сомоусвідомлення підлітків та юнацтва //Освіта. - 1997. - 16-23 квіт. - С. 13.

 89. Тарасевич Н.М. Педагогічне спілкування як діалог //Нові технології навчання. - К.,1997. - Вип. 19. - С. 85-92.

 90. Титов В.М. Толерантність як предмет дослідження //Педагогіка толерантності. - 1997. - № 2. - С. 105-110.

 91. Тімакова А. Дитяча самотність як педагогічна проблема //Шлях освіти. - 1997. - № 1. - С. 29-31.

 92. Тимчишин Л. Особливості використання тестів з роботи класного керівника //Наук. зап. Терноп. пед. ун-ту.Сер. Педагогіка і психологія. - 1997. - № 1. - С. 17-20.

 93. Тюріна В.О. Дитяча чутливість та жорстокість //Педагогіка і психологія. - 1997. - № 1. - С. 100-104.

 94. Удовенко М.В. Проблема адаптации подростков при обучении в школах нового типа //Вісн. Харк. ун-ту. Сер. Психологія. - 1997. - № 391. - С. 158-161.

 95. Фомічова В.М. Дослідження міжособистісної атракції у лідерів і ведених (у підліток). //Вісн. Харк. ун-ту. Сер. психологія. - 1997. - № 395. - С. 125-129.

 96. Хлєбникова Л. Українське радіо – молодшим школярам: (Вплив на самостійне творче мислення і уяву) //Почат. шк. - 1997. - № 1. - С. 51-54.

 97. Чайченко Г.М., Куценко Т.В. Залежність ефективності навчання першокласників від психофізіологічних властивостей нервової системи та вегетативного балансу організму //Проблеми освіти. - К., 1997. - Вип. 10. - С. 177-183.

 98. Черепанова С. Родовід як діалогічна форма знання: ( з досвіду особистісно зорієнт. навчання) //Педагогіка і психологія проф. освіти. - 1997. - № 2. - С. 12-19.

 99. Швалб Ю.М. Психологические модели целеполагания. - К.: Стилос,1997. - 235 с. - Библиогр.: С. 227-236 (140 назв.).

 100. Шийко Е. Формування сенсорних здібностей [школярів] //Рідна. шк. -1997. - № 6. - С. 36-37.

 101. Школьный тест умственного развития (ШТУР). - Х., 1997. - 39 с.

 102. Штифурак В.С. Аспекти особистісно-орієнтованого підходу в контексті проблем сучасної школи //Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Зб. - К.:УДПУ, 1997. - С. 139-142.

 103. Яценко Т.С., Коновальчук В.І. Психологічний зміст феномена “заміщення” //Рідна шк. - 1997. - № 9. - С. 78-80.

 104. Ячина А.С., Бабаченко Е.И. Инфантилизм как личностная незрелость современных подростков //Вісн. Харк. ун-ту. Сер. Психологія. - 1997. - № 395. - С. 142-146.

 105. Ячина А.С. Методика изучения памяти младших школьников в зависимости от личностных образований //Вісн. Харк. ун-ту. Сер. Психологія. - 1997. - № 391. - С. 175-179.

 106. Яценко Т. Психодинамічна теорія АСПН у контексті різних підходів до психологічної практики /Шлях освіти. – 1997. - № 2. – С. 14-19.

Див. також


^ ДИДАКТИКА /ТЕОРІЯ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ/

ЗМІСТ ОСВІТИ

 1. Антоник О., Стадник О. Книга як важливий чинник виховання в традиціях української педагогіки //Вісн. Кн. палати. - 1997. - № 8. - С. 11-14.

 2. Гравцева Т. Як інтегрувати мову й математику //Дивослово. –1 997. - № 9. - С. 60-61.

 3. Гуржій А.М., Жук Ю., Волинський В.П. Державний стандарт загальної середньої освіти і засоби навчання //Нові технології навчання. - К., 1997. - Вип. 21. - С. 32-35.

 4. Дусавицький А.К. Психолого-педагогические принципы разработки учебников для системы развивающего образования //Вісн. Харк. ун-ту. Сер. Психологія. - 1997. - № 391. - С. 13-19.

 5. Казачук Н. Зміст освіти: Цікаві аспекти //Рідна шк. –1997. - № 6. - С. .58-59.

 6. Лященко О.І. Особливості відображення національного аспекту змісту в освітньому стандарті поліетнічної держави //Проблеми освіти. - К., 1997. - Вип. 10. - С. 38-41.

 7. Мельник В. Сценарій як науково-мистецька форма опису навчальних занять //Рідна шк. - 1997. - № 12. - С. 70-72. - Бібліогр.:10 назв.

 8. Присяжнюк Н. Інтегровані уроки 3 кл. трирічної школи (Метод. рекомендації) //Почат. шк. - 1997. - № 2. - С. 29-35; № 6. - С. 32-36.

 9. Программы середньої загальноосвітньої школи, 1-4(1-3) класи. - К.: Вид-во “Бліц”, 1997. - 204 с. – Те саме. – Рос. - 244 с.

 10. Пушкарьова Т.О. Реалізація ідей гуманітаризації у змісті освіти початкової школи у комплексній програмі розвитку дітей “Росток” //Нові технології навчання. - К.,1997. - Вип. 19. - С. 158-165.

 11. Сікорський П. До проблеми формування державного стандарту загальної освіти //Педагогіка і психологія проф. освіти. - 1997. - № 4. - С. 17-21.

 12. Смалько Т., Костенко І. Інтегрований урок хімії та біології //Біологія і хімія в школі. - 1997. -№ 1. - С. 23-24.

 13. Смирнова Т., Михайлов М. Елементи розвивального навчання в ліцеї //Шлях освіти. - 1997. - № 4. - С. 42.

 14. Степанюк А.В. До проблеми формування цілісних знань школярів про живу природу: Зміст освіти //Педагогіка і психологія. - 1997. - № 4. - С. 68-77.

 15. Татух М. До проблеми структурування знань [у школі] //Педагогіка і психологія проф. освіти. - 1997. - №2. - С. 57-60. - Бібліогр.: 7 назв.

 16. Ушакова Т. Контрабандистка, или Почему укр. педагогам трудно работать //Учит. газ. - 1997. - 21 янв. - С.16.

Див. також 75, 229, 261, 297, 1064, 1231, 1448-1451, 1466, 1544, 1557, 1579, 1605, 1813, 1841, 1888, 1914, 2010, 3463.


^ ШКОЛА ДУХОВНОСТІ: ЕКСПЕРИМЕНТ СШ №4 м.ЮЖНОГО ОДЕСЬКОЇ ОБЛ.

 1. Програма дослідно – експериментальної роботи на 1997-2006 роки в експериментальній середній школі №4 м. Южного Одеської області //Освіта. –1997. - 8-15 жовт. - С. 2-4.

 2. Плутенко П. Майбутнє залежить від кожного з нас //Освіта. - 1997. - 8-15 жовт. - С.2.

 3. Журавель О. У своє завтра – з оптимізмом ! //Освіта. - 1997. - 8-15 жовт. - С.2-3.

 4. Прокопечко М. Храм любові й краси: Виховна робота в СШ №4 м. Южний //Освіта. –1997. - 8-15 жовт.- С.5-6.

 5. Бондаренко А. Святосвіт пізнання: Ескіз народознавства Одещини на уроках у 10-му класі //Освіта. - 1997. - 8-15 жовт. - С.7.

 6. Мартинюк Г. … І краплинка роси на ромашці: Уроки духовного мовлення у початковій школі //Освіта. - 1997. - 8-15 жовт. - С.7.

 7. Крамаренко Л. Сценарій мінімодулів з математики за темою “Ділення суми на число”. 2кл. //Освіта. - 1997. - 8-15 жовт. - С. 8-10.

 8. Бондаренко А. Не зміню я на сотні Америк хвилю сивого батька – Дніпра… //Освіта. - 1997. - 8-15 жовт. - С.12-13.

 9. Підмогильний М. Заіскрись, кришталю, в слові!: Викладання образотворчого мистецтва //Освіта. - 1997. - 8-15 жовт. - С. 13.^ МОДУЛЬНО-РОЗВИВАЛЬНА СИСТЕМА:ТЕОРІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ, ДОСВІД

(ЕКСПЕРИМЕНТ В СШ №10 м. БЕРДИЧЕВА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛ.)

 1. Освітні системи майбутнього творяться сьогодні: Матеріали “Круглого столу” / Р. Петронговський, А. Фурман, О. Хилюк, З. Черниш, І. Синявська, Р. Шишко, Т. Семенюк //Рідна шк. - 1997. - № 2. - С. 3-13.

 2. Семенюк Т. Творчий пошук педагога – дослідника: Досвід експерим. шк. №10 м. Бердичева //Рідна шк. - 1997. - № 2. - С. 14-18.

 3. Скрипник Н. Організаційно – технологічне забезпечення діяльності експериментальної школи //Рідна шк. - 1997. - № 2. - С. 18-21.

 4. Балашкевич В. Виховне поле традицій минулого //Рідна шк. - 1997. - № 2. - С. 21-23.

 5. Хилимонюк О. Педагогічна майстерня вишиванки (в почат. кл.) //Рідна шк. - 1997. - № 2. - С. 23-24.

 6. Фурман А., Гуменюк О. Модульно–розвивальне навчання: передумови, новації, впровадження //Освіта і управління. - 1997. - Т. 1, № 4. - С. 94-120.

 7. Фурман А. Технологія створення граф-схем навчальних курсів у модульно-розвивальній системі //Рідна шк. - 1997. - № 2. - С. 25-34.

 8. Граф-схеми курсів навчальних дисциплін //Рідна шк. - 1997. - № 2. - С. 35-80.ЕКСПЕРИМЕНТ В СШ №80 м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

 1. Рішення вченої ради Українського інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти від 22 трав. 1997р.: Про фундаментальний соціально-психологічний експеримент кафедри експериментальних систем освіти інституту //Освіта . - 1997. - 3-10 верес. - С. 16.

 2. Фурман А. Школа ментальності //Освіта . - 1997. - 3-10 верес. - С. 1-4.

 3. Горпинюк В. Український менталітет і проблема національного відродження //Освіта . - 1997. - 3-10 верес. - С. 11.

 4. Завдання другого – концептуально-організаційного етапу експерименту (1997-1998 рр.) //Освіта . - 1997. - 3-10 верес. - С. 7.

 5. Кругленко Е.А. Міні-підручник з геометрії для 7-го класу. Тема: “Суміжні та вертикальні кути” //Освіта . - 1997. - 3-10 верес. - С. 13-14.

 6. Луценко Л.Я. Науковий проект змістовного модуля з хімії 10 клас (фрагменти) //Освіта . - 1997. - 3-10 верес. - С. 15.

 7. Малахова Н. Особистість пізнається у соціумі //Освіта . - 1997. - 3-10 верес. - С. 10.

 8. Основні ідеі школи ментальності //Освіта . - 1997. - 3-10 верес. - С. 10-12.

 9. Попов Б. Ментальність українського народу в контексті вічності //Освіта . - 1997. - 3-10 верес. - С. 6-8.

 10. Удод О. Новий етап у розвитку освіти //Освіта . - 1997. - 3-10 верес. - С. .5.

 11. Шевченко С. Впроваджуємо нові освітні технології //Освіта . - 1997. - 3-10 верес. - С.9.

 12. Шептун Ю. Система комп`ютерної підтримки навчального процессу //Освіта . - 1997. - 3-10 верес. - С. 12.


залишити коментар
Сторінка4/18
в і назв
Дата конвертації10.09.2011
Розмір4.51 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх