Плани семінарських занять з курсу \"історія держави І права україни\" icon

Плани семінарських занять з курсу "історія держави І права україни"


Схожі
Програма та п лани семінарських занять з курсу “історія держави І права зарубіжних країн” для...
Історія держави І права зарубіжних країн плани семінарських занять та методичні вказівки для...
Загальні методичні рекомендації до підготовки семінарських занять з теорії держави та права...
Плани семінарських занять...
Міністество освіти україни...
План и семінарських занять зпол І толог І ї вінниця 2003 Плани до семінарських занять з...
Організаційно-методичні рекомендації...
Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи...
Унавчальному посібнику вміщено тематичний план І програму курсу «Історія України»...
Унавчальному посібнику вміщено тематичний план І програму курсу «Історія України»...
Унавчальному посібнику вміщено тематичний план І програму курсу «Історія України»...
ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН програма курсу...Загрузка...
страницы: 1   2   3
повернутися в початок
скачать

5. Входження України до складу Росії та його політико-правові наслідки. Історичні передумови переходу України під протекторат Росії. Правове оформлення переходу України під протекторат Росії. Правовий статус України і українського народу за договором 1654 р. Форма державно-правових зв`язків України з Росією за договором 1654 р.

Контрольні запитання

1. Причини і передумови національно-визвольної війни.

2. Мета і характер національно-визвольної війни.

3. Зміст Зборівського договору 1649 р.

4. Зміст Білоцерківського договору 1651 р.

5. Яку мету мали різні учасники національно-визвольної війни.

6. Яку участь брали різні верстви у національно-визвольній війні.

7. Чи було ліквідовано кріпацтво у ході національно-визвольної війни, пояснити.

8. Види землеволодінь української шляхти і козацької старшини у період національно-визвольної війни.

9. Які привілеї отримала козацька старшина у ході національно-визвольної війни.

10. Категорії селян у період національно-визвольної війни та їх правове становище.

11. Прошарки міщан у період національно-визвольної війни та їх правове становище.

12. Правове становище і привілеї козацтва у період національно-визвольної війни.

13. Ознаки державності України у період національно-визвольної війни.

14. Яка форма організації влади була в Україні у період національно-визвольної війни.

15. Державний апарат України у період національно-визвольної війни.

16. Генеральна старшина у період національно-визвольної війни (склад і компетенція).

17. Організація влади у полках і сотнях у період національно-визвольної війни.

18. Місцева влада у період національно-визвольної війни.

19. Адміністративно-територіальний поділ України у період національно-визвольної війни.

 1. Форма правління України у період національно-визвольної війни.

21. Види судів у період національно-визвольної війни.

22. Джерела права періоду національно-визвольної війни.

23. Правовий режим рангових земель у пеірод національно-визвольної війни.

24. Зміни у кримінальному праві у період національно-визвольної війни.

25. Які зв`язки були встановлені між Україною і Росією у період національно-визвольної війни.

26. Рішення Земського собору від 1.10.1653 р.

27. Рішення Переяславської Ради від 8.01.1654 р.

28. Зміст Статтей Б.Хмельницького.

29. Зміст Березневих статтей від 27.03.1654 р.

30. Етапи прийняття Березневих статтей.

31. Правовий статус України за договором 1654 р.

32. Причини суперечливих оцінок історичного значення Переяславського договору 1654 р.

33. Історично-юридичні оцінки (кваліфікації) договору 1654 р.


Додаткова література

1. Апанович О. Українсько-російський договір 1654 року. К., 1994.

2. Бабій Б.М. Воз’єднання Західної України з Українською РСР. К., 1954.

3. Батюк В.С. Українська державність напередодні та в роки визвольної війни 1648-1654 рр. // Український історичний журнал. 1993. N1.

4. Копиленко О., Копиленко М. Переяславський акт 1654 року в оцінках першого Президента України // Право України. 1994. N3-4.

5. Крип’якевич І.П. Богдан Хмельницький. Львів, 1990.

6. Універсали Богдана Хмельницького. 1648-1657. К., 1998.


Тема 6. ДЕРЖАВА І ПРАВО УКРАЇНИ У ПЕРІОД

^ КОЗАЦЬКО-ГЕТЬМАНСЬКОЇ ДОБИ (СЕРЕДИНА 17 – КІНЕЦЬ 18 СТ.) (4 год.)

Перше заняття – 2 год.

1. Політико-правове становище України під владою іноземних держав:

А) Перерозподіли території України між іноземними державами;

Б) Суспільно-державний устрій західноукраїнських земель у середині 17 - кінці 18 ст.

2. Входження Правобережної України до складу Росії та її державний устрій.

3. Суспільний лад Козацько-гетьманської держави. Суспільний лад за Березневими статтями 1654 р. Суспільний лад у період автономії у другій половині 17 ст. Суспільний лад у період обмеження автономії у 18 ст.

4. Державний устрій Козацько-гетьманської держави. Державний устрій за Березневими статтями 1654 р. Державний устрій у період автономії у другій половині 17 ст. за гетьманськими статтями.


Контрольні запитання

1. Коли відбувся поділ на Правобережну і Лівобережну Україну, і які землі до них входили.

2. Коли були обрані окремі гетьмани Правобережної і Лівобережної України, і які саме.

3. Коли поділ на Правобережну і Лівобережну Україну був юридично закріплений, і як саме.

4. До складу яких держав і які українські землі входили у середині 17 – наприкінці 18 ст.

5. Які українські землі і коли входили до складу Туреччини у період козацько-гетьманської доби.

6. До складу яких держав і коли входив Крим у період козацько-гетьманської доби.

7. До яких держав відійшли українські землі за трьома поділами Речі Посполитої.

8. Перерахуйте гетьманські статті.

9. Стани українського населення у період козацько-гетьманської доби.

10. Коли і як вперше українські феодали отримала статус дворян.

11. Хто належав до бунчукового товариства.

12. Хто належав до значкового товариства.

13. Етапи зрівнення українських феодалів у правах з російськими дворянами.

14. Зміна статусу реєстрового козацтва у 18 ст. (які права вони втратили).

15. Категорії реєстрових козаків і їх правове становище у 18 ст.

16. Правовий статус запорізького козацтва у 18 ст.

17. Етапи закріпачення селян у 18 ст.

18. Правове становище міщан у 18 ст.

19. Категорії міст і правове становище їх міщан у 18 ст.

20. Категорії міщан і їх правове становище у 18 ст.

21. Правовий статус ремісників у 18 ст.

22. Правовий статус купців у 18 ст.

23. Порядок обрання та усунення гетьмана за Березневими статтями 1654 р.

24. Управління на Слобожанщині за Березневими статтями 1654 р.

25. Правовий статус реєстрового війська за Березневими статтями 1654 р.

26. Зміни у судовій системі за Березневими статтями 1654 р.

27. Коли і як з`явились російські воєводи на території України.

28. Перерахуйте усіх гетьманів Лівобережної України періоду козацько-гетьманської доби.

29. Зміст Гадяцького договору 1658 р., і хто його уклав.

30. Порядок прийняття Нових Переяславських статтей Юрія Хмельницького 1659 р., і їх зміст.

31. Порядок обрання гетьмана у другій половині 17 ст.

32. Порядок усунення гетьмана у другій половині 17 ст.

33. Обмеження повноважень гетьмана у другій половині 17 ст.

34. Порядок формування і діяльності органів влади у другій половині 17 ст.

35. Види судів у другій половині 17 ст.

36. Які органи регулювали відносини між Україною і Росією у 2-ій половині 17 ст.

37. Перебування російських воєвод в Україні у другій половині 17 ст.


Додаткова література

1. Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині XVII-XVIII ст.: кордони, населення, право. К., 1996.

2. Дядиченко В.А. Нариси суспільно-політичного устрою Лівобережної України кінця XVII – початку XVIII ст. К., 1959.

3. Когут З. Російський централізм і українська автономія. Ліквідація Гетьманщини. К., 1996.

4. Кульчицький В.С. Українська держава часів Гетьманщини // Український історичний журнал. 1992. N7-8.

5. Падох Я. Грунтове судочинство на Лівобережній Україні у другій половіни XVII-XVIII ст. Львів, 1994.

6. Пашук А.Й. Суд і судочинство на Лівобережній Україні. Львів, 1967.


Друге заняття – 2 год.

1. Ліквідація автономного устрою України.

2. Характеристика права Козацько-гетьманської держави (Джерела права. Кодифікація права. Цивільне право. Шлюбно-сімейне право. Кримінальне право (Види злочинів. Система покарань). Процесуальне право).


Контрольні запитання

1. Решетилівські статті Івана Скоропадського 1709 р.

2. "Рішительні пункти" Данила Апостола 1727 р.

3. Етапи обмеження автономії України у 18 ст. (які органи створювала Росія для цього).

4. Етапи ліквідації автономії України.

5. Зміни у системі і статусі органів влади України у 18 ст.

6. Коли була уведена посада резидента при гетьмані і які він мав повноваження.

7. Коли діяла і які мала повноваження і склад І Малоросійська колегія.

8. Коли діяло і які мало повноваження і склад Правління гетьманського уряду.

9. Коли діяла і які мала повноваження і склад ІІ Малоросійська колегія.

10. Назвіть гетьманів України у 18 ст.

11. Коли було ліквідовано посаду гетьмана (гетьманат) в Україні і хто був останнім гетьманом.

12. Коли і внаслідок чого Україна остаточно втратила автономію.

13. Коли було ліквідовано полково-сотенний устрій і полково-сотенну систему органів влади України.

14. Судова система у 18 ст.

15. Судова реформа у 18 ст., і які її причини.

16. Реорганізація реєстрового війська у 18 ст.

17. Ліквідація реєстрового війська у 18 ст.

18. Самоврядна організація управління Запорізької Січі у 18 ст.

19. Обмеження автономії Запорізької Січі у 18 ст.

20. Ліквідація Запорізької Січі, і її наслідки.

21. Які нові Січі були утворені після ліквідації Запорізької Січі.

22. Джерела права козацько-гетьманської доби.

23. Конституція Пилипа Орлика 1710 р.

24. Кодифікація права у період козацько-гетьманської доби.

25. "Права, за якими судиться малоросійський народ" 1743 р., їх зміст і значення.

26. Джерела права власності на землю.

27. Види феодальної власності на землю і їх правовий режим.

28. Правовий режим рангових земель, та коли і як вони були зрівнені у режимі з вотчинами.

29. Займанщина.

30. Землекористування на Запорізькій Січі.

31. Умови укладення шлюбу.

32. Зміст шлюбного договору.

33. Правовий режим заряду за шлюбним договором.

34. Коли шлюб вважався укладеним.

35. Спадкування за законом.

36. Обмеження спадкування за заповітом.

37. Обмеження спадкових прав.

38. Форми вини та пом`якшуючі і обтяжуючі обставини.

39. Види злочинів.

40. Нові склади злочинів.

41. Мета покарання.

42. Система покарань.

43. Види смертної кари.

44. Види тілесних покарань.

45. Майнові покарання.

46. Умови звільнення від покарання чи його пом`якшення.

47. Форми судового процесу.

48. Недієздатні, що не могли бути учасниками судового процесу.

49. Сторони судового процесу.

50. Стадіїї судового процесу.

51. Попереднє слідство.

52. Запобіжні заходи щодо злочинця.

53. Судові докази.

54. Види свідків.

55. Хто звільнявся від тортур.

56. Підстави і порядок скасування рішення суду.


Додаткова література

1. Бабій Б., Кульчицький В. Ліквідація царизмом автономного устрою України // Український календар. 1964 (Варшава).

2. Горобець В.М. До питання про еволюцію гетьманської влади в Україні у першій третині XVIII ст. // Український історичний журнал. 1993. N2-3.

3. Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині XVII-XVIII ст.: кордони, населення, право. К., 1996.

4. Дядиченко В.А. Нариси суспільно-політичного устрою Лівобережної України кінця XVII – початку XVIII ст. К., 1959.

5. Когут З. Російський централізм і українська автономія. Ліквідація Гетьманщини. К., 1996.

6. Кульчицький В.С. Кодифікація права на Україні у XVIII ст. Львів, 1958.

7. Кульчицький В.С. Суд і розправа в правах малоросійських 1750 року Ф.Чуйкевича // Український календар. 1970 (Варшава).

8. Кульчицький В.С. Українська держава часів Гетьманщини // Український історичний журнал. 1992. N7-8.

9. Месяц В.Д. История кодификации права на Украине в первой половине XVIII в. К., 1963.

10. Олійник О.Л. Ще раз про причини ліквідації Запорізької Січі // Український історичний журнал. 1992. N2.

11. Падох Я. Грунтове судочинство на Лівобережній Україні у другій половіни XVII-XVIII ст. Львів, 1994.

12. Пашук А.Й. Суд і судочинство на Лівобережній Україні. Львів, 1967.

13. Петрів М. Конституція України 1710 року. К., 1997.

14. Права, за якими судиться малоросійський народ 1743 р. К., 1997.

15. Пріцак О. Пилип Орлик, його Конституція і бачення проблем сучасної України // Дзвін. 1990. N2.

16. Софроненко К.А. Малороссийский приказ Русского государства второй половины XVII – начала XVIII ст. М., 1960.

17. Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія української конституції. К., 1993.

18. Струкевич О.К. Про остаточне знищення гетьманства на Україні та заснування Другої Малоросійської колегії // Український історичний журнал. 1993. N7-8.

19. Тищик Б.Й., Лешкович Н.О. Олександр Безбородько як теоретик і практик українського права і політики // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Львів, 1996.

20. Ткач А.П. Історія кодифікації дореволюційного права України. К., 1968.

21. Яковлів А. Українській кодекс 1743 року – “Права, по которым судится малороссийский народ”. Мюнхен, 1949.


Тема 7. ДЕРЖАВА І ПРАВО УКРАЇНИ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

^ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 19 СТ. (2 год.)

1. Криза і розпад феодально-кріпосницького ладу.

2. Суспільний лад. Декабристський рух.

3. Державний устрій.

4. Характеристика права (Джерела права. Кодифікація права. Цивільне право. Шлюбно-сімейне право. Кримінальне право (Види злочинів. Система покарань). Судочинство).


Контрольні запитання

 1. У чому полягав товарний характер поміщицького господарства.

 2. Які зміни відбулись у мануфактурному виробництві.

 3. Що сприяло кризі і розпаду феодально-кріпосницького ладу.

 4. У чому полягала урочна система.

 5. У чому полягала місячина.

 6. Які привілеї отримали дворяни.

 7. Які права духовенства.

 8. Хто належав до спадкових почесних громадян.

 9. Види міщан.

 10. Права міських обивателів.

 11. Склад купецьких гільдій.

 12. Права купців.

 13. Хто належав до почесних громадян, і які їх права.

 14. У чому полягала інвентарна реформа 1847-1848 рр., та її наслідки.

 15. Хто належав до державних селян.

 16. Пореформенні права державних селян.

 17. Хто належав до військових поселенців.

 18. Правовий статус військових поселенців.

 19. Назвіть товариства декабристів, та коли вони існували, і як завершився декабристський рух.

 20. Південне товариство декабристів.

 21. Північне товариство декабристів.

 22. Товариство об`єднаних слов`ян.

 23. Адміністративно-територіальний поділ України.

 24. Центральні органи влади Російської імперії.

 25. Губернські органи управління.

 26. Повітові органи управління.

 27. Місцеві органи управління.

 28. Судова система.

 29. Збройні сили.

 30. Які кодифіковані збірники були укладені.

 31. Зміст Зібрання малоросійських прав 1807 р.

 32. Умови укладення шлюбу за Зібранням малоросійських прав 1807 р.

 33. Встановлення батьківства і материнства за Зібранням малоросійських прав 1807 р.

 34. Інститут опіки за Зібранням малоросійських прав 1807 р.

 35. Порядок спадкування за Зібранням малоросійських прав 1807 р.

 36. Зміст Повного зібрання законів Російської імперії 1830 р.

 37. Зміст Зводу законів Російської імперії, коли він був укладений та поширений на території України.

 38. Поняття права власності.

 39. Засоби забезпечення виконання договорів.

 40. Умови укладення шлюбу.

 41. Взаємні права і обов`язки подружжя.

 42. У чому полягав обов`язок спільного проживання подружжя.

 43. Умови припинення шлюбу.

 44. Наслідки визнання шлюбу недійсним.

 45. Порядок спадкування за заповітом.

 46. Принципи кримінального права.

 47. Ступені тяжкості злочинів.

 48. Система покарань.

 49. Порядок застосування тілесних покарань.

 50. Види судочинства у цивільних справах.

 51. Порядок провадження у кримінальних справах.

 52. По яких справах проводилось спеціальне (окреме) судове провадження.
Додаткова література

1. Российское законодательство X-XX веков. М., 1991.

2. Ткач А.П. Історія кодифікації дореволюційного права України. К., 1968.


Тема 8. ДЕРЖАВА І ПРАВО УКРАЇНИ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

^ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 19 СТ. (2 год.)

1. Скасування кріпосного права. Селянська реформа 1861 р.

2. Суспільний лад. Селянство (тимчасовозобов`язані, дворові люди, селяни дрібнопомісних поміщиків, фабричні селяни, удільні селяни, державні селяни), дворянство, буржуазія, робітничий клас.

3. Державний устрій. Генерал-губернатори. Губернатори. Місцеві органи влади і управління. Поліційні органи. Судова реформа 1864 р. і контрреформа 1889 р. Земська реформа 1864 р. Міська реформа 1870 р. Військова реформа 1864-1874 рр.

4. Характеристика права (Джерела права. Цивільне право. Шлюбно-сімейне право. Кримінальне право. Цивільний і кримінальний процес).


Контрольні запитання

1. Коли і внаслідок чого було скасовано кріпацтво.

2. Який розмір наліду встановлювався для селян у різних місцевостях, та за яких умов його можна було зменшувати і як саме.

3. Категорії селян.

4. Які права отримали селяни внаслідок скасування кріпацтва.

5. Правовий статус тимчасовозобов`язаних селян.

6. Скільки тривав тимчасовозобов`язаний стан.

7. Як визначався розмір оброку тимчасовозобов`язаних селян.

8. Які феодальні права зберегли поміщики над тимчасовозобов`язаними селянами.

9. Які умови виходу селянина за викуп.

10. Як обчислювалась викупна сума.

11. Який порядок надання селянам держаної позики і погашення її.

12. Правовий статус дворових людей.

13. Умови звільнення дворових людей.

14. Умови звільнення селян дрібнопомісних поміщиків.

15. Умови звільнення фабричних селян.

16. Умови звільнення удільних селян.

17. Який розмір наділу встановлювався для державних селян.

18. Як визначалась викупна сума для державних селян.

19. На які 2 верстви поділялись дворяни-поміщики.

20. Привілеї і пІльги дворян.

21. Права дворян.

22. Хто належав до буржуазії.

23. Привілеї і права буржуазії.

24. Хто належав до пролетаріату.

25. Правове становище робітників.

26. Хто визначав умови праці робітників.

27. Які нові класи з`явились у другій половині 19 ст.

28. Елементи буржуазної держави у другій половині 19 ст. в Російській імперії.

29. Характер влади у Російській імперії у другій половині 19 ст.

30. Адміністративно-територіальний поділ України.

31. Повноваження генерал-губернатора.

32. Які виняткові стани міг оголошувати генерал-губернатор.

33. Повноваження генерал-губернатора у стані посиленої охорони.

34. Повноваження генерал-губернатора у стані надзвичайної охорони.

35. Повноваження генерал-губернатора у судовій сфері у виняткових станах.

36. Повноваження тимчасових генерал-губернаторів, та де і коли вони були призначені.

37. Повноваження губернаторів.

38. Органи управління губерній.

39. Органи управління повітів.

40. Повноваження земських дільничих начальників.

41. Хто міг бути земським дільничим начальником.

42. Органи волосного і сільського самоврядування.

43. Повноваження органів селянського самоврядування.

44. Як було звужено компетенцію поліції за поліційною реформою.

45. Види поліції.

46. Органи повітової поліції.

47. Адміністративно-поліційний поділ повіту.

48. Поліційні органи у станах.

49. Органи міської поліції.

50. Адміністративно-поліційний поділ міста.

51. Органи поліції у містах.

52. Як формувалась фабрично-заводська поліція.

 1. Повноваження розшукних відділень, та де вони створювались.

54. Органи політичної поліції.

55. Повноваження політичної поліції.

56. Які буржуазно-демократичні принципи увела судова реформа.

57. Яку подвійну систему судів створила судова реформа.

58. Система місцевих судів за судовою реформою.

59. Повноваження мирових судів.

60. Порядок обрання мирових суддів.

61. Юрисдикція почесних мирових суддів.

62. Зміст судової контрреформи.

63. Система місцевих судів за судовою контрреформою.

64. Низова ланка місцевих судів за судовою контрреформою.

65. Система апеляційних і касаційних інстанцій місцевих судів за судовою контрреформою.

66. Порядок формування і діяльності волосних судів за судовою контррефорою.

67. Система загальних судів.

 1. Земська реформа.

 2. Органи земського самоврядування.

 3. Порядок обрання членів повітових земських зборів.

 4. Порядок обрання членів губернських земських зборів.

 5. Повноваження земських установ.

 6. Міська реформа.

 7. Органи міського самоврядування.

 8. Порядок обрання членів міської думи.

 9. Повноваження і обов`язки органів міського самоврядування.

 10. Етапи військової реформи.

 11. Строк військової служби за військовою реформою.

 12. Які реформи були проведені у Російській імперії у другій половині 19 ст.

 13. Джерела права.

 14. Зміни у праві власності.

 15. Зміни у зобов`язальному праві.

 16. Демократичні принципи кримінального права.

 17. Поділ і види покарань.

 18. Демократичні принципи судочинства.

 19. Категорії адвокатів.

 20. Хто міг бути присяжним повіреним.

 21. Повноваження присяжних повірених.

 22. Хто міг бути приватним повіреним і їх повноваження.

 23. Стадії кримінального процесу.
Додаткова література

1. Виленский Б.В. Судебная реформа и контрреформа в России. Саратов, 1969.

2. Воробейкова Т.У., Дубровина А.Б. Преобразование административно-полицейского аппарата, суда и тюремной системы России во второй половине XIX века. К., 1973.

3. Кульчицький В.С. З історії адвокатури царської Росії // Проблеми правознавства. К., 1966. Вип.3.

4. Ткач А.П. Історія кодифікації дореволюційного права України. К., 1968.

5. Щербина П.Ф. Судебная реформа 1864 года на Правобережной Украине. Львов, 1974.


Тема 9. ДЕРЖАВА І ПРАВО ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ

У СКЛАДІ АВСТРО-УГОРСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (1772-1918 рр.) (4 год.)

Перше заняття – 2 год.

1. Загарбання західноукраїнських земель Австро-Угорською імперією і австро-угорська колоніальна політика.

2. Суспільний лад західноукраїнських земель у складі Австро-Угорської монархії.

3. Державний устрій західноукраїнських земель у складі Австро-Угорської монархії:

а) у дореволюційний період;

б) конституційні зміни внаслідок революції 1848 р.;

в) після створення дуалістичної Австро-Угорської імперії у 1867 р.;

г) органи крайового і місцевого самоврядування.


Контрольні запитання

1. Коли, як і які західноукраїнські землі увійшли до складу Австро-Угорської монархії.

2. У чому полягала колоніальна австро-угорська політика на західноукраїнських землях.

3. Які права були надані селянам патентами наприкінці 18 ст.

 1. У чому полягала урбаріальна реформа на Закарпатті.

 2. Коли і на яких умовах було скасовано кріпацтво.

 3. Види шляхти.

 4. Яким було становище єврейського населення.

 5. З яких країв складалась Австро-Угорська монархія.

 6. Які землі входили до Галицького коронного краю.

 7. Органи правління Галицького коронного краю.

 8. Склад Галицького станового сейму.

 9. Адміністративно-територіальний поділ Галицького коронного краю.

 10. Адміністративно-територіальний поділ Закарпаття.

 11. Органи управління циркулами.

 12. Органи управління жупами.

 13. Органи управління комітатами.

 14. Статус міст.

 15. Коли у Львові було ліквідовано магдебурзьке право.

 16. Що таке домінія.

 17. Органи управління домініями.

 18. Повноваження мандатора.

 19. Органи поліції.

 20. Види поліції.

 21. Види судів.

 22. Коли було створено адвокатуру, і який саме орган адвокатури.

 23. Коли і внаслідок чого була прийнята перша Австрійська конституція.

 24. Коли Буковина стала окремим коронним краєм.

 25. Що таке одкройована Конституція.

 26. Коли були прийняті крайові Конституції Галицького і Буковинського країв.

 27. Коли в Австро-Угорській монархії було відновлено самодержавство.

 28. Адміністративно-територіальний поділ Галицького коронного краю за крайовою Конституцією 1850 р.

 29. Органи управління Галицького і Буковинського коронного країв за крайовими Конституціями 1850 р.

 30. Коли і як була створена Австро-Угорська дуалістична монархія.

 31. У чому полягав дуалізм Австро-Угорської монархії.

 32. Вищі органи влади Австро-Угорської дуалістичної монархії.

 33. Органи управління Галицького і Буковинського коронного країв у складі Австро-Угорської дуалістичної монархії.

 34. Органи управління Закарпаття у складі Австро-Угорської дуалістичної монархії.

 35. Судові органи в Австро-Угорській дуалістичній монархії.

 36. Органи крайового і місцевого самоврядування.

 37. Порядок формування Галицького і Буковинського крайових сеймів.

 38. Компетенція крайових сеймів.

 39. Органи самоврядування повітової громади.
Додаткова література

1. Кугутяк М. Галичина: Сторінки історії. Івано-Франківськ, 1993.

2. Кульчицький В.С. Апарат управління міста Львова за Статутом 1870 року // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Львів, 1969.

3. Кульчицький В.С. Галицький крайовий сейм – знаряддя соціального і національного пригнічення трудящих // Питання теорії і практики радянського права. Львів, 1958.

4. Кульчицький В.С. Галицьке намісництво та його антинародна діяльність // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Львів, 1975.

5. Кульчицький В.С. Державний лад і право в Галичині (в другій половині XIX – на початку XX ст.). Львів, 1966.

6. Кульчицький В.С. Органи державного управління Галичиною за Конституцією 1867 року // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Львів, 1966.

7. Кульчицький В.С. Утворення коронного краю Галичини у складі Австрії // Проблеми правознавства. К., 1969. Вип.13.

8. Настюк М.І. Буковинський крайовий сейм: структура, компетенція і діяльність // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Львів, 1993.


Друге заняття – 2 год.

1. Характеристика джерел права.

2. Цивільне право (речове право, речові права; договори, право на відшкодування шкоди; шлюбне право, шлюбні договори).

3. Кримінальне право (поняття і види злочинів, система покарань).


Контрольні запитання

1. Особливості прийняття кодексів в Австро-Угорській монархії.

2. Хто був недієздатним і обмежено дієздатним.

3. З якого моменту наставала правоздатність.

4. Порядок оголошення особи померлою.

5. Види майна.

6. Види речей.

7. Що належало до нерухомих речей.

8. Види речових прав.

9. Види володільців.

10. Способи набуття власності.

11. Що таке набувна давність.

12. Що таке позовна давність.

13. Що не є предметом набувної давності.

14. Строки набувної давності.

15. Строки позовної давності.

16. Коли зупинялась і переривалась набувна і позовна давність.

17. Види застави.

18. Види сервітутів.

19. Будинкові сервітути.

20. Сільські сервітути.

21. Особисті сервітути.

22. Спадкуванян за законом.

23. Підстави недійсності договорів.

24. Види договорів.

25. Договір поклажі (взаємозобов`язання сторін).

26. Договір ссуди.

27. Предмет договору позики.

28. Порядок нарахування відсотків за договором позики.

29. Розмежування договору купівлі і міни.

30. Визначення купівельної ціни за договором купівлі.

31. Особливі умови договору купівлі.

32. Умови викупу продавцем проданої речі.

33. Право зворотнього продажу речі.

34. Право переважної купівлі проданої речі.

35. Купівля речі з правом випробування.

36. Право вибору кращого покупця.

37. Право продавця доручення продажу.

38. Взаємні права і зобов`язання сторін оплатного договору особистих послуг.

39. Види оплатних договорів особистих послуг.

40. Умови договору про видання твору.

41. Зміст договіру про спільність майна.

42. Частки і права учасників договору про спільність майна.

43. Розподіл прибутків і збитків учасників договору про спільність майна.

44. Припинення товариства за договором про спільність майна.

45. Види ризикових договорів.

46. Форми вини у заподіянні шкоди і відповідальність за неї.

47. Види відшкодування за заподіяну шкоду.

48. Припинення зобов`язань.

49. Обмеження при укладенні шлюбу.

50. Взаємні права і обов`язки подружжя.

51. Строки законнонародженості.

52. Обов`язки батьків щодо дітей.

53. Предмет шлюбного договору (види майна).

54. Правовий режим приданого.

55. Що таке зустрічне придане.

56. Що таке ранковий дарунок.

57. Спільність майна подружжя.

58. Порядок спадкування майна подружжя.

59. Дія кримінального закону.

60. Види злочинів.

61. Стадії злочину.

62. Учасники злочину.

63. Хто не притягався до відповідальності.

64. Види покарань.

65. Додаткові покарання.

66. Значення обтяжуючих і пом`якшуючих обставин.

67. Сукупність злочинів.


Додаткова література

1. Кульчицький В.С. Державний лад і право в Галичині (в другій половині XIX – на початку XX ст.). Львів, 1966.

2. Кульчицький В.С. Джерела права в Галичині за часів австрійського панування // Проблеми правознавства. К., 1971. Вип.19.

3. Кульчицький В.С. Застосування кодексів австрійського права на території Галичини // Стан кодифікаційного процесу в Україні: системність, пріоритети, уніфікація. К., 1995.


залишити коментар
Сторінка2/3
Дата конвертації05.09.2011
Розмір0.67 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх