Збірник – посібник з спецкурсу «ділове мовлення» 9 класу icon

Збірник – посібник з спецкурсу «ділове мовлення» 9 класу


Схожі
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника Марія Брус українське ділове...
Відділ освіти Кам’янської райдержадміністрації Черкаської області Районний методичний кабінет...
Тема. Ділове мовлення. Резюме...
Практичний курс англійської мови навчальний посібник з практики усного та письмового мовлення...
Практичний курс англійської мови навчальний посібник з практики усного та письмового мовлення...
Опорний конспект лекцій з курсу „Риторика” Посібник Дніпропетровськ рвв дну риторика як наука І...
Місце І значення навчальної дисципліни...
План Основні вимоги до мовлення Стилі мовлення в залежності від професійної потреби...
План Спілкування І комунікація. Функції спілкування. Види, типи І форми професійного спілкування...
Навчальна програма дисципліни «ділове спілкування» для напрямів підготовки 0402 «соціологія» для...
Маріупольський навчально-виховний комплекс “гімназія-школа” №27 стилістика української мови збір...
Зв’язне мовлення. Сприймання чужого мовлення. Конспектування висловлювання...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5   6
повернутися в початок
скачать

^ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ:

1. Наведіть приклади часто вживаних у діло­вому мовленні іншомовних слів у сфері вашої професійної діяльності. Складіть з ними оголошення про:

а) набір на роботу; б) надання послуг.

- Поясніть правопис слів іншомовного походження.

2. Доберіть власне українські відповідники до поданих слів. Складіть з ними рекламне оголошення.

Презентація, круїз, інтер'єр, асортимент, презентація.

- Якими правил слід дотримуватись, використовуючи в ді­ловому мовленні слова іншомовного походження, якщо немає українського відповідника?

 • Коли не рекомендується вживати в ділових паперах слова іншомовного походження?

 • Яких стилістичних прийомів слід вживати під час складання рекламного оголошення?

3. Складіть план роботи гуртка художньої праці.

4. Типові мовні звороти, що вживаються в ого­лошеннях, запишіть українською мовою. Запам'ятайте ук­раїнські відповідники.

По доверенности, намного дешевле, предоставить услуги, выгодные условия, к сведению потребителей, привлечение квалифицированніх специалистов, обеспечить подготовку, обьявить прием, конкурентноспособная продукция, наложенный платеж, медицинское страхование.

5. Прочитайте текст документа; відредагуйте його, якщо це потрібно; допишіть відсутнє.

ОГОЛОШЕННЯ

В актовому залі Ялтинського педагогічного коледжу буде проведено літературний вечір, приурочений творчості А.П.Чехова.

 • Визначте, до якого виду за змістом належить подане оголошення.

 • Назвіть реквізити цього документа.

 • Поясніть різницю у значеннях слів присвячувати й при­урочувати, складіть з ними кілька речень.^ ТЕМА 15. ПРОТОКОЛ, ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ.


1. ПРОТОКОЛ – це довідково-інформаційний документ, у якому фіксується хід роботи, результати засідань, нарад. Зафіксовує: всі виступи; ухвалені рішення; процеси обговорення.

Протокол можна поділити на два види:

А) Фіксує хід і результати роботи зборів, де занотовані рішення, які прийняті. Складає секретар. Підписує голова і секретар, а протоколи засідань комісії – голова комісії і члени комісії. Текст складається з двох частин: вступної, основної.

^ У вступній частині – дата, прізвище, ініціали присутніх, перелік питань до розгляду на зборах.

Основна частина – розділи, які відповідають порядку денному.

Кожен розділ складається з елементів: - слухали;

- виступили;

- ухвалили.

Слухали:

Тема і предмет, представлені на розгляд і затвердження, ПІБ доповідача, основний зміст доповіді.

Виступили:

Ухвалили: описується прийняте рішення.

За обсягом інформації протоколи бувають 3 видів:

1) короткі;

2) повні;

3) стенографічні.

^ Б) Так званий «протокол розбіжностей» (при укладені договору купівлі-продажу вказуються розбіжності в текстах договору).

Реквізити:

 1. Назва виду документа.

 2. Заголовок (колегіальний орган).

 3. Дата засідання.

 4. Номер.

 5. Гриф затвердження.

 6. Текст.

 7. Підписи.

ЗРАЗОК:

Протокол № 1

загальних зборів студентів факультету «Економіка і менеджмент» Львівського відокремленого підрозділу Європейського університету фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу

від 02 вересня 2000 року

Голова - Присяжнюк І. Т.

Секретар - Пісний Б.М.

Присутні: заступника директора з навчальної роботи Сікорський П.І. , викладачі: ..., студенти І - ІV курсів.

Порядок денний:

1. Про готовність студентів факультету до навчально-виробничої діяльності.

(Доповідач І.Т. Присяжнюк)

2. Робота з озеленення й благоустрою території універ­ситету.

(Доповідач Б.М. Пісний)


1. СЛУХАЛИ:

Присяжюка І.Т. …

ВИСТУПИЛИ:

Пристанська І. …

УХВАЛИЛИ:

1. …

2. …

2. СЛУХАЛИ:

Пісного Б.М.…

ВИСТУПИЛИ:

Новак М. …

УХВАЛИЛИ:


Голова (підпис) І.Т.Присяжнюк Секретар (підпис) Б.М. Пісний


^ 2. ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУчастина складеного протоколу, потрібна для вирішення окремого питання.

Реквізити:

 1. Назва виду документа.

 2. Заголовок.

 3. Номер.

 4. Дата засідання.

 5. Текст витягу.

 6. Дата складання витягу.

 7. Підписи.

 8. Печатка (за необхідністю).
ЗРАЗОК:

Витяг з протоколу № 1

загальних зборів студентів факультету «Економіка і менед­жмент» Львівського відокремленого підрозділу Європейського університету фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу.

від 02 вересня 2000 року

2. Робота з озеленення й благоустрою території університету

(Доповідач Б.М. Пісний)


^ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ:

1. Складіть протокол, використайте всі реквізити відповідно до правил та використайте всі потрібні відомості.

Порядок денний, Затвердження екзаменаційної докумен­тації. Протокол. Присутні: .... № 9. Голова: ... . Звіти викла­дачів кафедри про результати НДР за 2005 рік. Слухали: .... Затвердження робочих програм з ... на II декаду. 15 грудня 2005 р. Виступили: ... . Різне. Підписи. Ухвалили: ... .

- Дайте визначення цього документа.

- Перелічіть правила оформлення протоколу.


2. . Виправте помилки, допущені при складанні документа. Відредагуйте текст; допишіть відсутнє.

ПРОТОКОЛ

зборів співробітників кондитерського цеху

Львівська бісквітна фабрика «Ласунчик»

І. 23.2005 р.

Голова: Супрун М. К.

Присутні: виконавчий директор фабрики «Ласунка» Кра­вець О. К., торговий представник фабрики, співробітники.

Повістка денна:

 1. Про підготовку до новорічного сезону.

 2. Про дисципліну в цеху.

 3. Про заохочення кращих співробітників. І. Слухали:
  Виступ начальника кондитерського цеху Коломійченка

Миколи. Ухвалили:

 1. До 22.11.05 відробити всі контракти.

 2. Про стан успішності технологій, запроваджених у нашому
  цеху.

II. Слухали:

Секретар зборів (підпис) Конюхов І.В.

- Які види протоколів можна назвати відповідно до обсягу фіксованих відомостей?

- Знайдіть у тексті іменники. Поясніть їх написання.


3. Складіть і правильно оформіть витяг з протоколу батьківських зборів.

- Дайте визначення цього документа.

- Назвіть необхідні реквізити витягу з протоколу.


4. Складіть повний протокол загальних зборів працівників, самостійно визначить порядок денний.

- Назвіть реквізити цього документа та з’ясуйте правила правила й норми його оформлення.

- Визначте, який це документ за : а) походженням; б) призначенням; в) місцем виконання; г) формою.


Тема16. Тематичне оцінювання.

Самостійна контрольна робота.


1.Напишіть зразок протоколу учнівських зборів.

2.Характеристика та її реквізити.

3.Скласти анотацію до підручника з української мови.

4.Складіть автобіографію, дотримуючись вимог щодо оформлення цього виду документів.


^ ТЕМА 17. ОБЛІКОВО – ФІНАНСОВІ ДОКУМЕНТИ.

АКТ, ДОРУЧЕННЯ, РОЗПИСКА.

1. АКТ – обліково–фінансовий документ, який інформує про рішення щодо законів, постанов і затверджує певні факти, події. Акт складається кількома особами (комісією).

Текст складається з двох частин:

 • вступна, де зазначені підстави для складання акта, прелік членів комісії, особи присутні під час складання.

 • констатуюча – визначення мети, завдань акта, характер проведеної роботи, висновки.

В кінці вказується кількість примірників і місце їх зберігання.

Реквізити:

   1. Назва установи.

2. Гриф затвердження.

3. Назва виду документа;

4. Номер, дата складання.

5. Місце складання і видання.

6. Заголовок.

7. Текст.

8. Підписи.

9. Дата.

10. Печатка.


ЗРАЗОК:


Харківська фабрика ЗАТВЕРДЖУЮ

«Галатея» Директор фабрики

Шеховцова Н.П.

АКТ № 23


М. Харків 03.04.2003

Про результати ревізії їдалень

Підстава: наказ № 10 директора фабрики від 03.04.2003.

Як результат проведення ревізії встановлено:

1. Залишок продуктів у їдальні за станом 03.04.2003 згідно з обліковою книгою і даними касового обліку становить продуктів на суму 4 тис. грн..

2. Фактичний залишок наявних продуктів становить суму 3 тис. грн..

3. Нестача продуктів на суму 1 тис. грн.. виникла з вини завідуючої їдальнею.


Голова комісії Н.П. Шеховцова

Члени комісії О.Ю. Шкіль

печатка Д.Д. Лопатнікова


^ 2. ДОРУЧЕННЯ – письмове уповноваження особи для офіційного користування з метою проведення юридичних дій, фінансових операцій.

Залежно віл об’єкта дії доручення бувають:

  • особисті (особа доручає іншій особі);

  • офіційні (установа доручає особі, установі)

Текст складається вільно.


Реквізити:

1. Назва виду документа.

2. Текст ( ПІБ довірителя, особи якій дається доручення, певні реквізити документа, який посвідчує особу (паспорт, права водія), мета складання доручення, термін дії, назва установи, для якої складається доручення)

3. Дата.

4. Підпис.

5. Зразок підпису особи, якій дається доручення.

6. Завірення підпису ( засвідчене підписом керівника установи, де працює довіритель).

7. Печатка.

Офіційні доручення складаються на спеціальних бланках.


ЗРАЗОК:


Доручення


Я, Логвиненко Тетяна Анатоліївна, яка проживає по вул.. Квітковій, 3, кВ. 56 у м. Сімферополі, дійсно доручаю моєму чоловікові, Логвиненку Семену Миколайовичу, за його паспортом серії ОО № 01368, виданим Симферопольським РВ УМВС України в м. Сімферополі 7 жовтня 1995 року, прописаного за адресою м. Сімферополь вул.. Квіткова, 3, кВ. 56, отримати належні мені гроші преміальної виплати за червень 2005р. в бухгалтерії ЗОШ № 11 м. Сімферополя.

Доручення дійсне терміном на місяць, тобто до тридцятого червня дві тисячі п’ятого року.

30 травня 2005р.

Підпис Т.А. Лонгвиненко

Підпис посвідчую

Начальник відділу кадрів М.О. Лукаш.


3. РОЗПИСКА - це обліково-фінансовий документ, що письмово затверджує фінансово або матеріально вагомі дії, при яких відбувається обмін документа на певні матеріальні цінності або гроші

Розписка може бути приватною (між особами) i службовою (між особою й установою або між установами).

Реквізити:

 1. Назва виду документа.

 2. Текст: - прізвище, ім'я, по батькові та посада особи, що видає розписку;

- прізвище, ім'я, по батькові та посада особи, що передала цінності;

- найменування матеріальних цінностей - цифрами i прописом (у дужках),

- відомості про документ (паспорт, права).

3. Дата.

4. Підпис особи, яка отримала цінності.

5. Завірення підпису (у приватній розписці).


ЗРАЗОК:


РОЗПИСКА


Я, майстер прядильного цеху трикотажної фабрики «Весна» м. Куп'янська Марченко О. А., отримав від завідуючого складом Божко О.Ф. у тимчасове користування для делегатів міжнародної конференції «Мода - 2005»:

 1. двадцять (20) комплектів фірмової форми;

 2. шість (6) наметів;

 3. двадцять три (23) капелюхи з символікою фабрики;

 4. п'ять (5) кабінок для примірки.

Увесь зазначений інвентар раніше був у вжитку.


Підстава: наказ директора фабрики «Весна» № 354 від 12.12.05 р.


12.12.05 (підпис)


РОЗПИСКА


Мною, студентом педагогічного коледжу м. Харкова, отримано від завідуючої бібліотекою М. Т. Тараненко для тимчасового користування на час канікул 2 (два) підручники з анатомії, 1 (один) підручник з органічно хімії й 1 (один) «Український правопис».


23 березня 2005 р. (підпис)


^ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ:

1. Допишіть текст акта відповідно до вимог його оформлення.

АКТ №5

м. Донецьк 15.01.2001 р.


Перевірка фінансової дисципліни підприємства з обмеженою відповідальністю «Орбіта».

Підстава: планова перевірка податкової інспекції Київського району м. Донецька.

Наказ №154 від 13.01.2001 р.

Складений комісією

Голова:

Члени комісії:

Присутні:

Комісія перевірила стан фінансової дисципліни підприємства з обмеженою відповідальністю «Орбіта» за період з 01.01.99 р. по 12.09.2000 р.

Перевірці підлягала така документація:….

У результаті перевірки стану фінансової дисципліни комісія прийшла висновку, що …

Комісія пропонує: …

Голова комісії

Члени комісії

2. Самостійно складіть акт списання непридатних для користування меблів, використовуйте числівники.

3. Самостійно продовжить речення (письмово):

Дорученням називаються…

Офіційні доручення призначені…

За походженням доручення поділяються на…

Обов’язковою умовою правомірності особистого доручення є…

4. Розмістіть реквізити офіційного доручення у відповідній послідовності.

Назва організації, яка видає документ.

Посада, ПІБ особи, якій видають доручення.

Назва установи чи організації, від якої повинні бути отримані матеріальні цінності.

Термін дії доручення.

Зразок підпису особи, якій видане доручення.

Назва документа, що посвідчує особу, яка отримує цінності.

Печатка організації, що видала доручення.

Підписи службових осіб, які видали документ.

Перелік цінностей із вказівкою на їх кількість та суму.

Номер і дата видання.

5. Виправте помилки в оформлені доручення.

ДОРУЧЕННЯ

Я, Сапко Наталя Дмитрівна, доручаю Іваненку Кирилу Олександровичу одержати в касира належну мені зарплату за квітень 2005 р.

22.10.2005 р. Сапко Наталя

Підпис старшого кондитера Н.Д.Сапко засвідчую: Старченко І.Ю.

6. Самостійно напишіть доручення на одержання фінансової допомоги, зарплати.


7. Прочитайте текст документа; виправіть допущені помилки; допишіть відсутні реквізити.

РОЗПИСКА

Я, учасник танцювального колективу «Веселка» музично-педагогічного факультету Мазіна Катерина, взяла у викладача Тимчук Ж.В. Костюм сонячника для проведення генерального показу.

Мазіна К.О.
 1. Складіть документи, використайте прислівники та прислівникові словосполучення: а) доручення на придбання канцелярського приладдя; б) розписку про одержання з магазину «Канцтовари» канцелярського приладдя.
^ ТЕМА 18. ГОСПОДАРСЬКО – ДОГОВІРНІ ДОКУМЕНТИ.

ІНСТРУКЦІЯ, ПОЛОЖЕННЯ, ПРАВИЛА, СТАТУТ.


1. ПРАВИЛА - службові документи організаційного характеру, де послідовно викладаються технології та порядок дій. Наприклад, правила експлуатації побутових і технологічних приладів.

Можуть бути складовою частиною інструкції.

Реквізити:

1. Гриф затвердження.

2. Назва виду документу.

3. Заголовок.

4. Дата.

5. Номер.

6. Структурований текст ( з пунктів і підпунктів).

7. Підпис особи, що склала.


ЗРАЗОК:

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

освіти і науки України

18.02.02 № 110

ПРАВИЛА

складання та подання заявки на промисловий зразок

1. Загальні положення


1.1. Ці Правила, розроблені відповідно до Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» (далі - Закон), Паризької конвенції про охорону промислової власності, яка є чинною на території України з 25 грудня 1991 року (далі - Паризька конвенція), Положення про Державний департамент інтелектуальної власності, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 року № 997, визначають вимоги до документів заявки на видачу патенту України на промисловий зразок.

Вимоги Правил є обов'язковими для заявників.

 1. Визначення термінів та скорочень:...

 2. Об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.


11.3. Якщо заявник бажає скористатися правом пріоритету відповідно до статті 13 Закону, то він повинен протягом трьох місяців від подання заявки подати до Укрпатенту заяву про пріоритет з посиланням на дату подання і номер попередньої заявки та її копію, якщо ця заявка була подана в іноземній державі - учасниці Паризької конвенції, з перекладом на українську мову, або документ, що затверджує показ зазначеного промислового зразка на виставках, єдиних на території держави - учасниці Паризької конвенції.


Начальник відділу

правового забезпечення Л. А. Дибенко


2. ІНСТРУКЦІЯ - перелік правил, які організують хід роботи в різних сферах. Складаються органами державного управління.

У заголовку вказано коло питань, напрямків діяльності. Текст ділиться на розділи, пункти, підпункти. Часто вживані слова «слід», «потрібно», «необхідно», «не допускається», «повинен» і т.д. Викладення тексту від 3 особи.

Реквізити:

1. Назва виду документу.

2. Гриф затвердження.

3. Заголовок.

4. Текст.

5. Коди.

6. . Дата .

7. Індекс.

8. Місце видання.

9. Підписи.

ЗРАЗОК:

Товариство з обмеженою тел. 000000,

відповідальністю «Меркурій» факс 00000

вул. Котлова, 5, м. Харків, 610078 Інтернет - адреса...
21.10.05 № 0000/000


Обласним філіям ТОВ «Меркурій»

Інструкція

про порядок приймання молока

й виплату грошей населенню


Згідно з чинним законодавством та у зв'язку із введенням Кабінету Міністрів України Декрету «Про порядок розрахунків з приватними особами» ТОВ «Меркурій» установлює такий порядок при­ймання молока й виплат за нього приватним особам:

 1. Філії, які належать ТОВ « Меркурій », можуть приймати молоко від населення України та виплачувати за нього винагороду у встановленому прейскурантом розмірі.

 2. Кожен приймальний пункт обласних філій ТОВ «Меркурій» повинен здійснити серію аналізів молока, які затверджені розпорядженням дирекції ТОВ «Меркурій».

 3. Згідно з постановою ТОВ «Меркурій» приймальні пункти обласних філій повинні вчасно виплачувати населенню гроші, відповідно до встановлених цін.
Голова ТОВ «Меркурій» Підпис Л.Г. Данилов


^ 3. ПОЛОЖЕННЯ – загальні правила організаційної діяльності установ та їх структурних підрозділів. Затверджується вищими органами або керівниками установ.

Реквізити:

1. Герб.

2. Гриф затвердження.

3. Назва виду документу.

4. Назва установи.

5 . Дата .

6. Місце видання.

7. Текст (мета створення установи, основні завдання, права і обов’язки, керівництво, основні і обігові кошти, призначення службових приміщень, виробничо-господарча діяльність, контроль, ревізування діяльності, способи реорганізації та ліквідації).


ЗРАЗОК:

ЗАТВЕРЖЕНО:

Наказом

Директора

загальноосвітньої школи

І-ІП ступенів № 100

м. Харкова

від «02» січня 2005 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в ЗОШ № 100

^ 1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблене відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про освіту», наказу Міністерства освіти і науки» Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти» від 01.08.2001 р. № 563, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки № 563 від 01.08.2001 р. і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.11.2001 р. за № 969/6160.

1.2. «Положення ...» визначає єдину систему організації роботи з охорони праці, а також обов'язки керівників та посадових осіб закладів освіти Київського району щодо забезпечення здорових і безпечних умов навчально-виховного процесу (1), запобігання травматизму його учасників.

 1. Заклади освіти району у своїй діяльності керуються чинним законодавством, нормативно-правовими актами з охорони праці та цим «Положенням...».
^ 2. Обов'язки посадових осіб та організація роботи з охорони праці в закладах освіти

2.1. Директор:

2.2. Заступник керівника директора:

2.2.1. організовує і контролює виконання керівниками структурних підрозділів (факультетів, кафедр, кабінетів, лабораторій тощо) заходів
створення здорових і безпечних умов навчально-виховного процесу;

 1. забезпечує впровадження відповідних вимог державних і галузевих нормативних документів з питань охорони праці у нав­чально-виховний процес та контролює проведення паспортизації навчальних кабінетів, майстерень лабораторій, спортзалів тощо;

 2. здійснює контроль за безпекою навчального обладнання, приладів, хімічних реактивів, навчально-наочних посібників тощо, що використовуються під час навчально-виховного процесу відповідно до чинних типових переліків і норм;

2.3. Завідувач кабінетом, лабораторією, майстернею, навчально-виробничою майстернею, майстер виробничого навчання:

2.3.1. безпосередньо несе відповідальність за безпечний стан робочих місць, обладнання, приладів, інструментів, інвентарю тощо;

 1. не допускає до проведення навчальних занять з учасниками або робіт учасниками навчально-виховного процесу без передбаченого спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту;
^ 3. Організація роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час позакласної, позашкільної діяльності

3.1. Заступник керівника закладу освіти з виховної роботи:

3.2.Керівник клубу, гуртка, секції, тренер, тощо:

 1. забезпечує безпечний стан робочих місць, обладнання, приладів, інструментів, спортивного опорядження (інвентарю) тощо;

 2. проводить інструктажі з охорони праці з працівниками та інструктажі з безпеки життєдіяльності з вихованцями} учнями, студентами, курсантами і слухачами;
^ 4. Організація роботи і охорони праці під час адміністративно-господарської діяльності в закладах освіти

4.1. Заступник керівника з адміністративно-господарчої роботи, завідувач господарством, начальник господарчого відділу :

4.1.1. забезпечує експлуатацію і догляд будівель, споруд і територій відповідно до чинних законодавчих, нормативно-правових акті з охорони праці, а також керує будівництвом та ремонтами відповідно до будівельних норм і правил;

 1. забезпечує дотримання вимог правил охорони праці під час експлуатації виробничого, енергетичного, вентиляційного обладнання, машин, механізмів, парових і водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском;

 1. Головний інженер, енергетик, механік закладу освіти:
Заступник директора О.С.Коробова

школи № 172,

що відповідає за охорону

праці


Погоджено:

С.М. Лісовська

Голова ПК

Спеціаліст з охорони праці

управління освіти

Київської районної ради Ю.А. Шулейко

м. Харков

4. СТАТУТ - зведення правил, регулюючих основи упорядкування організації та діяльності установ певної галузі господарства (права, обов’язки членів організації, членські взноси, вступ і т.д.)

Реквізити:

1. Гриф затвердження.

2. назва виду документа.

3. Заголовок.

4. Текст (загальні положення, основна діяльність, порядок і структура організації, облік робіт, функції допоміжних служб, специфічні особливості діяльності, відповідність організації за виконання зобов’язань, перелік заохочень, перелік дисциплінарних стягнень)

Текст розбитий на параграфи, статті, пункти.

ЗРАЗОК:

Зареєстровано ухвалою виконкому Затверджено засновником

________________________________ (засновниками)

(назва районної Ради) Директор

Ради народних депутатів _______________________

_________________________________ (назва підприємства

(області, міста) ____________________________

Від «__» « » 20 р. організації засновника)

№.______________________________

Голова виконкому

_________________________________

(ПІБ)

СТАТУТ

____________________________________

(повна назва малого підприємства)

залишити коментар
Сторінка4/6
Дата конвертації03.09.2011
Розмір1 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6
плохо
  1
отлично
  4
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх