Методичні рекомендації мають допомогти слухачам правильно І раціонально виконати контрольну роботу, грамотно оформити її згідно з вимогами навчального закладу. Вибір теми контрольної роботи icon

Методичні рекомендації мають допомогти слухачам правильно І раціонально виконати контрольну роботу, грамотно оформити її згідно з вимогами навчального закладу. Вибір теми контрольної роботи


Схожі
Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни «Ринки капіталу»...
Методичні вказівки та завдання на контрольну роботу...
Завдання контрольної роботи №4...
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни...
Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з дисципліни „...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни ”економіка підприємства”...
Методичні рекомендації що до виконання контрольної роботи...
Методичні рекомендації до виконання завдань контрольної роботи Список літератури...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи за вимогами...
Методичні рекомендації студентам-заочникам щодо виконання контрольної роботи з курсу "Основи...
Методичні рекомендації до самостійної та індивідуальної роботи студентів 1-го курсу (1-й...
ПрзедЗагрузка...
скачать


Львівський інститут пожежної безпеки

МНС України


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для виконання контрольних робіт

з історії України

слухачами факультету заочного і дистанційного навчання

за кваліфікаційним рівнем “бакалавр”


Підготував

начальник кафедри Г і СЕД,

кандидат історичних наук, доц.

майор вн. сл.

Лаврецький Роман Вікторович


ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри С і ГД

Протокол №


Львів-2007

ПЕРЕДМОВА


У відповідності з навчальним планом слухачі факультету заочного та дистанційного навчання ЛДУ БЖД повинні виконати контрольну роботу з історії України. Термін її виконання визначається факультетом заочного та дистанційного навчання інституту. Слухачі, які не виконали контрольну роботу вчасно, на екзаменаційну сесію не викликаються.

Завдання контрольної роботи полягає в тому, щоб забезпечити поглиблене вивчення програмного матеріалу, сприяти формуванню належного рівня теоретичних знань, умінь та навичок самостійної роботи із спеціальною літературою, підвищенню культури мислення і мови. Контрольна робота є одним із засобів контролю знань слухачів, набутих у процесі вивчення дисципліни.

Методичні рекомендації мають допомогти слухачам правильно і раціонально виконати контрольну роботу, грамотно оформити її згідно з вимогами навчального закладу.


^ ВИБІР ТЕМИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


Номер варіанту контрольної роботи слухач визначає за двома останніми цифрами номеру власної залікової книжки (наприклад, № залікової книжки 404039, варіантів робіт 30, тому варіант контрольної роботи слухача - 9 (39-30); № залікової книжки 404085, тоді варіант роботи - 25 (85-30-30); № залікової книжки 404011, тоді варіант роботи - 11).


^ ПІДГОТОВКА ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


Кожний варіант контрольної роботи складається з двох теоретичних питань, на які потрібно дати вичерпну розгорнуту відповідь. Питання контрольної роботи без дозволу викладача змінювати не дозволяється.

Перш ніж приступити до написання контрольної роботи, необхідно уважно ознайомитись із методичними вказівками, підібрати і детально вивчити рекомендовану літературу.

Процес написання контрольної роботи складається із декількох етапів:

1) складання розгорнутого плану кожного питання;

2) підбору і вивчення літератури та джерел;

3) формування висновків;

4) літературного оформлення і редагування.

Обов’язковим є складання розгорнутого плану кожного контрольного питання (див. додаток 2). Це допоможе глибше з’ясувати зміст питань, які мають бути висвітлені в роботі.

Для написання контрольної роботи можна використовувати не тільки рекомендовану літературу, але й різноманітні типи джерел: наукові, суспільно-політичні, художньо-історичні, мемуарні та інші твори, періодику, нормативні акти тощо. Додаткову літературу слід узгоджувати з викладачем.


^ МЕТОДИКА НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


Контрольна робота виконується виключно українською мовою.

Правильність оформлення титульної сторінки див. у додатку 1.

Висвітлення кожного питання контрольної роботи починається із вступу (після назви питання і плану). У вступі обгрунтовується актуальність теми, формулюються конкретні цілі та завдання. Обсяг вступу 1-2 абзаци.

Головну частину кожного питання контрольної роботи становлять 2-3 (4) локальних питання. Їх зміст повинен бути взаємопов’язаним, послідовним. Разом вони повинні становити єдину логічну цілісність.

Однією з головних вимог до контрольної роботи є те, щоб її автор продемонстрував розуміння проблеми, а також висловлював свої думки вільно, грамотно та аргументовано. Доцільним є використання в тексті цитат із наукової літератури та джерел (правилість оформлення посилань та цитат див. у додатку 3). Не рекомендується використовувати велику кількість цитат.

Кожне питання контрольної роботи повинно завершуватись коротким висновком (обсяг - 4-6 речень), який містить підсумкові положення, що відзеркалюють рівень виконання поставлених завдань. Після висновку другого питання обов’язково повинен бути вказаний список використаних джерел та літератури.

Обсяг контрольної роботи 12-18 сторінок учнівського зошита. Робота повинна бути написана грамотно, акуратно, чітким почерком. На кожній сторінці відводиться поле для зауважень рецензента. Виконувати роботу машинописним способом або з допомогою комп’ютера дозволяється лише з дозволу викладача.

Перш ніж відіслати контрольну роботу на перевірку, слухач повинен відредагувати текст, уточнити цитати і посилання, виявити і усунути граматичні, стилістичні та орфографічні помилки.

Робота виконана не за своїм варіантом, несамостійно чи з грубими помилками у висвітленні питань або оформленні не зараховується і з рецензією повертається слухачу. В цьому випадку слухач повинен повторно виконати контрольну роботу за своїм варіантом, з врахуванням зауважень рецензента, і вислати її в інститут разом із незарахованою роботою. Викладач може запропонувати інший варіант контрольної роботи.


^ ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ


Варіант № 1


1. Кам’яний вік на території сучасної України.

2. Україна в роки Першої світової війни.


Варіант № 2


1. Епоха міді-бронзи на території сучасної України. Трипільська культура.

2. Створення Української Центральної Ради.


Варіант № 3


1. Східні слов’яни у дохристиянський період.

2. Діяльність Української Ценральної Ради в березні-жовтні 1917 р.


Варіант № 4


1. Виникнення та становлення Київської Русі (ІХ-Х ст.).

2. Жовтневі події 1917 р. у Києві. Проголошення Української Народної республіки.


Варіант № 5


1. Піднесення та розквіт Київської Русі (кінець Х - середина ХІ ст.).

2. Перша українсько-більшовицька війна.


Варіант № 6


1. Культура Київської Русі.

2. Брестський мирний договір: підготовка і підписання.


Варіант № 7


1. Феодальна роздрібленість Київської Русі.

2. Перше становлення радянської влади на Україні.


Варіант № 8


1. Галицько-Волинське князівство в період правління Данила Галицького.

2. Українська Народна республіка: від Брестського мирного договору до гетьманського перевороту.


Варіант № 9


1. Входження українських земель до складу Литовської держави. Кревська унія.

2. Гетьманат П.Скоропадського.


Варіант № 10


1. Соціально-економічне та релігійне життя на українських землях в складі Литовської держави.

2. Директорія УНР.


Варіант № 11


1. Передумови, характер та рушійні сили національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького.

2. Запровадження “воєнного комунізму” в Україні та розгортання селянського антикомуністичного повстанського руху навесні 1919 р.


Варіант № 12


1. Внутрішня і зовнішня політика Української держави в період гетьманування Богдана Хмельницького.

2. Революційна повстанська армія України в деніківському тилу. Махновщина.


Варіант № 13


1. Громадянська війна на території України у другій половині XVII ст.

2. Радянська влада на Україні у 1920 р.


Варіант № 14


1. Україна за гетьманування І.Мазепи та І.Скоропадського.

2. Західноукраїнська Народна Республіка.


Варіант № 15


1. Колоніальна політика Російської імперії щодо України у XVIII ст.

2. Голод 1921-1923 рр. на Україні.


Варіант № 16


1. Правобережна Україна у другій половині XVII-XVIII ст.

2. НЕП на Україні.


Варіант № 17


1. Соціально-економічний розвиток укранських земель у складі Російської імперії в ХІХ - на початку ХХ ст.

2. Індустріалізація 20-х рр. на Україні.


Варіант № 18


1. Національне відродження на Україні в першій половині ХІХ ст. Кирило-Мефодієвське товариство.

2. Знищення класу селян-власників на Україні в кінці 20-х - на початку 30-х рр. ХХ ст.


Варіант № 19


1. Західноукраїнські землі під владою Австрійської держави в першій половині ХІХ ст.

2. Голод 1932-1933 рр.


Варіант № 20


1. Соціально-економічне становище українських земель під владою Російської імперії в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст.

2. Культурне будівництво в Україні в 20-30-х роках.


Варіант № 21


1. Українські суспільно-політичні рухи, політичні партії та громадські організації другої половини ХІХ - початку ХХ ст. на території Російської держави.

2. Формування сталінського тоталітарного режиму в Україні.


Варіант № 22


1. Українці у загальноросійському і польському визвольних рухах ХІХ ст.

2. Західноукранські землі під владою Польщі в 20-30-х роках ХХ ст.

Варіант № 23


1. Реформування народного господарства та суспільного устрою на українських землях в складі імперії Габсбургів.

2. Пакт Біббентропа-Молотова і воз’єднання західноукраїнських земель у складі УРСР.


Варіант № 24


1. Національне відродження на західноукраїнських землях в першій половині ХІХ ст. “Руська трійця”.

2. Німецький окупаційний режим на Україні і рух Опору.


Варіант № 25


1. Відгомін “Весни народів” на західноукранських землях.

2. Повернення радянської влади й українське суспільство у 1942-1945 роках.


Варіант № 26


1. Економічне життя Київської Русі.

2. Масові репресії радянського режиму проти населення Західної України у післявоєнне десітиріччя. Операція “Вісла”.


Варіант № 27


1. Галицько-Волинське князівство в кінці ХІІІ - на початку XIV ст.

2. Хрущовська “відлига”.


Варіант № 28


1. Українські землі за князювання Вітовта (1392-1430 рр.).

2. Політична реакція в Україні на фоні ”розрядки” в 70-х- на початку 80-х рр.


Варіант № 29


1. Суспільні рухи на Україні в кінці XVI - 30-х роках XVII ст.

2. Дисидентський рух на Україні в 60-70-х рр.


Варіант № 30


1. Переяславська рада. Укладення українсько-російського договору та його значення.

2. Україна і процес перебудови в СРСР (1985-1991 рр.).


Список рекомендованої літератури.


1. Багалій Д. Нарис історії України. - К., 1994.

2. Баран В. Україна після Сталіна: нарис історії 1953-1985 рр. - Львів, 1992.

3. Баран В., Козак Д., Терпиловський Р. Походження слов’ян. - К., 1991.

4. Білас І. Репресивно-каральна система в Україні . 1917-1953. Кн. 1-2. - К., 1994.

5. Бойко О. Історія України у ХХ столітті (20-90-ті роки). - Ніжин, 1994.

6. Бойко О. Історія України. Посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К., 1999.

7. Борисенко В. Курс української історії. - К., 1997.

8. Брайчевський М. Вступ до історичної науки. - К., 1995.

9. Верига В. Нариси з історії України (кінець XVIII - початок ХХ ст.). - Львів, 1996.

10. Верстюк В. Махновщина. - К., 1992.

11. Верстюк В.Ф., Дзюба О. М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник. - К., 1995.

12. Винокур О., Трубчанінов С. Давня і середньовічна історія України. - К., 1996.

13. Голобуцький В. Запорозьке козацтво. - К ., 1994.

14. Голод 1921-1923 років на Україні. Зб. докум. і матеріалів. - К., 1993.

15. Голод в Україні 1946-1947. Документи і матеріали. - К., Нью-Йорк, 1996.

16. Грабовський С., Ставрояні С., Шкляр Л. Нариси з історії українського державотворення. - К., 1995.

17. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХ-ХХ ст. - К., 1996.

18. Грушевський М. Історія України-Руси. В 11 т. 12 кн. - К., 1991-1998.

19. Грушевський М. Очерк истории украинского народа. - К., 1991.

20. Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ століття: Нариси політичної історії. - К., 1993.

21. Давня історія України. Кн. 1-2. - К., 1994, 1995.

22. Даниленко В., Касьянов Г., Кульчицький С. Сталінізм на Україні (20-30-ті роки). - К.: Едмонтон, 1991.

23. Довідник з історії України. - Т. 1-2. - К., 1993, 1995.

24. Дорошенко Д. Нарис історії України. - К., 1994.

25. Жуковський А., Субтельний О. Нарис історії України. - Львів, 1993.

26. Залізняк Л. Нариси стародавньої історії України.

27. Єфименко О. Історія України та її народу. - К., 1992.

28. Ісаєвич Я. Україна давня і нова. Народ, релігія. культура. - Львів, 1996.

29. Історія України. - Львів, 1996.

30. Історія України. Курс лекцій у двох книгах. - К., 1992.

31. Історія України. Навчальний посібник. - К., 1997.

32. Історія України в особах IX-XVIII ст. - К., 1993.

33. Історія України в особах ХІХ-ХХ ст. - К., 1995.

34. Історія українського війська. Т. 1-2. - Львів, 1992, 1996.

35. Історія української культури. - К., 1994.

36. Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опру 1960 - 80-х років. - К., 1995.

37. Когут З. Російський централізм і українська автономія. Ліквідація гетьманщини (1760-1830). - К., 1996.

38. Конквест Р. Жнива скорботи. Радянська колективізація і голодомор. - К., 1993.

39. Косик В. Україна і Німеччина в роки Другої світової війни. - Париж; Нью-Йорк; Львів, 1993.

40. Котляр М. Історія України в особах. Давньоруська держава. - К., 1996.

41. Котляр М., Кульчицький С. Довідник з історії України. - К., 1996.

42. Крип’якевич І. Історія України. - Львів, 1992.

43. Культура українського народу. Навчальний посібник. - К., 1994.

44. Кульчицький С. Комунізм в Украні: перше десятиріччя (1919-1928). - К., 1996.

45. Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. Т. 1-2. - К., 1994.

46. Литвин В. Політична арена України: дійові соби та виконавці. - К., 1994.

47. Моця О., Ричка В. Київська Русь: від язичництва до християнства. - К., 1996.

48. Павленко Ю., Храмов Ю. Українська державність у 1917-1919 рр. - К., 1995.

49. Підкова І., Шуст Р. Довідник з історії України. Ч. 1-2. - Львів, 1994.

50. Полонська-Василенко Н. Історія України. Т. 1-2. - К., 1995.

51. Рибалка І. Історія України. Ч. 1-2. - Харків, 1995, 1997.

52. Рубльов О.С., Черченко Ю.А. Сталінщина й доля західноукраїнської інтелігенції. 20-50-ті роки ХХ ст. - К., 1994.

53. Слюсаренко А., Томенко М. Історія української конституції. - К., 1993.

54. Смолій В.А., Степанков В.С. Богдан Хмельницький. - К., 1995.

55. Смолій В.А., Степанков В.С. Українська державна ідея. - К., 1997.

56. Субтельний О. Україна: історія. - К., 1993.

57. Терещенко Ю. Україна і європейський світ. - К., 1996.

58. Толочко П. Київська Русь. - К., 1996.

59. Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. Т. 1-2. - К., 1996, 1997.

60. Шаповал Ю. Україна 20-50-х років: сторінки неписаної історії. - К., 1993.

61. Яковенко Н. Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII ст. (Волинь і Центральна Україна). - К., 1994.

ДОДАТОК 1

(зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи)


ЛДУ БЖД


^ КОНТРОЛЬНА РОБОТА


з історії України

слухача першого курсу

факультету заочного і дистанційного навчання

кваліфікаційного рівня “бакалавр”

____^ П.І.П. в родовому відмінку_______

залікової книжки____


Рецензент

начальник кафедри Г і СЕД

к.і.н., доц., м-р вн. сл.

Лаврецький Р.В.


Домашня адреса (повністю)


Львів-2007

ДОДАТОК 2

(план)


План

Вступ.

1. (назва пункта плану).

2. (назва пункта плану).

3. (назва пункта плану).

Висновок.


ДОДАТОК 3

(спискок використаних джерел та літератури)


Список використаних джерел та літератури


1. Бойко О.Д. Історія України. Посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К., 1999.

2. Довідник з історії України. - К., 1991.

3. Дорошенко Д. Нарис історії України. - К., 1991. Т. 1.

4. Прізвище та ініціали. Назва статті // Назва журналу, збірника чи газети. Рік видання. Місяць. Номер видання. Сторінки.Скачати 123.21 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації03.09.2011
Розмір123.21 Kb.
ТипМетодичні рекомендації, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

отлично
  1
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх