Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання icon

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання


Схожі
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання Затверджено...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання Затверджено...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з угорською мовою навчання Українська мова...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання Українська мова...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. „Трудове навчання” 5-11...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням окремих...
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання...
Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів...
Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів...
Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5   6   7
повернутися в початок
скачать
^ МОВНА ЗМІСТОВА ЛІНІЯ

(38 год.)
Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня

загальноосвітньої підготовки учнів

1

2
^ КУЛЬТУРА МОВИ І СТИЛІСТИКА
ВСТУП
Роль мови у самовираженні й самореалізації особистості. Мовні й позамовні складники мовленнєвої культури. Основні вимоги до мовлення.

^ Два аспекти культури мовлення, її співвіднесеність із мовними нормами (правильність) і стилістичними нормами (доцільність).

Культура мови як сукупність і система комунікативно-стилістичних якостей мовлення та вчення про них. Точність, логічність, чистота, багатство, виразність, доречність — основні комунікативно-стилістичні якості мовлення.

Спостереження над реалізацією комунікативно-стилістичних якостей мовлення в текстах різних стилів і жанрів мовлення.


Учень:
 • обґрунтовує роль мови як засобу самовираження й самореалізації особистості;

 • розмежовує два рівні культури мовлення — як вчення про правильність і комунікативну доцільність мовлення;

 • визначає основні комунікативно-стилістичні якості мовлення;

1

2

Стилістичне редагування текстів.
^ ТОЧНІСТЬ МОВЛЕННЯ

Точність мовлення як оптимальне слововживання, вибір мовних засобів, які найадекватніше передають зміст і сутність життєвих реалій. Умови досягнення точності мовлення: знання матеріальних і духовних реалій, знання мови, вміння співвідносити їх і передавати адресату.

Точність у використанні лексичних засобів мови (синонімів, омонімів, паронімів, багатозначних слів, слів іншомовного походження, професіоналізмів, архаїзмів, неологізмів, фразеологізмів) у різних стилях (поглиблене повторення).

 • Вживання слів у властивому їм значенні. Попередження лексичних помилок в усному і писемному мовленні.^ ЛОГІЧНІСТЬ МОВЛЕННЯ  Умови логічності висловлювання (додержання логічної послідовності порядку слів, логічних пауз і логічного наголосу, смислових, структурних та інтонаційних зв’язків).

  Службові та вставні слова як засіб додержання логічності. Абзац як засіб логічної організації висловлювання. Трьохчастинна побудова тексту (вступ, основна частина, заключна частина) як найбільш адекватна логіці розвитку думки. Логічність викладу як додержання смислових і структурних зв’язків, логічних переходів між частинами у межах всього висловлювання, наявність висновків, узагальнень (поглиблене повторення).

 • ^ Попередження змістових помилок у мовленні учнів.

Вимоги до логічності мовлення у різних стилях. Логічність — одна з найістотніших якостей наукового стилю.
^ ЧИСТОТА МОВЛЕННЯ

Чистота мовлення і загальна культура людини. Чисте мовлення — мовлення без невластивих українській літературній мові включень, порушень мовних норм.

Використання у мовленні слів іншомовного походження, лексики обмеженого вживання — діалектизмів, професіоналізмів, жаргонізмів (поглиблене повторення).


 • співвідносить предмети і явища реального світу зі словами. які їх позначають;

 • створює висловлювання, найбільш адекватні предмету мовлення (явищу дійсності); користується різними формами передачі думки ресурсами мови, враховує знання адресата про предмет мовлення; корегує власні й чужі тексти з погляду дотримання точності мовлення;

 • визначає засоби логічності в тексті;

 • враховує вимоги логічності мовлення під час складання плану, тез, конспектів, побудови зв’язних висловлювань; корегує власні й чужий тексти з погляду дотримання логічності мовлення; • визначає сферу використання лексичних засобів мови, правильно вживає їх;

 • враховує вимоги чистоти мовлення при побудові зв’язних висловлювань; корегує власні й чужі тексти з погляду дотримання чистоти мовлення;1

2
^ БАГАТСТВО МОВЛЕННЯ
Багатство мови і мовлення: лексичне, фразеологічне, морфологічне, синтаксичне, акцентне.

Синонімія (словотвірна, лексична, фразеологічна, синтаксична, стилістична). Словник синонімів. Фразеологічне багатство мовлення. Словник фразеологізмів. Словотвір — основне джерело збагачення мовлення. Інтонаційне багатство мовлення (поглиблене повторення). Вираження багатства мовлення в різних стилях. Художня література як невичерпне джерело збагачення мовлення.
^ ВИРАЗНІСТЬ МОВЛЕННЯ
Ресурси виразності мовлення: засоби мови (емоційно-оцінна лексика, тропи, синтаксичні конструкції, у тому числі синтаксичні фігури); фонетичні засоби мовлення (виражальні можливості звуків — алітерація, асонанс, анафора, епіфора, інтонація, інтенсивність, темп, паузи, логічний наголос); невербальні засоби (жести, міміка, поза та ін.) (поглиблене повторення). Вимоги до виразності мовлення в різних стилях. Художня література як джерело збагачення мовлення засобами виразності.
^ ДОРЕЧНІСТЬ МОВЛЕННЯ
Стильова доречність і мовленнєва ситуація: взаємозв’язок мовленнєвої ситуації, ознак стилю і мовних засобів його вираження. Науковий, художній, розмовний, офіційно-діловий, публіцистичний стилі мовлення (поглиблене повторення). Функціональні та експресивні засоби мови.

^ Взаємозв’язок доречності з іншими комунікативно-стилістичними ознаками мовлення.


 • знаходить і використовує у мовленні синонімічні засоби мови; користується словником синонімів української мови, фразеологічним, словником іншомовних слів;

 • враховує вимоги багатства мовлення при побудові зв’язних висловлювань; корегує власні й чужі тексти з погляду багатства мовлення;
 • визначає звукові, лексичні, синтаксичні (інверсія, риторичне запитання, безсполучникові та сполучникові конструкції) засоби мовленнєвої виразності, використані при створенні текстів різних стилів і жанрів;

 • враховує вимоги виразності мовлення (в тому числі невербальні) при створенні зв’язних висловлювань; корегує власні й чужі тексти задля надання йому виразності;


    • оцінює мовні засоби з погляду доречності їх використання в тому чи іншому стилі мовлення, визначає стилістичну забарвленість засобів мови і можливості їх використання в тексті; вживає у мовленні функціональні та експресивні засоби мови з урахуванням типу, стилю і жанру висловлювання; корегує власні й чужі тексти з погляду доречності мовлення.

^ Міжпредметні зв’язки

Дотримання вимог до культури мовлення — точності, логічності, чистоти, багатства, виразності, доречності, правильності в художніх творах (література).повторення в кінці року

(2 год.)^ СОЦІОКУЛЬТУРНА ЗМІСТОВА ЛІНІЯ
Проблематика

Україна — європейська держава.

Українська мова і проблеми двомовності в Україні. Багатомовність.

Уроки історії і сучасність.

Земля — наш спільний дім.

Багатогранність і творча суть особистості. Український ідеал: традиційне і сучасне розуміння.

Дружба. Любов. Сім’я. Взаємозв’язок поколінь. Культура загальнолюдських і сімейних взаємин.

Мистецтво спілкування. Мистецтво критики.

Освіта. Наука. Техніка. Література. Культура. Мистецтво.

Вибір життєвого шляху.
залишити коментар
Сторінка4/7
Дата конвертації02.09.2011
Розмір0.73 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6   7
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх