Збірник – посібник з спецкурсу «ділове мовлення» 9 класу icon

Збірник – посібник з спецкурсу «ділове мовлення» 9 класу


Схожі
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника Марія Брус українське ділове...
Відділ освіти Кам’янської райдержадміністрації Черкаської області Районний методичний кабінет...
Тема. Ділове мовлення. Резюме...
Практичний курс англійської мови навчальний посібник з практики усного та письмового мовлення...
Практичний курс англійської мови навчальний посібник з практики усного та письмового мовлення...
Опорний конспект лекцій з курсу „Риторика” Посібник Дніпропетровськ рвв дну риторика як наука І...
Місце І значення навчальної дисципліни...
План Основні вимоги до мовлення Стилі мовлення в залежності від професійної потреби...
План Спілкування І комунікація. Функції спілкування. Види, типи І форми професійного спілкування...
Навчальна програма дисципліни «ділове спілкування» для напрямів підготовки 0402 «соціологія» для...
Маріупольський навчально-виховний комплекс “гімназія-школа” №27 стилістика української мови збір...
Зв’язне мовлення. Сприймання чужого мовлення. Конспектування висловлювання...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5   6
повернутися в початок
скачать

^ ТИТУЛЬНА СТОРІНКА – перша сторінка книги, словника, реферату, що містить відомості про автора, тему, призначення, місце і рік видання, назву видавництва та інш.


Титул може містити такі елементи:

1.Прізвище, ініціали автора; 6. Рік видання;

2 Назва установи; 7. Підзаголовок (уточнює тему);

3. Заголовок; 8. Серія до якої належить друкована праця;

4. Вказівка про тип видання; 9. Номер частини, тому, випуску;

5. Черговість видання; 10. Прізвище автора вступної статті;
 1. Рекомендації відповідної установи.

Документи оформлюються на папері формату А4 та А5. Поля вільні. Якщо текст документа більший ніж 1 сторінка, то другий повинний бути фрагмент тексту і підпис ( не менш 2 рядків тексту).

Правила:

 • новий абзац на новій сторінці, не починати новий абзац на сторінці, що закінчується;

 • не ставиться перенос у слові на межі сторінок.

Нумерація починається з 2 сторінки і далі, арабськими цифрами.


ЗРАЗОК 1:^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

Маріупольський НВК «гімназія - школа» № 27РЕФЕРАТ

Українське ділове мовлення
Виконав:

учень 9б класу

НВК «гімназія – школа» № 27

Іванов Олексій
Керівник:

учитель української мови і літератури

Крутоусова О.М.


Маріуполь 2007
ЗРАЗОК 2:


Бібліотека державного службовця

Державна мова і діловодство

С.П. Бабік, Л.Н. Михно,

Г.М. Сюта, О.Л. Пустовіт


Універсальний довідник – практикум

з ділових паперівКиїв

Видавництво «Довіра»

УНВЦ «Рідна мова»
2002
^ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

1. Оформіть титульну сторінку наукової роботи.


2. Запишіть наведені форми особових імен та імен по батькові українською мовою. Зіставте їх правопис в укра­їнській та російській мовах.

Николай Петрович, Игорь Михайлович, Владимир Викторович, Афанасий Петрович, Татьяна Валерьевна, Валентина Юрьевна, Ольга Леонидовна, Наталья Александрова, Тамара Войцеховна, Владимир Андреевич, Надежда Ивановна, Валерий Михайлович, Элла Александровна, Николай Алексеевич, Елена Геннадиевна, Олег Ефимович, Евгений Степанович, Клавдия Васильевна, Екатерина Станиславовна, Любовь Викторовна, Людми­ла Федоровна, Алла Владимирова, Лариса Николаевна.

3. Утворіть чоловічі та жіночі імена по батькові від наведених власних імен. Поясніть їх правопис.

Андрій, Антін, Валентин, Валерій, Володимир, Ва­дим, Захар, Зенон, Євген, Ілля, Микола, Михайло, Петро, Павло, Степан, Панас, Сава, Роман, Тарас, Яків.

4. Перепишіть, розкривши дужки і вживаючи де потрібно, велику літеру.

(а)встралійська (р)еспубліка, (а)встро-(у)горщина, (а)лжирська (н)ародно-(д)емократична (р)республіка, (б)агамські (о)строви, (б)ерег (с)лонової (к)ості, (в)елике (г)ерцогство (л)юксембург, (і)сламська, (р)еспубліка (п)акистан, (о)б'єднані (а)рабські (е)мірати, (р)еспубліка (к)уба, (р)еспубліка (в)'єтнам, (с)аудавська (а)равія, (п)арламент (д)ержави, (н)аціональні (з))бори (д)емократичної (р)еспубліки (в)’єтнам.


^ ТЕМА 24. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ЗАГОЛОВКІВ І ПІДЗАГОЛОВКІВ. БІБЛІОГРАФІЯ.


1. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ЗАГОЛОВКІВ І ПІДЗАГОЛОВКІВ.

Заголовок починається з великої літери або всі букви пи­шуться великими літерами. Він повинен складатись менше ніж з 40 знаків. У заголовках не відділяється прийменник від головного слова і немає переносів.

У документах заголовок пишеться з малої літери у випадку, коли він розташований після назви документа, але з великої, якщо передує їй. Наприклад:

ПОЛОЖЕННЯ

про Раду з питань мовної політики при Призидентові України

Текст від заголовка повинен відділятись інтервалами. Міс­це заголовка або всередені рядка, або на початку рядка біля лівого поля.

Ніколи не ставте крапку після останнього речення заголовка. Наприклад:

^ ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ.

ТАКТИКА ПАРТІЇ

Заголовки не ставляться на кінці сторінки, допускається перенос заголовка на наступну сторінку.

Крім заголовків, існують менші одиниці оформлення текс­тів - підзаголовки, заголовки другого, третього і т.д. рівнів. Підзаголовки пишуть малими літерами, крім заглавної.

2. БІБЛІОГРАФІЯ.

Бібліографія - це список літератури або джерел з певного питання. У виданнях бібліографія інформує читачів про використані автором матеріали і джерела щодо висвітлюва­ної теми.

Бібліографії бувають декількох видів:

1) реєстраційна - містить назви книг з конкретного питання;

2) рекомендаційна - назви книг, які бажано прочитати щодо теми книги;

3) список використаної літератури - статті, книги, довідкова література, якою користувались під час написання роботи.

Вибір для роботи певного типу бібліографії залежить від виду й характеру роботи.

Залежно від вимог тих, для кого призначена робота скла­дається і список літератури. Наведемо деякі з них.

Список літератури може складатись так, що кожне видання зі списку починається з нового рядка, буде пронумерованим. Або весь список пишеться суцільним текстом, виділяючись тільки за рахунок нумерації, наведеної жирним шрифтом.

Реквізити:


 1. Автор (якщо є ) Іноді друкуються колективні роботи, що
  не мають авторів, а тільки редакторів.

 2. Назва твору.

 3. Характер твору.

 4. Місто видання.

 5. Видавництво.

 6. Рік видання.

 7. Кількість сторінок або сторінки, які ви використали зі
  збірки.
ЗРАЗОК:

1.Діденко А.Н. Сучасне діловодство.-К.,1998.

2. Введенская Л.А. Культура речи. – Ростов- на – Дону : « Фенікс» , 2000.


^ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ


1.Складіть бібліографію до реферату «Українське ділове мовлення».

2.Напишіть заголовок і підзаголовок до наказу , положення, розпорядження.

3. Виправте ,де потрібно, допущені помилки в написанні слів. Запишіть правильні варіанти.

Координаційна рада при президенті україни, Центральна Рада, Народний артист України, Лауреат державної премії імені Т. Г. Шевченка, заслужений діяч, оскарівський домінант, кабінет міністрів України, Спілка письменників України, адвокатська колегія України, Теорема Бойля- маріотта, інформаційно – методичний вісник.

4.Від наведених прізвищ утворіть форми орудного відмінка. Зіставте особливості відмінювання прізвищ на позначення осіб жіночої і чоловічої статі.

Лідія Тугай, Олег Соловей, Марина тужій, Уляна Суховій, Надія Зражевська, Петро Картамишев, Тарас Петриненко, Неля Бородай, Людмила Охтаро, Марія Сєдих, Микола Черних, Дарія Гай, Галина Гордій.

5.Утворіть чоловічі та жіночі імена по батькові від наведених власних імен. Поясніть їх правопис.

Андрій, Антін, Валентин, Валерій, Володимир, Вадим, Захар, Євген, Ілля, Микола, Михайло, Петро, Павло, Степан, Сава, Роман, Тарас, Яків.


^ ТЕМА 25. ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ ДОКУМЕНТІВ.


При складанні тексту документів необхідно дотримуватись вимог.

Критерії правильного текстотворення:

1. Точність – відсутність двозначного тлумачення висловів, речень.

2. Достовірність – факти та інформація є реальними або істинними.

3. Логічність – вимагає точності й послідовності у висвітленні фактів, інформації. Однак, логічність тексту ділового характеру залежить від логічності мислення. Лексичне значення несуть не окремі слова, а весь вислів в цілому.

Текст складається з таких елементів композиції:

1. Вступ (причина укладання документа, історія питання).

2. Доказ (аргументується суть питання, пояснюються, наводяться таблиці, діаграми, цитати).

3. Висновки (закінчення) мета складання документа.

Результатом порушення логічного викладення документу може бути тавтологія, вживання «зайвих» слів. Наприклад, моя автобіографія, передовий авангард освіти.

З метою запобігання логічних помилок, наведемо типові із них:

 • Поєднання антонімічних за значенням слів: жахливо сприятливі, страшенно правильна довідка.

 • Тавтологія: моя особиста власність.

 • Неправильне вживання синонімів, родових, видових назв: документів і заяв.

 • Відсутність узгодження слів у словосполученнях, фразах: дехто з нас узгодили.

 • Порушення порядку слів уреченні: збори пройшли вчасно, які були призначені на завтра.

 • Неправильне вживання дієприслівникового і дієприкметникового зворотів: удосконалюючи процеси – процеси, які удосконалюють; виконуючи розпорядження, секретар пообіцяв виконати його вчасно.

 • Порушення смислового зв’язку між частинами речення: у підрозділі 5 відділів, які займаються координацією, функціонують у сусідньому будинку понад десяти років.

 • Невміння розділити текст на абзаци. Розділ тексту на абзаци в діловому мовленні є обов’язковим.^ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ.

1. Відредагуйте подані речення. Запишіть пра­вильно. Обґрунтуйте свій вибір.

 1. За раніше домовленою домовленістю ми відвідали музей мистецтва.

 2. Заняття в танцювальному клубі на цей день були запізнені.

 3. Приймаючи до уваги об'єктивні труднощі, в області науки й культури помітні деякі порушення.

 4. Палата общин збирається на свої засідання за мажори­тарною системою.

 5. У цьому святі є частина сумного.

 6. Дякуючи підтримці спонсорів, підприємство налагодило виробництво.

2. Відредагуйте подані речення, запишіть правильні варіанти.

1. Усталені такі форми звертання до присутніх на ділових та офіційних засіданнях: Високоповажний голова правління! Шановні члени правління!

2. У дипломній роботі зустрічаються грубі граматичні помилки.

 1. Я рахую, що рецензований посібник заслуговує рекомен­дації до друку.

 2. Питання контрольних тестів сформовані у відповідності до програми курсу «Українська мова й література».

 3. Рекомендації аудитора базуються на багатому досвіді ревізійно-контрольного управління, відбитому в наказах і актах, проведеної ревізії.

 4. До наукової частини університету надійшов відгук ведучої організації.

 5. Науковий посібник «Формування культури ділового мовлення вчителя» - адресована дослідженню методичних і мето­дологічних засад формування культури ділового мовлення спеціалістів в умовах гуманітаризації та гуманізації суспільства.

 6. Відмічаючи достатньо високий професійний рівень про­грамного продукту, ми хотіли б виголосити окремі зауваження, які, за нашим переконанням, поліпшили б якість цієї роботи.

 7. Ціль книжки - надати допомогу службовим і приватним особам в оволодінні лексичними, граматичними і стилістич­ними нормами сучасної ділової української мови.

 8. Особливу увагу зафіксовано на проблемах службового листування як на одному з головних джерел здійснення міжві­домчого спілкування.

3. Відредагуйте речення.

Повертаючись з лижної прогулянки, нас у дорозі застала снігова буря. Хлопці, не сказав ні слова, вий­шли з приміщення. Слухаючи розповіді про історію Києва, у мене виникло бажання відвідати це старо­винне місто. Бача безвихідну ситуацію, ми кинулися до човна. Сонце, піднімаясь все вище і вище, немило­сердно палило. Підбігаючи до фінішу, нам аплодували глядачі. Прочитавши довгожданого листа, на очах у матері виступили сльози радості. Приїхавши в село, нас вразила краса навколишньої природи. Прийшов­ши на стадіон, матч уже давно розпочався.

4. Відредагуйте стійкі словосполучення, вживані в офіційно-діловому мовленні, уведіть їх у речення.

Вчинити злочин, дякуючи допомозі, забезпечувати безпеку, згідно постанови, відповідно ухвали уряду, приймати участь, заключати договір, за моєю думкою, на цей рахунок, одержувати перемогу, заключати ре­зюме, відігравати значення, підводити підсумки, тер­піти поразку, приймати міри, приймати участь, дум­ки співпадають.


^ ТЕМА 26. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ № 3. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ.


І рівень

1. Прізвище, ініціали автора, назва установи, заголовок, підзаголовок, рік видання, номер частини, тому, прізвище автора вступної статті - елементи:

а) сторінки ;

б) титульної сторінки;

^ 2. Змістовність, послідовність, багатство, точність, виразність, доречність, правильність - це

а) вимоги до тексту;

б) норми;

в) рекомендації;

^ 3. Форма цього слова повинна бути зафіксована словником, мати тільки одне значення. Це вимоги до:

а) синонімів;

б) фразеологізмів;

в) термінів;

^ 4. Беручи до уваги, за сімейними обставинами, відповідно до наказу, згідно з посиланнями, взяти за основу - це

а) канцеляризми;

б) професіоналізм;

в) неологізми;

^ 5. Тавтологія, неправильне вживання синонімів, порушення порядку слів, у реченні, порушення смислового зв’язку між частинами речення – це типові помилки при дотриманні:

а) точності тексту ;

б) достовірності;

логічності;

ІІ рівень

^ 1. Утворити однокореневі антоніми від слів: ініціативний, логічний, конструктивний, народний, моральний, глобалістський, націоналізований, пригарне.

2. Згрупуйте подані слова в синонімічні ряди.

Завізувати, контракт, конференція, підписати, обґрунтовано, доказово, інструкція-семінар, договір, збори, радити, давати згоду, семінар, вказівка, лекція, оголошення, сповіщати, віче, переконливо, рекомендувати, урок, повідомлення, вмотивовано, бесіда, практикум, повідомляти, доводити до відома, рекламувати.

ІІІ рівень

Перекласти слова українською мовою. Скласти зв’язний текст максимально використовуючи подані слова.

Вердикт, групировка, субординація, эффективный, бонус, аннотация, оппозиция.


^ ТЕМА 27. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ТА НАПИСАННЯ РЕФЕРАТУ


Перед написанням реферату з конкретної теми курсу необхідно опрацювати наукову літературу, осмислити прочитане і викласти думки на папір. Обсяг реферату: 10-12 стор. (Формат А-4).

Структура реферату та особливості викладу матеріалу.

І.. Вступ. Виділити предмет опису, обґрунтувати тему реферату, вказати авторів та їх праці, щодо цієї теми. Обсяг вступу – 15% від обсягу роботи.

ІІ. Використовуйте цитати, аргументи, контраргументи. Матеріал, який викладаєте необхідно обґрунтовано реферувати.

ІІІ. Висновки. Це – підсумок реферату. Тобто чіткість, точність, лаконічність. Жодних цитат, розмірковувань. Конкретні висновки можна нумерувати.

ІV. Список використаної літератури.


^ ТЕМА 31. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ № 4. ЗАХИСТ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ.


Теми індивідуальних робіт:

1.Форми і культура усного ділового спілкування.

2.Структура ділової бесіди.

3.Ділова телефонна бесіда.

4.Ділова дискусія.

5.Публічна промова.

6.Емоційність мовлення.

7.Засоби невербальної комунікації.

8.Використання пара лінгвістичних засобів у діловому спілкуванні.

9.Візитна картка.

10.Етикетна формула.

11.Бібліографія.

12.Правила скорочення у ділових документах.

13.Вставні слова і вирази в ділових паперах.

14.Вимоги до мовних засобів ділових паперів.

15. Стилістика ділових паперів.

^ РОСІЙСЬКО - УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК НАЙБІЛЬШ ВЖИВАНИХ| БАНКІВСЬКИХ ТЕРМІНІВаннулировать—

аренда —

арендатор —

банкротство —

безвозвратная (ссуда) —

безвоздмездный —

безнадзорный —-

безналичный (расчет)—

безосновательно —

валютные ограничения —

валютные отношения —

валютный курс —

ведущий —

ведущий специалист —

ведущая отрасль —

взаимообусловленность –

взымать (пошлину) —

взыскивать —

вмешательство —

внебюджетный —

внедоговорной—

возвратная ссуда —

возмещать —

высвобождение ресурсов—

выходное пособие —

вышеупомянутый —

гарантийные услуги —

господствующее

положение на рынке —

дать в долг —

движение денег —

двойное налогообложение —

действенность —

деловые отношения —

денежное обращение —

долгосрочные вложения —

должник —

должностной —

доход —

единовременное пособие —

единоличный —

еженедельник —

заблаговременно —

завещатель —

издержка —

изъятие средств —

именные ценные бумаги —
иск (возбуждать) —

кассовая наличность —

краткосрочный кредит — кредитоспособность —

кризисное состояние —

лицевой счет —

льготный —

обанкротиться —

обжаловать —

обесценение денег —

обосновать —

обстоятельный —

обязательство —

одобрить —

окончательно —

оспорить —

отменять —

отношение к людям —

поощрение —

поступления —

потребитель —

потребительный кредит —

предпочтение —

предпочесть —

принимать —

принимать за основу —

принимать к сведению —

принимать участие —

принимать закон —

принимать форму —

принимать вид —

принимать меры —

производительный —

производственный —

расчеты —

рыночность —

самоокупаемость —

сберегательный банк —

сбережения —

сделка —

скидка —

смета —

сокровищница —

сопоставимые цены —

счетно-денежные машины —

счетоводная книга —

табельщик (-ца) —

таможенная пошлина —

текущий (счет) —

торгово-сбытовой —

убыточность —

уравновешивание спроса и

предложения —

уставной фонд —

учет —

учетные операции —

халатность —

хищение —

хозрасчетный доход —

хозяйственник —

чистый доход —

ценообразование —

экземпляр —

экономность —

экономить —анулювати

оренда

орендар

банкрутство

безповоротна(позика)

безплатний

бездоглядний

безготівковий (розрахунок)

безпідставно

валютні обмеження

валютні відносини

валютний курс

ведучий, головний, провідний

провідний спеціаліст

провідна галузь

взаємообумовленість

стягувати (мито)

стягувати

втручання

позабюджетний

позадоговірний

поворотна позика

відшкодовувати

вивільнення ресурсів

вихідна допомога

вищезазначений, вищезгаданий

гарантійні послуги

панівне становище

на ринку

позичити, дати в позику

рух коштів

подвійне оподаткування

дієвість

ділові стосунки

грошовий обіг

довгострокові вклади

боржник

посадовий, службовий

прибуток

одноразова допомога

одноособовий

щотижневик

завчасно, заздалегідь

заповідач

витрата

вилучення коштів

іменні цінні папери
позов(учиняти)

касова готівка

короткостроковий кредит

кредитоспроможність

кризовий стан

особовий рахунок

пільговий

збанкрутіти

оскаржити

знецінення грошей

обґрунтувати

докладний, ґрунтовний, всебічний

зобов'язання

схвалити

остаточно, цілком

заперечувати

скасовувати, анулювати

ставлення до людей

заохочення

надходження

споживач

споживчий кредит

перевага

надати перевагу

приймати

брати за основу

брати до відома

брати участь

ухвалювати закон

набувати форми

набирати вигляду

вживати заходів

продуктивний

виробничий

розрахунки

ринковість

самооплатність, самоокупність

ощадний банк

заощадження

угода

знижка

кошторис

скарбниця

порівняні ціни

лічильногрошові машини

рахункова книга

табельник (-ця)

мито

поточний (рахунок)

торговельно-збутовий

збитковість

урівноваження попиту

і пропозицій

статутний фонд

облік

облікові операції

недбалість

розкрадання

госпрозрахунковий прибуток

господарник

чистин прибуток

ціноутворення

примірник

ощадливість

заощаджувати


^ Список рекомендованої літератури :

1.Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування.- Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2006.-480с.


2.Іванова І. Б. Українське ділове мовлення: Навчальний посібник.- Х. : ТМ «Парус», 2005.- 448с.


3.Глущик С.В. , Дияк О.В.,Шевчук В.С. Сучасні ділові папери.-К.,2000.


4.Коваль А.П. Культура ділового спілкування.- К., 1992.


5.Універсальний словник-практикум з ділових паперів/С.П.Бибик, І.Л.Михно, Л.О.Пустовіт, Г.М.Сюта.-2-е вид., доп. І вип..- К.,1999.


6.Новий російсько-український словник-довідник юридичної, банківської, фінансової, бухгалтерської та економічної сфери / Уклад. С.Єрмоленко та ін.. – К.,1998.

залишити коментар
Сторінка6/6
Дата конвертації03.09.2011
Розмір1 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6
плохо
  1
отлично
  4
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх